De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen en behandelmogelijkheden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen en behandelmogelijkheden"— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen en behandelmogelijkheden
Rogier Eijsink, Novadic-Kentron, manager v.o.f. dubbele diagnose,

2 Vijf jaar v.o.f. dubbele diagnose
Iets te vieren?

3 Inhoud: Achtergrond GGZ in Nederland Situatie Start DD programma’s Ontwikkeling v.o.f. DD De organisatie Situatie 2012

4 Achtergrond GGZ in Nederland
De geestelijke gezondheidszorg in ons land is verdeeld, waardoor clienten hulp krijgen voor: psychiatrische problemen of verslavingsproblemen. Herkenbaar aan beide vennoten in de v.o.f. dd, nl.: GGZ Breburg en Novadic-Kentron.

5 Situatie rond De gescheiden ontwikkeling binnen de GGZ in Nederland leidt op dat moment tot verschillende problemen: beperkt aantal behandelsettingen, problemen tijdens de behandeling, gebrekkige inhoudelijke situatie, gebrekkige organisatorische situatie.

6 Situatie rond 2000-2007 Beperkte behandelmogelijkheden:
weinig gespecialiseerde (klinische) voorzieningen, (geïntegreerde) zorg is vaak niet beschikbaar, de groep dd-clienten wordt hierdoor slecht bereikt, weinig tot geen rehabilitatiemogelijkheden rond wonen, weinig tot geen rehabiliatiemogelijkheden voor dagbesteding en (vrijwilligers)werk.

7 Situatie rond 2000-2007 Problemen tijdens de behandeling:
keuze: abstinentie of harm-reduction? hoge verwachtingen, weinig realistische behandeldoelen, weinig geduld met dd-cliënten, cliënten die soms moeilijk te motiveren zijn, cliënten met probleemgedrag, moeizaam verloop diagnostiek, zoeken naar geschikte (therapeutische) interventies.

8 Situatie rond 2000-2007 Gebrekkige inhoudelijke ontwikkeling:
gemis aan kennis, ervaring en competenties, ontkenning probleem / bestaan dd- cliënten, wisselend beschrijven van de doelgroep, te kort schietende coördinatie tussen behandelaren, beperkt professioneel debat in Nederland, (te) weinig waardering.

9 Situatie rond 2000-2007 Gebrekkige organisatorische situatie:
veelvuldig discussie over (regie)verantwoordelijkheid, problemen om clienten ‘onder te brengen’, het weren van dd clienten, gebrekkige afstemming tussen management binnen de gassector, moeizaam aantrekken professionals, gescheiden dossiers die niet in te zien zijn.

10 Weinig te vieren!

11 Start DD programma’s het eerste dd initiatief in Nederland dat eind jaren negentig operationeel werd in Nederland was het programma van Parnassia, Novadic startte in 2003 met een dd-kliniek in Oost Brabant in samenwerking met drie ggz’ en, “Richtlijn dubbele diagnose” verschijnt, waarin Parnassia een dd-programma beschrijft (Resultaten scoren, 2003), GGZ Midden Brabant startte in 2004 een dd-kliniek.

12 Start DD programma’s “ Geïmporteerde” kennis:
basale uitgangspunten van K. Minkoff en de zgn. matrix, IDDT (integrated dual disorder treatment) als geïntegreerd behandelconcept,

13 Start DD programma’s Kennis o.a. K. Minkoff, de bekende matrix Ernstig
Ernstige en aanhoudende psychiatrische problematiek met middelen afhankelijkheid Middelenafhankelijkheid met psychiatrische complicaties Ernstig Licht Lichte psychiatrische problematiek met middelen gebruik Ernstige en aanhoudende psychiatrische problematiek met middelen gebruik Licht

14 Start DD programma’s Kennis: Integrated Dual Disorder Treatment
ontstaat eind jaren negentig (Muesser, Drake) en is een evolutie in het denken over welke concrete interventies essentieel zijn binnen deze behandeling, de multidisciplinaire richtlijn schizofrenie (2005) beschrijft dat alternatieven voor geïntegreerde dubbele diagnosebehandeling niet werkzaam zijn. Echter zonder aanbeveling voor de precieze behandelvorm, reviews en effectonderzoek van de laatste jaren bieden ondersteuning voor de meeste onderdelen van de geïntegreerde behandeling, met name motiverende gespreksvoering, familiebegeleiding en groepsbehandeling (Drake, 2004; Kroon, 2005; Bellack e.a., 2006).

15 Start DD programma’s Kennis: Integrated Dual Disorder Treatment
hulpverleners kennen interacties alcohol, drugs en psychiatrische problematiek en geven beide gelijktijdig aandacht, behandeling is gefaseerd, gedegen diagnostiek, een geïntegreerd behandelplan, gezamenlijk vastgesteld, motiverende gespreksvoering, counseling rond middelenmisbruik, groepsbehandeling, familiebegeleiding, zelfhulp, farmacologische behandeling, balans tussen autonomie en verbondenheid en tussen verschillende relationele stijlen.

16 Ontwikkeling v.o.f. DD Novadic-Kentron, GGZ Midden Brabant en GGZ Regio Breda richtten in 2007 een v.o.f op, in Tilburg start een kliniek met 24 bedden en een poli, gevolgd door de start van een eerste ACT team in Tilburg, eind 2008 opent de v.o.f. dd aan de Muiderslotstraat in Breda de tweede kliniek en polikliniek, de vof DD sluit aan bij het “Doorbraak project DD” van het Trimbos instituut.

17 Ontwikkeling v.o.f. DD certificering door de van het ACT team in Tilburg, DD Tilburg wordt geaudit in het kader IDDT vanuit Doorbraak project, afbouw van klinische capaciteit naar ambulant (-16%), opzetten van een forensisch ACT team als nieuwe specialisatie, landelijke samenwerking met DD klinieken binnen een benchmark ism het NISPA, meewerken aan de richtlijn FACT verslavingspsychiatrie ism het Trimbos, certificeringtraject forensisch ACT team.

18 Ontwikkeling v.o.f. DD vijf locaties in midden en west Brabant
DD Tilburg 16 bedden en een polikliniek (200 clienten), DD Breda 16 bedden en een polikliniek (100 clienten), ACT team Tilburg (75 clienten), Forensisch ACT team Tilburg (60 clienten), ACT team Breda (sinds januari 2012), huidige begroting: (start ) euro, huidige fte’s: 76 (start 43).

19 De organisatie vennootschap onder firma,
geen zelfstandige rechtspersoon, open construct, waarin je in als vennoten afspreekt hoe je wilt samenwerken, GGZ Breburg en Novadic-Kentron zijn beide 50% vennoot, deze vof voert op vraag van Novadic-Kentron en GGZ Breburg werkzaamheden uit.

20 De organisatie de vennoten delen inbreng in productie, personeel en kennis, beide vennoten nemen een deel van de bedrijfsvoering op zich. de personele verhouding is 57 % van GGZ Breburg en 43% van Novadic-Kentron, elke werknemer is gedetacheerd, gelijke functiebeschrijvingen en functiewaardering,

21 Situatie 2012 verbeterde samenwerking tussen de NK en BB rond de doelgroep dd-clienten, maar deels ook daarbuiten, herontwerp van het primaire behandelproces, uitgewerkte visie met IDDT als basisconcept en aanvullende elementen, brede implementatie van MBT (mentalization based treatment), afbouw van klinische capaciteit tbv ambulante capaciteit, waaronder ACT, verbeterde balans tussen begeleiden en behandelen.

22 Situatie 2012 kwalitatief versterken o.a. op vlak diagnostiek,
ontwikkeling van modulair groepsprogramma samenwerking met SMO Breda, Traverse en het RIBW Midden Brabant rond wonen en crisisinterventie is uitgewerkt, participatie in “dwang en drang” project, geslaagd in het voegen van twee culturen tot een geïntegreerd model met aandacht voor de psychiatrische en verslavingscomponent.

23 Tijd om iets te vieren!

24

25


Download ppt "Ontwikkelingen en behandelmogelijkheden"

Verwante presentaties


Ads door Google