De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 6: Werk en uitkeringen. §6.3 Afspraken op papier blz. 85 Individuele arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst tussen één werkgever & één werknemer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 6: Werk en uitkeringen. §6.3 Afspraken op papier blz. 85 Individuele arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst tussen één werkgever & één werknemer."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 6: Werk en uitkeringen

2 §6.3 Afspraken op papier blz. 85 Individuele arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst tussen één werkgever & één werknemer. Het is belangrijk dat je zo’n arbeidsovereenkomst maakt, zodat er later geen misverstanden kunnen ontstaan. In een individuele arbeidsovereenkomst staan de arbeidsvoorwaarden  Bepalingen die van kracht zijn volgens de wet en/of een (collectieve) arbeidsovereenkomst

3 §6.3 Afspraken op papier blz. 85 Primaire arbeidsvoorwaarden Secundaire arbeidsvoorwaarden - Loon- Vakantieregelingen - Duur van de middagpauze- Normale arbeidstijd - Reiskostenvergoedingen - Kinderopvang - Scholing - Auto van de zaak - etc. http://www.de-rode-steen.be/Afbeeldingen/vakantie.gif http://www.jufsamantha.nl/downloads/dagritme/ljv/pauze.jpg

4 §6.3 Afspraken op papier blz. 89 Collectieve arbeidsovereenkomst Overeenkomst tussen vakbonden en werkgeversbonden voor groepen werknemers & werkgevers (bedrijfstak) In een collectieve arbeidsovereenkomst staan de rechten en plichten van de werkgevers en werknemers. Vakantie, pensioen, overuren, data loonsverhoging.

5 §6.4 Waarom zo weinig?blz. 88 Nettoloon berekenen: Loonbelasting Sociale premies volksverzekeringen Loonheffing Brutoloon Sociale premies werknemersverzekeringen - Nettoloon

6 §6.6 Verzekerenblz. 91 WerknemersverzekeringenVolksverzekeringen Een sociale verzekering die alleen geldt voor mensen in loondienst. Een wettelijk verplichte sociale verzekering die geldt voor alle ingezetenen. -werkloosheidwet (WW) - ziektewet (ZW) - wet op de arbeidsongeschiktheid (WIA) - algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ), - algemene ouderdomswet (AOW), - algemene nabestaandenwet (ANW), - algemene kinderbijslagwet (AKW).

7 §6.3 Afspraken op papier blz. 85 Wit werkenZwart werken Voordeel: Iemand die belasting en sociale premies betaald over het loon. Iemand die géén belasting en sociale premies betaald over het loon. Nadeel: - Je hebt rechten als werknemer - Je hebt geen rechten als werknemer - Je krijgt een uitkering bij ziekte, ongeval en/of ontslag - Je krijgt geen uitkering bij ziekte, ongeval en/of ontslag Nadeel: - Het nettoloon is lager door belastingen en premies Voordeel: - Het nettoloon is hoger

8 §6.5 Doe je mond open blz. 91 OndernemingsraadMedezeggenschapsraad Inspraak- en medezeggenschaps- organisatie in een onderneming. Inspraak- en medezeggenschaps- organisatie op school waarin het personeel en de ouders/leerlingen zitting in hebben. Adviesrecht Je mag alléén advies geven over belangrijke zaken. Instemmingsrecht Je mag meebeslissen over bepaalde zaken.

9 §6.6 Verzekeren blz. 91 Particuliere verzekeringCollectieve verzekering Beslis je zelf of je de verzekering afsluit & voor welk bedrag. Je moet verplicht meedoen van de overheid en er is ook vastgelegd welke uitkering of vergoeding je krijgt. - Brandverzekering - Fietsverzekering - Ongevallenverzekering - Diefstalverzekering - Reisverzekering - Inboedelverzekering - Water en stroomschade - WA-verzekering - WIA- ZW - WW- WWB - Zvw- AKW - AWBZ - AOW - ANW

10 §6.6 Verzekeren blz. 91 Waarom verzekeren? - risicospreiding, je verzekert je voor het geval dat. - De kans dat iets gebeurt 2 factoren die de hoogte van de premie bepalen: - Omvang van de schade (hoeveel de schade gaat kosten)

11 §6.6 Verzekeren blz. 91 Premie berekenen: Kans dat het gebeurt x omvang van de schade Aantal verzekerden óf Uit te keren bedrag Aantal verzekerden

12 §6.6 Verzekeren blz. 91 Premie berekenen: De kans dat je huis afbrandt in Zwijndrecht is 0,1%. De gemiddelde huizenprijs is € 190.000. Er zijn 4.000 brandverzekeringen afgesloten.  Bereken de minimale premie. 0,001 x 4.000= 4 huizen die afbranden per jaar 4 x € 190.000= € 760.000 uit te keren bedrag € 760.000 4.000 = € 190,- premie per jaar.

13 §6.6 Verzekeren blz. 91 Premie berekenen: € 190,- premie is de minimale premie.  Leg uit… De verzekeringsmaatschappij zal in de premie ook;  bedrijfskosten - loonkosten - reclamekosten - afschrijvingen - administratiekosten enz  stukje winst doorberekenen.

14 §6.6 Verzekeren blz. 91 Slechte risico’s bij verzekeringen Mensen die het meeste kans hebben gebruik te moeten maken van de verzekering. - huizen met rieten daken bij een brandverzekering - oudere mensen bij zorgverzekeraars

15 §6.6.2 Collectieve verzekeringen blz. 94 Soort verzekering:Afk.Betekenis: ZiektewetZWWerkgever moet werknemer 2 jaar doorbetalen bij ziekte. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen WIAWerknemer die langdurig ziek is & na 2 jaar niet kan werken = arbeidsongeschikt. WerkloosheidswetWWMax. 3 jaar en 2 maanden bij werkloosheid. ZorgverzekeringswetZVWVerzekering tegen kosten geneeskundige verzorging. Algemene wet bijzondere ziektekosten AW BZ Kosten langdurige verpleging Algemene OuderdomswetAOWMensen ouder dan 65 jaar hebben recht op een minimumpensioenvoorziening. Wet Werk en BijstandWWBBij geen inkomen of stoppen van andere uitkering kan je in aanmerking komen voor bijstand. Algemene Kinderbijslag Wet AKWMensen met jonge kinderen krijgen een bedrag per kwartaal om tegemoet te komen in kosten voor de kinderen. Algemene Nabestaandenwet ANWKinderen die ouder of mensen die partner verliezen door overlijden kunnen een uitkering krijgen.

16 §6.6.2 Collectieve verzekeringen blz. 95 WWB is géén echte verzekering… Voor de bijstand wordt geen premie betaald en een kenmerk van een verzekering is dat je premie betaald.

17 §6.7 Financiering van de sociale zekerheid blz. 95 Omslagstelsel ófKapitaaldekkingsstelsel Voordeel: Het bedrag dat jaarlijks nodig is voor de uitkeringen wordt door de werkenden in datzelfde jaar betaald. waarbij elke werkende premies spaart voor zijn eigen uitkering. Nadeel: - Relatief eenvoudig te organiseren - Het wordt moeilijker het benodigde bedrag bij elkaar te krijgen als er heel veel uitkeringsgerechtigden zijn tegenover relatief weinig werkenden. - Minder administratie dan kapitaaldekkingsstelsel Collectieve verzekeringen worden gefinancierd door Voordeel: - Je weet zeker waar je aan toe bent, je maakt je eigen spaarpot. Nadeel: - Als je geld niet goed is belegd, kan je opgebouwde spaarpot ineens kleiner is dan verwacht. - Soms onmogelijk om voldoende bij elkaar te sparen. (arbeidsongeschikt)

18 §6.7 Financiering van de sociale zekerheid blz. 96 Bedrag dat jaarlijks nodig is voor de uitkeringen Aantal werkenden in dat jaar Berekenen premie omslagstelsel:

19 §6.7.2 De grijze druk blz. 96 Waardevast ófWelvaartsvast Prijsstijging / Inflatie Uitkeringen stijgen evenveel met de gemiddelde stijging van de prijzen in een land. Uitkeringen stijgen met de gemiddelde inkomensstijging van een land. Sociale uitkeringen zijn Inkomensstijging


Download ppt "Hoofdstuk 6: Werk en uitkeringen. §6.3 Afspraken op papier blz. 85 Individuele arbeidsovereenkomst Arbeidsovereenkomst tussen één werkgever & één werknemer."

Verwante presentaties


Ads door Google