De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Robert Kamper Senior beleidsmedewerker Koning Willem 1 College, Den Bosch Afdeling Bedrijfsopleidingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Robert Kamper Senior beleidsmedewerker Koning Willem 1 College, Den Bosch Afdeling Bedrijfsopleidingen."— Transcript van de presentatie:

1 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Robert Kamper Senior beleidsmedewerker Koning Willem 1 College, Den Bosch Afdeling Bedrijfsopleidingen Techniek Adviesbureau Kamper Onderwijsadvies en Examinering www.robertkamper.nl

2 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Uitgangssituatie bedrijfsopleidingen techniek: Voornamelijk BBL opleidingen Examens ingekocht bij Kenteq, Fundeon, Savantis, etc.

3 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Probleem: 1.Geen adequate examenproducten voor competentie gerichte kwalificatiestructuur –Of oude examens voorzien van achterliggend conversiedocument (Fundeon) –Of vasthouden aan oude praktijktoetsen (heet nu PvB) met een competentiesausje in de BPV ( Savantis) –Of filosofie dat alles in de BPV getoetst moet worden (valide en authentiek) zonder een goed idee over het creëren van examencondities daar ( Kenteq)

4 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven 2. De organisatie en afname van de Proeven moet ‘haalbaar’ en ‘betaalbaar’ zijn.

5 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Vraag directeur: Kun jij hier een antwoord op verzinnen? Stelling: Het ideale model bestaat niet! Oplossing: Kijk naar eisen en randvoorwaarden en ontwikkel een optimaal model.

6 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Voordelen examencentrum voor toetsing uitvoerende taken: 1.Standaardisering 2.Verhoging van de betrouwbaarheid 3.Meerdere kandidaten tegelijk 4.Beter planbaar 5.Economischer

7 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Uitgangspunt: In de onderwijsfase heeft de kandidaat kennis, vaardigheden en houding behorende bij het beroep verworven. Door het volgsysteem heeft men vertrouwen dat de kandidaat competent is in de kerntaken en werkprocessen

8 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Proeve van Bekwaamheid: Eén van de examenonderdelen uit het examenplan Kandidaat toont hierin aan dat hij beroepsbekwaam kan handelen in de onderhavige kerntaak of werkprocessen

9 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Beroepsbekwaam vs vakbekwaam Vakbekwaam: Adequaat handelen in standaardsituaties

10 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Beroepsbekwaam extra: –Competent gedrag in niet standaardsituaties binnen zijn verantwoordelijkheden –Bewust bekwaam en in staat zijn keuzes te verantwoorden –Kunnen reflecteren op handelen en gedrag

11 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Ontwikkeling van de Proeve van bekwaamheid 1.Toetsconstructeur stelt op grond van het examenplan het basisdocument op:

12 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven -Inhoudsopgave -Voorwoord -Kerntaak en werkprocessen -Instructie deelnemer -Instructie begeleider -Instructie assessor -Beschrijving opdracht -Beoordelingsformulieren -Bijlagen voor de kandidaat -Bijlagen voor de begeleider -Bijlagen voor de assessor

13 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Toetsconstructeur stelt per werkproces een beoordelingsmodel op Titel (KD) Doel Gewenst resultaat (KD) Beoordelingscriteria

14 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven 1.2: Uitzetten en graven tracé Doel: De kandidaat kan een tracé uitzetten en graven en vermeende bodemverontreiniging en schade aan bestaande infrastructuur en eigendommen melden. Gewenst resultaat: Het tracé is gegraven en de vereiste voorzieningen zijn zodanig aangebracht dat er veilig gewerkt kan worden. Bodemverontreiniging en schade aan bestaande infrastructuur en eigendommen is gemeld. Waargenomen? Beoordelingscriteria De kandidaat kan: JaNeeNvt  graafwerk vlot binnen de gestelde tijd uitvoeren, zonder zichzelf teveel te belasten en overlast aan de omgeving te bezorgen (K)  instructies nauwgezet opvolgen en eventuele bodemverontreiniging en schade aan zijn leidinggevende doorgeven (T)  persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken zodat zijn veiligheid optimaal is (L)  gereedschappen en materieel voor het uitzetten van de maten effectief gebruiken met het oog op de verwachte levensduur (L) Niet toelaatbare fouten: Wat was goed?Wat kan beter? Voldaan? JaNee OO Beoordelaar 1ParaafBeoordelaar 2Paraaf

15 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Beoordelingscriteria: Worden afgeleid uit de prestatie- indicatoren Zijn vertaald naar zichtbaar gedrag Liefst maximaal 6 beoordelingscriteria per werkproces

16 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven 2.Vraag aan vakdeskundige uit het werkveld: Ontwerp een integrale opdracht De reële werksituatie moet uitgangspunt zijn De vermelde beoordelingscriteria moeten in zichtbaar gedrag waargenomen kunnen worden Verwerk hierin een voor de kandidaat onverwachte situatie, die hem dwingt tot het maken van een gefundeerde keuze

17 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven 3. Overleg toetsconstructeur en vakdeskundige: Bespreking van de integrale opdracht Specificeren waar nodig van te algemene beoordelingscriteria Toevoegen van specifieke beoordelingscriteria Aangeven van ontoelaatbare fouten Aangeven welke criteria essentieel zijn in het proces

18 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Examengesprek: Via de STARTT-methode kunnen twijfels die gerezen bij de observatie van een werkproces weggenomen of bevestigd worden De kandidaat toont aan dat hij bewust bekwaam is De kandidaat toont aan dat hij terugkijken op zijn werk

19 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Kerntaak 1 Aanleggen en monteren van transport- en distributienettenGeconstateerd? BeoordelingscriteriaJaNee  Legt verantwoording af over het eigen handelen in relatie tot (klant, leidinggevende, beroepscodes)  Bepaalt of het resultaat van zijn werkzaamheden voldoet aan de gestelde eisen c.q. doelen  Bepaalt of zijn werkwijze efficiënt was in relatie tot de doelen wat betreft de voorbereiding en de uitvoering van werkzaamheden  Doet indien nodig realistische verbetervoorstellen  Reflecteert op ontvangen feedback met betrekking tot het eigen functioneren  Benoemt eigen leerpunten en formuleert deze realistisch Wat was goed?Wat kan beter?Voldaan? JaNee OO Beoordelaar 1ParaafBeoordelaar 2Paraaf

20 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Afname Proeve van Bekwaamheid Kandidaat moet goed geïnformeerd worden De werkomgeving moet geschikt zijn om de proeve uit te voeren Pauzes (koffie, lunch) in de reële werksituatie worden tijdens de proeve ook in acht genomen

21 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Betrokkenen: Kandidaat Begeleider in het examencentrum -Bekend in examencentrum, verantwoordelijk voor de voorbereidingen -Speelt ook rol van klant en leidinggevende Assessoren

22 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Assessoren: Geen interactie met kandidaat tijdens praktisch handelen. Alleen observatie Beoordeling volgens de ‘wakker’methode High-trust benadering Eenheid van beoordeling: werkproces Houden examengesprek

23 Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Pilots uitgevoerd in samenwerking met: Goa-leidingtechniek Middelbare Vakopleidingen Metaal Installatiewerk Brabant Zeeland Brabant Water Enexis NVKL: De Nederlandse vereniging voor koudetechniek en luchtbehandeling


Download ppt "Proeve van Bekwaamheid ontwikkeld i.s.m. bedrijfsleven Robert Kamper Senior beleidsmedewerker Koning Willem 1 College, Den Bosch Afdeling Bedrijfsopleidingen."

Verwante presentaties


Ads door Google