De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 27 januari 2014 Welkom. Programma 19.45 uur:Inloop met koffie 20.00 uur:Welkom en voorstellen 20.05 uur:Korte informatie over de school.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 27 januari 2014 Welkom. Programma 19.45 uur:Inloop met koffie 20.00 uur:Welkom en voorstellen 20.05 uur:Korte informatie over de school."— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond 27 januari 2014 Welkom

2 Programma 19.45 uur:Inloop met koffie 20.00 uur:Welkom en voorstellen 20.05 uur:Korte informatie over de school »Korte versie (lange staat op de website) »Informatie van OR en MR 20.35 uur:eventueel nog kopje koffie/thee 20.40 uur: 1 e ronde workshops »Leefstijl / PBS »Coöperatief leren 21.00 uur: Wisselen 21.05uur: 2 e ronde workshops 21.25 uur: Eventuele vragen 21.30 uur:Afsluiting »Rondleiding op verzoek

3 Oude populieren Mondelinge mededeling (ratel)

4 Motto: Jezelf zijn en iemand worden

5 Algemene informatie in schoolplan / schoolgids A* –Kernwaarden –Visie van de school op onderwijs –Identiteit –Beleidsvoornemens –Zelfstandig werken –Waar wordt op school aan gewerkt? Sociaal-emotionele ontwikkeling Verstandelijke ontwikkeling –SKOMeN –Klachtenprocedure * Lange versie van deze presentatie staat op www.deratel.nlwww.deratel.nl

6 Algemene informatie en kalender in schoolgids B –Adressen –Schooltijden en schoolvakanties –Roosters –Ziekte en verlof –Ouderraad –GGD –Schoolmaatschappelijk werk –Diverse regels/afspraken –Resultaten –Veiligheid –TSO en BSO –Schoolkalender met activiteiten

7 Verantwoordelijk- heid RustSucces Professionaliteit VertrouwenSamenwerkingOntwikkeling ZelfstandigheidPlezier Respect Kernwaarden van De Ratel:

8 De Ratel in 2015, …….. Wij, leerlingen en leerkrachten van basisschool de Ratel, leren, werken en spelen in 2015 op een school waar het belangrijk is dat wij respect hebben voor elkaar en onze omgeving. Wij hebben geloof en vertrouwen in onszelf en elkaar en laten dat ook zien en horen. Wij hebben er plezier en voelen ons veilig, zodat wij ons in een rustige en ontspannen sfeer kunnen ontwikkelen, zelfstandig, maar ook samen met anderen. Wij ontwikkelen ons in een sfeer van openheid en professionaliteit. Leren van en met elkaar is belangrijk, alleen dan kunnen we successen boeken. Er is op school ruimte voor eigenheid, eigen keuzes maken mag. Je mag jezelf zijn en we houden daarom rekening met de verschillen die er tussen ons zijn. Wij zijn samen verantwoordelijk voor onze school, elkaar en onze ontwikkeling. Visie (1)

9 Nogal abstract; Staat uitgewerkt in het 2011-2015 Omzetten naar leerkracht- en leerlinggedrag; –Wat zie ik; –Wat hoor ik. Visie (2)

10 Identiteit Katholieke school Catechese onderwijs Geloven –Is levenshouding –Vertrouwen op elkaar –Op verschillende manieren Vanuit parochie: –Communie en Vormsel –School heeft ondersteunende rol –Pastoor H. Bouman bezoekt 2 á 3 keer per jaar de groep

11 Invoeren nieuwe rekenmethode S (chool) W (ide) P (ositiv) B (ehaviour) S (upport ) Bieb Op School Verder gaan met –Directe Instructiemodel; –Zelfstandig werken; –Coöperatief leren; Workshop –Leefstijl; Workshop Leerlingenzorg: –groepsplannen –hoogbegaafdheid Beleidsvoornemens:

12 Directe Instructie Model –Indeling van een les (voorbeeld) Vooraf: (inschatting maken wie kan wat) 5” Terugblik: (voorkennis, wat weten we al) 15” Presentatie: (eerste instructie) 10” Begeleide inoefening 20” (Individuele) verwerking en instructie kleine groep 5” Terugkoppeling

13 Zelfstandig werken Dagtaak 2 dagentaak Weektaak Regulier werk Zelf kiezen: plannen Differentiëren

14 Coöperatief Leren In groepjes van 2 of meer leerlingen Op een afgesproken manier samen aan een (leer)taak werken met een gezamenlijk doel Gericht op eigen leren en dat van de andere groepsgenoten Leerlingen leren met elkaar en van elkaar. Leerlingen zijn meer betrokken op hun taak Versterkt het groepsgevoel Voorbeelden –Stilteteken –MixTweetal (aan elkaar iets vertellen bv: wat weet je al van..) –Zoek iemand die...(bv. dezelfde hobby heeft)

15 Hoe krijgen de kinderen les? In groep 1/2 wordt uitgegaan van ontwikkelingsgericht werken In de groepen 3 t/m 8 volgens het leerstofjaarklassensysteem waarbij er ook in groepjes en individueel gewerkt wordt.

16 Waar wordt op school aan gewerkt? In grote lijnen komt het neer op: De sociaal-emotionele ontwikkeling De verstandelijke ontwikkeling

17 Sociaal-emotionele ontwikkeling Leefstijl –Sociale vaardigheden Observatielijsten Gesprekken (november) Gedrag: –T.o.v. leerkrachten –T.o.v. leerlingen Werkhouding

18 Verstandelijke ontwikkeling Lezen Nederlandse Taal Rekenen Schrijven Kennisgebieden Muziek Bewegingsonderwijs Handvaardigheid/tekenen

19 School- en vakantietijden 1 e en 2 e bel 5 gelijke dagen model m.i.v. 2014 - 2015 Een aantal vrije vrijdagen (1, 2 en 3 ) (onder voorbehoud) Ziekte en verlof Graag vóór aanvang bericht Verlof schriftelijk aanvragen Geen verlenging van vakanties

20 Teamsamenstelling Directeur M(anagement) T(eam) 2 MT leden en directeur 2 IB’ers Teamleden –Onderbouw 1-2-3-4 –Bovenbouw 5-6-7-8 1 vakleerkracht (muziek) O(nderwijs)O(ndersteunend)Personeel –Administratief medewerkster –Conciërge (2) –Huishoudelijke Dienst (3)

21 Schoolvision Nieuwe verlichting: 4 mogelijkheden: –Rust: bevordert de rust / CL –Standaard: normale les –Energie: ondersteunt een fris begin van de dag (ochtend en middag) –Concentratie: ondersteunt de concentratie voor een toets.

22 SKOMeN Stichting Katholiek Onderwijs Maas en NiersStichting Katholiek Onderwijs Maas en Niers –Scholen in Gennep en Mook en Middelaar –College van Bestuur (T. van den Hanenberg) –Raad van Toezicht –GMR –MR –Ouderraad –Leerlingenraad

23 Klachtenprocedure Allereerst bij problemen contact op nemen met de leerkracht Als dit wat moeizaam gaat: contact opnemen met de directie Kan dit niet: 3 contactpersonen. Zij bemiddelen niet maar wijzen op de weg die ouders dan kunnen volgen.

24 Schoolgruiten Groente en fruit = Gruiten op school Onze school doet mee aan het project Schoolgruiten van de GGD Limburg-Noord. De kinderen mogen tijdens de pauzes alleen nog fruit en groenten mee naar school nemen en opeten. Ook drinken mag niet meer meegenomen worden naar school. In fruit zit voor kinderen voldoende vocht en de kinderen krijgen op school natuurlijk altijd de gelegenheid om water te drinken. Kijk voor meer informatie op: www.schoolgruiten.nl www.schoolgruiten.nl

25 Hoe houden we u op de hoogte? Schoolgidsen A en B Rateljournaal en rateljournaal extra Incidentele brieven/informatie Mailcontact Website ( www.deratel.nl )www.deratel.nl

26 Contacten tussen school en ouders Inloopavond Informatieavond Voorlichtingsavond Open dag Huisbezoek groepen 1/2 Rapportavonden Algemene ouderavond Incidentele contacten Altijd mogelijkheid afspraak met directeur te maken

27 Binnenkomen Grote kring De filmpjes die op de informatieavond getoond zijn, kunnen hier helaas niet bekeken worden

28 D.I.M.Fruit

29 WerklesGym, dans

30 Buiten spelen

31 Passend Onderwijs Zo veel mogelijk in de klas IB’ers Extra hulp (leerlingenzorg) Met ingang van 1 augustus 2014 Zorgplicht voor scholen In schoolgids staat ondersteuning die school kan bieden Aanmelding minimaal 10 weken van te voren Inschrijfformulieren Entreeformulieren Eventueel intakegesprek op verzoek van: Ouders IB’er Binnen 6 tot 10 weken antwoord: Plaatsing Voorstel voor een passende plek in overleg met de ouders

32 Tussenschoolse en buitenschoolse opvang TSO: Spring (tot 1 augustus 2014) BSO: –Spring –Madelief

33 Ouderraad Als ouder van een kind op De Ratel bent u automatisch lid van de oudervereniging; De ouderraad vormt het bestuur van de oudervereniging.

34 Activiteiten voor de Kinderen Sinterklaas Carnaval Boekenweek Kerstmis Kleine traktatie (bij gelegenheden) Pasen Sportdag Eindweek Afscheid groep 8 Creatieve ochtend / middag kamp groep 8 Oliebollen (tijdens eerste schooldag in Januari) Schoolreisje ( 1x per 2 jaar)

35 De ouderraad vergadert!

36 De Ouderbijdrage Deze is voor het schooljaar 2013-2014 vastgesteld basisbedrag per leerling€ 18,00 per jaar Bijdrage schoolkamp (leerlingen groep 8)€ 37,50 per jaar Hoewel dit een vrijwillige bijdrage is, acht de school het zeer gewenst, dat deze bijdrage betaald wordt. Kijkend op de website www.50tien.nl, lezen we het volgende;www.50tien.nl “De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage verschilt per school. In het primair onderwijs wordt meestal tussen de € 15 en de € 30 per leerling gevraagd, exclusief de schoolreisbijdrage of de werkweek.” Contributie schoolreisje € 12,50 per jaar (1x per 2 jaar, bijdrage verplicht)

37 MR de Wet Medezeggenschap op Scholen SKOMeN: –Iedere school een MR –1 GMR MR De Ratel Vergaderingen

38 Bevoegdheden Initiatiefbevoegdheid MR Informatieverstrekking Instemmingbevoegdheid MR Adviesbevoegdheid MR

39 WorkshopsWorkshops Coöperatief leren Coöperatief leren Leefstijl / SW PBS Leefstijl / SW PBS Coöperatief leren Coöperatief leren Leefstijl / SW PBS Leefstijl / SW PBS

40 Coöperatief Leren In groepjes van 2 of meer leerlingen Op een afgesproken manier samen aan een (leer)taak werken met een gezamenlijk doel Gericht op eigen leren en dat van de andere groepsgenoten Leerlingen leren met elkaar en van elkaar. Leerlingen zijn meer betrokken op hun taak Versterkt het groepsgevoel Voorbeelden –Stilteteken –MixTweetal (aan elkaar iets vertellen bv: wat weet je al van..) –Zoek iemand die...(bv. dezelfde hobby heeft)

41 Sociaal-emotionele ontwikkeling Leefstijl / S (chool) W (ide) P (ositive) B (ehaviour) S (upport ) –Sociale vaardigheden Gedrag: –T.o.v. leerkrachten –T.o.v. leerlingen Werkhouding

42 Vragen??Vragen??

43 Informatieavond 27 januari 2014 RONDLEIDING


Download ppt "Informatieavond 27 januari 2014 Welkom. Programma 19.45 uur:Inloop met koffie 20.00 uur:Welkom en voorstellen 20.05 uur:Korte informatie over de school."

Verwante presentaties


Ads door Google