De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 januari 2014 Deventer. EVANGELIE EU ANGELION 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 januari 2014 Deventer. EVANGELIE EU ANGELION 2."— Transcript van de presentatie:

1 5 januari 2014 Deventer

2 EVANGELIE EU ANGELION 2

3 EVANGELIE = WEL, GOED 3

4 EVANGELIE > engel (eng. angel) = BOODSCHAP, BERICHT 4

5 EVANGELIE WEL-BERICHT GOED BERICHT GOEDE TIJDING 5

6 Het Evangelie is een goed bericht omdat... 1 er één GOD is (= Iemand die alles een plaats geeft)

7 5 Ik ben JAHWEH, en niemand meer, buiten Mij is er geen God (...) 6 Opdat men wete, van den opgang der zon en van den ondergang, dat er buiten Mij niets is, Ik ben JAHWEH, en niemand meer. 7 Ik formeer het licht, en schep de duisternis; Ik maak vrede en schep kwaad, Ik, JAHWEH, doe al deze dingen. -Jesaja 45- (lett.)

8 36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn ALLE dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in de aeonen! Amen. Romeinen 11 (lett.)

9 Het Evangelie is een goed bericht omdat... 2 het de waarheid van de Schriften bevestigt

10 1 Paulus, een slaaf van Christus Jezus, geroepen, apostel, afgezonderd tot het evangelie van God, 2 dat Hij tevoren door zijn profeten beloofde in de heilige Schriften 3 (aangaande zijn Zoon, geworden uit zaad van David naar [het] vlees, 4 naar geest van heiligheid door opstanding van doden verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus Christus, onze Heer... Romeinen 1 (lett.)

11

12 Het Evangelie is een goed bericht omdat... 3 het bericht berust op gedocumenteerde feiten

13 16 Want wij zijn geen vernuftig gevonden mythen nagevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Here Jezus Christus hebben verkondigd, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. 2Petrus 1 (lett.)

14

15 Het Evangelie is een goed bericht omdat... 4 de dood is overwonnen

16 14 En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud, en zonder inhoud is ook uw geloof. 15 Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn... (...) 20 Maar nu, Christus IS opgewekt uit de doden, als EERSTELING... 1Korinthe 15

17 Het Evangelie is een goed bericht omdat... 5 de Messias na het tweede millennium zal terugkeren

18 1 Komt, laat ons wederkeren tot JAHWEH! Want Hij heeft verscheurd, en zal ons helen (...) 2 Hij zal ons NA TWEE DAGEN doen herleven, TEN DERDEN DAGE zal Hij ons oprichten, en wij zullen leven voor zijn aangezicht. 3 Ja, wij willen JAHWEH kennen, ernaar jagen Hem te kennen. Zo zeker als de dageraad is zijn opgang. DAN KOMT HIJ TOT ONS als de regen, als de late regen, die het land besproeit. Hosea 6

19 8 Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als een dag. 2Petrus 3

20 Het Evangelie is een goed bericht omdat... 6 God alle dingen recht gaat zetten (=gericht)

21 11 De hemel verheuge zich, de aarde juiche, de zee bruise en haar volheid, 12 het veld en al wat daarop is, verblijde zich; dan zullen alle bomen des wouds jubelen 13 voor JAHWEH, want Hij komt, want Hij komt om de aarde te RICHTEN; Hij zal de wereld RICHTEN in gerechtigheid en de volken in zijn trouw. Psalm 96

22 31 omdat Hij (=God) een dag heeft bepaald, waarop Hij de bewoonde wereld zal oordelen in gerechtigheid door een man, die Hij aangewezen heeft, geloof verschaffend aan allen door Hem uit de doden op te wekken. Handelingen 17 (lett.)

23

24 Het Evangelie is een goed bericht omdat... 7 God alle mensen redt, verzoent, rechtvaardigt en levendmaakt

25 10 Ja, hierom getroosten wij ons moeite en grote inspanning, omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God, die een REDDER IS VAN ALLE MENSEN, speciaal van gelovigen. 1Timotheüs 4

26 20 en door Hem, vrede makend door het bloed zijns kruises, HET AL weder met Zich TE VERZOENEN, door Hem, hetzij wat op de aarde, hetzij wat in de hemelen is. Kolosse 1

27 18 Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor ALLE MENSEN tot VEROORDELING gekomen is, zo komt het ook door één daad van gerechtigheid voor ALLE MENSEN tot RECHTVAARDIGING van leven. Romeinen 5

28 22 Want evenals IN ADAM ALLEN sterven, zo zullen ook IN CHRISTUS ALLEN levend gemaakt worden. 1Korinthe 15

29 Het Evangelie is een goed bericht omdat... 8 het getuigt van onvoorwaardelijke hoop en liefde

30 16 Want alzo lief (Gr. agapé) heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon geeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuw-ig leven hebbe. 17 Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld veroordele, maar opdat de wereld door Hem behouden worde. Johannes 3 (lett)

31 Het Evangelie is een goed bericht omdat... 9 het de mens transformeert en doet stralen

32 18 En wij allen, die met een aangezicht, waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heren weerspiegelen, worden getransformeerd naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heer, die Geest is. 2Korinthe 3 (lett.)

33 Het Evangelie is een goed bericht omdat... 10 het spreekt van de heerlijkheid van de gelukkige God

34 11 naar het evangelie van de heerlijkheid van DE GELUKKIGE GOD, dat mij is toevertrouwd. 1Timotheüs 1 (lett.)

35 Het Evangelie is een goed bericht omdat... 1.er één GOD is (= Iemand die alles een plaats geeft); 2.het de waarheid van de Schriften bevestigt; 3.het bericht berust op gedocumenteerde feiten; 4.de dood is overwonnen; 5.de Messias na het tweede millennium zal terugkeren; 6.God alle dingen recht gaat zetten (=gericht); 7.God alle mensen redt, verzoent, rechtvaardigt en levendmaakt; 8.het getuigt van onvoorwaardelijke hoop en liefde; 9.het de mens transformeert en doet stralen; 10.het spreekt van de heerlijkheid van de gelukkige God.


Download ppt "5 januari 2014 Deventer. EVANGELIE EU ANGELION 2."

Verwante presentaties


Ads door Google