De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HAL VERKENNEN KAMER 1 LEREN EN WAARDEREN KAMER 2 VERZILVEREN Opbergkast met onderleggers Beoordelen om te Leren & Beoordelen om te beslissen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HAL VERKENNEN KAMER 1 LEREN EN WAARDEREN KAMER 2 VERZILVEREN Opbergkast met onderleggers Beoordelen om te Leren & Beoordelen om te beslissen."— Transcript van de presentatie:

1 HAL VERKENNEN KAMER 1 LEREN EN WAARDEREN KAMER 2 VERZILVEREN Opbergkast met onderleggers Beoordelen om te Leren & Beoordelen om te beslissen

2 Hal: verkennen van domein/beroep Kamer 1: Leren & waarderen in de context van het beroep Kamer 2: Verzilveren Beoordelen om te leren Beoordelen om te beslissen Ingang tot FC-verkennen Ingang tot FC-leren Ingang tot FC-verzilveren Van Hal naar K1 Van K1 naar K2 Van K2 naar K1 Van K1 naar Hal Uitgang naar ………. “normale leerproces FC” “De ruimte nogmaals verkennen” “kamer overslaan met andere bagage”

3 Oude aanpak was: 1) vormen van examendossier 2) panelgesprek “al gestarte leertrajecten praktijkgestuurd leren” examencommissiediploma

4 “al gestarte leertrajecten praktijkgestuurd leren” Aanpak nu wordt: Het panelgesprek is naast andere bewijsstukken onderdeel van het Examendossier Het panelgesprek is dus een essentieel en een voorwaardelijk onderdeel van het examendossier!

5 “al gestarte leertrajecten praktijkgestuurd leren” Examendossier: transparant, naspeurbaar (bijlage Wie (van wie en welk leertraject) Wat (samenhang met kwalificatiedossier, kerntaken etc) Waar (welk bewijs heeft waar betrekking op) Panelgesprek Cursist toont in het panelgesprek aan dat hij in staat is om te reflecteren op zichzelf als persoon en als beginnend beroepsbeoefenaar, op de manier waarop hij problemen oplost, keuzes maakt, omgaat met dilemma’s en op de kennis en vaardigheden die hij inzet. Gevalideerde “andere” bewijsstukken drievoudige praktijkervaring omgaan met keuzes en dilemma’s in kritische beroepssituaties talen wettelijke verplichtingen

6 “al gestarte leertrajecten praktijkgestuurd leren” Examendossier: transparant, naspeurbaar Wie (van wie en welk leertraject) Wat (samenhang met kwalificatiedossier, kerntaken etc) Waar (welk bewijs heeft waar betrekking op) Panelgesprek Cursist toont in het panelgesprek aan dat hij in staat is om te reflecteren op zichzelf als persoon en als beginnend beroepsbeoefenaar, op de manier waarop hij problemen oplost, keuzes maakt, omgaat met dilemma’s en op de kennis en vaardigheden die hij inzet. Gevalideerde “andere” bewijsstukken drievoudige praktijkervaring omgaan met keuzes en dilemma’s in kritische beroepssituaties talen wettelijke verplichtingen

7 “al gestarte leertrajecten praktijkgestuurd leren” Examendossier: transparant, naspeurbaar Wie (van wie en welk leertraject) Wat (samenhang met kwalificatiedossier, kerntaken etc) Waar (welk bewijs heeft waar betrekking op) Panelgesprek Cursist toont in het panelgesprek aan dat hij in staat is om te reflecteren op zichzelf als persoon en als beginnend beroepsbeoefenaar, op de manier waarop hij problemen oplost, keuzes maakt, omgaat met dilemma’s en op de kennis en vaardigheden die hij inzet. Gevalideerde “andere” bewijsstukken drievoudige praktijkervaring omgaan met keuzes en dilemma’s in kritische beroepssituaties talen wettelijke verplichtingen

8 “al gestarte leertrajecten praktijkgestuurd leren” Bewijsstukken worden gevalideerd door beoordelingskader competentiematrix van het kwalificatieprofiel competenties / kerntaken / kernopgaven. beoordelingskader

9 ‘nieuwe wijze van evalueren en beoordelen’ Meervoudige evaluatie om te beslissen 1.Panelgesprek (voor alle niveaus verplicht) 2.Proeve van bekwaamheid (mogelijk voor alle niveaus) 3.Assessment (niveaus 3 en 4) 4.Schriftelijke evaluatie (FC-stijl voor niveaus 2,3 en 4) 5.Drievoudige afgetekende praktijkervaring (mogelijk voor alle niveaus)

10 ‘nieuwe wijze van evalueren en beoordelen’ Meervoudige beoordeling FC VormInhoud vormNiveauUitvoering 1Panelgesprek  Reflectie op het aanwenden van FC-competenties en de koppeling met de SHL-competenties.  Elke cursist van het FC heeft één maal een panelgesprek om te verzilveren per leertraject. 1,2,3 en 4 Gesprek vindt tijdens eindgesprek Bpv plaats of een zelf georganiseerd panelgesprek onder leiding van gekwalificeerde voorzitter, begeleider vanuit het bedrijf/instelling en begeleider FC. Voor het gesprek zal de voorzitter samen de beide begeleiders vaststellen op welke twee competenties de cursist bevraagd zal worden. De voorzitter zal de cursist aan het begin van het gesprek de twee gekozen competenties mededelen. 2Proeve van Bekwaamhei d / simulatie  Focus bij de proeve van bekwaamheid ligt op de (ambachtelijke) vaardigheden en/of voorbeelden van gedrag zoals beschreven in de werkprocessen van het kp.  Vooraf vaststellen of deze vorm wordt toegepast en waar deze wordt ingezet. 1,2,3 en 4 De proeve van bekwaamheid zal één of meerdere malen tijdens het leertraject kunnen worden toegepast. Het toezicht en de beoordeling adhv de beoordelingscriteria zal plaatsvinden door een gekwalificeerde examinator. 3Assessment / Simulatie  Een assessment kan worden toegepast wanneer de complexiteit van een beroepssituatie daar om vraagt. Voorbeelden van gedrag zoals omschreven bij de prestatie-indicatoren van de werkprocessen van kp zijn richtinggevend.  Vooraf vaststellen of deze vorm wordt toegepast en waar deze wordt ingezet. 3 en 4Het assessment zal één of meerdere malen tijdens het leertraject kunnen worden toegepast. Bij assessment zullen de condities en beoordelingscriteria van complexiteit vooraf worden omschreven en door gekwalificeerde assessoren worden afgenomen. 4Schriftelijke evaluatie FC- stijl  Focus bij de schriftelijke evaluatie ligt op de (vak)kennis en/of voorbeelden van gedrag zoals beschreven in de werkprocessen van het kp.  Vooraf vaststellen of deze vorm wordt toegepast en waar deze wordt ingezet. 2,3 en 4De schriftelijke evaluatie kan één of meerdere malen worden toegepast. De beoordeling wordt gedaan door een gekwalificeerde vakspecialist. Deze wijze van evaluatie zal worden opgezet vanuit het logisch redeneren, inzicht en (vak)kennis. 5Drievoudig “afgetekende ” praktijk- ervaring Praktijkervaringen die bij herhaling (3x) hebben aangetoond dat er een gewenst resultaat is behaald. Het gewenste resultaat zoals omschreven bij de werkprocessen in het kp. 1,2,3 en 4 De praktijkervaringen worden door een gekwalificeerde examinator beoordeeld.

11 kerntaken Kerntaken: onderling samenhangende werkzaamheden die door een belangrijk deel van de beroepsbeoefenaars worden uitgevoerd.

12 Kernopgaven Een kernopgave is een kritische beroepssituatie die complex van aard is en die kenmerkend is voor het beroep en waarbij van de beroepsbeoefenaar een aanpak en een oplossing wordt verwacht.

13 Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen (passende procedures kiezen en toepassen om de juiste resultaten te bereiken, daarbij gebruik makend van onderliggende vaardigheiden en kennis)

14 Dossier Voertuigtechnicus Kerntaken en kernopgaven

15 competentiematrix

16 Beroepscompetenties met beheersingscriteria

17 beroepscompetentie

18 Beoordelingskader per competentie Secretaresse Competenties 1 t/m 17 (kern) met resultaat 1. Teksten redigeren en vormgevenJaNee a.Ze levert taalkundig en inhoudelijk correcte producten (brieven, memo’s, faxen, e-mail etc.) b.Berichten zijn duidelijk afgestemd op het doel ervan en op de ontvangers c.De producten zijn conform huisstijl 2. De telefoon beantwoorden, doorverbinden en telefoonnotities makenJaNee a.Inkomende telefoongesprekken zijn met de juiste personen doorverbonden b.De telefonische informatieoverdracht is inhoudelijk correct en efficiënt c.De telefoonnotities zijn duidelijk en volledig 3. In- en externe bezoekers ontvangenJaNee a.Efficiënte en correcte ontvangst van en informatievoorziening aan interne en externe bezoekers 4. Leidinggevenden ondersteunen bij vergaderingenJaNee a.Deelnemers zijn goed en tijdig geïnformeerd b.Agenda en stukken zijn tijdig verzonden c.Vergaderingen verlopen technisch volgens plan d.Verslag en/of besluitenlijst vormen een inhoudelijk correcte weergave van de bespreking en zijn verspreid onder de betrokkenen


Download ppt "HAL VERKENNEN KAMER 1 LEREN EN WAARDEREN KAMER 2 VERZILVEREN Opbergkast met onderleggers Beoordelen om te Leren & Beoordelen om te beslissen."

Verwante presentaties


Ads door Google