De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorafgaande neerlegging van het plan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorafgaande neerlegging van het plan"— Transcript van de presentatie:

1 Voorafgaande neerlegging van het plan
Philippe HERMAN Administrateur Opmetingen & Waarderingen 1

2

3 Agenda Het begrip identificatie
3 Het begrip identificatie Herinnering: Context, objectieven & principes Toepassingsgebied Inhoud van het KB en MB Vanaf 1 januari 2014 1e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan Het afbakeningsplan Specifieke gevallen Divers

4 Agenda Het begrip identificatie
4 Het begrip identificatie Herinnering: Context, objectieven & principes Toepassingsgebied Inhoud van het KB en MB Vanaf 1 januari 2014 1e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan Het afbakeningsplan Specifieke gevallen Divers

5 Het begrip identificatie
5 Het begrip identificatie Twee « identificaties » : Perceelsidentificatie = het perceelsnummer Op het kadastraal plan : nr afdeling, sectie, grondnummer, bisnummer, letterexponent, cijferexponent. Voorbeeld B C-567 In de kadastrale database : idem kadastraal plan + partitie (dankzij de partitie hebben de appartementen hun eigen perceelsidentificatie in het nieuwe systeem van de Patrimoniumdocumentatie) Voorbeeld : B C-456-P0001 Identificatie van het afbakeningsplan = het nummer toegekend aan het afbakeningsplan door de administratie = referentie van het afbakeningsplan Voorbeeld : 62018/12345

6 Agenda Het begrip identificatie
6 Het begrip identificatie Herinnering: Context, objectieven & principes Toepassingsgebied Inhoud van het KB en MB Vanaf 1 januari 2014 1e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan Het afbakeningsplan Specifieke gevallen Divers

7 Herinnering – context Huidig proces
7 Huidig proces Gebruik van de perceelsidentificaties De notaris legt zijn akte neer op basis van de bestaande identificaties (verkoop van gedeelte van een perceel  « deel uitmakend van perceel … ») Het Kadaster kent het nieuwe perceelsnummer toe na de behandeling door de Registratie en de Hypotheken  niet alle informatie kan op een automatische manier worden gelinkt (verkoopsprijs, referentie van de akte, eigenaar, enz.) Gebruik van de afbakeningsplans Doorgestuurd door de Registratie (papieren kopie, niet altijd doorgestuurd) – afwezigheid van normen Conventie : niet 100 %, probleem van overeenstemming akte-plan Txt-bestand niet doorgestuurd op zelfde moment als plan

8 Herinnering – objectieven
8 DER (documenten electronisch reconnaissables) De notaris stuurt zijn akte digitaal door (geen mogelijkheid om een bijgevoegd plan door te sturen) STIPAD Système de Traitement Intégré PAtrimoniumDocumentatie Gebruik van één en dezelfde identificatie tijdens het hele behandelingsproces Bijwerking van het kadastraal percelenplan Gebruik makend van afbakeningsplans (niet herdoen wat al gedaan is) Door te refereren naar de afbakeningsplans (aanmaak van een authentieke bron)

9 Nieuwe principes De notaris bereidt zijn akte voor. Hij vraagt :
9 De notaris bereidt zijn akte voor. Hij vraagt : De referentie van het afbakeningsplan De nieuwe perceelnummers De administratie Registreert het afbakeningsplan en geeft er een nummer aan Reserveert de nieuwe perceelnummers De notaris maakt zijn akte op met de nieuwe gereserveerde perceelnummers en vermeldt het nummer van het afbakeningsplan.  Registratie  Overschrijving  Kadastrering (definitieve kadastrering)

10 Agenda Het begrip identificatie
10 Het begrip identificatie Herinnering: Context, objectieven & principes Toepassingsgebied Inhoud van het KB en MB Vanaf 1 januari 2014 1e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan Het afbakeningsplan Specifieke gevallen Divers

11 Toepassingsgebied Authentieke akten Voor elk nieuw te creëren perceel
11 Authentieke akten Voor elk nieuw te creëren perceel Verkaveling / verdeling Wijziging tussen percelen op te nemen op het kadastraal percelenplan Te creëren perceel op het openbaar domein Aanmaak van privatieve loten in een appartement Onteigening van een gedeelte van goederen Ruilverkaveling Opstalrecht op een gedeelte van een perceel .. enz.

12 Buiten het toepassingsgebied
12 Zijn niet begrepen in het toepassingsgebied Akte = volledig perceel, Onverdeeldheid op een volledig perceel, Recht van opstal op een volledig perceel, Groep van volledige percelen, Ondergrond, Een goed dat reeds het voorwerp van een voorafgaande identificatie heeft uitgemaakt (zelfs als het nog niet effectief werd gekadastreerd). Maar : De neerlegging van een plan is steeds mogelijk

13 Agenda Het begrip identificatie
13 Het begrip identificatie Herinnering: Context, objectieven & principes Toepassingsgebied Inhoud van het KB en MB Vanaf 1 januari 2014 1e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan Het afbakeningsplan Specifieke gevallen Divers

14 Inhoud van het Koninklijk Besluit
14 Art 1: definities Art 2: §1: De identificatie van het nieuwe kadastrale perceel is in de akte vervolledigd: Door de referentie naar het afbakeningsplan Door de nieuwe gereserveerde identificatie §2: Voor een privatieve kavel (art en Burgerlijk Wetboek): Plan niet vereist als gebouw nog niet geconstrueerd, constructie in uitvoering §3: In geval van een verkaveling : Het verdelings- of verkavelingsplan (geheel van de kavels) Opmeting van de omtrek Bij de overdracht van een lot => PV van afbakening van het lot indien noodzakelijk

15 Inhoud van het Koninklijk Besluit
15 Art 3: Aflevering van de referentie van het afbakeningsplan Binnen de 20 kalenderdagen Art 4: Aflevering van de perceelsidentificatie Art 5: Modaliteiten/Inhoud  Minister van Financiën Art 6: In werking : Op 01/01/2014 voor de neerlegging van het plan Later voor de perceelsidentificaties

16 Inhoud van het Ministerieel Besluit
16 Hoofdstuk 1 : Inhoud van een afbakeningsplan van een nieuw te creëren kadastraal perceel, ander dan een privatief lot Art 1: Het afbakeningsplan is opgemaakt op basis van een opmeting Art 2: De beschrijving van de elementen die moeten voorkomen op het afbakeningsplan Het plan positioneren (welk perceel, welke oriëntatie?) Het plan integreren in het bestaand kader (vaste punten, omtrek) De nieuwe grenzen construeren op een digitale manier en de oppervlakten berekenen (afmetingen, txt-bestand met coördinaten) De creatie van de nieuwe grenzen en de rectificatie van de bestaande grenzen documenteren (leesbaarheid, uitleg over de afbakening van de grenzen, welke basis?) 16

17 Inhoud van het Ministerieel Besluit
17 Hoofdstuk 2 : Inhoud van een afbakeningsplan betreffende de creatie van privatieve loten (art en Burgerlijk Wetboek) Art 3: Het bouwplan of het opmetingsplan Art 4: De beschrijving van de elementen moet begrepen zijn in het afbakeningsplan Berekening van de oppervlakten (Welke methode? Met of zonder de muren?)

18 Inhoud van het Ministerieel Besluit
18 Hoofdstuk 3 : Modaliteiten voor de neerlegging van een plan bij de administratie van het kadaster Art 5 : Het plan wordt overgemaakt aan de bevoegde Directie Art 6: De richtlijnen betreffende het planformaat + txt-bestand Art 7: De Directie registreert het plan in een DB en kent er een referentie aan toe  communiceert deze referentie aan de aanvrager Art 8: Weigering van plannen die niet beantwoorden aan de normen Art 9: Nieuwe identificatieaanvraag als het plan werd gewijzigd Hoofdstuk 4 : Meedeling van de nieuwe identificaties Hoofdstuk 5 : Verschillende data van inwerkingtreding

19 Agenda Het begrip identificatie
19 Het begrip identificatie Herinnering: Context, objectieven & principes Toepassingsgebied Inhoud van het KB en MB Vanaf 1 januari 2014 1e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan Het afbakeningsplan Specifieke gevallen Divers

20 Vanaf 1 januari 2014 20 Iedere akte aangeboden voor overschrijving vanaf 1 januari 2014 moet de referentie van het plan bevatten Rekening houdend met de nodige termijnen voor de communicatie van de referentie en de aanmaak van de akte => akten opgemaakt vanaf 1 februari 2014 Registratie en aanvraag van de referentie: vanaf nu

21 Agenda Het begrip identificatie
21 Het begrip identificatie Herinnering: Context, objectieven & principes Toepassingsgebied Inhoud van het KB en MB Vanaf 1 januari 2014 1e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan Het afbakeningsplan Specifieke gevallen Divers

22 1ste luik - De voorafgaande neerlegging van een plan
22 Procedure De notaris bereidt zijn akte voor. Hij vraagt aan de landmeter de referentie van het afbakeningsplan De landmeter biedt het plan aan bij de Administratie (als gevolg van een vraag van de notaris of op zijn eigen initiatief) Opmetingen & Waarderingen registreert het plan en het geeft het plannummer aan de landmeter De landmeter bezorgt het plannummer aan de notaris De notaris maakt zijn akte op en vermeldt het nummer van het afbakeningsplan  Overschrijving  registratie (zonder behandeling van het plan)  Kadaster (recuperatie van het plan in de database voor de creatie van de percelen)

23 1e luik – de voorafgaande neerlegging van een plan
23 1e luik – de voorafgaande neerlegging van een plan Impact: Landmeters Neerlegging van het plan bij de Dienst Plan (+ coördinatenbestand) Einde van de conventie Online-consultatie van de landmeterplans Notarissen Moeten het plan niet meer toevoegen maar er naar refereren Opmetingen & Waarderingen Ontvangst van een plan bij het begin van het proces en dus de mogelijkheid om de perceelsvorming te corrigeren voor de kadastrering Plannen van betere kwaliteit Coördinatenbestand  geïnformatiseerde behandeling

24 24

25 25

26 26

27 27

28 De voorafgaande neerlegging van een plan
28 Waar ? Op de Dienst Plan van de Gewestelijke directie van de Administratie Opmetingen & Waarderingen (vroeger Kadaster) De adressen vindt u in het infodossier Eén dienst per provincie Wie ? Niet gepreciseerd maar het is aanbevolen dat de landmeter dit doet (respectering van de normen en TXT-bestand) Wanneer ? Niet gepreciseerd maar de antwoordtermijn (maximum 20 dagen) voorzien en de mogelijkheid van weigering wegens niet respecteren van de normen

29 De voorafgaande neerlegging van een plan
29 Hoe een plan indienen ? Aanbevolen procedure : Per mail Onder pdf-formaat (max 10 Mb) Met toegevoegd txt-bestand Eén plan per mail Toegelaten procedure : Per post of neerlegging aan loket (geen onmiddellijk antwoord) Onder papieren formaat of op usb-sleutel Met toegevoegd txt-bestand (het txt-bestand zal enkel per mail of op usb-sleutel worden overgemaakt)

30 Agenda Het begrip identificatie
30 Het begrip identificatie Herinnering: Context, objectieven & principes Toepassingsgebied Inhoud van het KB en MB Vanaf 1 januari 2014 1e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan Het afbakeningsplan en het txt-bestand Specieke gevallen Divers

31 Het afbakeningsplan 31

32 Het afbakeningsplan Lijst van de normen voor een plan
32 Lijst van de normen voor een plan Naam van de gemeente en kadastrale aanduiding Datum van het plan, identiteit van de auteurs, handtekeningen Oriëntatie-elementen: schaal, aanduiding van het noorden In geval van verdeling in meerdere loten: lotnrs, opgemeten omtrek, nr en datum van vergunning, nieuwe gekende wegen Beschrijving van de hoekpunten, aanduiding van de palen Lengte van de segmenten, coördinaten van de hoekpunten Aanduiding van de oppervlakte Motivatie van de afbakening van ieder segment Diverse informatie: wegen, waterlopen, aard van de grenzen, tracé van de gebouwen, gekende erfdienstbaarheden, …

33 Kadastrale aanduiding
33

34 Beschrijving van de hoekpunten

35 Lengte van de segmenten, coördinaten van de hoekpunten
35

36 Oppervlakte 36

37 Volledige identiteit auteurs + identificatie nr landmeter
37

38 Motivatie voor afbakening van ieder segment
38

39 TXT-bestand Lijst normen voor het txt-bestand Hoofding:
39 Lijst normen voor het txt-bestand Hoofding: Auteur en datum van het plan + nr. landmeter Betrokken percelen (kadastrale aanduiding) Eventueel LotNr. Type van de coördinaten (facultatief) Lijn van de tekens « = » (min 9) De coördinatentabel: Elke lijn geeft de volgende informatie weer: Identificatie van het punt Abscisses Ordonnaten Z-waarde (facultatief) Deze informatie wordt gescheiden door een tabulatie

40 TXT-bestand 40 Hoofding « = » - tekens Coördinaten

41 Agenda Het begrip identificatie
41 Het begrip identificatie Herinnering: Context, objectieven & principes Toepassingsgebied Inhoud van het KB en MB Vanaf 1 januari 2014 1e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan Het afbakeningsplan Specifieke gevallen Divers

42 Specifiek geval : verkaveling
42 D.w.z., stedenbouwkundige vergunning (verdeling in verschillende loten) De omtrek moet gemeten zijn Een verkavelingsplan ingeven Indien een PV van afbakening specifiek voor één lot afwijkt van het verkavelingsplan -> een nieuw plan ingeven in het kader van PreCad Op basis van artikel 475, 2° van het WIB, kan de administratie aan de landmeter de aflevering van een nieuw verkavelingsplan vragen

43 Specifiek geval: verkaveling
43

44 Specifiek geval: verkaveling
44

45 Specifiek geval: verkaveling
45

46 Specifiek geval: verkaveling
46

47 Verkavelingen Voor 1.1.2014 Januari 2014 Vanaf 1.2.2014 1ste geval
Verkavelingsakte* (geen referentienr. plan) Akte verkoop lot (geen referentienummer plan) 2de geval (referentienummer van ofwel : het verkavelingsplan indien conform het plan van het lot ) 3de geval Verkavelingsakte* 4de geval 5de geval (referentienummer plan) * Indien de verkavelingsakte onderworpen is aan hypothecaire overschrijving NB : datum = datum van de akte

48 Specifiek geval : basisakte
48 In principe: enkel de verdeling van bestaande gebouwen in het toepassingsgebied van het KB Basisakten verleden vóór 1 februari 2014 & verkoop entiteiten na 1 februari 2014  niet nodig plan voorafgaandelijk over te maken In de praktijk kan elk plan afgeleverd bij de neerlegging van een basisakte, worden aangeboden in het kader van PreCad Geen TXT-bestand nodig De referte van het plan kan worden gebruikt in de akte De aanvraag kan worden ingediend door de architect

49 Specifiek geval : Rechterlijke uitspraak
49 In principe zijn rechterlijke uitspraken ook onderworpen aan het KB In de praktijk is het niet vanzelfsprekend dat een rechterlijke uitspraak de aanmaak van een nieuw perceel met zich meebrengt: enkel de administratie is in staat om de noodzaak van de aanmaak van een nieuw perceel te bepalen Onmogelijk om op voorhand de registratie van een plan te vragen Niets weerhoudt de rechter zich te beroepen op een bestaand plan en de referte van het plan te signaleren

50 Agenda Het begrip identificatie
50 Het begrip identificatie Herinnering: Context, objectieven & principes Toepassingsgebied Inhoud van het KB en MB Vanaf 1 januari 2014 1e luik – de voorafgaande neerlegging van het plan Het afbakeningsplan Specifieke gevallen Divers Mesures & Evaluations

51 Divers Einde van de conventie Toegang tot de informatie
51 Einde van de conventie De principes van de conventie zijn voor alle landmeters van toepassing  einde van de reden om geconventioneerd te zijn Toegang tot de informatie De toegang tot MyMinFinPro Landmeter is uitgebreid tot alle landmeters ingeschreven bij de Federale raad De toegang tot de DB van de plans is behouden Andere info is onderworpen aan het KB over de kadastrale uittreksels maar de termijnen van aflevering worden verkort indien de aanvraag werd geïntroduceerd via de CadGIS-Viewer (beschikbaar op MyMinFinPro Landmeter) Mesures & Evaluations

52 Aanvraag uittreksel via CadGIS
52

53 Aanvraag uittreksel via CadGIS
53

54 Divers Toegang tot de vergelijkingspunten
54 Toegang tot de vergelijkingspunten Het project PreCad is niet gelinkt aan de toegang tot de vergelijkingspunten De vergelijkingspunten zijn een mix van: Uittreksels van akten (prijzen, type van overdracht, datum, …) = materie van de Hypotheken en de Registratie Uittreksel van de fiscale documentatie van het Kadaster De toegang tot de vergelijkingspunten wordt gereglementeerd door: Hypotheekwet : OK maar met bindende voorwaarden Code van de Registratierechten: beperkte toegang voor bepaalde specifieke gevallen (ordonantie van de rechter) KB kadastrale uittreksels : de fiscale gegevens zijn beschermd De Commissie van de bescherming van de privacy heeft een negatief advies gegeven met een voorstel om de toegang te herzien in het kader van een nieuwe wet over de patrimoniale documentatie in zijn geheel

55 Divers 55 Informatiedossier verstuurd naar alle landmeters ingeschreven bij de Federale raad Het informatiedossier is samengesteld uit : Inleidingsbrief Geheugensteun Kopie van het koninklijk en ministerieel besluit Binnenkort: Info terug te vinden op > Experten & Partners > Notarissen en Landmeters

56 56 We rekenen op u … en tot binnenkort.

57 57 Vragen :


Download ppt "Voorafgaande neerlegging van het plan"

Verwante presentaties


Ads door Google