De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel."— Transcript van de presentatie:

1 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

2 Door Drs.Wilco van Schijndel RA Troostwijk Expertises
Bedrijfsschade, ofwel de gevolgen van een calamiteit op de bedrijfsvoering Toelichting van mijn functie-inhoud, en de rol van contra-expert als geheel Door Drs.Wilco van Schijndel RA Troostwijk Expertises Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

3 SCHADE Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

4 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

5 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

6 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

7 De eerste geluiden … NOG VEEL WAARDEVOLLE RESTANTEN......! GROTENDEELS
VERBRAND......! ONDERNEMER VERZEKERAAR Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

8 Hoeveel krijg ik? enne…… Wanneer ?! Bedrijfsschade door
Wilco van Schijndel

9 (Contra)-expert Gedupeerde verzekerde Tegenpartij Brandweer
Verzekeraar Politie Intermediair accountant Makelaar (Contra)-expert Media Recherche bureau Politiek Overheid Expertisebureau waar de expert in dienst is Wetgeving Vereniging van Eigenaren (flat) Winkelcentrum (vereniging van winkeliers) VHD Stichting Salvage Slopers Reconditioneerders Schoonmakers Asbestsaneerders Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

10 Bedrijfsschade: Zwarte Magie Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

11 Verzekerd belang & Verzekerde termijn
Wat is verzekerd ? Verzekerd belang & Verzekerde termijn Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

12 Betekenis verzekerbaar belang
(Oude) Polisdefinitie: vaste kosten + winst Achterliggende gedachte: na een calamiteit moet een onderneming in staat zijn aan zijn doorlopende verplichtingen te voldoen en daarnaast de reguliere winst kunnen realiseren. Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

13 Logische vragen Wat zijn vaste kosten ? Winst voor of na belasting ?
En wat als er verlies geleden wordt? Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

14 Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide gevaren (NBBU 2002)
Art. 1.1: Bedrijfsschade: De vermindering van de brutowinst, gedurende de schadevergoedings-termijn, van het in het polisblad omschreven bedrijf van verzekerde. Art. 1.2: Brutowinst: De opbrengst uit bedrijfs-activiteiten, verminderd met de variabele kosten. Dit is gelijk aan de vaste kosten vermeerderd met de nettowinst respectievelijk verminderd met het nettoverlies. Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

15 Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide gevaren (NBBU 2002)
Art 1.3: Effectief bedrag: De brutowinst over een periode gelijk aan de overeengekomen schadevergoedingstermijn. Art 1.5: Extra kosten: De kosten die worden gemaakt om de bedrijfsschade te beperken. Art 1.9: Schadevergoedingstermijn: Vangt aan op de dag dat de bedrijfsschade ontstaat …… Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

16 Nederlandse Beurs Bedrijfsschadepolis voor Uitgebreide gevaren (NBBU 2002)
Art : Boeten: Van de verzekering is uitge-sloten bedrijfsschade als gevolg van boeten ten gevolge van contractbreuk, vertraagde uitvoering van, of het niet uitvoeren van opdrachten. Art : Afschrijving van debiteuren: Van de verzekering is uitgesloten bedrijfsschade als gevolg van afschrijving van debiteuren. Art 5.2: De extra kosten die met instemming van (de expert van) verzekeraars zijn gemaakt, worden volledig vergoed, zonodig boven het verzekerd bedrag Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

17 Boekhouden Ver van uw bed ?? Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

18 Ervaringen vanuit de praktijk
Onderverzekering als gevolg van: onjuiste berekening van het verzekerbaar belang belangberekening gebaseerd op verouderde gegevens onjuist gebruik accres-decres clausule Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

19 Accres-decres clausule (1)
Basis voor primaire premiebetaling: verzekerde som Na afloop polisjaar wordt door verzekerde of zijn accountant het werkelijk verzeker-bare belang op basis van de jaarrekening opgegeven aan tussenpersoon/verzekeraar Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

20 Accres-decres clausule (2)
Over het verschil tussen het werkelijk belang en de verzekerde som wordt premie naverrekend of gerestitueerd (in beide gevallen met een maximum van 30%) In geval van schade is geen sprake van onderverzekering zolang het werkelijk belang niet groter is dan 130% van de verzekerde som Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

21 Doel accres-decres clausule
Een bedrijfsschadepolis dekt de toekomstige schade (gerekend vanaf schadedatum). Hiervoor dient de verzekerde som toereikend te zijn. Deze verzekerde som is echter veelal gebaseerd op historische cijfers. Om de groei van een bedrijf op te vangen is de 30% factor geintroduceerd. Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

22 Voorbeeld Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

23 Conclusie Accres-decres is een nuttig onderdeel van de bedrijfsschadepolis, maar geen garantie tegen onderverzekering. Het bedrijf uit het voorbeeld groeit met gemiddeld 15,5% per jaar en is bij onjuist gebruik van de clausule toch onderverzekerd Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

24 Accres-decres missers
In de bepaling van de verzekerde som wordt al met de 30% overdekking rekening gehouden Verzekerde som wordt gebaseerd op het vorig jaar, terwijl het budget van het volgend jaar voor de hand ligt Verondersteld wordt dat indienen van de opgave werkelijk belang automatisch leidt tot aanpassing van de verzekerde som Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

25 Advies ? Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel
Advies: verzeker de gebudgetteerde bruto-marge voor het volgend jaar + evt 10% extra Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

26 En hoeveel betaal je dan teveel?
De rente over teveel betaalde premie…. Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

27 Casus berekening BS-belang
Hand-out Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

28 Uitwerking Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

29 Voorbeeld bedrijfsschadeberekening
Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

30 Schadeberekening en relatie met opgave verzekerbaar belang
? Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

31 Relatie materiële en BS-polis
Noodzakelijke termijn voor herbouw en herinvestering Huurderving Overige franjedekkingen Niet mis te verstane toelichting NBBU NBBU zegt namelijk dat vertragingen in de herbouw, waar verzekerde niet zelf verantwoordelijk voor is (bv trage pandeigenaar, aanvullende eisen van gemeente etc), leiden tot een gedekte langere schadetermijn (nog steeds wel gemaximeerd tot de verzekerde termijn. Anderzijds zijn extra dekkingen op materiele polissen volgens de NBBU voordelen die de exploitatie invloeien, verhogen de winst en moeten daarom gecorrigeerd worden in de BS Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

32 Steeds terugkerende discussies (1)
Normstelling Niveau van extra kosten Inverdien-effecten (binnen polis, termijn) Benadering vanuit eigen kostprijs  voorbeeld Normstelling: de mogelijkheden worden hier in de praktijk al vaak beperkt door de verzekerde som Niveau van extra kosten: verzekerde wil erg ver gaan om zijn klanten in de moeilijke tijden te helpen; echter dit kan het belang overstijgen en ook niet in lijn met wettelijke uitgangspunten (klanten dienen hun eigen eventuele bedrijfsschade zelf te verzekeren) Tip: verzekeren van leveranciers en afnemersrisico’s is een openliggende markt voor het grijpen; bv voor transportbedrijven etc Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

33 Voorbeeld Een bedrijf met 40 personeelsleden heeft een halve dag stilgelegen. De bedrijfsschade wordt als volgt berekend: 40 fte * 4 uur * € 25 = € 4.000 Is dit correct, te hoog (waarom ?) of te laag (waarom ?) Te hoog, igv overcapaciteit; de verloren tijd kan in reguliere uren ingehaald worden Te laag, igv inhaal in extra (duurdere) uren of zelfs omzetverlies Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

34 Steeds terugkerende discussies (2)
Verkopen versus Facturering (meubels, keukens etc.) Waarde van commerciele relatie met de klant; verwijzing naar eigen polis e.d. Liquiditeitsproblemen/extra intrestlasten bij niet tijdige bevoorschotting Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

35 Stelling 52 weken dekkingsperiode is bijna nooit toereikend ofwel:
Veel van uw klanten zijn voor BS onderverzekerd Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

36 Milieu-eisen en -regelgeving
Meer dan eens veroorzaker van meer dan 50% van de bedrijfsschade ! Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

37 U wist het al: DE KOSTEN VAN DE EIGEN EXPERT ZIJN GEDEKT IN DE POLIS!!
Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

38 Bedrijfsschade-taxatie
Vooraf wordt gecontroleerd of verzekerd bedrag en verzekerde termijn toereikend lijken, op basis van fictieve rampscenario’s Eventueel in combinatie met risico-inspectie Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

39 Later nog vragen of behoefte aan kopie presentatie ?
Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel

40 Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel


Download ppt "Bedrijfsschade door Wilco van Schijndel."

Verwante presentaties


Ads door Google