De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie Projectinventarisatie Eenheid Samenleving Informatieavond raad en (nieuwe) commissieleden Leudal, 18-05-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie Projectinventarisatie Eenheid Samenleving Informatieavond raad en (nieuwe) commissieleden Leudal, 18-05-2010."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie Projectinventarisatie Eenheid Samenleving Informatieavond raad en (nieuwe) commissieleden Leudal,

2 Tegeltje Tell me and I will forget Show me and I may remember Involve me and I will understand

3 Wat gaan we doen? Even voorstellen: – Jo Smolenaars; Peter Vennekens; Laurens Hendriks; Vic Pennings; Hans Krijn; Boudewijn Gresel; Joost de Weichs het doel van deze informatiebijeenkomst: het gaat om “betrokkenheid” 9 projecten We hebben het over veel € Presentatie is 84 slides, dat is veel, het is dan ook een informatieavond Vragen stellen na ieder presentatie ieder project

4 Inhoudsopgave 1.BMV Roggel 2.BMW Heythuysen 3.Postkoets 4.Speeltuinen 5.BMV Grathem 6.Tango 7.Ellenhof 8.RKVB 9.Jong Nederland

5 Project 1 BMV Roggel

6 Bestuurlijk Besluit Raad, 22 dec – Votering € , incl. infra Woongoed 2000, welke is vastgelegd in realiseringovereenkomst – Verkoop grond, opbrengst € , maakt ook onderdeel uit van realiseringsovereenkomst – Inrichtingskosten vanuit MIP ( ), € B&W, 18 augustus 2009 – aanvulling op realiseringsovereenkomst van € , i.v.m. gecombineerde rioleringswerkzaamheden Totale huidige votering € BMV Roggel

7 Bouwkundig Functie en type bouw Functie: Blok 1: Nieuwbouw, School de Zwiek + 16 (boven) woningen/ appartementen + 8 groepsruimten Blok 2: Sloop voormalig Mr. J. Muisschool, start nieuwbouw verenigingsgebouw, bibliotheek, jongerencentrum en sportzaal Blok 3: sloop verenigingsgebouw La Rochelle, nieuwbouw appartementencomplex eventueel gecombineerd met gezondheidscentrum Blok 4: sloop gymzaal en bibliotheek en uitgifte van 5 kavels voor de bouw van vrijstaande woningen door Woongoed 2000 Aanbestedingstraject en betrokken leveranciers: PPS tussen de gemeente en WoonGoed2000 Bouwheer en verdere opdrachtgever is WoonGoed 2000 Overige partijen: » Architect/ DMV-architecten » bouwwerkzaamheden Nieuwenhuizen-Jongen » toezicht civieltechnisch plan/Adviesbureau Brouwers BMV Roggel

8 Bouwkundig (2)

9 Organisatorisch Projectfase: – Blok 1: opgeleverd december 2009, nazorgfase – Blok 2: Uitvoeringsfase, oplevering okt – Blok 3, 4: Definitiefase Bestuurlijk Het voornemen is om een gezamenlijks stichting van gebruikers op te richten Beheer organisatie Voor Blok 1 is een VVE opgericht die tijdelijk door externe partij Heton wordt aangestuurd Het voornemen is om uiteindelijk tot 1 VVE te komen voor alle gebruikers BMV Roggel

10 Financieel (1) Eigendomsverhoudingen & financiële dekking – Eigendomsverhouding Blok 1 – Gemeente is economisch eigenaar van de grond en de nieuwe School (SPOLT is juridisch eigenaar) – Woningbouwcorporatie Woongoed 2000 is eigenaar van de appartementen – Gemeente is eigenaar van de centrale warmtevoorziening via warmtepomp Blok 2 – Gemeente is eigenaar van alle gebouwen van Fase 2 Blok 3, 4 – WoonGoed 2000 wordt eigenaar van de grond en bouwt voor eigen rekening en risico. De gemeente wordt geen eigenaar en verkoopt grond aan WoonGoed2000 BMV Roggel

11 Financieel (2) Financiële dekking, blok 1, 2 en 3 Totale kapitaallasten (afschrijving & rente) worden gedekt door gevoteerde dekkingsreserve en lopende begroting Beheer & onderhoudskosten Blok 1: Beheerkosten School komen volledig ten koste van huurder Klein onderhoud eveneens Groot onderhoud is voor rekening gemeente Overig: tijdelijke huur van 3 appartementen als klaslokaal Blok 2 (uitgangspunten): Kosten beheer zijn voor rekening huurders Klein onderhoud eveneens Groot onderhoud voor rekening gemeente Blok 3, 4: niet aan de orde BMV Roggel

12 Financieel (4) Voorlopige exploitatie – Blok 1: Inkomsten (jaarbasis) – Huur€ xx – Overig€xx – Totaal inkomsten€xxxxxxxx Uitgaven – Beheer€ 0,0 – Onderhoud klein€ 0,0 – Onderhoud groot€x.x (eerste 5 jaar laag) – Kapitaalslasten€ (= over totale project) – Totaal uitgaven€xxxxxxxxxx Totaal resultaat€xxxxxxx BMV Roggel

13 Financieel (5) Voorlopige Exploitatie – Blok 2: Inkomsten (jaarbasis) – Huur€ – Overig€ – Totaal inkomsten€xxxxxxxx Uitgaven – Beheer€ – Onderhoud klein€ – Onderhoud groot€ – Afschrijvingen€ – Kapitaalslasten€ – Totaal uitgaven€xxxxxxxxxx Totaal resultaat€xxxxxxx Fase 3, 4: Gemeente is slechts verkopende partij in fase 3 en 4 BMV Roggel

14 Financieel (6) Projectbegroting Taakstellend budget in totaal € Status: realisatie binnen begroting Issues en risico’s Issue Fase 2: Sluitend exploitatiemodel voor huurders & gemeente BMV Roggel

15 Operationeel Blok 1 In december 2009 is blok 1 (school met bovenwoningen inclusief bijbehorende terreininrichting en infrastructuur) opgeleverd Blok 2 Begin 2010 is gestart met blok 2. De oplevering daarvan staat gepland in september/oktober Vanaf mei tot september zal tevens de herinrichting van het Pietersplein plaatsvinden Blok 3,4 Verwacht wordt echter dat de uitvoering van blok 3 enige vertraging zal oplopen i.v.m. definitieve bestemming t.a.v. appartementencomplex dan wel realisatie van een (multifunctioneel) gezondheidscentrum BMV Roggel

16 Project 2 BMV Heythuysen

17 Bestuurlijk (1) Raadbesluit 4 oktober 2005 – Votering voor € voor realisatie BMV Heythuysen door vrijgekomen VMBO-gebouw aan “In de Neerakker” te Heythuysen en deze te verbouwen en uit te breiden – Voor infrastructurele maatregelen in het kader van de verkeersveiligheid wordt in een krediet beschikbaar gesteld van € Raadsbesluit 4 november 2008 – Verhoging krediet bouw in verband met indexering met € en infra met € door vaststelling MIP BMV Heythuysen

18 Bestuurlijk (2) Raadbesluit 13 oktober 2009 – -/- krediet bouw MIP met € in verband met gunstig aanbestedingsresultaat B&W, 4 augustus 2009 – rekening te houden met de kosten van aanpassing gymzaal en een definitief besluit te nemen zodra de hieraan verbonden noodzakelijke kosten bekend zijn BMV Heythuysen

19 Bouwkundig (1) BMV Heythuysen

20 Bouwkundig (2) Functie en type bouw Vernieuwbouw School. Basisscholen de Beukenhof en de Nicolaasschool fuseren en worden omgebouwd tot één 25 klassige basisschool Er komen 2 lokalen voor Buitenschoolse Opvang (BSO) Er wordt een bovenlokale bibliotheek van stichting Bibliocenter in gehuisvest incl. andere organisaties zoals het peuterspeelzaalwerk van Stichting Peuterspeelzaal De Belhamel Aanbestedingstraject en betrokken leveranciers Realisator: Gemeente Leudal en Stichting Primair Onderwijs Leudal- en Thornerkwartier Aanbesteding: Europese aanbesteding Bouwheer: SPOLT Stichting Brede School Nederland (SBSN) is ingehuurd voor advies en later ook voor het bouwmanagement BMV Heythuysen

21 Organisatorisch Uitvoerend – Projectfase: uitvoerend in afronding, in gebruikname sept Bestuurlijk – De BMV wordt juridisch ondergebracht in een VVE waar SPOLT en gemeente Leudal de eigenaren zijn Beheer organisatie – Er ligt een door alle partijen geaccordeerd beheerplan voor. Hierin zijn ondermeer afspraken gemaakt over samenwerking, eigendom, beheer en exploitatie BMV Heythuysen

22 Financieel (1) Eigendomsverhouding & financiële dekking – Eigendomsverhouding Er wordt een splitsingsakte opgemaakt voor de kadastrale en gebouwelijke componenten. SPOLT wordt eigenaar van het schoolgedeelte inclusief BSO en gemeente van bibliotheek en peuterspeelzaalruimtes – Financiële dekking Dekkingsreserve BMV Heythuysen saldo per 31 december 2009 € ter dekking van jaarlijkse kapitaallasten € De overige kapitaallasten zijn in de reguliere begroting opgenomen BMV Heythuysen

23 Financieel (2) Beheer en onderhoud – Worden vastgelegd in meerjaren onderhoudsplan, fase: besluitvormend Projectbegroting – Project blijft binnen projectbegroting Geringe overschrijding van de post onvoorzien door meerwerken In aanbesteding te weinig rekening gehouden met aanpassingen “oude”gymzaal Het beschikbare budget wordt verhoogd met € zijnde de bijdrage van achterstallig dakonderhoud van scholengemeenschap St. Ursula bij oplevering van het gebouw aan de gemeente BMV Heythuysen

24 Financieel (3) Voorlopig exploitatiemodel Inkomsten (jaarbasis) – Huur € – Overig€ – Totaal inkomsten€xxxxxxxx Uitgaven – Beheer€ – Onderhoud klein€ – Onderhoud groot€ – Kapitaalslasten€ – Totaal uitgaven€xxxxxxxxxx – Totaal resultaat€xxxxxxx Issues en risico’s – Geen BMV Heythuysen

25 Operationeel Oplevering in de loop van juni en in gebruikname in de loop van september 2010 BMV Heythuysen

26 Project 3 Postkoets

27 Bestuurlijk Raadsbesluit – De raad van de voormalige gemeente Haelen besluit unaniem voor de nieuwbouw van ’t Dorpshöes te Haelen Raadsbesluit – De raad besluit in te stemmen met aankoop van De Postkoets Raadsbesluit – De raad besluit in te stemmen met een krediet en de dekking daarvan tot een bedrag van € BMV Postkoets

28 Bouwkundig (1) BMV Postkoets

29 Bouwkundig (2) Functie en type bouw Herbouw van oorspronkelijke Postkoets tot verenigingsgebouw Aanbestedingstraject en betrokken leveranciers Realisator: gemeente Leudal Bouwheer: gemeente Leudal Aanbesteding: Openbare Nationale aanbesteding Overige partijen: Architect W. Silvrants heeft de bouw ontworpen BMV Postkoets

30 Organisatorisch Uitvoering Project Stuurgroep wethouder is voorzitter, de gemeentelijke projectleider, 3 leden van de huidige stichting ’t Dorpshöes, vertegenwoordiger Bouwaccent Projectorganisatie architect, projectleider en realisator met wethouder als voorzitter, de gemeentelijke projectleider, 3 leden van de huidige stichting ’t Dorpshöes en vertegenwoordiging Bouwaccent Bouwvergadering: aannemer, W- en E- installateurs, Bouwaccent, toezichthouder gemeente Bestuur Er wordt een nieuwe stichting MFC De Postkoets opgericht Beheerorganisatie De stichting huurt draagt zorg voor het beheer i.s.m. een commerciële exploitant BMV Postkoets

31 Financieel (1) Eigendomsverhouding en financiële dekking – De gemeente is eigenaar van grond en gebouw – Financiële dekking Algemene Reserve€ Kadernota 2010€ Reserve Bovenwijkse voorzieningen€ Inzet gronden Heythuysen€ Totaal€ – Investeringen in interieur zijn voor rekening van de exploitant Beheer en onderhoudskosten Beheerkosten en exploitatiekosten zijn volledig voor rekening van de exploitant Klein onderhoud is voor rekening van de exploitant Groot onderhoud is voor rekening van de Stichting. Indien noodzakelijk springt gemeente bij BMV Postkoets

32 Financieel (2) Projectbegroting Projectbegroting bedraagt € /- van € in mindering gebracht door aanbesteding -/- € vanwege niet gebruikte BTW Bouwkosten MFC blijven binnen projectbegroting BMV Postkoets

33 Financieel (3) Voorlopig exploitatiemodel Inkomsten (jaarbasis) – Huur€0,0 – Overig€0,0 – Totaal inkomsten€0,0 Uitgaven – Beheer€0 – Onderhoud klein€0 – Onderhoud groot€0 (zoveel mogelijk uit huuropbrengsten €6.500) – Kapitaalslasten€ – Totaal uitgaven (minimaal)€ – Totaal resultaat€ BMV Postkoets

34 Operationeel De daadwerkelijke bouw is op 1 maart jl. van start gegaan De bouw duurt 105 werkbare dagen Hiervan uitgaande zal de bouw begin oktober 2010 gereed zijn en kan de exploitant binnen aan de slag Opening rond 1 november 2010 Peuterspeelzaal en bibliotheek worden per 1 sept. Structureel gehuisvest in separate lokalen school de Mussenberg te Horn BMV Postkoets

35 Project 4 Speeltuinen

36 Bestuurlijk B&W besluit – speelruimtebeleid wordt vastgesteld en college besluit te kiezen voor ambitieniveau 3 Raadsbesluit – De raad stemt in met het speelruimtebeleid van de gemeente Leudal Er wordt bovendien besloten te kiezen voor ambitieniveau 3 groot € Speeltuinen

37 Bouwkundig Speeltuinen

38 Bouwkundig Functie en type bouw – Vervanging van alle speeltoestellen die verwijderd zijn – Vervanging van de ondergronden. – Nieuwe toestellen tot een bedrag van € per kern Aanbestedingstraject en betrokken leveranciers – 3 mogelijkheden: Perceel 1: Traditionele speeltuin Perceel 2: Natuurlijk spelen Perceel 3. Combinatie van 1 en 2 Speeltuinen

39 Organisatorisch De dorpsraden c.q. burgers inventariseren binnen hun kern welke speeltuinvorm, leeftijdscategorie en welke speeltuin(en) uitgebreid c.q. nieuw aangelegd dient te worden Dit presenteren zij in bijzijn van 4 aanbieders van speeltuinen De aanbieders van speeltuinen maken hierna een plan Deze plannen worden aan de dorpsraad gepresenteerd waarna een keuze wordt gemaakt. Het "winnend" plan wordt dan uitgevoerd Speeltuinen

40 Financieel (1) Eigendomsverhouding en financiële dekking – De speeltuinen zijn en blijven eigendom van de gemeente – Financiële dekking Dekking is in de huidige meerjarenbegroting opgenomen Beheer en onderhoudskosten – Speelgoedterreinen maken onderdeel uit van de openbare ruimte. – Beheer en onderhoudskosten voor alle speeltuinen zijn voor rekening gemeente en bedragen jaarlijks van +/- € Speeltuinen

41 Financieel (2) Projectbegroting – Aanschaf toestellen 16 kernen€ – Vervangen bestaande toestellen€ – Vervanging ondergronden€ – Totaal€ Exploitatiemodel – € per kern (onderhoud + kapitaalslasten) Issues en risico’s – Geen Speeltuinen

42 Operationeel 2010: – Haler, Neer, Neeritter, Roggel, Buggenum, Ell, Ittervoort, Nunhem 2011: – Baexem, Haelen, Heibloem, Hunsel 2012: – Grathem, Heythuysen, Horn, Kelpen-Oler Speeltuinen

43 Project 5 BMV Grathem

44 Bestuurlijk Raadsbesluit De raad van de voormalige gemeente Heythuysen besluit om € beschikbaar te stellen voor de (vernieuw)bouw van de BMV in Grathem B&W besluit Het college besluit om naast vernieuwbouw ook een 2 e variant te onderzoeken, zijnde volledige nieuwbouw met onderbrenging van de peuterspeelzaal binnen de nieuwe BMV Raadsbesluit De raad besluit in te stemmen met volledige nieuwbouw van de BMV Raadsbesluit De raad besluit in te stemmen met een krediet en de dekking daarvan tot een bedrag van € BMV Grathem

45 Bouwkundig (1) BMV Grathem

46 Bouwkundig (2) Functie en type bouw Nieuwbouw voor school, gemeenschapshuis, sportzaal, bibliotheek, peuterspeelzaal en BSO Aanbestedingstraject en betrokken leveranciers Realisator: Gemeente Leudal Bouwheer: Gemeente Leudal Openbare aanbesteding Overige partijen Architect C. Smits van KDV architecten heeft de bouw ontworpen BMV Grathem

47 Organisatorisch Projectfase Einde voorbereidingsfase, start uitvoeringsfase Welstandcommissie is akkoord met bouwplan, procedure volgt Bestuur De intentie bestaat om het gemeenschapshuis te verhuren aan een stichting Deze stichting verhuurt het vervolgens aan een commerciële exploitant Spolt wordt juridisch eigenaar van het schoolgebouw, hierbij wordt nog onderzocht of ook de sportzaal onder beheer van de school kan worden gebracht. Beheerorganisatie Voornemens een VVE namens School, Peuterspeelzaal en BSO Voornemens een VVE namens overige gebruikers, rapporterend aan X Huurders dragen zorg voor zelfstandig beheer en klein onderhoud BMV Grathem

48 Financieel (1) Eigendomsverhouding en financiële dekking – Eigendom Gemeente is eigenaar van de grond en (economisch) eigenaar van de school en de overige gebouwen SPOLT is juridisch eigenaar van de school De gemeente is financieel verantwoordelijk voor de kapitaalslasten van de investering, de eigenaarlasten en groot onderhoud – Financiële dekking Opbrengst verkoop gronden € Van de overige investeringen bedragen de totale kapitaallasten in het eerste jaar € , deze zijn in de begroting opgenomen Een gedeelte hiervan wordt jaarlijks gedekt uit de dekkingsreserve BMV Grathem, per 31 december 2009 € BMV Grathem

49 Financieel (2) Beheer en onderhoudskosten School/PSZ en BSO: zelf beheer en klein onderhoud; gemeente groot onderhoud Gemeenschapshuis, Sportzaal en Bibliotheek: zelf beheer en klein en groot onderhoud; gemeente spring indien nodig bij met groot onderhoud Projectbegroting Votering € via Raad + extra subsidie € van Provincie voor sportzaal Projectfase Voorbereidingsfase BMV Grathem

50 Financieel (3) Voorlopig Exploitatiemodel school/PSZ en BSO – Uitgangspunten: Huurders geheel verantwoordelijk voor klein en groot onderhoud Er wordt huur betaald Inkomsten (jaarbasis) – Huur€0,0 – Overig€ – Totaal inkomsten€xxxxxxxx Uitgaven – Beheer€ – Onderhoud klein€0 – Onderhoud groot€0 – Kapitaalslasten€ (= voor totale project) – Totaal uitgaven€xxxxxxxxxx – Totaal resultaat€xxxxxxx BMV Grathem

51 Financieel Voorlopig Exploitatiemodel Gemeenschapshuis, sportzaal, bibliotheek – Gemeenschapshuis, sportzaal, bibliotheek Commerciële exploitatie: Exploitant is verantwoordelijk voor interieur Huur van €0 aan Stichting; Stichting is verantwoordelijk voor groot onderhoud Gemeente past bij i.g.v. tekort op groot onderhoud Inkomsten (jaarbasis) – Huur€0,0 – Overig€ – Totaal inkomsten€xxxxxxxx Uitgaven – Beheer€0 – Onderhoud klein€0 – Onderhoud groot€x.x – Kapitaalslasten€ – Totaal uitgaven€xxxxxxxxxx – Totaal resultaat€xxxxxxx BMV Grathem

52 Operationeel De voorbereiding rond de bouwvergunning en aanstaande aanbestedingen zijn in gang gezet. De bouw moet conform planning eind september 2010 van start gaan. Oplevering staat gepland bij aanvang van het nieuwe schooljaar 2011 – 2012, derhalve september 2011 BMV Grathem

53 Project 6 Tango

54 Bestuurlijk Achtergrond In 2006, is als gevolg van de structuurbeelden Haelen-Horn (SBHH), het plan ontstaan om de tennisvereniging in Horn te verplaatsen naar een andere locatie te Horn Op basis hiervan is door de marktpartij “Herontwikkeling Haelen-Horn B.V”, bestaande uit Jongen Bouwontwikkeling BV en Wonen Zuid BV, een bedrag van € ingebracht. Dit is vastgelegd in een realiseringsovereenkomst Structuurbeelden Haelen-Horn Tennisverenigingen van Haelen en Horn besluiten op eigen initiatief op te gaan in één vereniging en vinden een geschikte locatie. In 2008 wordt overeenstemming bereikt met grondeigenaren over de verwerving Besluitvorming Raad, 4 november 2008 Heeft programmabegroting MIP goedgekeurd. Er is een bedrag van € gereserveerd. Realisatie van het project in 2011 Besluitvorming over restant projectfinanciering dient nog plaats te vinden Tango

55 Bouwkundig (1) Tango

56 Bouwkundig (2) Functie en type bouw Aan de Peter Schreursweg, bedrijventerrein Windmolenbos, werd een geschikte locatie gevonden Nieuwbouw van 10 all weather tennisbanen, een (tenniskids)playground en 1 clubhuis Aanbestedingstraject en betrokken leveranciers Er is een voorlopig ontwerp maar nog geen definitief vastgesteld ontwerp Aanbesteding heeft nog niet plaatsgevonden Issue is verwevenheid met SBHH Onderzoek vindt mede plaats naar de veiligheidszone van de nabij gelegen hoogspanningsleiding Tango

57 Organisatorisch Stuurgroep, 10 november 2008 Heeft de eerste stuurgroepvergadering plaatsgevonden Hierin hebben beide tennisverenigingen en gemeente zitting Stuurgroep de lijnen uitzet in het proces om te komen tot een nieuwe tennisaccommodatie in Haelen Adviezen zullen via de stuurgroep aan het college van B&W worden aangeboden en gaan vervolgens via de commissie Leefbaarheid naar de gemeenteraad Tango

58 Financieel (1) Eigendomsverhouding en financiële dekking – Uitgangspunten eigendomsverhouding Grond is eigendom van gemeente en voor merendeel verworven M.u.v. perceel Noordam Tennisvelden en accommodatie worden eigendom van gemeente – Financiële dekking deelproject Kapitaallasten aankoop grond vanuit reguliere begroting Beheer en onderhoudskosten (voorlopig) – Uitgangspunten is dat deze kosten door tennisvereniging worden gedragen – Groot onderhoud is voor rekening Gemeente Tango

59 Financieel (2) Projectbegroting (voorlopig) Projectfase: definitiefase Het geschatte budget voor de bouw van een clubgebouw, de aanleg van tennisvelden, het aanbrengen van hekwerken, beplanting (groenplan) en parkeerplaatsen bedraagt € (ex btw) ambtelijke inzet, planschade en grondkosten van € > € (ex. Btw) Definitieve begroting dient na onderzoek te worden vastgesteld en nog door de raad te worden goedgekeurd Exploitatiemodel (voorlopig) Dient nog te worden vastgesteld maar passend in nieuw accommodatiebeleid. Voorlopige kapitaallasten € Issues en risico’s Gaat hier om sluitende begroting van de tennisvereniging waarbij structureel ledental zorg draagt voor sluitend exploitatiemodel Tango

60 Operationeel Goedkeuring definitief ontwerp Vaststellen definitieve projectbegroting Vaststellen definitief exploitatiemodel Goedkeuring projectbegroting door de Raad Voorlopige planning uitvoerende werkzaamheden per 1 december 2010 Voorlopige oplevering tennisbanen voor aanvang tennisseizoen 2011 (1 april) Het clubgebouw kan later opgeleverd worden Tango

61 Project 7 Ellenhof

62 Bestuurlijk B&W Hunsel medi 2006 Het huidige Ellenhof zodanige ruimtelijke alsmede bouwkundige gebreken vertoont dat nieuwbouw de beste oplossing is Raadsbesluit De raad van de voormalige gemeente Hunsel besluit om € voorlopig beschikbaar te stellen voor de bouw van een nieuw Ellenhof. Hiervan dient € gedekt te worden uit de bestemmingsreserve Bovenwijkse Voorzieningen en € uit de Algemene Reserve B&W Leudal bezoek aan de Dorpsraad te Ell Dit bezoek resulteert in de oprichting van een stuurgroep die zich met de plannen rond Ellenhof gaan bezighouden B&W besluit Het college besluit om aan de 3 mogelijke varianten een 4 e variant toe te voegen: een hoogstnoodzakelijke verbouwing van het bestaande Ellenhof Ellenhof

63 Bestuurlijk (2) Stuurgroep Wordt voorlopig ontbonden, de leden van de Dorpsraad kunnen zich niet vinden in het besluit van B&W. De dorpsraad gaat zelf een plan ontwikkelen Raadsbesluit, Oorspronkelijk voorlopige beschikbaarstelling wordt neerwaarts bijgesteld via MIP naar € Stuurgroep De Dorpsraad presenteert op 20 januari 2010 haar plannen met betrekking tot diverse varianten en kosten van en nieuw Ellenhof Ellenhof

64 Bestuurlijk (3) B&W besluit Deze plannen aan de raadsleden toe te sturen en variant tot een hoogstnoodzakelijke verbouwing van huidige Ellenhof, toe te voegen Het college besluit architect in te schakelen om de mogelijkheden van vernieuwbouw verder te onderzoeken Stuurgroep 21 april 2010 Afspraak dat 2 scenario’s worde onderzocht: Vernieuwbouw op locatie Rabobank en vernieuwbouw huidig Ellenhof Ellenhof

65 Bouwkundig Functie en type bouw 2 varianten: Vernieuwbouw van huidige Ellenhof of Rabobank Functies: Verenigingsgebouw, peuterspeelzaal en een gymzaal Aanbestedingstraject en betrokken leveranciers Aan architect W. Silvrants is de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot vernieuwbouw en verbetering van de multifunctionaliteit van het huidige Ellenhof De opdracht voor onderzoek naar variant Rabobank dient nog te worden verstrekt Aanbesteding c.q. overige leveranciers: in deze fase niet aan de orde Ellenhof

66 Organisatorisch Projectfase – Huidige fase is definitiefase Bestuurlijk – Stuurgroep waarin gemeente en dorpsraad Ell zitting hebben Beheerorganisatie – Het huidige Ellenhof wordt door de gemeente aan fanfare Ellona verhuurd en ook deze harmonie beheerd. – De fanfare betaalt € 3.147,96 p/j aan huur Ellenhof

67 Financieel (1) Eigendomsverhouding en financiële dekking – Eigendom Gemeente is eigenaar van grond en huidige Ellenhof I.g.v. variant 2 zal gebouw Rabobank worden aangekocht – Financiële dekking Het door de gemeenteraad van Hunsel beschikbare gestelde krediet is inmiddels enkele malen verlaagd Zo werd eerst vanwege de noodzakelijke ombuigingen een korting toegepast van 25% waardoor er nog een kredietbedrag resteerde van € Dit bedrag is inmiddels met € omdat het college uitgaat van de hoogst noodzakelijke verbouwing Hierdoor resteert nog een bedrag van € Er dient ook nog een perceel grond te worden teruggekocht Ellenhof

68 Financieel (2) Beheer en onderhoudskosten – Momenteel zijn kosten beheer en klein onderhoud voor huurder Projectbegroting(voorlopig) – Dient na uitwerking van de 2 varianten te worden opgemaakt en voorgelegd Exploitatiemodel (voorlopig) – In deze fase nog niet aan de orde, maakt onderdeel uit van projectbegroting Issues en risico’s – Herstel van onderlinge samenwerking is belangrijke voorwaarde om tot kwalitatieve besluitvorming te komen Ellenhof

69 Operationeel Goedkeuring PvE Start onderzoek naar variant 1 Start onderzoek naar variant 2 Beide varianten worden uitgewerkt in een projectvoorstel Beide projectvoorstellen worden voorgelegd aan B&W en Raad waarna besluitvorming plaatsvindt Ellenhof

70 Project 8 RKVB

71 Bestuurlijk Raadsbesluit De raad van de voormalige gemeente Heythuysen stelt een bedrag van € beschikbaar voor de bouw van een nieuwe voetbalaccommodatie te Baexem RKVB dient een eigen bijdrage te leveren van € B&W besluit Het beschikbare krediet met € te verhogen tot € (excl. BTW) Daarnaast zal RKVB een verhoogde eigen inbreng moeten leveren van € Raadsbesluit De raad stemt in met het B&W voorstel van RKVB

72 Bouwkundig Functie en type bouw Nieuwbouw kelder: 6 kleedruimten met douches en berging Nieuwbouw kantine, bestuurskamer en toiletgroep Oude gebouw wordt afgebroken Aanbestedingstraject en betrokken leveranciers Realisator en bouwheer: de gemeente Overige leveranciers: Bouwtekening door Architectenbureau Povše & Timmermans Bouw & Woningtoezicht bereid bouwplan voor Na goedkeuring door het college zal het bouwplan aan de welstandscommissie worden voorgelegd Aanbesteding zal openbare nationale aanbesteding zijn RKVB

73 Organisatorisch Uitvoering – Projectfase: uitvoering maar vertraagd door procedure Bestuur – Gemeente verhuur accommodatie aan RKVB Beheerorganisatie – Uitgangspunten zijn dat kosten van beheer en klein onderhoud voor RKVB zijn – Kosten groot onderhoud zijn voor rekening gemeente – Huursom past in nieuwe accommodatiebeleid RKVB

74 Financieel (1) Eigendomsverhouding en financiële dekking – Eigendomsverhouding De nieuwbouw blijft eigendom van de gemeente – Financiële dekking € door gemeente wordt gedekt door totale dekkingsreserve accommodatie RKVB bedraagt per 31 december 2009 € € is opgenomen in lopende begroting Beheer en onderhoudskosten Gemeente draagt zorg voor de kosten van groot onderhoud RKVB zal de accommodatie van de gemeente huren en draagt zelf zorg voor beheer en exploitatie van het gebouw Projectbegroting (voorlopig) – Totale projectbegroting bedraagt € (ex. BTW) RKVB

75 Financieel (2) Voorlopig exploitatiemodel Inkomsten (jaarbasis) – Huur€0,0 – Overig€ – Totaal inkomsten€xxxxxxxx Uitgaven – Beheer€ – Onderhoud klein€0 – Onderhoud groot€0 – Kapitaalslasten€ – Totaal uitgaven€xxxxxxxxxx – Totaal resultaat€xxxxxxx Issues en risico’s – Sluitend exploitatie gezien hoogte van de investering en duurzame ontwikkeling ledenaantal RKVB

76 Operationeel Beoordeling welstand staat gepland voor 18 mei 2010 Bij instemming door de welstand zal een bouwvergunning worden aangevraagd De start van de bouw van loopt vertraging op i.v.m. huidige procedure bestemmingsplan Volgens voorlopige planning, waarbij geen rekening is gehouden met genoemde vertraging, kan de oplevering in februari 2011 plaatsvinden RKVB

77 Project 9 Jong Nederland Grathem

78 Bestuurlijk Raadsbesluit d.d – De raad van de voormalige gemeente Heythuysen stelt een krediet beschikbaar van € – Dit bedrag is inclusief een bijdrage ad € (20% van de investering) van Jong Nederland B&W besluit 12 mei 2009 – B&W van Leudal besluit vrijstelling en bouwvergunning te verlenen Jong Nederland

79 Bouwkundig Functie en type bouw – Huidige locatie: “Jeugdhuis” – Jong Nederland wenst een nieuw verenigingsgebouw te bouwen aan de Sportlaan te Grathem – In het raadsvoorstel ( ) staat dat het gebouw van Jong Nederland voor diverse doeleinden geschikt moet zijn. Denk hierbij aan BSO, Stichting Grathemse Activiteiten, Buurt-Onderwijs-Sport-activiteiten etc. Aanbestedingstraject en betrokken leveranciers Realisator en bouwheer: vermoedelijk gemeente Aanbesteding: nationale openbare aanbesteding Jong Nederland

80 Organisatorisch Projectfase – Uitvoeringsfase, vertraagd door lopende procedure Bestuurlijk – In afwachting van afloop procedure wordt dit verder vorm gegeven Beheerorganisatie – Het gebouw blijft eigendom van de gemeente dat Jong Nederland van de gemeente gaat huren Jong Nederland

81 Financieel (1) Eigendomsverhouding en financiële dekking – Eigendomsverhouding Gemeente wordt eigenaar van nieuwe gebouw – Financiële dekking € gedekt in reguliere begroting Beheer en onderhoudskosten – Nog nader te bepalen Projectbegroting (Voorlopig) Eigen inbreng Jong Nederland€ Opbrengst verkoop Jeugdhuis Grathem€ Dekking uit algemene dienst€ Totaal€ Jong Nederland

82 Financieel (2) Exploitatiemodel – Nog nader te bepalen, voorlopige kapitaallasten € Issues en risico’s – Concurrentie op functieniveau met huidige BMV Grathem Jong Nederland

83 Operationeel De gemeente heeft op 12 mei 2009 een vrijstellingsbesluit en een bouwvergunning afgegeven. Deze beslissing is genomen na een ruimtelijke onderbouwing door BRO is Tegen het vrijstellingsbesluit zijn zienswijzen ingebracht welke gegrond zijn verklaard. Mede dat bij het nemen van het besluit een verkeerd artikel is gehanteerd. Het college heeft daarom een nieuw ontwerp-besluit genomen waartegen tot 22 april 2010 nieuwe zienswijzen ingebracht konden worden Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt, met als gevolg een nieuw bezwaartraject dat kan leiden tot een gerechtelijke procedure Het project Jong Nederland is nog niet in uitvoering genomen Jong Nederland

84 Jong Nederland-Media vrijdag, 14 mei 2010 Nieuwbouw voor Jong Nederland in Grathem HUISVESTING Plan voor nieuw onderkomen door onze verslaggever GRATHEM – Jong Nederland Grathem heeft plannen voor een nieuw jeugdhuis. Dat moet komen te liggen nabij de voetbalvelden. Mede omdat het jeugdhuis aan het Kerkplein verouderd is, zet Jong Nederland in op een nieuw clubgebouw. Bij het sportveld heeft Jong Nederland nu al opslagfaciliteiten. Het concentreren van alle activiteiten op een plek ziet de vereniging als een bijkomend voordeel. Jong Nederland houdt zich bezig met creativiteit en sport en spelvoor jeugd tussen de zeven en zeventien jaar. Jong Nederland


Download ppt "Presentatie Projectinventarisatie Eenheid Samenleving Informatieavond raad en (nieuwe) commissieleden Leudal, 18-05-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google