De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 & 17 Vervoer deel 1 De kandidaat kan de verschillende actuele relevante fiscale regelingen voor de salarisverwerking benoemen, zoals loonbelastingverklaring,

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 & 17 Vervoer deel 1 De kandidaat kan de verschillende actuele relevante fiscale regelingen voor de salarisverwerking benoemen, zoals loonbelastingverklaring,"— Transcript van de presentatie:

1 14 & 17 Vervoer deel 1 De kandidaat kan de verschillende actuele relevante fiscale regelingen voor de salarisverwerking benoemen, zoals loonbelastingverklaring, tariefgroepindeling, belastingtabel,heffingskorting, werkkostenregeling, bijtelling, werkgeversbijdrage.

2 Inhoudingsplicht (wet op de loonbelasting 1964) ‘ al hetgeen uit een (vroegere) dienstbetrekking wordt genoten, daaronder mede begrepen hetgeen wordt vergoed of verstrekt in het kader van de dienstbetrekking’ vrijgesteld loon Loonheffing belastbaar loon Fiscaal loon = (C)AO loon + vrijwillige beloningen van WG en derden.

3 Uitwisselbare begrippen: Belastbare som Fiscaal loon Loon voor loonbelasting/ premie volksverzekeringen Loon voor loonheffing Tabelloon

4 Wet uniformering loonbegrip (1 jan 2013) Een Grondslag Twee uitzonderingen - Eindheffingsloon (alleen voor Loonbelasting/Volksverzekeringen NIET WN verzekeringen + Zvw) - Loon uit vroegere dienstbetrekking (pensioen/ VUT) (ALLEEN voor Lb/Vvz en Zorgverzekeringswet niet voor WN vz

5 Werkgever Inhoudingsplichtige Werknemer Arbeid Loon Belasting AanmeldenLoonheffingennummer Afdracht Afdracht van LOONHEFFING -Loonbelasting - Premie volksverzekeringen En.. Werkgeverslasten

6 Inhoudingsplichtigenverklaring Een inhoudingsplichtigenverklaring is een verklaring die wordt afgegeven door de Belastingdienst waarmee een persoon of organisatie de inhoudingplicht van een opdrachtgever kan overnemen. Dit betekent dat deze de afdracht van de loonheffingen overneemt maar ook zaken als de loonadministratie, het verzorgen van jaaropgaven en dergelijke. Een inhoudingsplichtigenverklaring is vijf jaar geldig en een kopie dient met de factuur aan de opdrachtgever mee te worden gestuurd.

7 Verplichtingen werknemer IDENTIFICATIE - Voor aanvang betrekking. Origineel en geldig identiteitsbewijs Ned. Paspoort of Ned. Identiteitsbewijs Paspoort of identiteitskaart v.e. Europees land Verblijfsdocument (Type I t/m IV en type EU/EER) Geen rijbewijs (geen nationaliteit)

8

9

10 Verschillende typen vergunningen Type 1: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd regulier. Type 2: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd regulier. Type 3: verblijfsvergunning voor bepaalde tijd asiel. Type 4: verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd asiel. Type EU/EER: verblijfskaart voor gemeenschapsonderdanen. - EU = Europese Unie 28 landenEuropese Unie - EER = Europese Economische Ruimte Dit zijn alle landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

11 Kopie origineel in de loon-adminstratie. Tijdens werkzaamheden – identificatie (rijbewijs mag) Gegevens voor de loonheffing vastleggen Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres, Postcode en woonplaats Woonland/regio (indien geen Nederland) Eventueel verzoek loonheffingskorting Eventueel verzoek tijdelijke heffingskorting Schriftelijk/digitaal met dag en handtekening

12 Vormen van belasting heffing 1 aanslagbelastingen (Ib, Vb) - belastingplichtige dient aangifte in - belasting berekent de verschuldigde belasting - belastingplichtige betaalt de belasting 2 aangiftebelastingen (Loonheffingen, Ob) - belasting – of inhoudingsplichtige berekent zelf de verschuldigde belasting - belastingplichtige betaalt/draagt meteen af - geen aanslag maar eventueel een naheffing

13 Bruto- en netto loon Bruto Loon****** Loonbelasting****** Premie Volksverzekering****** Pensioenpremies****** Inhoudingen****** ****** - Netto Loon****** Nettoloon afspraak ? Dan de loonheffingen voor de werkgever. Bruteren

14 Loon in geld en natura Loon in geld Salaris, bonus, eindejaarsuitkering. Loon in naturaNiet in geld (goederen dus) Omrekenen naar geld (waarde economisch verkeer) Inclusief BTW Normbedragen (bv € 3,25 voor een maaltijd) AansprakenRecht(en), bijvoorbeeld op pensioen. Opgebouwd over pensioengevend loon. Latere uitkering (deels) belast.

15 Loonheffingen ? Wat allemaal? Loonbelasting/premie volksverzekeringen (noemen we loonheffing) Premies werknemersverzekeringen Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (WN/WG)Premies WFSV = Wet Financiering Sociale Verzekeringen – coördinatie LB/IB

16 Loonheffing = Voorheffing op de inkomstenbelasting Geheven loonheffing in mindering op inkomstenbelasting Geen IB dan Loonheffing eindheffing 3 pijlerswerknemer inhoudingsplichtige Alleen dan loonheffing Loon

17 Loonbelastingtabellen Witte tabel tegenwoordige dienstbetrekking (of daarmee gelijkgesteld loon) Groene tabel vroegere dienstbetrekking ( of daarmee gelijkgestelde uitkeringen) Elke tabel heeft een tabel voor bijzondere beloningen voor loon dat eenmalig of eens per jaar verstrekt wordt (vakantiebijslag, overwerk, ontslagvergoeding)

18 Loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Middeling bij grote verschillen (3 aaneengesloten jaren- drempel 545) Inkomstenbelasting: box 1Werk en woning – progressief tarief box 2Aanmerkelijk belang – vast tarief box 3Sparen en beleggen – vast tarief Aanslaggrens inkomstenbelasting 45 euro De grens voor een teruggaaf op verzoek, voor te veel ingehouden loonbelasting en premie volksverzekering is € 14.

19 Verschillende loontijdvakken Loontijdvak = tijdvak waarover de wn het loon geniet. Tabel moet daarbij aansluiten Dagtabel Weektabel 4 weken (13 stuks) Kalendermaand (12 stuks) Kwartaaltabel (4 stuks)

20 Studenten en scholieren Studenten en scholierenregeling Naast de gewone gegevens een verzoek tot toepassing van de regeling indienen Dan loontijdvak – kwartaal ook al wordt er per dag, week,maand of 4 wkn uitbetaald Gevolg betaling minder loonheffing (lb/ pvv) Gevolg minder terugvragen

21 Schijventarief Belastbaar inkomen meer dan Maar niet meer dan Belastingtarief = Loonbelasting Tarief premie volksverzekeringen ANW – nabestaanden 0,60 % AOW – ouderdom 17,90 % WLZ - langdurige zorg 9,65 % AWBZ- byz ziektekstn AKW - kinderbijslag Totaal tarief Heffing over totaal van de schijven -19.8228,35 %28,15 %36,50% 7.234 19.822 33.58913,85%28,15 %42%13.016 33.589 57.58542%- 23.094 57.585- -52% Tarief inkomstenbelasting in 2015 Jonger dan 65 jaar (bedragen in euro's) AOW-ers betalen geen AOW Schijf 1 Schijf 2 Schijf 3 Schijf 4

22 Heffingskortingen schriftelijk verzoek vd Werknemer Algemene heffingskorting - Iedereen Arbeidskorting- loon tegenwoordige dienstbetrekking Ouderenkorting Alleenstaande ouderenkorting Jonggehandicaptenkorting Levensloopverlofkorting Werkbonus - Geboren in 1951, 1952 of 1953 Tijdelijke heffingskorting vroeggepensioenerden (jonger AOW) In de tabellen verwerkt

23 Boek blz 202 tabel 16.2

24 Werknemerslasten Wat : LB / premie Vvz soms bijdrage Zvw = Loonheffing Wie : inhoudingspichtige Waarom : Wet op de Loonbelasting 1964 Belasting - directe (bij de WN of inhoudingspichtige) Inkomen, winst en/of vermogen - indirecte (bij de consument) Het indirecte … bij de prijs inbegrepen.prijs

25 Bijdrage Zorgverzekeringswet In Nederland wonen of werken- basiszorgverzekering Vrije keuze- aanvullende verzekering Type verzekeringen - naturapolis (verstrekkingen) - restitutiepolis (voorschieten & declareren) - combinatie van beide Premie- Nominale premie (betaald door de WN > 18 jaar) - Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (WN of WG) WN 4,85 % van het Netto loon max 51.976 Pensioen/lijfrentegerechtigden en DGA´s - Laag inkomen -- zorgtoeslag

26 Werkgeverslasten Wat ? * A.Premies werknemersverzekeringen (SUWI ) Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen 1. WIA 2006 Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (was WAO) -Regeling Werkhervatting Gedeeltelijke Arbeidsgeschikten (WGA). -Regeling Inkomensvoorziening Volledig en duurzaam Arbeidsongeschikten (IVA). 2. Werkloosheidswet (WW) 3. Ziektewet (ZW)

27 * B.Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet (meestal) Premiebetaling tot maximum bedrag ( 52.763 in 2016) Niet verzekerd Directeurgrootaandeelhouder, AOW leeftijd of ouder.

28 Basispremie WAO/WIA (arbeidsongeschiktheid en ziekte) 1. Premie Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) 2. Premie Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) Premie 5,88% (2016) Opslag kosten kinderopvang (0,50%)

29 Premie WerkloosheidsWet Premie Algemeen WerkloosheidsFonds (Awf) Premie sectorfonds (voorheen WachtGeldFonds) Premiehoogte WW-Awf 2,44% (2016) + sectorpremie. Sectorindeling (1 jan) 69 sectoren.

30 Werkgeversheffing Zorgverzekeringswet Werknemersbijdrage Zvw kan Meestal werkgeversbijdrage Zvw Meestal inkomensafhankelijke WG heffing van 6,75%(2016) Maximumpremieloon 52.763 (2016)


Download ppt "14 & 17 Vervoer deel 1 De kandidaat kan de verschillende actuele relevante fiscale regelingen voor de salarisverwerking benoemen, zoals loonbelastingverklaring,"

Verwante presentaties


Ads door Google