De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Molenverzekering t.b.v. de leden van de Vereniging Hollandsche Molen Otto van der Meulen 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Molenverzekering t.b.v. de leden van de Vereniging Hollandsche Molen Otto van der Meulen 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Molenverzekering t.b.v. de leden van de Vereniging Hollandsche Molen Otto van der Meulen 2012

2 2 Doel Het doel van de Vereniging Hollandsche Molen is om voor haar leden een alternatieve molenverzekering te kunnen afsluiten waarbij rekening wordt gehouden met: - eenvoudige (polis) adminstratie - continuïteit en stabiliteit in het contract - bij schade de molen in dezelfde situatie terugbrengen als vlak voor de schade - juiste vaststelling van de verzekerde waarde - premie voordeel ten opzichte van huidige verzekering - brand-/storm dekking Aon Risk Solutions kan voor de leden van de Vereniging Hollandsche Molen een Molenverzekering inkopen waarbij rekening is gehouden met het bovenstaande. Wij kunnen u de volgende aanbieding doen

3 3 Molenverzekering 1.Dekking 2.Aanvullende bepalingen 3.Garanties 4.Eigen risico 5.Waarde bepaling 6.Schadetraject 7.Premiestelling 8.Opmaak van de polis

4 4 De molens kunnen worden verzekerd tegen de volgende gevaren: - brand; - ontploffing; - lucht- en ruimtevaartuigen; - blikseminslag; - overspanning/inductie; - storm Eén en ander conform voorwaarden Nederlandse Beursvoorwaarden voor Brandverzekering (NBB 2006) + aanvulling NBB 2006 (een kopie van deze voorwaarden is als bijlage hierbij gevoegd) Bovengenoemde dekking is een basis dekking. Uiteraard is het mogelijk om een andere dekking in te kopen, dit dient dan op individuele basis besproken te worden 1. Dekking

5 5 2. Aanvullende bepalingen Op de Molenverzekering die Aon kan inkopen zijn de volgende aanvullende bepalingen opgenomen: Monumentenclausule FSC hout clausule Opruimingskosten Bijzondere kosten (optioneel) Bedrijfsschade dekking (indien van toepassing)

6 6 Monumentenclausule Deze clausule geeft bij een schade als gevolg van een gedekte gevaar/gebeurtenis recht op vergoeding van extra kosten die worden gemaakt als gevolg van het uitvoeren van de instructies van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en/of Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed terzake van herstel of herbouw De hoogte van deze vergoeding is maximaal 50% van het verzekerd bedrag

7 7 FSC Hout Clausule Deze clausule geeft aan dat de Molenverzekering bij schade als gevolg van een gedekt gevaar/gebeurtenis recht geeft op vergoeding van extra kosten die verzekerde maakt indien zij besluit om bij het herstel/herbouw gebruik te maken van FSC Hout. De extra kosten die verzekerde maakt indien zij besluit om bij het herstel/herbouw gebruik te maken van FSC Hout worden vergoed tot maximaal EUR 50.000,00 per gebeurtenis.

8 8 Opruimingskosten Op de Molenverzekering zijn de opruimingkosten automatisch meeverzekerd tot een maximum bedrag van EUR 125.000,00 per gebeurtenis of indien de opruimingskosten meer blijken te zijn dan tot maximaal 10% van het verzekerd bedrag, maar niet meer dan EUR 500.000,00 per gebeurtenis Indien gewenst kan een hoger bedrag worden meeverzekerd maar over het meerdere zal dan een aanvullende premie worden berekend.

9 9 Bedrijfsschade dekking Deze dekking bepaalt dat op de polis het bedrijfsschade belang (zijnde de vaste kosten en netto winst) automatisch is meeverzekerd tot een maximum uitkering van EUR 50.000,00 per gebeurtenis als premier risque gedurende een maximum termijn van schadevergoeding van 104 weken tot dekking van de bedrijfsschade. Indien gewenst kan een hoger bedrag worden meeverzekerd maar over het meerdere zal dan een aanvullende premie worden berekend. Deze dekking is met name bedoeld indien er commerciële activiteiten plaats vinden zoals bijvoorbeeld een horeca gelegenheid. Desgewenst is het mogelijk om de bedrijfsschade dekking om te zetten in een exploitatiekosten dekking (bijvoorbeeld voor stichtingen).

10 10 Bijzondere kosten Dit zijn kosten die in alle redelijkheid voor de voortgang van de activiteit(en) van verzekerde noodzakelijk zijn en/of met instemming van de expert zijn gemaakt, dit ongeacht of er sprake is van enige vermindering van de schade. Voorbeelden van dergelijke kosten kunnen zijn: -tijdelijke huur van opslag ruimte; -tijdelijke huur van apparatuur; -transportkosten Deze kosten zijn niet automatisch meeverzekerd maar moeten expliciet worden meeverzekerd. Hoogte van de bijzondere kosten zal in onderling overleg worden afgestemd.

11 11 3. Garanties Naast de aanvullende bepalingen kent de Molenverzekering die Aon kan inkopen ook een aantal garantie bepalingen. De garantiebepalingen die worden opgenomen zjin: Brandgevaarlijke Werkzaamheden Buitenopslag Elektrische Installatie Indien niet voldaan is aan deze garanties dan geldt er een sanctie van: 10% van het door verzekeraars bruto te vergoeden schadebedrag met een minimum van EUR 25.000,00 en een maximum van EUR 100.000,00 per gebeurtenis

12 12 3. Eigen Risico voor stormschade Op de Molenverzekering wordt alleen bij stormschade een eigen risico gehanteerd en deze bedraagt EUR 2.500,00 per gebeurtenis per certificaat. Voor brandschades geldt derhalve geen eigen risico

13 13 4. Waardebepaling Het is belangrijk om tot een juiste waardebepaling te komen waarbij de molens primair op basis van herbouwwaarde worden verzekerd. Immers het is de bedoeling dat na een brand de molen weer herbouwd kan worden. Bij het vaststellen van de waarde kunnen er de volgende situaties ontstaan: - te laag verzekerde ->gevolg dat er sprake is van onderverzekering - te hoog verzekerd -> gevolg dat er niet meer weer uitgekeerd dan de werkelijke schade en dat er teveel premie is betaald Om de bovenstaande situaties te voorkomen is het advies om de molen te laten taxeren op basis van herbouwwaarde zodat er geen sprake van onderverzekering kan zijn. RVJ Taxaties kan hiervoor een waardebepaling uitvoeren. Zij hebben ruime ervaring met waardebepalingen bij molens.

14 14 Indexering Indien RVJ Taxaties een waarbepaling heeft uitgevoerd dan kan de volgende indexerigsbepaling worden opgenomen: Eén keer in de drie jaar wordt er door RVJ Taxaties nagegaan of de waardes aangepast moet worden aan de gewijzigde omstandigheden waarna de verzekerde bedragen opnieuw worden aangepast Eén keer in de zes jaar wordt er door RVJ Taxaties een waardebepaling gedaan waarna de verzekerde bedragen opnieuw worden aangepast Er zal dus geen jaarlijkse indexering plaatsvinden. Indien de waardevaststelling van de molen geschiedt op basis van deze methode dan zal de onderverzekeringsclausule worden opgenomen. Bovenstaand methode wijkt af van de reguliere, jaarlijkse, indexaanpassing. Reden hiervoor is dat de waardebepaling van een molen zeer specifiek is. Aanpassing op basis van de reguliere indexaanpassingen zou kunnen betekenen dat de verzekerde waardes per molen uit de pas kan gaan lopen ten opzichte van de werkelijke waarde. Door het opnemen van de onderverzekeringsclausule zal er altijd op basis van de werkelijke waarde worden uitgekeerd.

15 15 Onderverzekeringsclausule Deze clausule bepaalt dat in afwijking van artikel 7:958 lid 5 BW verzekeraars bij schade geen beroep zullen doen op onderverzekering. Tevens bepaalt deze clausule dat indien bij schade blijkt dat onderverzekering zich voordoet dat vanaf de datum van constatering van deze onderverzekering de verzekerde som alsnog wordt aangepast en de premie wordt naverrekend over een periode van maximaal drie jaar. De bepaling zoals omschreven bij de tweede bullit is belangrijk, hierdoor zal namelijk de schade op basis van de werkelijke waarde worden bepaald. In heel veel onderverzekeringsclausules/regelingen is deze laatste bepaling niet opgenomen waardoor er toch sprake kan zijn van een te lage verzekerde som met al alle gevolgen van dien.

16 16 5. Schadetraject RVJ Expertises wordt als vaste schade expert op de Molenverzekering benoemd. RVJ Expertises heeft ruime ervaringen met het regelen van schades aan molens. Omdat het regelen van schades aan Molens specifieke kennis verreist (met name omdat het om monumenten gaat) is bij de Molenverzekering gekozen voor deze opzet. Uiteraad heeft de Moleneigenaar de mogelijkheid om diens eigen (contra) expert aan te stellen. De kosten van deze contra-expert worden vergoed conform de polisvoorwaarden

17 17 6. Premiestelling Bij de premie berekening hebben wij de molens ingedeeld in een aantal categorieën en per categorie wordt er een premie berekend, te weten:. -stenen romp met harde kap:1,300 o/oo -stenen romp met rieten kap:1,450 o/oo -houten romp met harde kap:1,475 o/oo -houten romp met rieden kap:1,500 o/oo -rieten romp met harde kap:1,650 o/oo -rieten romp met rieten kap:1,900 o/oo Op de bovengenoemde basispremie kan er nog een korting worden verleend indien de molen is voorzien van: -blikseminstallatie aangebracht door een erkende installateur: 5 % - een B-sprinklerinstallatie (droge leidingen): 5 % -een A-sprinklerinstallatie (automatische): 15 % deze kortingen wordt verleend op vertoon van het certificaat / onderhoudscontract de totale korting per molen kan nooit meer bedragen dan 15% Voor organisaties die meerdere molens in beheer hebben (zoals stichtingen, verenigingen, e.d.) bestaat de mogelijkheid om de molens te verzekeren op basis van een dooréén premie. Bovengenoemde premies zijn indicatieve premies.

18 18 Verzekeraars De molens worden verzekerd door een panel van verzekeraars die gezamenlijk het risico dragen. Deze verzekeraars voldoen allen aan de strenge security eisen die Aon stelt aan verzekeraars. Bijvoorbeeld een Standard en Poor's rating van A. Door zoveel mogelijk molens onder te brengen bij een 1 panel van zeer solvabele verzekeraars willen wij bereiken dat er inkoopkracht ontstaat en dat ook op langere termijn de molens verzekeraarbaar blijven. Het principe van verzekeren is dat schades worden betaald uit de premies van alle afzonderlijke klanten samen. Aangezien molens als niche worden gezien zullen de premies die door de verschillende moleneigenaren betaald worden uiteindelijk de schadelast moeten gaan dragen. Omdat de premie per molen relatief laag is en een schade relatief hoog is zal het aantal molens dat in het contract gesloten wordt behoorlijk dienen te zijn om uiteindelijk de continuïteit en stabiliteit te kunnen waarborgen.

19 19 Over Aon Makelaar in Assurantiën en Risico-adviseur Marktleider in Nederland, tweede makelaar van de wereld Aantal kantoren: ongeveer 500 Aantal landen: ruim 120 Omzet: US $ 7,6 miljard Aantal werknemers: ongeveer 37.000 Aantal vestigingen in Nederland: 11 Aantal werknemers in Nederland 1.600

20 20 Waarom kiezen voor Aon Aon beschikt over uitstekende referenties Meerdere moleneigenaren zijn al verzekerd via Aon Aon verzekert veel verenigingen en kan "massa" / collectiviteiten goed managen Wij hebben een eigen "in house" schade afdeling met de nodige ervaring Inkoopkracht door volume, mede in te zetten als moleneigenaren gezamenlijk kiezen

21 21 Contact gegevens Voor vragen over de molenverzekering van Aon Risk Solutions of het aanvragen van een offerte kunt u contact opnemen met: De heer O. van der Meulen - tel.: 010 – 448 7117 of 06.12768201 - mail: otto.van.der.meulen@aon.nl

22 22 Motto Intentie is om langdurige relatie op te bouwen


Download ppt "Molenverzekering t.b.v. de leden van de Vereniging Hollandsche Molen Otto van der Meulen 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google