De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beoordelen om te beslissen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beoordelen om te beslissen"— Transcript van de presentatie:

1 Beoordelen om te beslissen
Beoordelen om te Leren & Beoordelen om te beslissen KAMER 2 VERZILVEREN HAL VERKENNEN Opbergkast met onderleggers KAMER 1 LEREN EN WAARDEREN

2 “normale leerproces FC”
“De ruimte nogmaals verkennen” “kamer overslaan met andere bagage” Hal: verkennen van domein/beroep Ingang tot FC-verkennen Van Hal naar K1 Van K1 naar Hal Kamer 1: Leren & waarderen in de context van het beroep Ingang tot FC-leren Beoordelen om te leren Van K1 naar K2 Kamer 2: Verzilveren Van K2 naar K1 Ingang tot FC-verzilveren Beoordelen om te beslissen Uitgang naar ……….

3 “al gestarte leertrajecten praktijkgestuurd leren”
Oude aanpak was: 1) vormen van examendossier 2) panelgesprek examencommissie diploma

4 “al gestarte leertrajecten praktijkgestuurd leren”
Aanpak nu wordt: Het panelgesprek is naast andere bewijsstukken onderdeel van het Examendossier Het panelgesprek is dus een essentieel en een voorwaardelijk onderdeel van het examendossier!

5 “al gestarte leertrajecten praktijkgestuurd leren”
Examendossier: transparant, naspeurbaar (bijlage Wie (van wie en welk leertraject) Wat (samenhang met kwalificatiedossier, kerntaken etc) Waar (welk bewijs heeft waar betrekking op) Panelgesprek Cursist toont in het panelgesprek aan dat hij in staat is om te reflecteren op zichzelf als persoon en als beginnend beroepsbeoefenaar, op de manier waarop hij problemen oplost, keuzes maakt, omgaat met dilemma’s en op de kennis en vaardigheden die hij inzet. Gevalideerde “andere” bewijsstukken drievoudige praktijkervaring omgaan met keuzes en dilemma’s in kritische beroepssituaties talen wettelijke verplichtingen

6 “al gestarte leertrajecten praktijkgestuurd leren”
Examendossier: transparant, naspeurbaar Wie (van wie en welk leertraject) Wat (samenhang met kwalificatiedossier, kerntaken etc) Waar (welk bewijs heeft waar betrekking op) Panelgesprek Cursist toont in het panelgesprek aan dat hij in staat is om te reflecteren op zichzelf als persoon en als beginnend beroepsbeoefenaar, op de manier waarop hij problemen oplost, keuzes maakt, omgaat met dilemma’s en op de kennis en vaardigheden die hij inzet. Gevalideerde “andere” bewijsstukken drievoudige praktijkervaring omgaan met keuzes en dilemma’s in kritische beroepssituaties talen wettelijke verplichtingen

7 “al gestarte leertrajecten praktijkgestuurd leren”
Examendossier: transparant, naspeurbaar Wie (van wie en welk leertraject) Wat (samenhang met kwalificatiedossier, kerntaken etc) Waar (welk bewijs heeft waar betrekking op) Panelgesprek Cursist toont in het panelgesprek aan dat hij in staat is om te reflecteren op zichzelf als persoon en als beginnend beroepsbeoefenaar, op de manier waarop hij problemen oplost, keuzes maakt, omgaat met dilemma’s en op de kennis en vaardigheden die hij inzet. Gevalideerde “andere” bewijsstukken drievoudige praktijkervaring omgaan met keuzes en dilemma’s in kritische beroepssituaties talen wettelijke verplichtingen

8 “al gestarte leertrajecten praktijkgestuurd leren”
Bewijsstukken worden gevalideerd door beoordelingskader competentiematrix van het kwalificatieprofiel competenties / kerntaken / kernopgaven. beoordelingskader

9 ‘nieuwe wijze van evalueren en beoordelen’
Meervoudige evaluatie om te beslissen Panelgesprek (voor alle niveaus verplicht) Proeve van bekwaamheid (mogelijk voor alle niveaus) Assessment (niveaus 3 en 4) Schriftelijke evaluatie (FC-stijl voor niveaus 2,3 en 4) Drievoudige afgetekende praktijkervaring (mogelijk voor alle niveaus)

10 ‘nieuwe wijze van evalueren en beoordelen’
Meervoudige beoordeling FC Vorm Inhoud vorm Niveau Uitvoering 1 Panelgesprek Reflectie op het aanwenden van FC-competenties en de koppeling met de SHL-competenties. Elke cursist van het FC heeft één maal een panelgesprek om te verzilveren per leertraject. 1,2,3 en 4 Gesprek vindt tijdens eindgesprek Bpv plaats of een zelf georganiseerd panelgesprek onder leiding van gekwalificeerde voorzitter, begeleider vanuit het bedrijf/instelling en begeleider FC. Voor het gesprek zal de voorzitter samen de beide begeleiders vaststellen op welke twee competenties de cursist bevraagd zal worden. De voorzitter zal de cursist aan het begin van het gesprek de twee gekozen competenties mededelen. 2 Proeve van Bekwaamheid / simulatie Focus bij de proeve van bekwaamheid ligt op de (ambachtelijke) vaardigheden en/of voorbeelden van gedrag zoals beschreven in de werkprocessen van het kp. Vooraf vaststellen of deze vorm wordt toegepast en waar deze wordt ingezet. De proeve van bekwaamheid zal één of meerdere malen tijdens het leertraject kunnen worden toegepast. Het toezicht en de beoordeling adhv de beoordelingscriteria zal plaatsvinden door een gekwalificeerde examinator. 3 Assessment / Simulatie Een assessment kan worden toegepast wanneer de complexiteit van een beroepssituatie daar om vraagt. Voorbeelden van gedrag zoals omschreven bij de prestatie-indicatoren van de werkprocessen van kp zijn richtinggevend. 3 en 4 Het assessment zal één of meerdere malen tijdens het leertraject kunnen worden toegepast. Bij assessment zullen de condities en beoordelingscriteria van complexiteit vooraf worden omschreven en door gekwalificeerde assessoren worden afgenomen. 4 Schriftelijke evaluatie FC-stijl Focus bij de schriftelijke evaluatie ligt op de (vak)kennis en/of voorbeelden van gedrag zoals beschreven in de werkprocessen van het kp. 2,3 en 4 De schriftelijke evaluatie kan één of meerdere malen worden toegepast. De beoordeling wordt gedaan door een gekwalificeerde vakspecialist. Deze wijze van evaluatie zal worden opgezet vanuit het logisch redeneren, inzicht en (vak)kennis. 5 Drievoudig “afgetekende” praktijk- ervaring Praktijkervaringen die bij herhaling (3x) hebben aangetoond dat er een gewenst resultaat is behaald. Het gewenste resultaat zoals omschreven bij de werkprocessen in het kp. De praktijkervaringen worden door een gekwalificeerde examinator beoordeeld.

11 kerntaken Kerntaken: onderling samenhangende werkzaamheden die door een belangrijk deel van de beroepsbeoefenaars worden uitgevoerd.

12 Kernopgaven Een kernopgave is een kritische beroepssituatie die complex van aard is en die kenmerkend is voor het beroep en waarbij van de beroepsbeoefenaar een aanpak en een oplossing wordt verwacht.

13 Competenties Competenties zijn ontwikkelbare vermogens van mensen om in voorkomende situaties op adequate, doelbewuste en gemotiveerde wijze proces- en resultaatgericht te handelen (passende procedures kiezen en toepassen om de juiste resultaten te bereiken, daarbij gebruik makend van onderliggende vaardigheiden en kennis)

14 Dossier Voertuigtechnicus
Kerntaken en kernopgaven

15 competentiematrix

16 Beroepscompetenties met beheersingscriteria

17 beroepscompetentie

18 Beoordelingskader per competentie
Secretaresse Competenties 1 t/m 17 (kern) met resultaat 1. Teksten redigeren en vormgeven Ja Nee Ze levert taalkundig en inhoudelijk correcte producten (brieven, memo’s, faxen, etc.) Berichten zijn duidelijk afgestemd op het doel ervan en op de ontvangers De producten zijn conform huisstijl 2. De telefoon beantwoorden, doorverbinden en telefoonnotities maken Inkomende telefoongesprekken zijn met de juiste personen doorverbonden De telefonische informatieoverdracht is inhoudelijk correct en efficiënt De telefoonnotities zijn duidelijk en volledig 3. In- en externe bezoekers ontvangen Efficiënte en correcte ontvangst van en informatievoorziening aan interne en externe bezoekers 4. Leidinggevenden ondersteunen bij vergaderingen Deelnemers zijn goed en tijdig geïnformeerd Agenda en stukken zijn tijdig verzonden Vergaderingen verlopen technisch volgens plan Verslag en/of besluitenlijst vormen een inhoudelijk correcte weergave van de bespreking en zijn verspreid onder de betrokkenen Beoordelingskader per competentie


Download ppt "Beoordelen om te beslissen"

Verwante presentaties


Ads door Google