De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisvorming Tweede Fase. Achtergronden Het onderwijsaanbod van de Mammoetwet was niet meer van deze tijd Maakte gering gebruik van nieuwe technologie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisvorming Tweede Fase. Achtergronden Het onderwijsaanbod van de Mammoetwet was niet meer van deze tijd Maakte gering gebruik van nieuwe technologie."— Transcript van de presentatie:

1 Basisvorming Tweede Fase

2 Achtergronden Het onderwijsaanbod van de Mammoetwet was niet meer van deze tijd Maakte gering gebruik van nieuwe technologie Deed geen recht aan verschillen Teveel accent op kennis en reproductie Daarom nu meer aandacht vaardigheden Geen goede voorbereiding WO en HBO Onvoldoende niveau

3 Nieuwe elementen in de tweede fase werden: Profielen Nieuwe vakken en vernieuwde structuur bij de oude vakken Berekening van de studielast Nieuwe opbouw van het examen Studiehuis

4 Profielen Cultuur en Maatschappij Economie en Maatschappij Natuur en Techniek Natuur en Gezondheid

5 (Duits of Frans) Keuze examenvak (Niet verplicht voor DA/MU) of Duits of Frans of Wiskunde A Geheel vrij deel Vakopleiding Dans/Muziek/BK Ontheffing DA

6 DAMU-regeling voortrajecten dans/muziek De School voor Jong Talent heeft een aparte status. Er geldt voor de Tweede Fase een speciale regeling, waarin de verhouding tussen algemene vakken (Avo/Vwo) en de beroepsvoorbereidende vakken is vastgelegd. De DAMU-regeling bepaalt voor havo/vwo: 1. Gemeenschappelijk deel: de leerling kan ontheffing krijgen voor LO en ANW (vwo). 2. Profieldeel & Het vrije deel: de leerling kan ontheffing krijgen voor het profielkeuzevak of het keuze-examenvak. Het vrije deel kan in zijn geheel besteed worden aan het programma-onderdeel dans of muziek, dat deel uitmaakt van het eindexamen. Ook de vrijgekomen studielast van de vrijstellingen wordt besteed aan dit voorbereidend kunstvakonderwijs.

7 Procedure toepassing DAMU-regeling 1.De school kán een leerling geheel of gedeeltelijk ontheffen. 2.In geval van ontheffing wordt de dan vrijkomende studielast geoormerkt en toebedeeld aan de andere vakken en activiteiten. 3.De DAMU-regeling wordt toegepast wanneer de kandidaat, op gronden ondersteund door de muziekvak- of dansvakopleiding extra tijd moet besteden aan de beroepsvoorbereiding (artistiek belang). 4.De school past de DAMU-regeling alleen toe in uitzonderlijke gevallen en op schriftelijk verzoek van de leerling, c.q. diens wettelijk vertegenwoordiger(s), 5.De school wint daarbij advies in van de studiementoren.

8 HAVO profieldeel C&M Let op! Overweeg je na de HAVO de overstap naar het VWO, kies dan Wiskunde, want dit is verplicht voor het VWO.

9 Duits of Frans Ontheffing DA Ontheffing DA/MU Keuze examenvak (Niet verplicht voor DA/MU) of Duits of Frans Geheel vrij deel Vakopleiding Dans/Muziek/BK 760

10 Gymnasium: nieuwe verzwaarde studielast leidt tot keuzes Gymnasium leerlingen mogen maar één keuze- examenvak hebben in het vrije deel Keuzes voor gymnasiasten (start 2014/2015) - CM leerlingen: 2 KT > verplicht ontheffing EC - EM leerlingen: 2 KT kan niet 2 e MVT voor alle Gymnasium leerlingen wordt DU óf FA (schoolleiding bepaalt o.g.v. aanmeldingen) Let op! BK-leerlingen kunnen geen gebruik maken van ontheffingen.

11 Andere profielen op de SvJT N&T en N&G zijn in samenwerking met het Rijnlands Lyceum Wassenaar mogelijk

12 Nieuwe Vakken Cultureel Kunstzinnige Vorming Kunstvak (muziek, dans, beeldende vorming) Profielwerkstuk Rekenen!

13 De rekentoets is een zelfstandig onderdeel van de examens. De examens bestaan daarmee uit schoolexamens, centrale examens en de rekentoets. De leerlingen mogen de toets een keer herkansen. Deze herkansing staat los van de herkansingsmomenten bij het centraal examen. resultaat rekentoets als bijlage bij diploma

14

15 Filosofie De kleinschaligheid van onze school dwingt ons de vakkenkeuze zeer beperkt te houden in het licht van de bekostiging. Leerling kan het vak filosofie vanaf 4 havo/vwo volgen. Docent werkt volledig vrijwillig en onbezoldigd. Resultaat eindexamen wordt vermeld op diploma als extra vak.

16 Filosofie Voorwaarden aan deelname schoolvak Filosofie: Vakkenpakket mag niet afhankelijk worden van Filosofie Enkel leerlingen die qua school- en discipline prestaties op niveau presteren mogen het extra vak Filosofie kiezen Leerlingen, die vrijstelling vragen voor het keuze- examenvak of profielkeuzevak mogen het vak Filosofie niet (meer) volgen.

17 Studielast Studielast uitgedrukt in “studielasturen” Uitgangspunt: 40 weken van 40 uur Havo: studielast van 3200 uur in 2 jaar Vwo: studielast van 4800 uur in 3 jaar

18 Het Eindexamen Schoolexamen –Toetsen –Praktische opdrachten –Handelingsdelen –Profielwerkstuk Centraal Schriftelijk Examen –landelijk

19 ‘Studie-huis’ De naam voor de bovenbouw (havo/vwo), die verwijst naar een andere manier van lesgeven en leren

20 Kenmerken Studiehuis Zelfstandig leren + zelfstandig werken Veel meer aandacht voor vaardigheden Leerlingen kiezen een eigen werktempo Z- uren Docent is meer begeleider van Werken met studiewijzers Afsluiten van onderdelen, opdrachten, activiteiten

21 Specifiek voor de SvJT Damu-regeling voor leerlingen muziek en dans: –Ontheffingsmogelijkheden –Het vak VKO

22 Wiskunde in de Tweede Fase Kiezen uit……… C B A D

23 Zo doen we dat in de tweede fase van de School voor Jong Talent

24 We geven in de tweede fase geen huiswerk meer maar gaan uit van het feit dat de leerlingen met studiewijzers (kunnen) werken. Leerlingen kunnen, maar hoeven niet met agenda’s te werken. De studiewijzer is de belangrijkste planner. Docenten refereren in de lessen naar de studiewijzers. Studiebegeleiders bewaken het gebruik van de studiewijzer bij de leerlingen.

25 De studiewijzers zijn in orde. Docenten hebben de taak om m.b.t. hun eigen vak de juiste content aan te leveren voor de studiewijzer. Er wordt gestreefd naar homogeniteit. De studiewijzers worden per periode uitgegeven en zien er goed verzorgd uit. De studiewijzers worden ook op de website geplaatst.

26 In onze tweede fase geven we geen rapportcijfers meer, alleen nog maar PTA-cijfers Vanaf het 4 e leerjaar werken leerlingen aan hun eindexamen. Alle resultaten die zij behalen zijn eindexamenresultaten. Andere toetsen kunnen wel gegeven worden. Deze toetsen hebben vooral een studie- of diagnostisch karakter. Leerlingen krijgen vanaf de vierde klas dus geen rapporten meer, maar PTA-overzichtskaarten.

27 Een leerling die doubleert, kan vrijstellingen voor het volgende jaar krijgen. Een leerling die doubleert kan vrijstellingen krijgen voor bepaalde stofonderdelen, toetsen, werkstukken etc.. Deze vrijstellingen worden per vak bepaald door de vakdocent. In de eerste maand van het nieuwe schooljaar worden bij iedere doubleur deze vrijstellingen schriftelijk vastgelegd volgens een vast protocol/formulier. De vrijgekomen studietijd kan besteed worden aan leerstof uit het volgende leerjaar.

28 Achterstanden/gemiste toetsen/praktische opdrachten worden altijd uitgedrukt in het cijfer 1.0 In het studiehuis zijn inlever- en toetsdata ‘heilig’. Niet-ingeleverd werk/gemaakte toetsen hebben altijd als resultaat het cijfer 1. Dit cijfer weerspiegelt dus geen geleverde prestatie maar duidt slechts de achterstand.

29 In de tweede fase is er na iedere toetsweek één herkansingsmoment waarop leerlingen één toets uit de toetsweek kunnen herkansen. Deze mogelijkheid staat omschreven in het PTA. Het bevoegd gezag kan in bijzondere individuele gevallen (bv. langdurige ziekte of bijzondere familie- omstandigheden) afwijken van het totale aantal herkansingen van een leerling of het tijdstip van de herkansingsmogelijkheid ten gunste van de leerling.


Download ppt "Basisvorming Tweede Fase. Achtergronden Het onderwijsaanbod van de Mammoetwet was niet meer van deze tijd Maakte gering gebruik van nieuwe technologie."

Verwante presentaties


Ads door Google