De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Privacy in het sociaal domein Raadscommissie 15 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Privacy in het sociaal domein Raadscommissie 15 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Privacy in het sociaal domein Raadscommissie 15 januari 2015

2 Opbouw van de presentatie 1.Privacy in wet- en regelgeving 2.Privacy in het sociaal domein 3.Privacy in de praktijk 4.Privacy beleid Bronckhorst

3 Privacy; een grondrecht Wet en regelgeving: Internationaal (art. 17 IVBPR, art. 16 IVRK, art. 8 EVRM, art. 8 EU Handvest ) Nationaal –art. 10 Grondwet eerbiediging persoonlijke levenssfeer –‘de privacywet’; Wet bescherming persoonsgegevens –Uitwerking in specifieke wetten: w.o Wmo 2015, Participatiewet, Jeugdwet.

4 Privacy; waar gaat het over? Doel van de Wbp: –Bescherming van natuurlijke personen i.v.m. verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens Art. 2 lid 1: Deze wet is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen

5 Privacy; waar gaat het over? Gegevens verwerken:  Gegevens: Persoonsgegevens Bijzondere persoonsgegevens  Verwerken: “ Elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwisselen of vernietigen van gegevens ”

6 Privacy; waar gaat het over? Afweging bij verwerken persoonsgegevens: Noodzaak “welke gegevens zijn noodzakelijk gegeven het gestelde doel?” Proportionaliteit “Staat de verwerking in verhouding tot het doel waarvoor je dat doet?” Subsidiariteit “ Is het verwerken de minst ingrijpende maatregel?” Kan en mag niet “Zijn er specifieke privacy-regels die gelden voor betrokken partijen?”

7 Opgave sociaal domein Integrale dienstverlening versus bescherming privacy Relevante onderwerpen: –Burger staat centraal –Samenwerking met de cliënt en zijn/haar netwerk –Ondersteuning is gericht op zelfredzaamheid en participatie –Levering van integrale / samenhangende ondersteuning –Eenmalige gegevens uitvraag werk en uitkering –Preventie en vroegsignalering –Case-finding

8 Privacy in het sociaal domein Wet- en regelgeving Wmo 2015; hoofdstuk 5 Participatiewet; paragraaf 6.6 Jeugdwet; hoofdstuk 7 Rijksbeleid:  Zorgvuldig en bewust (27-05-2014): 1.Wbp is leidend 2.Hergebruik gestandaardiseerde gegevens 3.Richting geven aan een lerende praktijk 4.Verwerking ingebed in zorgvuldig triageproces 5.Versterking van de positie van de burger 6.College van b en w verantwoordelijk

9 Privacy in het sociaal domein Gemeentelijk beleid: –Gegevensverwerking in sociaal domein, informatiebeveiliging, integriteitsbeleid Gemeentelijke samenwerkingsafspraken: –Convenanten, privacy protocollen en overeenkomsten Gemeentelijke bedrijfsvoering –ICT systemen, bevoegdheden, integriteitsverklaring, werkprocessen, etc. Gedrag: –Triage

10 Gegevensverwerking in de praktijk  Uitgangspunt 1: regie bij de betreffende; verwerken persoonsgegevens in overleg  Uitgangspunt 2: hulpvraag is leidend Melding Vraagverheldering Verzamelen en delen van gegevens met toestemming Vastleggen ‘dat’ informatie Bij multi-probleem situaties Lokaal Zorgnetwerk; –Professionele afweging o.b.v. wettelijk kader –Regie bij professional

11 Voorstel uitgangspunten privacy beleid Uitgangspunten o.b.v. wet en beleid sociaal domein: De inwoner heeft de regie, tenzij De ondersteuningsvraag is leidend; Het ondersteuningsplan wordt met de inwoner gemaakt; Het ondersteuningsplan is van de inwoner; Gegevens worden verwerkt met toestemming, tenzij Sociaal consulenten verwerken alleen DAT informatie; Vroegsignalering vindt plaats op basis van signalen door professionals, hiervoor worden geen risicoprofielen of (digitale) gegevensbronnen gebruikt.

12 Voorstel rapportage privacy aan raad Rapportage samen met beleidsmonitor sociaal domein –Aanwezigheid afspraken gegevensverwerking –Aantal weigeringen tot verwerken gegevens + aanpak –Aantal verzoeken tot inzage, wijziging en verwijdering gegevens –Aantal gegevensverwerkingen zonder toestemming


Download ppt "Privacy in het sociaal domein Raadscommissie 15 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google