De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

KOMT ER EEN DUIZENDJARIG RIJK? Gouda, 11.04.2016 Voorthuizen, 19.05.2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "KOMT ER EEN DUIZENDJARIG RIJK? Gouda, 11.04.2016 Voorthuizen, 19.05.2016."— Transcript van de presentatie:

1 KOMT ER EEN DUIZENDJARIG RIJK? Gouda, 11.04.2016 Voorthuizen, 19.05.2016

2  Welke verschillende posities nemen christenen in op dit punt?  Waar het antwoord op de vraag christenen verdeelt, zou de vraag zélf alle christenen moeten verenigen. Vraag verenigt, antwoord verdeelt

3  Dit bijbelgedeelte helpt ons om hoop te blijven koesteren voor de geschiedenis.  De heerschappij van Christus krijgt al in deze aardse tijd, vóór de definitieve voleinding, gestalte. Openbaring 20

4  ‘millennialisme’ = ‘chiliasme’. Het eerste is afgeleid van het Latijnse ‘millennium’ (duizend jaren) en het tweede van het Griekse ‘chilioi’ (duizend). Chiliasme

5  Augustinus (in navolging van Tyconius): symbolische opvatting van ‘chilia ètè’ in Openbaring 20. Amillennialisme of ‘realised millennialism’.  Openb. 20 volgt niet chronologisch op 19. Amillennialisme of ‘realised millennialism’

6  Parousie VOOR (pre) vrederijk.  Jezus komt terug en verandert de loop van de geschiedenis drastisch. Hij verslaat de antichrist, het Joodse volk zal Hem erkennen, gelovigen en martelaren worden tot leven gewekt en Jezus zal heersen over een wereldwijd koninkrijk dat 1000 jaar zal duren. Premillennialisme

7  Jezus parousie NA (post) het vrederijk. De tegenwoordige bedeling gaat geleidelijk over in het duizendjarige Rijk: zoals de zomer komt, alleen langzamer en op groter schaal. Postmillennialisme

8  De binding van de satan is gegeven met Christus’ overwinning op Goede Vrijdag en Pasen (‘realised millennialism’).  De duizend jaren van Openbaring 20 wijzen op de tijd waarin de prediking van het Evangelie om zich heen grijpt sinds de dienst van de apostelen of ook sinds keizer Constantijn (begin 4 e eeuw). Kanttekeningen SV

9  Wilhelmus à Brakel (1635-1711) schrijft uitvoerig over Openb. 20 in het 3 e deel van zijn standaardwerk Redelijke Godsdienst.  Het rijk van duizend jaren in de toekomst. Er komt een heerlijke staat van de kerk, waarin de geestelijke goederen van het genadeverbond rijkelijk worden uitgedeeld (postmillennialisme). ‘Vader Brakel’

10  ‘De geheele Joodsche natie zal onzen Heere Jezus erkennen, de ware en eenige en hun beloofde Messias te zijn, zullen zich tot Hem bekeeren, Hem zonderling liefhebben, eeren en verheerlijken.’  ‘die dit, zeg ik, met een geestelijk hart en oog inziet, die zal de heerlijkheid van dien tijd zien en met al zijn hart daarnaar verlangen. Wanneer komt die tijd!’ Verlangend uitzien

11  ‘’t Zijn te aardsche gedachten, Christus kan zoo wel regeren in den hemel zijnde, alsof Hij naar het lichaam op aarde was…De Schrift meldt van geen andere lichamelijke komst, dan de komst ten oordeel, in de wolken, met de stem des archangels, wanneer alle dooden zullen opgewekt worden.’  Vader Brakel wijst de gedachte aan een ‘Turkschen hemel’ waaraan ‘de luie en lekkere menschen wel behagen hebben’ af. Ook in de heilrijke tijd zal er gewerkt dienen te worden en zullen er armen en rijken zijn. Geen ‘chiliasmus crassus’

12  De bekende coccejaanse theoloog Campegius Vitringa (1659 -1722): het visioen ziet op de tijd ‘na de vernietiging van het Roomsch Paapsch gebied’, wanneer de macht van Rome en haar pausen vernietigd zal zijn.  ‘dat men door deeze Duizend jaaren begrypen moet den tyd van vrede en voorspoed der Kerke des Heilands op Aard, die het einde van alles niet lange zal voorgaan/’ (postmillennialisme) Campegius Vitringa

13  ‘Waarlyk / zo dit het Duizendjaarig Ryk betekent / gelyk men dat noemt / zo scheide ik my geheel en al van die Gezindheid af. Immers is het Ryk van Christus, dat Nieuw is / geheel Geestelyk / en zyne heerlykheid is Geestelyk; en indien dat oit op Aarde heerlyk moet vertoont worden / gelyk ik gelove/ dat het zal vertoont worden/ zo zal het zyne natuur niet veranderen / noch zich zelven vernietigen.’ Vitringa geen premillenialist

14  ‘uitgenomen/ dat ik de Bekeeringe der Jooden vast stelle /en niet ongaarne toestemme / dat het land Canaans van zyn vloek ontheven zal worden /daar het nu aan onderworpen is / en dat de Stad Jeruzalem weder herbouwt / en bewoont zal worden/ Want dit schynt uit de woorden van Jezus Christus te volgen, Luc.XXI:24. Bekering van de Joden

15  Anders / is ’t genoeg / tot verstand van deeze en andere Profetyen / dat men begrype en stelle / dat na de verwoestinge der groote koningryken / die Christus tegen zyn / de Staat der Kerke gerust en bevredigt zal zyn / en blyven eenen langen tyd; Hoop en wens van de gelovigen 1

16  en dat de Jooden in den Schoot der kerke zullen gebragt worden; welke Kerk naar de Leergronden en zeden der Apostelen zal gericht zyn / en bestraalt worden met het Licht der kennisse / en Godvruchtigheid; Hoop en wens van de gelovigen 2

17  en dat de genade des Heeren in overvloedige mate zal uitgestort worden / en de Gaaven des H.Geestes rykelyk toegedeelt; en dat de Kerk onder het bestier van Godvruchtige Overheden / en voorzichtige herders voorspoedig zal zyn / zich wyd en zyd uitbreiden / op de hoogte der Aarde ryden / en de straalen van haar heerlykheid overal verspreiden. Dit is onze hoop; dit is de wensch der Gelovigen.’ Hoop en wens van de gelovigen 3

18  Dr.Willem J. Ouweneel, bekend publicist en schrijver in evangelische kring. Evangelisch - dogmatische reeks, deel 10: ‘de toekomst van God’.  Openbaring 19- 22 als een ononderbroken chronologische reeks: 1. paroesie, verschijning van Jezus in heerlijkheid aan het begin van het duizendjarige rijk. 2.het oordeel over het beest en de valse profeet.3.het binden van de satan. 4.de regering van de Christus met de opgestane heiligen duizend jaar lang 5. de eindoordelen en de nieuwe hemel en aarde. Premillennialisme bij Ouweneel

19  Al de oudtestamentische beloften voor Israël letterlijk vervuld.  De vierde (!) tempel wordt gebouwd en Jezus regeert, met David als assistent, op Zijn troon in Jeruzalem op de zeer hoge berg Sion.  Dieroffers als uiting van dankbaarheid ter herdenking van het ene offer dat door Christus op Golgotha is gebracht.  De gemeente (het ‘hemelse’ volk van God) woont in de hemel, bezoekt de aarde. Premillennialistische visie op vrederijk

20  Plaatje van de Toekomst

21 Nog een plaatje van de Toekomst

22  Openbaring 20 heeft betrekking op verleden, heden en toekomst.  In dat verband positieve verwachting van wat Jezus nog aan verrassingen voor ons in petto heeft in de slotfase van de wereldgeschiedenis.  ‘Elke periode in de geschiedenis, waarin in een of ander land het christelijk geloof zich ongehinderd kan ontwikkelen en verspreiden, is een wonder van God en een stuk van het duizendjarig rijk.’ (J.J. de Heer) Eigen visie: gemodificeerd postmillennialisme

23  De theologische aantrekkelijkheid van het chiliasme is gelegen in haar bijdrage tot de beantwoording van de theodicee- vraag.  Het gaat in die vraag om de rechtvaardiging van de wegen van de almachtige God ten overstaan van de realiteit van het kwaad in deze wereld. Theodicee

24  Het is God te doen om de redding van heel de schepping en om een wereld vol gerechtigheid, niet alleen om redding van zielen.  De chiliastische verwachting onderstreept de materiële kant van de christelijke hoop. Tegen spiritualisering

25  Een groot bezwaar tegen veel vormen van chiliasme is het harmoniserend en systematiserend bijbelgebruik, waarbij een veelheid van bijbelse gegevens in een uitgebreid schema wordt geperst.  De Bijbel is geen puzzelboek! Rol van hermeneutiek. Bijbelgebruik

26  In Gods heilsplan is de rol van het etnische volk der Joden niet uitgespeeld.  De Jezus als Messias belijdende Joden mogen we zien als eerstelingen en voorboden van de grote oogst die volgt. Blijvende plaats van Israël

27  Doorslaggevend is of Christus zelf staat centraal staat in ons leven en daarom ook in onze toekomst- verwachting. De gelovige zegt: ‘de toekomst is dat Hij op mij toekomt’.  De wederkomst van Christus is het grote heilsfeit dat wij verwachten. De overige heilsfeiten gedenken we.  Hij komt persoonlijk, lichamelijk en zichtbaar terug. (vgl. 1 Thess.1: 10).  Nogmaals: de vraag die verenigt. Parousie als kernverwachting


Download ppt "KOMT ER EEN DUIZENDJARIG RIJK? Gouda, 11.04.2016 Voorthuizen, 19.05.2016."

Verwante presentaties


Ads door Google