De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Koopkracht Brussel, 13 februari 2008. 2 Studie Dulbea over de loonstructuur Waarom deze studie op vraag van het ABVV ? Debat rond daling loonaandeel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Koopkracht Brussel, 13 februari 2008. 2 Studie Dulbea over de loonstructuur Waarom deze studie op vraag van het ABVV ? Debat rond daling loonaandeel."— Transcript van de presentatie:

1 1 Koopkracht Brussel, 13 februari 2008

2 2 Studie Dulbea over de loonstructuur Waarom deze studie op vraag van het ABVV ? Debat rond daling loonaandeel en de (stijgende ?) ongelijkheden op het terrein wetenschappelijke onderbouw Is eerste fase in nauwere samenwerking met academische wereld tov. Ontwikkeling conservatieve thinktanks in België Het ABVV zoekt antwoorden en reageert

3 3 Loonevolutie bij de loontrekkenden in verhouding tot het BBP 45% 47% 49% 51% 53% 55% 57% 59% 1970 1972 1974 1976 1978 19801982 19841986 19881990 19921994 1996 19982000 20022004 W/BBP

4 4 Loonevolutie in verhouding tot het BBP en loonevolutie per loontrekkende in verhouding tot het BBP per inwoner

5 5 Gecorrigeerd loonaandeel in de privé-sector

6 6 Reacties ABVV Structurele aspecten Conjuncturele aspecten

7 7 Structurele aspecten van de daling van het loonaandeel Kwaliteit van het werk Welke verklaring voor een daling van het loonaandeel terwijl de werkgelegenheid sterk toenam (+ 200.000 sinds 2003) Aanduiding voor toename precaire job’s (cfr staking bij onderaannemers automobielnijverheid) ? ABVV kaartte het aan bij de CRB

8 8 I.Structurele aspecten van de daling van het loonaandeel Afname herverdelende rol fiscaliteit: –Ontwikkeling vennootschapsbelasting: nominaal tarief 34 %, effectief 25 % (steekproef 16%) –Onderschatting en fraude: 30 miljard euro –Kapitaalinkomens, analyse HRF: Ongelijke fiscale behandeling beleggingsvormen (meerwaarden, ….) Bankgeheim (OESO)

9 9 I.Structurele aspecten van de daling van het loonaandeel Loonkloof M/V –Charter Gendermainstreaming –EPD Verschillen in loon tussen grote en kleine ondernemingen –Actie syndicale aanwezigheid KMO’s –Belang interprofessionele akkoorden (o.m. minimumloon)

10 10 I.Structurele aspecten van de daling van het loonaandeel Toename deeltijdse werkgelegenheid –Verbetering statuut cfr ankerpunt IPA –NAR Loonverschillen tussen sectoren en ondernemingen maar minder dan in Angelsaksische landen –Belang index –Positieve invloed minimumloon –Belang hiërarchie in onderhandelingen: IPA, sectorale onderhandelingen, ondernemingsniveau –Belang sectorale onderhandelingsniveau: illustratie gevolgen niet werkend PC (PC 100 en 200): geen zekerheid over index –Belang federaal karakter loonvorming

11 11 Conjuncturele aspecten Inflatie opstoot –Index 3,46% –Gezondheidsindex: 2,36% Deel prijsverhogingen = louter verhoging winstmarges Ondoorzichtige prijsvorming (voeding) en slechte werking markt (energie) Stijging prijs basisproducten weegt sterker door bij lagere inkomens Omzet kleinhandel: - 6,9% in december

12 12 Voorstellen ABVV Drie assen –Verhoging loonaandeel en koopkracht –Strijd tegen inflatie –Betere herverdeling via fiscaliteit Korte en middellange termijn Tov regering en werkgevers

13 13 In het kader van de begroting 2008 Rechtvaardiger fiscaliteit Verbeteringen sociale uitkeringen en betere financiering sociale zekerheid Bestrijden van de inflatie

14 14 In het kader van de begroting 2008 Rechtvaardiger fiscaliteit: –BTW-verlaging gas en elektriciteit van 21% naar 6% + gelijkwaardige maatregelen voor stookolie (ten laste van betrokken sectoren –Invoering sociaal belastingkrediet voor werknemers met laag en middelgroot inkomen; –Evaluatie en beperking notionele intrestaftrek –Belasting –ook van de zelfstandigen- op reële inkomsten (betere controle aangeven inkomsten) –Betere belastingheffing op kapitaalinkomsten: meerwaardebelasting… –Afschaffing verlaagde tarieven in de vennootschapsbelasting –Evaluatie van en moratorium voor nieuwe fiscale loonsubsidies

15 15 In het kader van de begroting 2008 Verbetering sociale uitkeringen en betere financiering sociale zekerheid: –Verhoging laagste uitkeringen die onder armoededrempel zitten; –Omzetting van de forfaitaire welvaartsbonus voor de pensioenen in een maandelijkse procentuele verhoging –Wettelijke pensioenen: doelstelling is pensioenen aan 75% van het loon met als eerste stap een geleidelijke versterking van de rustpensioenen van de eerste pijler; –Maatregelen om terugkeer naar werk aan te moedigen: soepeler definitie van samenwonende met gezinslast in de werkloosheid door de invoering van een tussenliggende categorie (gezinshoofd behoudt statuut alleenstaande); –Invoering ASB –Evaluatie van en moratorium op nieuwe bijdrageverlagingen

16 16 In het kader van de begroting 2008 Bestrijden van de inflatie: –Versterkte bevoegdheid van de CREG –Versterkte prijzencontrole (verruimde bevoegdheden + verplichting tot grotere transparantie in prijsvorming)

17 17 Horizon 2009 - 2010 T.o.v. de regering –Verbetering sociale uitkeringen –Vermindering energiefactuur en toegang tot comfortabele huisvesting T.o.v. de werkgevers –Loon naar werken: verhoging loonaandeel –Betere terugbetaling brandstofprijzen in woon-werkverkeer

18 18 Horizon 2009 - 2010 T.o.v de regering Verbetering sociale uitkeringen –Koppeling sociale uitkeringen aan welvaart (toekenning om de twee jaar aan iedere uitkeringstrekker van een verhoging met minimaal 1%, van de minima met 2% en verhoging van de plafonds met 2,5%). –Maatregelen om terugkeer naar werk aan te moedigen en te bevorderen. Percentage van 60% in eerste periode voor samenwonende werkzoekenden –Herwaardering werkloosheids- en invaliditeitsuitkeringen in 2e periode –Uitkering van minstens 55% van het laatste loon aan alleenstaande werklozen in 2e periode –Nieuwe verhoging percentage in tweede periode tot 55% aan alleenstaande invaliden.

19 19 Horizon 2009 - 2010 T.o.v de regering Vermindering energiefactuur en toegang tot comfortabele huisvesting –Financiering energiefonds om kansarme gezinnen de gelegenheid te geven hun woning te isoleren en op die manier hun energiefactuur te verminderen door middel van een structurele ingreep –Huurstop behalve in welomschreven voorwaarden en betere band tussen gevraagde huur en aangegeven kadastraal inkomen –Bankhuurwaarborg: die mogelijkheid moet hard gemaakt worden –Kosteloze energie-audit voor bepaalde eigenaarscategorieën –Bouw van sociale woningen.

20 20 Horizon 2009 - 2010 T.o.v de werkgevers “Loon naar werken”: verhoging van het loonaandeel in het BBP –In het kader van het IPA 2009-2010: verhoging van het loonaandeel in het BBP door een aangepaste verhoging van de reële brutolonen en het gewaarborgd minimummaandinkomen

21 21 Horizon 2009 – 2010 T.o.v de werkgevers Rekening houden met stijging brandstofprijzen en weerslag ervan voor de werknemers in het kader van het woon-werkverkeer –Verplichte toekenning van een gelijkwaardig bedrag aan de integrale kostprijs van het abonnement openbaar vervoer –Alle werkgevers, ook in de KMO’s, verplichten te zorgen voor collectief vervoer voor hun werknemers d.m.v. bedrijfsvervoerplannen die voorzien in –een aanmoediging voor de werknemers om het openbaar vervoer te gebruiken voor het woon-werkverkeer; –het dragen door de werkgever (fiscaal vrijgesteld voor de werknemers) van de verhoging van de kosten voor het woon-werkverkeer van de werknemers die in het kader van het bedrijfsvervoerplan alleen maar met hun eigen auto op het werk kunnen geraken (wegens atypische werkuren, bedrijf niet bereikbaar met openbaar vervoer, …). –het ABVV zal dit in de NAR agenderen


Download ppt "1 Koopkracht Brussel, 13 februari 2008. 2 Studie Dulbea over de loonstructuur Waarom deze studie op vraag van het ABVV ? Debat rond daling loonaandeel."

Verwante presentaties


Ads door Google