De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijn Nieuwe Stijl (in de wijk) “ We kunnen de golven niet stoppen, maar we kunnen wel leren surfen” Oldambt, 3 september 2013 Lies Korevaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijn Nieuwe Stijl (in de wijk) “ We kunnen de golven niet stoppen, maar we kunnen wel leren surfen” Oldambt, 3 september 2013 Lies Korevaar."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijn Nieuwe Stijl (in de wijk) “ We kunnen de golven niet stoppen, maar we kunnen wel leren surfen” Oldambt, 3 september 2013 Lies Korevaar

2 Overzicht Doelen en uitgangspunten van de Wmo Uitwerking WNS in de Wijk Vooruitblik training door Jaap Bruijn & Charlotte Wekker

3 Decentralisaties Participatiewet (voorheen WWNV) Decentralisatie jeugdzorg Passend onderwijs Transitie en Transformatie AWBZ naar Wmo Lectoraat Rehabilitatie

4 Doelstelling van de Wmo Het doel van de wet is MEEDOEN: jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt; de samenleving is van iedereen Wmo is participatiewet en geen zorgwet Gemeente heeft compensatieplicht

5 Paradigmawisseling Niét meer zórgen voor mensen, maar uitgaan van eigen kracht Niet meer de overheid verantwoordelijk, maar de burger zelf! Andere manier van kijken en handelen

6 Dit houdt in: Meer tijd voor een eerste gesprek (‘keukentafelgesprek’) Vraagverheldering: wat wil de burger en waarom? Verkennen van mogelijke oplossingen Gericht op eigen regie en zelfredzaamheid Inzet sociaal netwerk en vrijwilligers

7 Wmo transformatie vraagt andere competenties van alle betrokkenen (professionals, gemeenten, vrijwilligers, burgers/cliënten, sociaal netwerk/mantelzorgers)

8 Beoogde werkwijze: 8 bakens van WNS Vraaggericht werken -de vraag van de burger staat centraal, niet het aanbod. -de vraag achter de vraag -niet alleen individueel, ook collectief Direct erop af -actief die burgers benaderen die geen ondersteuning willen of niet weten hoe zij dit moeten organiseren Eigen kracht -uitgangspunt zijn de eigen mogelijkheden van de burger -ondersteuning loopt op van licht naar zwaar: faciliteren, ondersteunen, interveniëren, beschermen -eerst mogelijkheden van eigen netwerk, informele zorg gebruiken, dan pas formele zorg door professionals

9 Bakens WNS (vervolg) Collectief versus individueel -eerst mogelijkheden van collectieve welzijnsarrangementen inzetten, dan pas individuele voorzieningen Informele zorg versus formele zorg -verbeteren van de samenwerking tussen formele en informele zorg Ruimte professional - professionals beschikken over de juiste kennis en vaardigheden (waaronder outreachend werken) -professionals zijn ondernemend -professionals krijgen ruimte, hun competenties zijn richtinggevend voor de uitvoering

10 Bakens WNS (vervolg) Resultaatgericht -welk probleem los je op? gemeenten formuleren opdrachten in termen van prestatie en zo mogelijk van resultaat Integraal werken - integrale samenhangende aanpak van de problemen van de burger -uitvoerende organisaties werken samen aan gezamenlijke probleemoplossing -gemeenten maken in hun beleid en uitbesteding samenhangende aanpak mogelijk

11 WNS in de Wijk: interdisciplinaire samenwerking

12 Individueel niveau Jongen 17 jaar Antilliaanse afkomst Licht verstandelijke beperking Bipolaire stoornis Geen startkwalificatie Werkeloos Schulden Dreigende uithuisplaatsing 7 verschillende hulpverleners betrokken

13 Gezinsniveau Vader, moeder, oma, twee kinderen, kleinkind Vader werkeloos Moeder diabetes en slecht ter been Oma dementerend Zoon LVG en bipolair Dochter tienermoeder Burenruzie Huurachterstand 12 verschillende disciplines over de vloer

14 Wijkniveau Samenstelling wijk Multicultureel Weinig sociale samenhang Vergrijzing Ontgroening Hoge werkeloosheid Relatief veel ‘kwetsbare’ burgers/gezinnen Overlast: 4-5 ‘probleemgezinnen’ 25 organisaties actief

15 Generalist of Specialist? Duizendpoot of Genie?

16 T-shaped professional MonodisciplinairI MultidisciplinairI I I InterdisciplinairTTT

17 T-shaped competenties 1 I=Eigen vakinhoudelijke competenties --=Interdisciplinaire samenwerking: betekent dat je niet alleen vanuit je eigen referentiekader naar de situatie kijkt, maar je ook verplaatst in het referentiekader van de ander en wat jij kan bijdragen aan het oplossen van een probleem dat de ander ervaart

18 I - competenties Inzetten eigen specialisme: Uitgaan en ondersteuning van eigen kracht, eigen regie van burgers (met beperkingen); Ondersteuning sociaal netwerk / mantelzorgers; Ondersteuning vrijwilligers; Inzetten professionele ondersteuning

19 -- competenties O.a.: Communicatieve vaardigheden Dialoog - multiloog Samenwerking: integratief denken & overbruggen van leemtes Creatief denken (out of the box-denken) Basiskennis van andere referentiekaders Integreren van eigen vakkennis in andermans werkgebied Interdisciplinaire consultatie Richten op creëren van meerwaarde voor iedere discipline

20 Visie Eén hulpverlener in één gezin met één plan. Eigen kracht en samenkracht Midden in de wijk Ontkokering Versterking maatschappelijke basisvoorzieningen Generalist in het gezin, specialist in het team Nieuw coöperatief organisatorisch verband

21 Sociaal Domein: Lokale wijkteams Awbz Wmo Participatiewet Jeugdzorg

22 Coördinatie & regie AMW / SJD Wijkagent Opbouw werk Woning- bouw Jeugdzorg / CJG Sociale Dienst / W+I Huisarts / Wijkverpl. GGz / VGz Wijkteam Sociaal netwerk Vrijwilligers Teamleider Gemeente

23 Coördinatie & regie AMW / SJD Wijkagent Opbouw werk Woning- bouw Sociale Dienst / W+I Huisarts / Wijkverpl. GGz / VGz Wijkteam Sociaal netwerk Vrijwilligers Gemeente Jeugdzorg / CJG

24 Kenmerken goed functionerende teams Het hebben van duidelijke doelen en het onderling eens zijn over deze doelen Het hebben van goede kennis van (en het respect voor) de bijdrage en de rol van andere disciplines, zonder vooroordelen Het beschikken over vaardigheden in communicatie, samenwerking, overleg en conflicthantering Een complementaire samenstelling van het team naar disciplines en rollen Effectief leiderschap en vergadermanagement, waarbij openheid en zelfreflectie wordt gestimuleerd Het werken met gezamenlijke bronnen en dossiers, die het delen van kennis bevorderen (McPherson, Headrick & Moss, 2001)

25 HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT e.l.korevaar@pl.hanze.nl Lies Korevaar

26 Vooruitblik training medewerkers Oude Ambt Jaap Bruijn & Charlotte Wekker

27 Academie voor Sociale Studies

28

29 T-shaped professional Regie bij de burger Samenwerken met informeel netwerk Aansluiten bij behoeften en talenten Samenwerken in frontlinieteams Thema’s


Download ppt "Welzijn Nieuwe Stijl (in de wijk) “ We kunnen de golven niet stoppen, maar we kunnen wel leren surfen” Oldambt, 3 september 2013 Lies Korevaar."

Verwante presentaties


Ads door Google