De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Privacy in relatie tot Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg”

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Privacy in relatie tot Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg”"— Transcript van de presentatie:

1 “Privacy in relatie tot Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg”
Mr. Ike Bouma, Jeugd en Recht

2 Workshop Privacy 15.00- 16.00 uur Voorstellen
Uitleg regels rond beroepsgeheim Vertaling naar privacy Wet Passend Onderwijs In de Jeugdwet In de WGBO (geneeskundige behandeling) Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP) Privacy en ouders: (dubbele) toestemming, geen toestemming zorgen te delen Cases Vragen

3 Centrale vragen: Wanneer mag/moet ik samenwerken en persoonlijke gegevens van kinderen, jongeren en hun ouders uitwisselen met andere professionals? Te benaderen vanuit Beroepsgeheim van de professional Privacy van de kinderen, jongeren en hun ouders Hoe om te gaan met toestemming en weigerachtige ouders

4 Beroepsgeheim /zwijgplicht art 9 lid 4 Wbp
Kern: zonder toestemming van client of ouder mag je geen informatie over hem/haar aan anderen verstrekken

5 Geheimhouders Artsen en andere medisch hulpverleners
Pedagogen, psychologen Maatschappelijk werkers Werkers in de jeugdzorg Docenten, IB-ers, (samenwerkingsverbanden) Andere hulpverleners Ambtelijke geheimhoudingsplicht voor medewerkers van een gemeente (art 2.5 Awb)

6 Doel van het beroepsgeheim
Drempel verlagen voor de client PARADOX van het beroepsgeheim Rechtsbescherming clienten Interne klachtregeling Tuchtrecht (nu ook voor jeugdhulpverleners!) Klachtregeling Wet bescherming persoonsgegevens Burgerlijke rechter

7 Uitzondering beroepsgeheim
Andere beroepskrachten* die rechtstreeks bij dezelfde zorg betrokken zijn Ouder(s)/voogd van jongeren tot 16 jaar Tot 12 jaar : ouders/voogd 12 tot 16 jaar: ouders/voogd en jongere Vanaf 16 jaar: alleen de jongere Noodgevallen, conflict van plichten

8 Conflict van plichten (beroep op overmacht)
Plicht om te zwijgen botst met de plicht om de client of zijn kinderen, die zich in een ernstige situatie bevinden, te helpen. Alleen door te spreken kan hulp in gang gezet worden NB beroep op conflict eerder mogelijk in geval van clienten die in een afhankelijke positie verkeren, zoals kinderen NB Doe dit nooit alleen!!!

9 “Samenwerken in de jeugdketen”
1e afweging: wil ik mijn (vermoeden van ) zorgen bespreken met andere professionals Als u tot de conclusie komt dat u uw (vermoeden van) zorgen (niet anoniem) wilt bespreken met andere betrokken professionals en de ouders en/of jongere stemmen niet in met deze aanpak, komt u bij de 2e afweging

10 2e afweging: wil ik de bezwaren van de ouders en/of jongere terzijde leggen?
Als u tot de conclusie komt dat u ondanks de bezwaren de zorgen wilt bespreken volgt een 3e afweging

11 Afwegingskader (bij elke stap):
3e afweging: Wil ik de ouders en/of de jongere achteraf informeren over het bespreken van de zorgen met andere betrokken professionals Afwegingskader (bij elke stap): Noodzaak, proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid

12 Relatie met Privacy Waarborgen t.a.v. gegevensverwerking vloeien voort uit: De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) Wet Passend Onderwijs De Jeugdwet WGBO/BIG

13 Wet Passend Onderwijs Art. 18a lid 13 Wpo en art. 17a Wvo: Het samenwerkingsverband is bevoegd zonder toestemming van degene die het betreft persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid als bedoeld in artikel 16 van de Wet bescherming persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot leerlingen, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de taken, bedoeld in het zesde lid, onderdelen b tot en met d. Het samenwerkingsverband verstrekt de gegevens, bedoeld in de eerste volzin, niet aan derden, met uitzondering van het bevoegd gezag van de school waar de desbetreffende leerling is aangemeld of ingeschreven.

14 Welke gegevens (genoemd in de wet)?
Gewone gegevens: naam, adres, woonplaats, contactgegevens ‘Bijzondere gegevens’: gegevens over de gezondheid, geestelijk en lichamelijk, ook IQ en sociaal-emotionele problematiek

15 De Jeugdwet zie ook de privacy Informatie folder
Art Jeugdwet Altijd met toestemming van de cliënt !!! Uitzondering: degene die rechtstreeks betrokken is bij de verlening van jeugdhulp en de vervanger (voor zover noodzakelijk in dat kader) Jeugdige onder de 16 jaar: de wettelijk vertegenwoordiger Degene wiens toestemming vereist is o.g.v. art Jeugdwet

16 Rechtstreeks betrokken
Een professional in dienst van de gemeente (al dan niet als ambtenaar) die jeugdhulp verleent = in juridische zin een jeugdhulpverlener + Moet voldoen aan de kwaliteitseisen die de Jeugdwet stelt aan jeugdhulpaanbieders

17 Voor artsen betrokken bij jeugdhulp
art 7: 457 BW: Geen inlichtingen over de patiënt dan met toestemming van de patiënt Uitzonderingen idem Jeugdwet BIG geregistreerden Art 88 Wet BIG: een ieder is verplicht geheimhouding in acht te nemen t.o.v. datgene wat in de uitvoering van het beroep aan hem wordt toevertrouwd.

18 Afwegingskader bij gegevens delen:
Wat is de noodzaak/het doel? Zoveel als nodig, zo weinig als mogelijk Proportionaliteit Staat de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene in verhouding met het doel (de hulpvraag)? Subsidiariteit De minst ingrijpende actie, is het echt nodig, is er een minder ingrijpende actie mogelijk om het doel te bereiken Doelmatigheid Heb ik de meest geschikte actie ondernomen? Bereik ik met deze actie het beoogde doel?

19 Overige Bijzondere persoonsgegevens mogen alleen onder voorwaarden verwerkt en uitgewisseld worden Wet Passend Onderwijs geeft daartoe ruimte, mits.. Dossier: hou bij of je toestemming hebt om gegevens te delen Beargumenteer waarom je wel/niet actie onderneemt Gegevens delen bij huiselijk geweld en kindermishandeling: meldrecht!!! Dus mag Nieuw in de Jeugdwet: gegevens, noodzakelijk voor de uitvoering van de OTS, verstrekken aan de gezinsvoogd desgevraagd of uit eigen beweging zonder toestemming en met doorbreking van de geheimhoudingsplicht (art lid 4 Jeugdwet)

20 Informatie en ouders (in situatie van echtscheiding)
Informatie delen met beide ouders? Dubbele toestemming bij echtscheiding Ouders die weigeren informatie te geven Cases bekijken

21 Vragen? Stel ze gerust


Download ppt "“Privacy in relatie tot Passend Onderwijs en de Transitie Jeugdzorg”"

Verwante presentaties


Ads door Google