De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dat mensen het verschil maken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dat mensen het verschil maken"— Transcript van de presentatie:

1

2 Dat mensen het verschil maken
Dynamiek Leiderschap Samenwerking / teamplay Cultuur Communicatie Sfeer Dat mensen het verschil maken

3 Inhoud Belang van samenwerking Onderwijs Ondernemers
Hoe het komt dat dát allemaal níet vanzelf goed gaat, maar wél vanzelf fout Wat je kunt doen om het wél goed te laten gaan Wat je vooral níet moet doen Dat je dat eigenlijk allemaal allang weet Waarom deze lezing niet zou moeten plaatsvinden

4 Maatschappelijk context
Waar onze wereld / maatschappij zich heen beweegt Welke kansen dat met zich meebrengt Welke vraagstukken opgelost moeten worden om de kansen te verzilveren Wat dat vraagt van de kennis, kunde en vaardigheden van werkend Nederland Wat dat vervolgens vraagt van het onderwijs Het WAAROM: de waardeoriëntatie van KCAGRO en de aansluiting op de waardeoriëntatie van de doelgroep Steeds weer je omgeving meenemen in de waardeoriëntatie; bruggenbouwen

5 De beweging Van Naar Industriële samenleving
Kennis – Informatie samenleving Industriële revolutie Digitale revolutie Industrie en productie Diensten en innovatie De kennissamenleving De samenleving waarin we leven ondergaat een transformatie. Niets nieuws onder de zon als we terugkijken in de tijd. Het dichtstbij op de tijdlijn liggen verschuivingen van landbouw- naar de industriële samenleving en vervolgens naar de huidige kennis- of informatiesamenleving. Deze maatschappelijke veranderingen hebben in elk geval één gemeenschappelijk kenmerk: ze hebben enorme invloed op de manier waarop we leven, leren en werken. Vanwege de impact worden deze overgangsperioden ‘industriële revolutie’ en ‘digitale revolutie’ genoemd. Vooral door de opkomst van informatie- en communicatietechnologie (ict) krijgt de huidige kennissamenleving meer en meer vorm. De term kennissamenleving heeft enerzijds betrekking op het feit dat kennis altijd en overal voorhanden is. Dagelijks worden grote hoeveelheden informatie aan het internet toegevoegd, een ontwikkeling die de komende jaren exponentieel door zal zetten. Anderzijds verwijst de term kennissamenleving naar kennisbegrip en –constructie (leren door nieuwe informatie en inzichten te combineren met wat je al weet). Waar de samenleving in het verleden economisch gezien vooral gericht was op industrie en productie, verandert dat in de kennissamenleving richting diensten en innovatie. Voor de kennissamenleving zijn kennisontwikkeling, -constructie of -creatie van groot belang als individuele vaardigheden en als kansen voor economische ontwikkeling. Daarom wordt bij een kennissamenleving ook vaak gesproken over kenniseconomie. Bron: Whitepaper_21st_Century_Skills_in_het_onderwijs, Whitepaper versie 1.0 Auteur: Frank van den Oetelaar, augustus 2012 Snelheid Veranderingen in de maatschappij en de markt volgen elkaar steeds sneller op. In de jaren ‘90 was verandering de enige constante. Nu is de versnelling in verandering de enige constante. Het bedrijfsleven wil en moet daar aansluiting op houden door zich flexibel te organiseren. Het nieuwe werken treedt in, waarbij flexibiliteit wordt nagestreefd in structuur, informatievoorziening en HRM.

6 Mondiale Kenniseconomie
Ambitie Nederland Mondiale Kenniseconomie

7 Topsectorenbeleid Nederland
De bijdrage aan de economische groei in Nederland is bij de 9 topsectoren hoger dan voor het overige deel van de economie geldt. Zo wordt verwacht dat de economie in 2013 krimpt, maar de topsectoren zullen gemiddeld dit jaar nog een kleine plus laten zien van 0,25%. De sterke oriëntatie van topsectoren op de buitenlandse afzet, maakt dat zij een gunstige bijdrage hebben aan de economische groei van Nederland. De sectorgroei gaat wel gepaard met een hogere arbeidsproductiviteit, waardoor ook in deze topsectoren sprake is van krimp van de werkgelegenheid. 9 topsectoren waarin hogere economische groei wordt verwacht t.o.v. het overige deel van de economie

8 Kennismaatschappij / economie
21ste eeuwse vaardigheden: Creativiteit Ondernemingszin Kritisch denken Probleemoplossend vermogen Samenwerken ICT geletterdheid Onderzoekend en ontwerpend leren in een integrale context van wetenschap & technologie

9

10 Probleemsignaal Uitstroom 70.000 per jaar Instroom 40.000 per jaar
Ondernemingen: te kort aan W&T-talenten Werkloosheid (hoog)opgeleide jongeren Ondernemingen hebben een te kort aan beta-opgeleide mensen. Dit te kort neemt toe. (Hoog) opgeleide jongeren lukt het niet om aan een baan te komen. Uitstroom per jaar Instroom per jaar

11 Onderliggende factoren
Versnelling van maatschappelijke ontwikkelingen Scheiding rol onderwijs – bedrijfsleven Onderwijsvormen sluiten onvoldoende aan op de actuele situatie Kennisoverdracht versus kennisconstructie Ontbreken van beroepsbeelden bij jongeren Lagere interesse β bij onderwijzend personeel Pabo en PO Gebrekkige begeleiding van keuzeprocessen Het gaat beter!

12 Co-creatie

13 Gezamenlijk optrekken
Hand-over Inspanning Onderwijs Bedrijven Tijd

14 Waarom zou het bedrijfsleven meedoen?
Hoe makkelijk is het om jonge talenten in huis te halen die: Beschikken over de juiste kennis Beschikken over de juiste competenties Beschikken over de juiste werkhouding Gaat dat in de toekomst makkelijker of juist moeilijker worden?

15 Belangen bedrijfsleven
Gebruik van ‘state of the art’ infrastructuur: Kennis en toegepast onderzoek. Creëren van een aantrekkelijke leeromgeving Trekt studenten aan = potentiële arbeidscapaciteit Invloed op niveau van uitstroom studenten Ontmoeten van je toekomstig personeel Toegepast onderzoek is de sleutel

16 Publiek-Privaat Co-creëren
Gaat niet vanzelf Cultuurverschillen Typerend gedrag, houding, omgang Onderliggende tradities en overtuigingen Verschil in dynamiek Verschillen in ideeën, inzichten en tradities over hóe tot resultaat te komen Verschil in taal/woordgebruik

17 Voorkeur werk- en gedragsstijlen
Grote verschillen in: Oriëntatie Voorkeur werk- en gedragsstijlen Nature & Nurture

18 De kunst van communiceren
Is zo dicht mogelijk langs elkaar heen te praten

19 Verschillen tussen Publiek en Privaat
HOE staat centraal De manier waarop bepaalt het resultaat Aanbod gestuurd Inside out Wat zijn de beperkingen en hoe gaan we daar mee om Behoedzaam, zorgvuldig Beter toestemming vooraf dan vergiffenis achteraf ? WAAROM staat centraal Het resultaat bepaalt de manier waarop Behoefte/vraag gestuurd Outside in Wat zijn de kansen en hoe gaan we die benutten Grofmazig (80/20), tempo Beter vergiffenis achteraf dan toestemming vooraf ?

20 Goed nieuws ! Groot verschil = Hoog potentieel
Veel wrijving = Veel glans . Tegen je grenzen aanlopen = Je ontwikkelpunt vinden . Never a dull moment!!

21 Hoe ervaren zijn wij? Grote verschillen in: Oriëntatie Voorkeur werk en gedragsstijlen Nature & Nurture

22 We hebben al aardig wat ervaring opgedaan in omgaan met grote verschillen

23 Het zelfde meemaken iets anders ervaren

24 We zijn blijkbaar tot veel in staat!! Slechts 1 op de 3
Auto’s Begrip versus oplossingen We zijn blijkbaar tot veel in staat!! Organiseren en structureren Kaartlezen Pijn verdragen Ruimtelijk inzicht (inparkeren) Shoppen Slechts 1 op de 3 huwelijken strandt! WC Brillen Angst voor binding Carrière Voetbal Communicatie Schoenen Omgang Meerdere dingen tegelijk doen Gemiddelde duur: 14jr Risico’s nemen In de spiegel kijken DHZ - Bouwmarkten

25 Wat hebben we daar van geleerd?
Wat nemen we daarvan mee?

26 Outside-in is key in samenwerking
Verschillen kennen, erkennen en accepteren De oversteek maken naar de stijl van de ander De werkelijkheidsbeleving van de ander onderzoeken Het eigen referentiekader tijdelijk op de achtergrond kunnen zetten Vertragen; beeldvorming - oordeelsvorming Een ‘must’ bij grote verschillen

27 Remmende factoren

28 Ontwikkeling cultuur van inside-out naar outside-in
Tegennatuurlijk; mensen zijn inside-out georiënteerd No pain, no gain; behoefte aan lijdensdruk Privaat: outside-in / vraag gestuurd / behoefte gestuurd is een kwestie van overleven Privatisering, NMA; de lijdensdruk organiseren die nodig is om organisatie outside-in georiënteerd te maken en houden Publiek: heeft die lijdensdruk moeten ontberen  achterstand in ontwikkeling naar outside-in Verschil in ontslagrecht publiek versus privaat

29 De oversteek maken naar de ander
Vaardigheid basale communicatieve vaardigheden (LSD) juiste vragen te stellen en helpen met vraag-articulatie Grondhouding Jouw succes is mijn succes Eigen belangen uitstellen Oprechte interesse Onbevooroordeeld

30 Motivatie houding en gedrag
Willen Inhoud versus relatie Onzeker – Angst Kunnen Durven

31 Vooral doen: Werkelijk met elkaar in gesprek raken Zoek samen naar het juiste vraagstuk

32 Vooral niet doen:

33 Belangrijke conclusie

34 Meer weten andre@brodeconsulting.nl Rapport:
Centres of Expertise en Centra voor Innovatief Vakmanschap Bevindingen en Aanbevelingen Onderzoek naar “zachte” succesfactoren in publiek-private samenwerking


Download ppt "Dat mensen het verschil maken"

Verwante presentaties


Ads door Google