De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website KSZ: www.ksz-bcss.fgov.bewww.ksz-bcss.fgov.be Elektronische dienstverlening.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website KSZ: www.ksz-bcss.fgov.bewww.ksz-bcss.fgov.be Elektronische dienstverlening."— Transcript van de presentatie:

1 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website KSZ: www.ksz-bcss.fgov.bewww.ksz-bcss.fgov.be Elektronische dienstverlening het kruispuntbankmodel 09/2015

2 Structuur van de uiteenzetting sociale sector : actoren, verwachtingen kruispuntbankmodel : principes, dienstenintegrator toepassing in de sociale sector: KSZ een paar projecten van de KSZ uitdragen van het model naar de sector van de gezondheidszorg besluit -bereikte voordelen -kritieke succesfactoren -belangrijkste hinderpalen -naar een netwerk van dienstenintegratoren 2

3 Sociale sector 3

4 Actoren in de sociale sector 2.000 instanties actief bij de inning van bijdragen voor of bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale verzekeringen (ziekteverzekering, werkloosheidsverzekering, pensioenen, gezinsbijslagen, …) in alle stelsels (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren) -de sociale bijstand (leefloon, tegemoetkomingen aan gehandicapten, …) -de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s 1.000 instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van -de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) -de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare- nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …) > 220.000 werkgevers 4

5 Verwachtingen > burgers / werkgevers effectieve sociale bescherming geïntegreerde diensten -afgestemd op hun concrete situatie, waar mogelijk gepersonaliseerd -aangeboden bij gebeurtenissen die zich voordoen tijdens hun levenscyclus -over overheidsniveaus, overheidsdiensten en private instanties heen afgestemd op de eigen processen met actieve inbreng van de gebruiker (zelfbediening - zelfsturing) betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar performant en gebruiksvriendelijk aangeboden via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon, elektronisch,...) met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zo mogelijk automatisch verstrekt degelijke ondersteuning van het sociaal beleid 5

6 Verwachtingen > overheid burgers en ondernemingen die tevreden zijn omdat ze een geïntegreerde dienstverlening met minimale kosten en lasten krijgen die voldoet aan hun verwachtingen proactief gebruik van informatie voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij de informatie-inzameling -een gerichte informatieverstrekking aan de betrokkenen maximaliseren van de effectiviteit van het sociaal beleid kostenbeheersing voor alle betrokkenen optimaliseren van de efficiëntie van de werking van de overheidsdiensten en de private instanties met opdrachten van algemeen belang degelijke ondersteuning van het beleid bevorderen van de sociale inclusie vermijden en bestrijden van fraude 6

7 Kruispuntbankmodel 7

8 op basis van gemeenschappelijke principes inzake -modellering van informatie -eenmalige inzameling en hergebruik van informatie -beheer van informatie -elektronische uitwisseling van informatie -beveiliging van informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer organisatie van een goed beveiligde en efficiënte elektronische gegevensuitwisseling en procesoptimalisatie tussen tal van actoren met respect voor hun autonomie en de hen toebedeelde opdrachten zonder massale centrale opslag van persoonsgegevens met het oog op een geïntegreerde elektronische dienstverlening die beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruikers (burgers, ondernemingen, beroepsbeoefenaars, …) gecoördineerd, gestimuleerd en georganiseerd door een dienstenintegrator met een kruispuntfunctie 8

9 Modellering van informatie informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit -definitie van informatie-elementen -definitie van kenmerken van informatie-elementen -definitie van relaties tussen informatie-elementen de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie 9

10 Eenmalige inzameling en hergebruik informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (vb. gebruikers- en toegangsbeheer) de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instantie die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers 10

11 Beheer van informatie een functionele taakverdeling werd afgesproken omtrent welke instantie welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende behoeften afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie elke instantie is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instantie die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling 11

12 Beheer van informatie elke instantie die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instanties informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de organisatiebehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft 12

13 Uitwisseling van informatie eenmaal ingezameld en gevalideerd wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden informatie wordt enkel uitgewisseld met het akkoord van de betrokkene of wanneer dat nodig is in functie van de organisatiebehoeften, het beleid of de regelgeving de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van -de instantie die over de informatie beschikt of -de instantie die de informatie nodig heeft of -de dienstenintegrator (zie lager) de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling 13

14 Uitwisseling van informatie de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor -de automatische toekenning van rechten -de voorinvulling bij informatie-inzameling -de informatieverstrekking aan de betrokkenen 14

15 Beveiliging van informatie een instelling-overkoepelend informatieveiligheidsbeleid wordt stapsgewijs uitgewerkt op basis van de ISO-normenreeks 27000 de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verwerkte informatie wordt gewaarborgd door een geïntegreerd geheel van structurele, organisatorische, ICT-technische, fysieke, personeelsgebonden en andere veiligheidsmaatregelen in uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde gebruikers in functie van de organisatiebehoeften, de toepassing van het beleid of de regelgeving 15

16 Beveiliging van informatie de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt, buiten de gevallen waarin ze wettelijk is toegestaan, verleend door een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), nadat is vastgesteld dat aan de hoger vermelde voorwaarden is voldaan de toegangsmachtigingen zijn publiek elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft, in casu de dienstenintegrator met kruispuntfunctie elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing 16

17 Beveiliging van informatie elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens bij elke instelling die deelneemt aan het elektronisch gegevensverkeer wordt een interne informatieveiligheidsdienst ingericht met een adviserende, stimulerende, documenterende en intern controlerende functie 17

18 Dienstenintegrator met kruispuntfunctie beheerd door de vertegenwoordigers van de verschillende actoren in de sociale sector teneinde -hun vertrouwen te genieten -een klantgerichte werking te waarborgen missie -vastleggen van de visie inzake geïntegreerde elektronische dienstverlening in de betrokken sector -vastleggen en promoten van de visie en de hoger vermelde gemeenschappelijke basisprincipes in de betrokken sector -coördineren van de procesoptimalisatie -programma- en projectbeheer -vastleggen, implementeren en beheren van het samenwerkingsplatform technisch: architectuur en standaarden voor veilige uitwisseling van informatie semantisch: begripsharmonisatie en coördinatie van de aanpassingen van de regelgeving business logica en orchestratie bevorderen van dienstengeoriënteerde toepassingen 18

19 Dienstenintegrator missie -beheer van een verwijzingsrepertorium als basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de betrokken sector inhoud -over welke personen is welke soort informatie waar beschikbaar m.b.t. welke periodes -welke actoren zijn gerechtigd om welke informatie over welke personen in welke omstandigheden te verkrijgen -welke actoren wensen welke informatie over welke personen in welke omstandigheden automatisch te verkrijgen functies -preventieve toegangscontrole -routering van informatie -automatische mededeling van gewijzigde gegevens -veranderingsbeheer, vorming en coaching -optreden als trusted third party voor de codering en anonimisering van gegevens 19

20 Toepassing van het model in de sociale sector 20

21 Kruispuntbank van de sociale zekerheid 25 jaar geleden opgericht bij de FOD Sociale Zekerheid -wet van 15 januari 1990 paritair beheer -wet van 25 april 1963 betreffende het beheer van de instellingen van openbaar nut voor sociale zekerheid en sociale voorzorg -Beheerscomité, onder meer samengesteld uit vertegenwoordigers van werknemers, werkgevers en zelfstandigen bepaalde autonomie -koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare instellingen van sociale zekerheid -techniek van de bestuursovereenkomst overeenkomst tussen de Staat en de KSZ bevat specifieke regels en voorwaarden waaronder de KSZ haar opdrachten vervult KSZ is “openbare instelling van sociale zekerheid” 21

22 Kruispuntbank van de sociale zekerheid doel -optreden als motor en coördinator van het e-government in de sociale sector -de actoren op het terrein samenbrengen en doen meewerken aan de verbetering van de kwaliteit, de doeltreffendheid, de efficiëntie en de performantie van de sociale sector -blijven ijveren voor een herziening van de processen en relaties tussen de 3.000 instanties die actief zijn in de sociale sector (federale instanties, gewestelijke en gemeenschapsinstanties, lokale instanties) en tussen deze instanties, middenveldorganisaties, de burgers en de ondernemingen 22

23 Kruispuntbank van de sociale zekerheid innovatie -vermogen om te anticiperen op belangrijke uitdagingen en om hier innovatieve antwoorden op te bieden -pionier inzake wetgeving op het vlak van nieuwe technologieën en inzake implementatie van nieuwe projecten die gebruik maken van deze technologieën -state of the art, volledig dienstgeoriënteerd platform (SOA), dat wereldwijd als referentie geldt -G-cloud 23

24 Kruispuntbank van de sociale zekerheid resultaten -een netwerk met basisdiensten -> 1 miljard berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sector in 2015 -unieke identificatiesleutel voor elke burger, voor elke onderneming -rationalisering, unieke inzameling en hergebruik van de informatie -220 gestructureerde berichten en 120 webservices in productie, na procesoptimalisatie en machtigingen van het SCSZ -multifunctionele aangifte van loon- en arbeidstijdgegevens van toepassing tot toepassing door werkgevers aan sociale zekerheid in haar geheel -afschaffing van bijna alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of ondernemingen) papieren informatie-uitwisselingen tussen actoren in de sociale sector -werkgeverslasten verminderd met 1 miljard € (cijfers > DAV) voor de sociale sector -automatische toekenning van bijkomende rechten -gemeenschappelijke datacenter voor de OISZ, SOA-omgeving, gedeelde en geïntegreerde diensten, Cloud-omgeving 24

25 Kruispuntbank van de sociale zekerheid netwerk : back-office 25 R R FW R R RVA Gebruikers FW R R R R R R Internet R R FedMAN R R Isabel … … FW R R R R NIC Backbone R R … … RSZ FW R R KSZ

26 Kruispuntbank van de sociale zekerheid netwerk : front-office 26 RSVZ HVZ FAMI FED POD MI FPD FAO FBZ RJV FOD SZ RIZIV NIC RVA FOD WASO VSI RSZ DIBISS OCM W Nuts- bedrijven SIGeDI S

27 Kruispuntbank van de sociale zekerheid 27

28 Kruispuntbank van de sociale zekerheid beschikbaarheid van netwerkdiensten (norm: 98 %) in 2015 -99,82 % beschikbaarheid van het informatiesysteem van de KSZ -99,91 % beschikbaarheid voor de diensten van het Rijkregister -99,99 % beschikbaarheid voor de diensten van de RSZ verwerkingstijden (normen : 90 % - 95 %) in 2015 -maximale verwerkingstijd van één seconde in 99,83 % van de gevallen -maximale verwerkingstijd van twee seconden in 99,90 % van de gevallen -99,16 % van de diensten die in batch dienen te worden behandeld, werden binnen de 4 kalenderdagen behandeld -uitzonderlijke batch-werkzaamheden: 100 % van de diensten werden binnen de met de instellingen afgesproken termijn verwerkt 28

29 Kruispuntbank van de sociale zekerheid 20.651.793 verschillende personen zijn ingeschreven in het verwijzingsrepertorium elke persoon is gemiddeld gekend bij 12,44 actoren in de sociale zekerheid 25.144.046 'actieve dossiers' in het personenrepertorium op 01/01/2016 29

30 Kruispuntbank van de sociale zekerheid 30

31 Kruispuntbank van de sociale zekerheid 31

32 Enkele door de KSZ gecoördineerde projecten 32

33 Door de KSZ gecoördineerde projecten in het algemeen wordt de nadruk steeds meer gelegd op projecten betreffende administratieve vereenvoudiging en het principe dat gegevens eenmalig worden ingezameld (only once), wat tot uiting komt in een goede Return On Investment (ROI) en de zoektocht naar efficiëntie -hergebruik van bestaande stromen / berichten -nadenken over projecten in algemene zin lijst van de prioriteiten voor 2016 -geconsolideerd portfolio van 100 aanvragen, dat beschikbaar is op de pagina Algemeen Coördinatiecomité van de website 2 projecten met betrekking tot de harmonisering van de afgeleide rechten 11 projecten inzake fraudebestrijding 16 projecten in verband met de Staatshervorming en de herziening van het landschap van de OISZ 71 andere projecten 33

34 Door de KSZ gecoördineerde projecten G-cloud Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming diensten voor werkgevers (Dimona – DmfA – ASR) diensten voor burgers diensten voor derden SIS-kaart en isi + -kaart geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten (SSH) eBox burger fraudebestrijding EESSI 34

35 G-cloud 35 https://www.gcloud.belgium.be/nl/index.html

36 G-cloud G-Cloud Business Case voor de federale regering -belangrijkste initiatieven datacenter consolidatie Infrastructure as a Service (virtuele servers) centrale opslagcapaciteit Internet Access Protection (netwerkbeveiligingsinfrastructuur) Babelfed (vertaaltool) geïntegreerde oplossing voor telefonie, e-mail en andere samenwerkingsmogelijkheden Platform as a Service (gestandaardiseerde ontwikkelingsplatformen) lastenboeken 36

37 G-cloud G-Cloud Business Case voor de federale regering -investeringen en structureel voordeel 37

38 G-cloud structuur 38 Program Management & Operational Board SIT + PICTS Regering Strategische G-Cloud Governance Board Technisch Program management Communicat ie Security/ Policies

39 Datawarehouse arbeidsmarkt opgericht om een doeltreffend antwoord te kunnen bieden op gegevensaanvragen van onderzoeksinstellingen en overheden oorspronkelijk opgericht op basis van gegevens afkomstig van sociale zekerheidsinstellingen, het rijksregister en het Bisregister en aangevuld aan de hand van zelfgedefinieerde begrippen inproductiestelling begin 2001 in de loop der jaren toename van het aantal instanties die gegevens aanleveren -relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector -relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën, ADSEI, …) -telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL 39

40 Datawarehouse arbeidsmarkt ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie en van de onderzoekers bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens uitbreiding van de basisstatistieken, zijnde veel gevraagde statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en raadplegingsmogelijkheid ervan via 4 webtoepassingen -online statistieken/lokale cijfers -online statistieken/globale cijfers -online statistieken/socio-economische mobiliteit -online statistieken/gezinssamenstelling geen inhoudelijk beheer van de gegevens door KSZ e-Gov Award 2015 voor beste samenwerking toegekend door Agoria ICT 40

41 Diensten voor werkgevers > 50 elektronische diensten voor ondernemingen, zowel in de vorm van de uitwisseling van elektronische berichten van toepassing tot toepassing, als in de vorm van onderling geïntegreerde portaaltransacties -50 aangifteformulieren zijn afgeschaft -de 30 resterende elektronische aangifteformulieren zijn gemiddeld teruggebracht tot 1/3 van het aantal rubrieken -de aangiften worden beperkt tot 3 momenten de onmiddellijke aangifte van aanwerving en ontslag (DIMONA) de driemaandelijkse aangifte van lonen en arbeidstijden (DmfA) het zich voordoen van een sociaal risico (ASR) -in 2015 werden er meer dan 25 miljoen elektronische aangiften verricht door de 220.000 werkgevers, waarvan 98 % van toepassing tot toepassing 41

42 Dimona onmiddellijke aangifte van indiensttreding en uitdiensttreding van een werknemer door de werkgever enkel elektronisch, 24/24 en 7/7 via -het portaal van de sociale zekerheid -FTP/MQSeries -Isabel-netwerk -vocale server -gsm bij de ontvangst van deze aangifte wordt de identiteit van de werknemer gecontroleerd zodat alle actoren in de sociale sector een juiste en eenvormige identificatiesleutel van de werknemer zouden gebruiken 42

43 DmfA elektronische aangifte door de werkgever van de loon- en arbeidstijdgegevens van zijn werknemers met multifunctionele aard (geharmoniseerde begrippen) de aangegeven gegevens zijn elektronisch beschikbaar via het netwerk van de sociale zekerheid voor alle actoren in de sociale sector die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun opdrachten deze aangifte kan later met een elektronisch certificaat online worden geraadpleegd en verbeterd door de werkgever voor wat betreft zijn werknemers en de periode waarin hij ze heeft tewerkgesteld 43

44 ASR inzameling van de gegevens wordt beperkt tot de informatie die nog niet beschikbaar is in het netwerk van de sociale zekerheid (afschaffing of op zijn minst vereenvoudiging van formulieren) is gestandaardiseerd voor de sectoren die zijn betrokken bij de aangifte van het sociaal risico (arbeidsongeschiktheid, moederschap, arbeidsongeval, beroepsziekte, werkloosheid) de aangifte kan worden verricht -op papier (tijdelijk) -elektronisch (24/24 et 7/7) via het portaal van de sociale zekerheid FTP/MQSeries het Isabel-netwerk volgens eenduidige instructies 44

45 Elektronische diensten voor de burgers de burgers verkrijgen hun rechten zo veel mogelijk automatisch op basis van de onderlinge elektronische dienstverlening tussen de actoren in de sociale sector voor de rechten die niet automatisch kunnen worden verstrekt, worden geleidelijk aan geïntegreerde elektronische diensten aangeboden via de portalen van de actoren in de sociale sector een twintigtal diensten zijn operationeel 45

46 Diensten voor derden transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid -elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen en controle van het al dan niet bestaan van een hoofdelijke aansprakelijkheid of een inhoudingsplicht transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid -Communit-e (plus) light : elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid -E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de KSZ-registers -elektronische indiening van een pensioenaanvraag (RVP) -indienen van een wilsverklaring inzake euthanasie 46

47 Diensten voor derden transactie voor deurwaarders -vierde weg – sociale notificatie: de openbare of ministeriële ambtenaren worden in de mogelijkheid gesteld om hun berichten en inlichtingen via elektronische weg over te maken transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT -verificatie van het recht op sociaal telefoontarief Limosa -eenmalige multifunctionele elektronische melding van alle activiteiten van buitenlandse werknemers, zelfstandigen of stagiairs op het Belgisch grondgebied 47

48 SIS-kaart en isi + -kaart geleidelijke afschaffing van de SIS-kaart sinds 2014 nieuw systeem om de functionaliteiten van de SIS-kaart te dekken -beveiligde online raadpleging in real time van de administratieve gegevens die door de OA worden beheerd via het MyCareNet -identificatie van de sociale verzekerden aan de hand van het INSZ dat beschikbaar is op de elektronische identiteitsbewijzen (+ aanmaak van een residuaire isi + -kaart) sinds 2014 wordt de isi + -kaart geleidelijk uitgereikt -aan de personen die niet over een elektronisch identiteitsbewijs kunnen beschikken, maar die wel beschikken over een sociale dekking om in België gezondheidszorg te ontvangen (naar schatting 170.000 personen), voornamelijk grensarbeiders die in het buitenland wonen en in België werken gepensioneerden met een buitenlandse nationaliteit die naar het buitenland vertrokken zijn na in België te hebben gewerkt en tot het Belgische socialezekerheidssysteem te hebben bijgedragen -aan alle kinderen < 12 jaar (1.524.000) de 825.000 kinderen die over een Kids-ID beschikken – deze kaart dient om de drie jaar verlengd te worden – ontvangen eveneens gemakshalve een isi + -kaart voor een eenvormige behandeling binnen de gezinnen 48

49 SIS-kaart en isi + -kaart 49 Barcode Bevat de volgende gegevens: INSZ kaartnr. Datamatrix naam voornaam INSZ geboortedatum geslacht geldigheidsdata kaartnr.

50 SIS-kaart en isi + -kaart massale productie van de isi + -kaarten gepland in 2016 -geschatte volume bedraagt 1.000.000 kaarten het betreft voornamelijk de vervanging van de 800.000 SIS-kaarten van kinderen die nog steeds geldig zijn tegen december 2016 zullen alle kinderen jonger dan 12 jaar die nog geen isi+-kaart hadden er één ontvangen hebben oorspronkelijk zou de SIS-kaart tegen 01/01/2016 verdwijnen -de einddatum van de geldigheid ervan wordt met één jaar verlengd om de massale productie van isi+-kaarten mogelijk te maken -de geldige SIS-kaarten kunnen nog tot 31/12/2016 worden gebruikt voor de identificatie u kan nog steeds een geldige SIS-kaart voorleggen aan een zorgverlener zodat hij het identificatienummer van de sociale zekerheid kan uitlezen met het oog op de online raadpleging van de verzekerbaarheid 50

51 Geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten een correcte en volledige dekking van de rechthebbenden door de automatische toekenning van de rechten in plaats van de toekenning op uitdrukkelijke vraag van de verzekerde een vermindering van het aantal gebruikte statuten en van de complexiteit ervan een administratieve vereenvoudiging dankzij een vermindering van het aantal administratieve formaliteiten en papieren attesten die aan deze kwetsbare bevolkingsgroep wordt gevraagd 51 Alle sociaal verzekerden de aanvullende rechten laten genieten waarop zij recht hebben en hen daarbij zoveel mogelijk administratieve formaliteiten besparen, door rekening te houden met hun reële sociale situatie

52 talrijke elektronische uitwisselingsaanvragen hebben betrekking op de sociale statuten talrijke attesten worden nog steeds op papier uitgewisseld er bestaan verschillende rechten maar om ze toe te kennen is er nog niets gestandaardiseerd. Er worden verschillende informatiegegevens gebruikt (statuten, inkomens, gezinssamenstelling,...) aan de basis van deze rechten ligt een groot aantal wetten en reglementeringen maar elke actor redeneert in functie van wat hij nodig heeft zonder noodzakelijkerwijs rekening te houden met het realistisch karakter van de aanvragen en met de bestaande gegevens verschillende partners zijn bij het proces betrokken, zij die de statuten toekennen en zij die de rechten toekennen de sociale statuten zijn niet altijd gekend -de reglementering die deze statuten toekent, is soms complex -de informatie wordt versnipperd bij verschillende authentieke bronnen opgeslagen 52 Geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten

53 dankzij de talrijke gegevensuitwisselingen (via batch bestanden of online diensten) kunnen de instellingen die voordelen toekennen, de informatie raadplegen die ze voor hun beslissing nodig hebben om deze voordelen te kunnen toekennen, moeten soms verschillende bronnen worden geraadpleegd, talrijke bewerkingen worden verricht (bij de leverancier, op de KSZ, bij de klant) en grote volumes worden verwerkt noodzaak om een uitwisselingsarchitectuur uit te werken waardoor een antwoord kan worden gegeven voor een maximaal aantal aanvragen ervoor zorgen dat de ontwikkelingen worden beperkt, zowel bij de gegevensleveranciers (authentieke bronnen) als bij de gegevensaanvragers (instellingen die voordelen toekennen) parallel met de toegang tot de gegevens wordt voor dit project het volgende vereist -een definitie van coherente en beperkte doelgroepen/bevolkingsgroepen -een rationalisering en harmonisering van de gebruikte begrippen -een vereenvoudiging van de wetgevingen waarin de toekenningsvoorwaarden van de aanvullende rechten worden vastgelegd 53 Geharmoniseerde sociale statuten - afgeleide rechten

54 eBox burger een elektronische brievenbus waarin de burger op een gecentraliseerde en beveiligde manier officiële documenten kan ontvangen de tool is zo ontworpen dat de burger zich eenmalig aanmeldt (single sign on) en daarna toegang heeft tot zijn persoonlijke documenten via de interface van zijn keuze, ongeacht waar zijn documenten opgeslagen zijn instellingen die al in productie zijn : RVA, RSZ, FBZ, RJV, NIC een aantal instanties buiten het netwerk van de sociale zekerheid wensen ook gebruik maken van de eBox, onder meer de zorgverleners andere gebruikers, gepland in 2016 -loonmotor, RVP, SIGeDIS, FAMIFED, InterUI, OCMW, gemeenten, de 3 Gewesten Vlaanderen – Wallonië – Brussels, enz. 54

55 eBox burger voordelen voor de burger -1 enkele plaats -de documenten zijn steeds beschikbaar 7/7 en 24/24 -beschikbaar via een internetverbinding -100% veilig -100% eco-verantwoord -100% gratis voordelen voor de instellingen -beveiligde verzending -snel verstuurd en in fine sneller behandeld -identiteit van de instelling afzender staat duidelijk vermeld op de overgemaakte documenten -een aanzienlijk aantal papieren afdrukken en verzendingen kan worden bespaard -kostenbesparend, minder afdrukken, minder papieren verzendingen en minder frankeerkosten -gemakkelijk integreerbaar -dankzij het verzendbewijssysteem kan de instelling een logging van elke verzending bijhouden 55

56 eBox burger 56

57 eBox burger 57

58 Fraudebestrijding in het algemeen o.a. door -de unieke identificatie van elke burger en elke onderneming -de onmogelijke inschrijving van eenzelfde persoon in het verwijzingsrepertorium in eenzelfde hoedanigheid voor dezelfde periode bij meerdere instellingen uit dezelfde tak van de sociale zekerheid -de onmiddellijke of zelfs voorafgaandelijke meldingen van feiten aan actoren in de sociale sector (vb. DIMONA/LIMOSA) -het gebruik van dezelfde informatie voor de berekening van de bijdragen en van de uitkeringen -de toegang van de actoren die rechten toekennen tot de informatie over rechten in andere takken van de sociale zekerheid (vermijden van onrechtmatige samenloop van uitkeringen) -de openbare toegankelijkheid van informatie omtrent schulden van ondernemingen bij de sociale zekerheid, in de bouwsector gekoppeld aan een hoofdelijke aansprakelijkheid voor potentiële klanten en een inhoudingsplicht voor de klanten van de ondernemingen met schulden bij de sociale zekerheid 58

59 Fraudebestrijding in het bijzonder o.a. door OASIS 59 Identificatie Actie Beheer fraude verstopt in massa informatie …… 674Z 945Y 993X ScoreNr te behandelen gevallen en toelichting beslissing omtrent acties onmiddellijk onderzoek administratief onderzoek mededeling aan gewestelijke dienst periodiek heronderzoek geen specifieke actie fraude wordt aan het licht gebracht door analyse

60 Fraudebestrijding voorbeelden van knipperlichten OASIS -aantal gelijkgestelde dagen wegens ziekte, ongeval of loopbaanonderbreking >> gemiddelde van sector -hoog aantal gelijkgestelde dagen wegens economische werkloosheid en weerverlet tezamen met aanwerving van nieuwe werknemers tijdens die periode -gelijkgestelde dagen wegens economische werkloosheid en weerverlet zijn niet dezelfde als de door de RVA effectief terugbetaalde dagen -aantal gelijkgestelde dagen wegens economische werkloosheid of weerverlet of compensatiedagen /aantal gewerkte dagen >> gemiddelde van de sector -massale aanwerving van werknemers tijdens een korte periode -verhoging omzet maar vermindering van het aantal werknemers -aantal annuleringen van aangegeven personeel tijdens het kwartaal boven een bepaalde drempel 60

61 Fraudebestrijding voorbeelden van knipperlichten OASIS -omzetcijfer/aantal werknemers >> gemiddelde van de sector in de loop van het trimester -personeelsverloop (aantal nieuwe werknemers en aantal vertrekkende werknemers) >> gemiddelde van de sector -groot verschil tussen een driemaandelijkse loon- en arbeidstijdsaangifte en de vorige versie variatie van de totale loonmassa > grens variatie van het aantal werknemers > minimumaantal 61

62 Fraudebestrijding 62

63 Fraudebestrijding meer dan 15 nieuwe projecten met betrekking tot fraudebestrijding werden in 2015 opgestart en zullen in 2016 worden voortgezet -in het kader van de strijd tegen domiciliefraude wordt er gebruik gemaakt van gegevens inzake energieverbruik waarbij het energieverbruik van werklozen en uitkeringsgerechtigden gecontroleerd wordt -in het kader van de strijd tegen sociale fraude is er bijvoorbeeld de versterking van datamining, waardoor de controle-instanties de gegevens die in de databases beschikbaar zijn beter kunnen benutten 63

64 EESSI doelstelling = ontwikkeling van een informaticasysteem op basis waarvan de sociale zekerheidsinstellingen in de EU sneller en op een meer beveiligde manier informatiegegevens kunnen uitwisselen, overeenkomstig de Europese reglementering voor de coördinatie van de sociale zekerheid -in de loop van 2016 zal een eerste versie van het EESSI-platform als testfase beschikbaar zijn voor de Lidstaten 64

65 Uitdragen van het model naar de gezondheidszorgsector 65

66 Het eHealth-platform - context > 100.000 zorgverleners (artsen, tandartsen, klinische laboratoria, apothekers, kinesisten, thuisverplegers,...) > 300 verzorgingsinstellingen (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen,...) verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) overheidsinstellingen -federaal (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalditeitsverzekering (RIZIV), Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg,...) -gemeenschappen 66

67 Het eHealth-platform - verwachtingen optimale kwaliteit van de gezondheidszorg optimale veiligheid van de patiënt degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid patiëntcentrische zorg en empowerment van de patiënt geïntegreerde diensten -multidisciplinaire -holistische -continue -voor alle verzorgingsinstellingen en alle zorgverleners zorg op afstand (monitoring, bijstand, raadpleging, diagnose,, …), o.a. thuiszorg kennis evolueert constant  behoefte aan een betrouwbaar kennisbeheer en toegankelijkheid van de kennis 67

68 Het eHealth-platform 68

69 Besluit 69

70 Bereikte voordelen grotere efficiëntie -lagere lasten en kosten, bv. eenmalige inzameling van informatie aan de hand van geharmoniseerde begrippen en instructies zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer taakverdeling inzake validatie en beheer van informatie minder onnodige contacten achteraf samenwerking inzake de ontwikkeling van toepassingen (assemblage- techniek) d.m.v. de beschikbaarheid van herbruikbare diensten en componenten -meer diensten voor dezelfde totale kost, bv. alle diensten zijn op elk ogenblik beschikbaar, van om het even waar en via om het even welk device geïntegreerde diensten -snellere dienstverlening vermindering van reis- en wachttijd rechtstreekse interactie met de bevoegde dienst real time feedback voor de gebruiker 70

71 Bereikte voordelen grotere effectiviteit -betere kwaliteit van de dienstverlening, bv. meer correcte diensten meer gepersonaliseerde dienstverlening meer transparante dienstverlening veiligere dienstverlening met betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogelijkheid voor de gebruiker om een kwaliteitscontrole te verrichten op het dienstverleningsproces, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces -minder fraudemogelijkheden -nieuwe soorten diensten, bv. zoveel mogelijk automatische toekenning van rechten automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend actief zoeken naar non-take-up van bepaalde rechten via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen 71

72 Kritieke succesfactoren elektronische dienstverlening als een structureel hervormingsproces procesherziening gecoördineerde back-offices geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening de ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau breed maatschappelijk draagvlak vertrouwen van alle stakeholders inzake behoud van nodige autonomie en veiligheid van het systeem samenwerking met alle betrokken actoren op basis van een taakverdeling in plaats van een centralisatie van de taken quick wins in combinatie met een visie op lange termijn inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen actoren 72

73 Kritieke succesfactoren wettelijk kader dat de gemeenschappelijke basisprincipes inzake informatiebeheer afdwingbaar maakt oprichting van dienstenintegratoren die bevorderen en coördineren 73

74 Belangrijkste hinderpalen zoeken naar een gepast evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de informatieveiligheid een race voor quick wins (cf. surveymania) stimuleert niet de ontwikkeling van goed geconcipieerde systemen gebaseerd op procesoptimalisatie te kleine financiële marge voor innovatie actoren zien de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening soms als een bedreiging tekort aan competenties en kennis => oprichting van een ondersteunende vzw die medewerkers kan aantrekken aan marktvoorwaarden en ter beschikking kan stellen van de actoren in de sociale sector en de gezondheidssector 74

75 Belangrijkste hinderpalen nood aan een radicale cultuurverandering -van hiërarchie naar netwerken -afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de gebruikers, en niet op de interne organisatie van de actoren -empowerment i.p.v. loutere dienstbaarheid -belonen van ondernemerschap -ex post evaluatie van de output, eerder dan ex ante controle op de input 75

76 Naar een netwerk van dienstenintegratoren strategie van de KSZ ten opzichte van de dienstintegratoren (DI) op regionaal (BCED, FIDUS en VDI) en federaal niveau (Fedict) -DI de richtlijnen van de bevoegde regulatoren opvolgen de minimale veiligheidsnormen van het SCSZ naleven de uitwisselingen centraliseren (online + batch) een eigen verwijzingsrepertorium implementeren en beheren -KSZ beschikbaarstelling van generieke diensten integraties beperkt tot het KSZ-repertorium voor wat de mutaties betreft aanmaak van een specifieke LegalContext per doeleinde vereenvoudiging van het certificaatbeheer (enkel authenticatie tussen integratoren) 76

77 Naar een netwerk van dienstenintegratoren 77 Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap Fedman Diensten- repository FOD POD ISZ Diensten- repository Extranet sociale sector ISZ GOD Diensten- repository VPN Apotheker Ziekenhuis Arts Diensten- repository Diensten- integrator (Fedict) Diensten- integrator (BCSS) Diensten- integrator (Corve, Easi-Wal, CIBG, …) Diensten- integrator (eHealth)

78 https://www.ksz.fgov.be https://www.socialsecurity.be 78


Download ppt "Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website KSZ: www.ksz-bcss.fgov.bewww.ksz-bcss.fgov.be Elektronische dienstverlening."

Verwante presentaties


Ads door Google