De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM Werkgroep Activering 27 april 2016 1. Agenda 1.Goedkeuring verslag vorige vergadering 2.KB’s sociale activering 2016 (clusters + OCMW’s ‘grote.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM Werkgroep Activering 27 april 2016 1. Agenda 1.Goedkeuring verslag vorige vergadering 2.KB’s sociale activering 2016 (clusters + OCMW’s ‘grote."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM Werkgroep Activering 27 april 2016 1

2 Agenda 1.Goedkeuring verslag vorige vergadering 2.KB’s sociale activering 2016 (clusters + OCMW’s ‘grote steden’) : stand van zaken 3.Hervorming GPMI : stand van zaken 4.Het GPMI in de praktijk: OCMW van Gent 5.Varia 2

3 1. KB’s sociale activering 2016 Pro memorie –Toelage sociale activering voor ‘clusters’ –Toelage sociale activering voor OCMW’s’grote steden’ Eindrapporten 2015 ingediend: opmaak adviezen KB’s 2016: publicatie BS –Uniek jaarrapport opgesteld op 13/4/16 –Onderrichtingen verstuurd op 13/4/16 –Deadline voor indiening voorstel van overeenkomst 2016 =>31/5/16 3

4 1. KB’s sociale activering 2016 Verderzetting van beleid 2015 OCMW’s en toelagebedragen = idem 2015 Aandachtspunten voor 2016 –Beschrijving van concrete acties –Onderscheid professionele en sociale activering –Realistische streefcijfers die betrekking hebben op het volledige jaar 2017 –Harmonisering van de 3 toelagen sociale activering 4

5 2. Hervorming GPMI: SVZ 2.1. Verloop wetsontwerp 2.2. Wijzigingen Uitbreiding doelgroep Financiering Gemeenschapsdienst Termijn opmaak GPMI Sancties Evaluaties 2.3. Brochure begunstigden 2.4. Opleiding GPMI 2.5. Monitoring en evaluatie 2.6. Geïntegreerde informaticatool GPMI 5

6 2.1. Verloop wetsontwerp Ministerraad 1 e lezing => 26/3/2016 Advies Raad van State => wordt verwacht tegen 9/5/2016 Ministerraad 2 e lezing => desgevallend Kamer van volksvertegenwoordigers: –Commissies –Stemming in plenaire Publicatie Belgisch Staatsblad In werkingtreding van de wet voorzien op 1/9/16 6

7 2.2. Wijzigingen:uitbreiding doelgroep Uitbreiding GPMI naar + 25-jarigen die gerechtigd zijn op maatschappelijke integratie Verplichting tot sluiten van contract met betrekking tot GPMI voor: –Nieuwe toekenningsdossiers (nieuw = 3 maand voorafgaand aan de aanvraag geen RMI) –Gerechtigden met statuut van subsidiair beschermde (worden opgenomen in de RMI-wet) 7

8 2.2. Wijzigingen:uitbreiding doelgroep Inwerkingtreding voorzien met ingang van 1 september 2016 MAAR retroactiviteit: –alle nieuwe dossiers 6 maand vóór inwerkingtreding vallen ook onder de verplichting GPMI –OCMW’s hebben 1 jaar de tijd om retroactieve dossiers te verwerken Nieuwe dossiers (vf 1/3/16) = GPMI verplicht Voor alle andere dossiers = GPMI facultatief 8

9 2.2. Wijzigingen:uitbreiding GPMI Algemene regel = verplichting tot sluiten van GPMI MAAR afwijking mogelijk: omwille van gezondheids- en billijkheidsredenen => Appreciatiebevoegdheid van OCMW 9

10 2.2. Wijzigingen: uitbreiding GPMI Gezondheids- en billijkheidsredenen in context GPMI Gezondheids- en billijkheidsredenen in context werkbereidheid –Vb. Vrijgesteld om werk te zoeken owv drugsproblematiek, taalproblematiek maar niet vrijgesteld voor GPMI 10

11 2.2. Wijzigingen: financiering Toelage als bijdrage in de begeleidingskosten 10% van uitgekeerd leefloonbedrag –Gedurende 1 jaar (uitzondering studenten: ganse duur studies) –Verlengbaar met 1 jaar indien nodig en gemotiveerd Tweede kans mogelijk op uitzonderlijke basis mits –Tussenperiode van min. 1 jaar zonder RMI –Bijzonder kwetsbaar 11

12 2.2. Wijzigingen: financiering Huidige verhoogde terugbetaling  afgeschaft m.i.v. 1/9/16 –GPMI studenten voltijds leerplan voor ganse duur opleiding –GPMI beroepsopleiding gedurende max. 6 maand 12

13 2.2. Wijzigingen: financiering NU enkel financiering voor: GPMI - 25 jarige studenten (duurtijd studies) GPMI beroepsopleiding/werkerv aring (max. 6 mnd) NA 1/9/16 financiering voor: GPMI – 25 jarige studenten (duurtijd studies) + ALLE overige GPMI’s ongeacht thema en leeftijd (1jr + 1jr + 2 e kans) 13

14 2.2. Wijzigingen: financiering Bijzondere bepaling: –GPMI studies voltijds leerplan + ander GPMI op ander moment in het leven van een persoon = financiering 14

15 2.2. Wijzigingen: financiering Bestaande rubriek blijft in terugbetalingsformulier B Maar m.i.v. 1/9/16 bestaande codes niet meer geldig: –75% (code 1-5) –55% (code 6-8) –65% (code 9-10) Nieuwe codes volgens volgende principes: –1 e jaar GPMI (basis) –2 e jaar GPMI (verlenging) –3e jaar GPMI (tweede kans na periode van 1 jaar zonder RMI) 15

16 2.2. Wijzigingen: financiering Startdatum financiering GPMI’s –Vanaf eerste dag van de maand waarin het GPMI werd ondertekend –In de praktijk = datum die op het contract wordt vermeld (« opgemaakt op datum van… ») 16

17 2.2. Wijzigingen: financiering Financiering GPMI = persoonsgebonden Financiering mogelijk 1x/leven van gerechtigde Om te achterhalen of gerechtigde in het verleden reeds GPMI heeft genoten in de nieuwe regeling => webservice (cfr. Systeem daklozenpremie, art.35) 17

18 2.2. Wijzigingen: financiering Bij wijziging bevoegdheid OCMW(vb. Verhuis) is verderzetting GPMI mogelijk: –Verderzetting GPMI is aanbevolen,indien OK voor gerechtigde en voor nieuw bevoegd OCMW –Verderzetting in dezelfde of in gewijzigde vorm –Nieuw bevoegd OCMW heeft recht op resterende financieringsperiode Vb. OCMW A: 8 mnd financiering => OCMW B: 4 mnd financiering 18

19 2.2. Wijzigingen: financiering Combinatie toelage cluster/OCMW’s grote steden –Cumul mogelijk maar geen dubbele subsidiëring –D.w.z. zelfde kost mag niet aangerekend worden op beide financieringsmechanismen –Wel het saldo van het niet-gesubsidieerde gedeelte 19

20 2.2. Wijzigingen: financiering Financiering bij onderbreking GPMI (vb. Interimarbeid, zwangerschap, detentie, hospitalisatie, …) –Financiering voor 1 jaar - onderbrekingen verlengen de financieringsperiode niet –Vb. GPMI loopt 2 maanden => onderbreking van 4 maanden => financiering nog mogelijk voor resterende 6 maanden. Totaal: 12 maanden fianciering. 20

21 2.2. Wijzigingen: gemeenschapsdienst Invoering gemeenschapsdienst als mogelijke activeringspiste Wat ? Verrichten van activiteiten op vrijwillige basis :  positieve bijdrage aan persoonlijk ontwikkelingstraject gerechtigde  Positieve bijdrage leveren aan de gemeenschap  Geen concurrentie met bezoldigde arbeid Het verrichten van gemeenschapsdienst wordt beschouwd als een blijk van werkbereidheid 21

22 2.2. Wijzigingen: termijn opmaak GPMI Nu: 3 maand na aanvraag Vanaf 1 september 2016: binnen de 3 maand na beslissing OCMW moet het GPMI afgesloten zijn (=> in de praktijk ‘moet het GPMI ondertekend zijn binnen de 3 maand’) 22

23 2.2. Wijzigingen: sanctie Sanctiemogelijkheid Bij niet-naleving van gemaakte afspraken Na advies van MW Na aanmaning Max. 1 maand leefloon intrekken (3 mnd in geval van herhaling binnen het jaar) 23

24 2.2. Wijzigingen: sanctie Nu : vastgelegd tijdstip (sanctie gaat in de eerste dag van de tweede maand volgend op de beslissing van het centrum) Na 1 september 2016: (1)invoeren van termijn (sanctie gaat in ten vroegste op de dag volgend op de kennisgeving van de beslissing van het centrum aan de betrokkene en ten laatste op de eerste dag van de derde maand volgend op de beslissing van het centrum) (2) invoering van uitstel => = grotere soepelheid/gradaties alvorens effectief over te gaan tot sanctie 24

25 2.2. Wijzigingen: evaluatie Nu : verplicht 4x/jaar Vanaf 1 september 2016 : 3 verplichte evaluaties per jaar waarvan 2 in de vorm van een persoonlijk treffen 25

26 2.2. Wijzigingen: samengevat 1.Vanaf 1 sept. 2016 GPMI verplicht voor alles ‘nieuwe dossiers’ 2. Voor bestaande dossiers = facultatief 3. Financiering voorzien voor alle GPMI’s ten bedrage van 10% van het leefloonbedrag 26

27 2.3. Brochure begunstigden Wat? –Contract mbt een haalbaar en realistisch project (hand- en gedagtekend geschreven document) –Rechten en plichten van elke partij (evenwichtig verdeeld) Waarom? –Vastlegging doel en weg er naartoe –Afbakening respectieve verantwoordelijkheden (vb. Kostenplaatje) –Afgebakend in de tijd 27

28 2.3. Brochure begunstigden Hoe? –Onderhandeld met MW (accord commun) –Recht op bijstand (steunfiguur) –Recht op bedenktijd/om gehoord te worden –Recht op onderhoud wanneer vraag hiertoe wordt gesteld –Vatbaar voor aanpassing/wijziging –Regelmatige evaluatie –Santiemogelijkheid bij niet-naleving –Beroepsmogelijkheid bij Arbeidsrechtbank 28

29 2.3. Brochure begunstigden Voorbeelden –Papieren documenten, gehandtekend en gedagtekend Randvoorwaarden: laagdrempelig – eenvoudig taalgebruik – meertaligheid Suggesties? 29

30 2.4. Opleiding GPMI Voor maatschappelijk werkers Idee = via overheidsopdracht: opleiding + cursus/handleiding –Wettelijk kader (vormvereisten/modellen) –Filosofie/ rechten en plichten van elke partij –Praktische methoden/aanpak om er echt een begeleidingsinstrument van de maken Taakgericht (doelgericht), kleine successen boeken Hoe zelfredzaamheid van gerechtigden stimuleren –Bevordering van goede praktijken/ervaringsuitwisseling –Suggesties? 30

31 2.5. Evaluatie en monitoring Monitoring –Basis = terugbetalingssysteem Novaprima –Opvolging van duurtijd toekenning leefloon na GPMI –Opvolging van uitstroom na GPMI via kruizing gegevens KSZ In 2018 evaluatie van de wet via overheidsopdracht (3 jaar na datum inwerkingtreding) 31

32 2.6. Geïntegreerde informaticatool GPMI Principe: Geïntegreerde informaticatool –GPMI opmaak –opvolging/actualiseren/evalueren –statistieken trekken Stand van zaken : cfr. Antony Cavallo (Smalls) 32

33 Integratie van de opmerkingen in het formulier Het GPMI formulier werd op de werkgroep van 22/03/2016 voorgesteld. Dit was een gelegenheid om de opmerkingen van de OCMW’s te horen, wat resulteerde in volgende aanpassingen van het document : Beheer van het stappenplan van het OCMW Toevoeging van nieuwe velden (bv. NIS van het OCMW, lijst van de studie-types, vooropleiding, …) Wijziging van benamingen (bv. « backup » wordt « vervanger », « derde » wordt « tussenkomende partij », …) Beheer van de bijlagen 33

34 Generiek formulier Het begrip type GPMI is sinds de werkgroep geëvolueerd. Er bestaan eigenlijk maar twee types GPMI: studie en maatschappelijke integratie. Aanpassingen aan het formulier: Niet meer generiek: de inhoud van het formulier wordt niet meer bepaald door het type GPMI De maatschappelijk werker beslist zelf welke pagina toegevoegd wordt in het formulier – zo is bijvoorbeeld de pagina « opleiding » niet meer gekoppeld aan het GPMI opleiding, maar kan het op elk ogenblik toegevoegd worden wanneer de maatschappelijk werker dit nodig acht. 34

35 In aanpassing: sociale balans, stappen en evaluaties Het formulier kan – eventueel – bijkomend beheren: De sociale balans van de begunstigde: de maatschappelijk werker kan hier de aandachtspunten in vermelden die hij bij de begunstigde vastgesteld heeft (werk, gezondheid, familiale toestand, juridische toestand, enz,…); De evaluatie van de begunstigde: voor elke actie van de begunstigde kan de maatschappelijk werker een vooruitgangsstatus en een commentaar opgeven. 35

36 4. Het GPMI in de praktijk OCMW Gent Guido De Baere 36


Download ppt "WELKOM Werkgroep Activering 27 april 2016 1. Agenda 1.Goedkeuring verslag vorige vergadering 2.KB’s sociale activering 2016 (clusters + OCMW’s ‘grote."

Verwante presentaties


Ads door Google