De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Elektronische dienstverlening: het kruispuntbankmodel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Elektronische dienstverlening: het kruispuntbankmodel."— Transcript van de presentatie:

1 Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Elektronische dienstverlening: het kruispuntbankmodel

2 Structuur van de uiteenzetting Kruispuntbankmodel toepassing in de sociale sector  KSZ een paar projecten van de KSZ uitdragen van het model naar de sector van de gezondheidszorg besluit – bereikte voordelen – kritieke succesfactoren – belangrijkste hinderpalen – naar een netwerk van dienstenintegratoren 2

3 Kruispuntbankmodel organisatie van een goed beveiligde en efficiënte elektronische gegevensuitwisseling en procesoptimalisatie tussen tal van autonome actoren met respect voor hun autonomie en de hen toebedeelde opdrachten zonder massale centrale opslag van persoonsgegevens met het oog op een geïntegreerde elektronische dienstverlening die beantwoordt aan de verwachtingen van de gebruikers (burgers, ondernemingen, beroepsbeoefenaars, …) op basis van gemeenschappelijke principes inzake – modellering van informatie – eenmalige inzameling en hergebruik van informatie – beheer van informatie – elektronische uitwisseling van informatie – beveiliging van informatie en bescherming van de persoonlijke levenssfeer gecoördineerd, gestimuleerd en georganiseerd door een dienstenintegrator met een kruispuntfunctie 3

4 Modellering van informatie informatie wordt gemodelleerd op een wijze die zo nauw mogelijk aansluit bij de feitelijke realiteit – definitie van informatie-elementen – definitie van kenmerken van informatie-elementen – definitie van relaties tussen informatie-elementen de modellering houdt rekening met zoveel mogelijk voorzienbare gebruiksbehoeften van de informatie de modellering kan flexibel worden uitgebreid en aangepast indien de feitelijke realiteit of de gebruiksbehoeften wijzigen (verminderen of vermeerderen) de concrete implementatie van het model wordt afgestemd op de bestaande gebruiksbehoeften van de informatie 4

5 Eenmalige inzameling en hergebruik informatie wordt enkel ingezameld voor welbepaalde doeleinden en in de mate dat ze proportioneel is met deze doeleinden informatie wordt slechts één keer ingezameld, zo dicht mogelijk bij de authentieke bron de inzameling geschiedt via een kanaal gekozen door degene waarbij de informatie wordt ingezameld, maar bij voorkeur elektronisch, en met uniforme basisdiensten (vb. gebruikers- en toegangsbeheer – zie lager) de inzameling geschiedt op basis van het informatiemodel en op basis van zo eenvormig en eenvoudig mogelijke instructies met de mogelijkheid tot kwaliteitscontrole door degene waarbij de informatie wordt ingezameld vóór de informatie-overdracht de ingezamelde informatie wordt één keer gevalideerd overeenkomstig een vastgelegde taakverdeling, door de instantie die daartoe over de meeste competenties beschikt of daarbij het meest belang heeft en dan gedeeld met en hergebruikt door gemachtigde gebruikers 5

6 Beheer van informatie een functionele taakverdeling werd afgesproken omtrent welke instantie welke informatie in authentieke vorm opslaat, beheert en toegankelijk stelt voor alle gemachtigde gebruikers informatie wordt bewaard overeenkomstig het informatiemodel de informatie kan flexibel worden geaggregeerd in functie van de wijzigende behoeften afspraken worden gemaakt inzake de toepassing van de nodige maatregelen voor het behoud van de integriteit en de consistentie van de informatie elke instantie is verplicht om vermoede onjuistheden van de informatie te melden aan de instantie die ze dient te valideren overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling 6

7 Beheer van informatie elke instantie die informatie overeenkomstig de vastgelegde taakverdeling moet valideren, is verplicht om de gemelde vermoede onjuistheden te onderzoeken, zo nodig te verbeteren en de verbeterde informatie ter beschikking te stellen van de gekende belanghebbende instanties informatie wordt enkel beheerd zolang dat nodig is in functie van de organisatiebehoeften, het beleid of de regelgeving, of nog, bij voorkeur geanonimiseerd of gecodeerd, zolang ze relevante historische of archiefwaarde heeft 7

8 Uitwisseling van informatie eenmaal ingezameld en gevalideerd wordt de informatie zoveel mogelijk elektronisch opgeslagen, beheerd en uitgewisseld, om manuele heringave te vermijden informatie wordt enkel uitgewisseld met het akkoord van de betrokkene of wanneer dat nodig is in functie van de organisatiebehoeften, het beleid of de regelgeving de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt op initiatief van – de instantie die over de informatie beschikt of – de instantie die de informatie nodig heeft of – de dienstenintegrator (zie lager) de elektronische uitwisseling van informatie geschiedt aan de hand van een functioneel en technisch interoperabiliteitsframework, dat geleidelijk, maar permanent mee-evolueert met open marktstandaarden, en onafhankelijk is van de gebruikte techniek van informatie-uitwisseling 8

9 Uitwisseling van informatie de beschikbare informatie wordt proactief gebruikt voor – de automatische toekenning van rechten – de voorinvulling bij informatie-inzameling – de informatieverstrekking aan de betrokkenen 9

10 Beveiliging van informatie een instelling-overkoepelend informatieveiligheidsbeleid wordt stapsgewijs uitgewerkt op basis van de ISO-normenreeks 27000 de veiligheid, de integriteit en de vertrouwelijkheid van de verwerkte informatie wordt gewaarborgd door een geïntegreerd geheel van structurele, organisatorische, ICT-technische, fysieke, personeelsgebonden en andere veiligheidsmaatregelen in uitvoering van het informatieveiligheidsbeleid persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor doeleinden die verenigbaar zijn met de doeleinden waarvoor ze zijn ingezameld persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor daartoe gemachtigde gebruikers in functie van de organisatiebehoeften, de toepassing van het beleid of de regelgeving 10

11 Beveiliging van informatie de machtiging voor de toegang tot persoonsgegevens wordt, buiten de gevallen waarin ze wettelijk is toegestaan, verleend door een door het Parlement benoemd sectoraal comité van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL), nadat is vastgesteld dat aan de hoger vermelde voorwaarden is voldaan de toegangsmachtigingen zijn publiek elke concrete elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt preventief getoetst op conformiteit met de geldende toegangsmachtigingen door een andere instantie dan degene die de informatie ter beschikking stelt of de informatie nodig heeft, in casu de dienstenintegrator met kruispuntfunctie elke elektronische uitwisseling van persoonsgegevens wordt gelogd om eventueel oneigenlijk gebruik ex post te kunnen traceren telkens de informatie wordt gebruikt voor een beslissing wordt aan de betrokkene de gebruikte informatie meegedeeld bij de mededeling van de beslissing 11

12 Beveiliging van informatie elke persoon heeft recht op toegang en, in geval de gegevens onjuist zijn, op verbetering van zijn eigen persoonsgegevens bij elke instelling die deelneemt aan het elektronisch gegevensverkeer wordt een interne informatieveiligheidsdienst ingericht met een adviserende, stimulerende, documenterende en intern controlerende functie 12

13 Dienstenintegrator met kruispuntfunctie beheerd door de vertegenwoordigers van de verschillende actoren in de sociale sector teneinde – hun vertrouwen te genieten – een klantgerichte werking te waarborgen missie – vastleggen van de visie inzake geïntegreerde elektronische dienstverlening in de betrokken sector – vastleggen en promoten van de visie en de hoger vermelde gemeenschappelijke basisprincipes in de betrokken sector – coördineren van de procesoptimalisatie – programma- en projectbeheer – vastleggen, implementeren en beheren van het samenwerkingsplatform technisch: architectuur en standaarden voor veilige uitwisseling van informatie semantisch: begripsharmonisatie en coördinatie van de aanpassingen van de regelgeving business logica en orchestratie bevorderen van dienstengeoriënteerde toepassingen 13

14 Dienstenintegrator met kruispuntfunctie missie – veranderingsbeheer, vorming en coaching – optreden als trusted third party voor de codering en anonimisering van gegevens – beheer van een verwijzingsrepertorium als basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de betrokken sector inhoud – over welke personen is welke soort informatie waar beschikbaar m.b.t. welke periodes – welke actoren zijn gerechtigd om welke informatie over welke personen in welke omstandigheden te verkrijgen – welke actoren wensen welke informatie over welke personen in welke omstandigheden automatisch te verkrijgen functies – preventieve toegangscontrole – routering van informatie – automatische mededeling van gewijzigde gegevens – geen massale centrale opslag van inhoudelijke persoonsgegevens 14

15 Belgische sociale sector - actoren 2.000 instanties actief bij de inning van bijdragen voor of bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van – de sociale verzekeringen (ziekteverzekering, werkloosheidsverzekering, pensioenen, gezinsbijslagen, …) in alle stelsels (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren) – de sociale bijstand (leefloon, tegemoetkomingen aan gehandicapten, …) – de aanvullende voordelen voorzien in CAO’s 1.000 instanties actief bij het beheer, de uitvoering of de toekenning van – de sociale voordelen voorzien door andere overheidsniveaus dan de federale overheid (gemeenten, steden, provincies, gewesten, gemeenschappen, …) – de afgeleide rechten toegekend op basis van het sociaal statuut van de begunstigde (belastingdiensten, vervoersmaatschappijen, openbare- nutsbedrijven, sociale huisvestingsmaatschappijen, …) > 220.000 werkgevers 15

16 Belgische sociale sector - verwachtingen effectieve sociale bescherming degelijke ondersteuning van het sociaal beleid geïntegreerde diensten – afgestemd op hun concrete situatie, waar mogelijk gepersonaliseerd – aangeboden bij gebeurtenissen die zich voordoen tijdens hun levenscyclus (geboorte, school, werk, verhuis, ziekte, pensioen, overlijden, oprichting van een onderneming,...) – over overheidsniveaus, overheidsdiensten en private instanties heen afgestemd op de eigen processen met een minimum aan kosten en administratieve formaliteiten zo mogelijk automatisch verstrekt met actieve inbreng van de gebruiker (zelfbediening - zelfsturing) performant en gebruiksvriendelijk aangeboden betrouwbaar, veilig en permanent beschikbaar via de kanalen van hun keuze (rechtstreeks contact, telefoon, elektronisch,...) met respect voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 16

17 Belgische sociale sector – back office R FW R RVA Gebruikers FW RR R Internet R FedMAN R Isabel... FW R R NIC Backbone R... RSZ FW R KSZ 17

18 Belgische sociale sector - netwerk 18 DOSZ KSZ RSVZ HVZ RKW POD MI PDOS FAO FBZ RJV FOD SZRVP RIZIV NIC RVA FOD WASO VSI RSZ RSZPPO OCMW Nuts- bedrijven SIGeDIS

19 Dienstenintegratie in de sociale sector een verwijzingsrepertorium als basis voor de organisatie van de elektronische gegevensuitwisseling tussen de actoren in de betrokken sector uit drie onderling gerelateerde tabellen – de wie-waar-hoe-wanneer-tabel (personenrepertorium) geeft aan welke personen in welke hoedanigheden dossiers bezitten bij welke actoren in de sociale sector m.b.t. welke periodes – de wat-waar-tabel (gegevensbeschikbaarheidstabel) geeft aan welke soorten gegevens beschikbaar zijn bij de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector m.b.t. de verschillende soorten dossiers – de wie-krijgt-wat-tabel (toegangsmachtigingstabel) geeft aan welke soorten gegevens de onderscheiden soorten actoren in de sociale sector mogen verkrijgen m.b.t. de verschillende soorten dossiers 19

20 Dienstenintegratie in de sociale sector een netwerk met basisdiensten tussen alle openbare en private actoren in de sociale sector, met een veilige verbinding met alle andere relevante overheidsnetwerken, het internet en het interbancair netwerk Isabel een unieke identificatiesleutel – voor elke burger, elektronisch leesbaar vanop de sociale identiteitskaart (SIS- kaart) en de elektronische identiteitskaart – voor elke onderneming en elke vestiging van een onderneming een coherent gegevensmodel voor de volledige sociale sector een onderlinge taakverdeling tussen de actoren in de sociale sector en daarbuiten inzake de inzameling, de validatie, de opslag, het beheer en de elektronische terbeschikkingstelling van informatie in authentieke vorm, met als gevolg een eenmalige inzameling en een multifunctioneel hergebruik van de informatie doorheen de hele sociale sector 20

21 Dienstenintegratie in de sociale sector 220 gestructureerde berichten en een 120-tal webservices in productie tussen alle op het netwerk aangesloten actoren in de sociale sector, telkens uitgebouwd na procesoptimalisatie, en in productie gesteld na machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL) – bijna alle rechtstreekse of onrechtstreekse (via burgers of ondernemingen) papieren informatie-uitwisseling tussen actoren in de sociale sector is afgeschaft – in 2013 werden meer dan 945 miljoen elektronische berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector, wat evenveel papieren uitwisselingen bespaarde 21

22 Dienstenintegratie in de sociale sector 22 945.512.286 berichten in 2013

23 Dienstenintegratie in de sociale sector beschikbaarheid van netwerkdiensten – beschikbaarheid van het informatiesysteem van de KSZ voor gebruikers tijdens 99,80 % van de beschikbaarheidsperiodes van de netwerkdiensten (norm: 98 %) verwerkingstijden – het centrale informaticasysteem van de KSZ heeft de online diensten behandeld in een maximumtijd van één seconde in 99,67 % van de gevallen (norm: 90 %) en in een maximumtijd van twee seconden in 99,73 % van de gevallen (norm: 95 %) – 98,26 % van de diensten die in batch dienen te worden behandeld, werden binnen de 4 kalenderdagen behandeld – 100 % van de diensten die in het kader van uitzonderlijke batch- werkzaamheden behandeld werden, werden binnen de met de instellingen afgesproken termijn verwerkt 23

24 Dienstenintegratie in de sociale sector 19.618.138 verschillende personen zijn gekend in het personenrepertorium elke persoon is gemiddeld gekend bij 10,95 actoren in de sociale zekerheid 24

25 Dienstenintegratie in de sociale sector 50 elektronische diensten voor ondernemingen, zowel in de vorm van de uitwisseling van elektronische berichten van toepassing tot toepassing, als in de vorm van onderling geïntegreerde portaaltransacties – 50 aangifteformulieren zijn afgeschaft – de 30 resterende elektronische aangifteformulieren zijn gemiddeld teruggebracht tot 1/3 van het aantal rubrieken – de aangiften worden beperkt tot 3 momenten de onmiddellijke aangifte van aanwerving en ontslag (kan enkel elektronisch) de driemaandelijkse aangifte van lonen en arbeidstijden (kan enkel elektronisch) het zich voordoen van een sociaal risico (kan elektronisch of op papier) – in 2013 werden meer dan 26 miljoen elektronische aangiften verricht door de 220.000 werkgevers, waarvan 98 % van toepassing tot toepassing – op basis van een bevraging van het Federaal Planbureau blijkt de last voor de ondernemingen t.g.v. van administratieve formaliteiten in de sociale sector sedert 2002 met 1,7 miljard € per jaar te zijn verminderd 25

26 Elektronische diensten voor de werkgevers de online DIMONA-aangifte de driemaandelijkse aangifte aan de RSZ (DMFA) de driemaandelijkse aangifte aan de RSZPPO (DmfAPPL) de wijziging van de driemaandelijkse aangifte aan de RSZ de wijziging van de driemaandelijkse aangifte aan de RSZPPO (DmfAPPL) de raadpleging van het personeelsbestand de raadpleging van het werkgeversrepertorium de raadpleging van de gegevensbank van de RVA in verband met de gerechtigden op bijdragenverminderingen (ECARO) informatie over de tewerkstellingsmaatregelen de online werkmeldingen artikel 30bis - inhoudingsplicht de online aanvraag tot detachering van een werknemer naar het buitenland (GOTOT) de elektronische mededeling van de activiteiten van de buitenlanders in België (LIMOSA) 26

27 Elektronische diensten voor de werkgevers de online mededeling van tijdelijke werkloosheid aan de RVA het validatieboek de raadpleging van het vakantiebestand de jaarlijkse elektronische aangifte van de publieke mandatarissen in zowel private als openbare instellingen de toepassing waarbij een onderneming of haar mandataris bij de RSZ kan worden geïdentificeerd (WIDE) de raadpleging van het jaaroverzicht van de tewerkstellingsmaatregelen (Trillium) de maandelijkse aangifte van de uitbetaalde pensioenvoordelen aan het Pensioenkadaster de elektronische aangifte van de vrijstelling van sociale bijdragen voor de openbare en socioculturele sector en bij sportmanifestaties (artikel 17) de toepassing waarbij de curator de dossiers waarvoor hij werd aangeduid, kan raadplegen bij het Fonds voor Sluiting van Ondernemingen (e-Cur) 27

28 Elektronische diensten voor de werkgevers de raadpleging van het saldo van de dagen waarop de student die de werkgever wenst aan te nemen, zal mogen werken tegen een verminderde RSZ-bijdrage (student@work - 50 days) de dienst Mahis - historiek van de mandaten de raadpleging van het aantal dagen waarop een gelegenheidswerknemer in de horeca kan tewerkgesteld worden (Horeca@work – 50 days) de online aangifte van de volgende sociale risico's: – aangifte van een arbeidsongeval – maandelijks rapport van een arbeidsongeval – vereenvoudigde aangifte van een arbeidsongeval – aangifte van een werkhervatting na een arbeidsongeval – onmiddellijke aangifte aan de FOD WASO van ernstige arbeidsongevallen – jaarlijkse aangifte tijdelijke werkloosheid – maandelijkse aangifte van de uren tijdelijke werkloosheid 28

29 Elektronische diensten voor de werkgevers – aangifte aanvang deeltijdse arbeid met behoud van rechten (privé-sector) – aangifte aanvang deeltijdse arbeid met behoud van rechten (leerkrachten die rechtstreeks door de gemeente of provincie worden betaald) – maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering (privé-sector) – maandelijkse aangifte van deeltijdse arbeid voor de berekening van de inkomensgarantie-uitkering (leerkrachten die rechtstreeks door de gemeente of provincie worden betaald) – maandelijkse aangifte van arbeid als werknemer tewerkgesteld in een beschermde werkplaats – maandelijkse aangifte van arbeid in het kader van een activeringsprogramma – aangifte voor het toekennen van het recht op jeugdvakantie – maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie – aangifte van de verwijdering van een zwangere werkneemster (privé- sector) 29

30 Elektronische diensten voor de werkgevers – aanvraagformulier en aangifte van arbeidsongeschiktheid, moederschapsrust, werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, gedeeltelijke werkverwijdering als maatregel inzake moederschapsbescherming, vaderschapsverlof en adoptieverlof – aangifte van werkhervatting na een arbeidsongeschiktheid – maandelijkse aangifte in geval van hervatting van aangepaste arbeid in de loop van een periode van arbeidsongeschiktheid – attest met het oog op de vergoeding van de borstvoedingspauzes – aangifte einde arbeidsovereenkomst (met uitzondering van de onderwijssector) en voltijds brugpensioen / arbeidsbewijs – aangifte halftijds brugpensioen – aangifte van de vakantiedagen van een bediende – aangifte voor het vaststellen van het recht op seniorvakantie – maandelijkse aangifte van de uren seniorvakantie 30

31 Dienstenintegratie in de sociale sector elektronische diensten voor de burgers – de burgers verkrijgen hun rechten zo veel mogelijk automatisch op basis van de onderlinge elektronische dienstverlening tussen de actoren in de sociale sector – voor de rechten die niet automatisch kunnen worden verstrekt, worden geleidelijk aan geïntegreerde elektronische diensten aangeboden via portalen van de actoren in de sociale sector 17 diensten zijn operationeel 31

32 Dienstenintegratie in de sociale sector elektronische diensten voor derden, onder meer – transactie voor bouwheren op het portaal van de sociale zekerheid elektronische raadpleging van het feit of een werkgever in orde is met zijn socialezekerheidsverplichtingen en controle van het al dan niet bestaan van een hoofdelijke aansprakelijkheid of een inhoudingsplicht – transacties voor gemeenten op het portaal van de sociale zekerheid Communit-e: elektronische indiening van een aanvraag tot uitkering voor personen met een handicap bij de FOD Sociale Zekerheid E-Creabis: online opvraging en, zo nodig, aanmaak van het unieke identificatienummer van de sociale zekerheid in het Rijksregister of de KSZ-registers elektronische indiening van een pensioenaanvraag (RVP) indienen van een wilsverklaring inzake euthanasie 32

33 Dienstenintegratie in de sociale sector elektronische diensten voor derden, onder meer – transactie voor deurwaarders vierde weg – sociale notificatie: de openbare of ministeriële ambtenaren worden in de mogelijkheid gesteld om hun berichten en inlichtingen via elektronische weg over te maken – transactie voor de telecomoperatoren bij het BIPT verificatie van het recht op sociaal telefoontarief – Limosa eenmalige multifunctionele elektronische melding van alle activiteiten van buitenlandse werknemers, zelfstandigen of stagiairs op Belgisch grondgebied 33

34 Dienstenintegratie in de sociale sector portaalomgeving met – informatie over alle aspecten van de sociale zekerheid – elektronische transacties voor burgers, ondernemingen, hun dienstverleners en beroepsbeoefenaars – geharmoniseerde instructies en een beschrijving van het gehanteerde multifunctionele informatiemodel – een persoonlijke pagina voor elke burger, onderneming, dienstverlener en beroepsbeoefenaar een geïntegreerd, via verschillende kanalen bereikbaar contact center Eranova ondersteund door een customer relationship management tool, en werkend met strikte service level agreements (SLA’s) 34

35 Een paar projecten eBox burgers afschaffing van de SIS-kaart diensten voor de actoren in de sociale sector diensten voor de werkgevers diensten voor de burgers ondersteuning aan het eHealth-platform naar een netwerk van dienstenintegratoren 35

36 eBox burger elektronische brievenbus waarin elke burger gecentraliseerd en beveiligd officiële documenten van de verschillende socialezekerheidsinstellingen kan ontvangen doelstelling= een unieke online-service voor alle interacties met de overheid met als gevolg dat de papieren afdrukken en verzendingen kunnen worden beperkt de RVA, voor wat de toepassingen "Werkkaart" en "Loopbaanonderbreking en tijdskrediet" betreft, en de RSZ, voor wat het attest "Student@work" betreft, communiceren reeds met de burgers die dit wensen via hun persoonlijke eBox deze twee instellingen bereiden nieuwe soorten verzendingen voor, die op dit ogenblik worden uitgetest 36

37 eBox burger Sigedis en de DOSZ testen tevens de tool uit, met "het globaal loopbaanuittreksel" / "het jaarlijks loopbaanuittreksel", respectievelijk "het levensbewijs en het woonplaatsattest" / "de fiscale fiche" andere instellingen van sociale zekerheid hebben belangstelling getoond voor het gebruik van de eBox in de komende maanden de eBox zal later ook gebruikt kunnen worden door alle socialezekerheidsinstellingen, door alle instanties die meewerken aan de toepassing van de sociale zekerheid en tevens door andere overheidsdiensten de eBox werd zo ontworpen dat het gemakkelijk kan worden opgenomen op de websites van de overheidsinstanties die dit wensen op dit ogenblik is de eBox toegankelijk via het platform Mysocialsecurity.be en via het portaal van de sociale zekerheid, gedeelte burger 37

38 eBox burger de voordelen voor de burger – 1 unieke plaats, gedaan met de documenten die foutief zijn geadresseerd of die bij de post verloren gaan – de documenten zijn steeds beschikbaar, 7 dagen per week, 24 uren per dag – 1 internetverbinding, meer is niet nodig voor de eBox die via het web beschikbaar is – 100% veilig – 100% eco-verantwoord, minder papier voor iedereen – 100% gratis, geen investering gevraagd van de burger, een loutere activering van de eBox volstaat 38

39 eBox burger de voordelen voor de instellingen – beveiligde verzending, door de online verzending is de instelling zeker dat de verzending ervan correct werd overgemaakt aan de juiste sociaal verzekerde, rechtstreeks in zijn eBox – snel, de overgemaakte documenten worden onverwijld en rechtstreeks aan de bestemmeling ervan overgemaakt, het dossier van de sociaal verzekerde wordt dus sneller behandeld – zichtbaarheid, de identiteit van de instelling afzender staat duidelijk vermeld op de overgemaakte documenten, geen enkele verzending is anoniem – duurzaam, de eBox is een tool waarmee een aanzienlijk aantal papieren afdrukken en verzendingen kan worden bespaard – kostenbesparend, minder afdrukken, minder papieren verzendingen en minder frankeerkosten – gemakkelijk integreerbaar, voor de eBox burger wordt een beroep gedaan op dezelfde technologie als die gebruikt wordt voor de eBox werkgever; de eBox burger werd bovendien zo ontworpen dat het gemakkelijk kan worden geïntegreerd in de sites van de overheidsinstanties die dit wensen – bewijs van verzending, dankzij het systeem kan de instelling een logging van elke verzending bijhouden 39

40 SIS-kaart geleidelijke afschaffing van de SIS-kaart een beveiligde, online raadpleging van administratieve gegevens in real time vaststaande identificatie isi + -kaart 40

41 Afschaffing van de SIS-kaart vanaf eind 2013 reiken de ziekenfondsen geen SIS-kaarten meer uit het nieuwe systeem dekt de twee functionaliteiten van de SIS- kaart – de sociaal verzekerde identificeren – zijn verzekerbaarheid raadplegen tijdens een overgangsperiode – zal de SIS-kaart nog gebruikt kunnen worden voor de identificatie – zullen de houders van de SIS-kaarten hun kaart ook nog na 1 januari 2014 moeten bewaren 41

42 Actuele gegevens die online staan snellere update van de verzekerbaarheidsgegevens – online raadplegen van het actuele statuut inzake gezondheidszorgverzekering van de patiënt – rechtstreeks nagaan of de patiënt verzekerd is en het door hem te betalen bedrag bepalen administratieve vereenvoudiging – de ziekenfondsen moeten deze gegevens niet langer op een fysieke drager kopiëren – de sociaal verzekerde moet niet meer vragen dat zijn gegevens zouden worden bijgewerkt – … één kaart minder in de portefeuille van de sociaal verzekerde 42

43 Met respect voor de privacy beveiligde toegang, enkel voor zorgverleners – nadat de zorgverlener geauthentiseerd is, zijn de verzekerbaarheidsgegevens toegankelijk via het beveiligde netwerk MyCarenet dat ontwikkeld werd en beheerd wordt door het RIZIV en de ziekenfondsen voorafgaande toestemming van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer voor de raapleging van de gegevens de meeste apothekers (99%) en alle ziekenhuizen vragen reeds online de verzekerbaarheidsgegevens van een patiënt op bij de ziekenfondsen nadat diens INSZ elektronisch uitgelezen werd 43

44 De burger identificeren het elektronische identiteitsbewijs wordt gebruikt om – de burger met zekerheid te identificeren – zijn INSZ (identificatienummer van de sociale zekerheid) uit te lezen de sociale zekerheid heeft besloten om gebruik te maken van de eID-kaart – ruime verspreiding bij de bevolking – een in hoge mate beveiligde drager – identificatie van de kaarthouder mogelijk via diens foto 44

45 De burger identificeren elke persoon die bij een Belgisch ziekenfonds aangesloten is, moet over een officiële drager beschikken voor de identificatie van die persoon en voor het elektronisch uitlezen van zijn INSZ vanaf 2014 wordt de isi+-kaart geleidelijk uitgereikt – aan de personen die niet over een elektronisch identiteitsbewijs kunnen beschikken maar die wel beschikken over een sociale dekking om in België gezondheidszorg te ontvangen (raming: 170.000) grensarbeiders die in het buitenland wonen en in België werken gepensioneerden met een buitenlandse nationaliteit die naar het buitenland vertrokken zijn nadat ze in België gewerkt en tot het Belgische socialezekerheidssysteem bijgedragen hebben – aan alle kinderen jonger dan 12 jaar (1.524.000) de 825.000 kinderen die over een Kids-ID beschikken – deze kaart dient om de drie jaar verlengd te worden – ontvangen eveneens gemakshalve een isi+-kaart voor een eenvormige behandeling binnen de gezinnen 45

46 De isi + -kaart 46

47 De isi + -kaart 47 Barcode Bevat de volgende gegevens: INSZ kaartnr.

48 De isi + -kaart 48 Datamatrix naam voornaam INSZ geboortedatum geslacht geldigheidsdata kaartnr.

49 Prioriteiten voor de actoren in de sociale sector bijzondere aandacht voor diensten aan bepaalde doelgroepen – aansluiting van de FOD Justitie op het netwerk van de sociale zekerheid (toegang van de arbeidsrechtbanken en -auditoraten); uitbouw e-PV – gewest- en gemeenschapsinstellingen met sociale taken (arbeidsbemiddelingsdiensten, diensten voor gehandicapten, sociale huisvestingsmaatschappijen,…) – instanties die aanvullende voordelen toekennen op basis van het sociaal statuut van de begunstigde – instanties belast met de berekening en toekenning van wettelijke en aanvullende pensioenen – externe preventiediensten – steden en gemeenten in hun rol van actor in de sociale sector (vb. pensioenaanvraag) 49

50 Prioriteiten voor de actoren in de sociale sector verdere ontsluiting van de relevante persoonsgegevensbanken voor de actoren in de sociale sector, zoals – het kadaster van de gezinsbijslagen – het pensioenkadaster – de Kruispuntbankregisters terbeschikkingstelling van authentieke bronnen binnen het netwerk van de sociale zekerheid voor de pensioen- en solidariteitsinstellingen uitwerking van methoden voor het optimaliseren van de onderlinge consistentie van de diverse persoonsgegevensbanken en de kwaliteit van de erin opgenomen persoonsgegevens ondersteuning bij de fraudebestrijding: datamatching en datamining 50

51 Prioriteiten voor de actoren in de sociale sector fraudebestrijding, o.a. door – de unieke identificatie van elke burger en elke onderneming – de onmogelijkheid tot inschrijving van eenzelfde persoon in het verwijzingsrepertorium in eenzelfde hoedanigheid voor dezelfde periode bij meerdere instellingen uit dezelfde tak van de sociale zekerheid – onmiddellijke of zelfs voorafgaandelijke meldingen van feiten aan actoren in de sociale sector (vb. DIMONA/LIMOSA) – gebruik van dezelfde informatie voor de berekening van de bijdragen en van de uitkeringen – toegang van de actoren die rechten toekennen tot de informatie over rechten in andere takken van de sociale zekerheid (vermijden van de onrechtmatige samenloop van uitkeringen) – openbare toegankelijkheid van informatie omtrent de schulden van ondernemingen bij de sociale zekerheid, in de bouwsector gekoppeld aan een hoofdelijke aansprakelijkheid voor potentiële klanten en een inhoudingsplicht voor de klanten van de ondernemingen met schulden aan de sociale zekerheid 51

52 Prioriteiten voor de actoren in de sociale sector ondersteuning van efficiënte fraudedetectie – geïntegreerde, waar noodzakelijk mobiele toepassingen, voor de inspectiediensten (raadpleging van bestanden aan de hand van een draagbare computer) – elektronische gegevensuitwisseling tussen de inspectiediensten (Genesis-platform) – automatische overmaking van wijzigingen aan de uitbetalingsinstellingen van uitkeringen teneinde elke onrechtmatige cumulatie op te sporen en in voorkomend geval doelgerichte controles te laten verrichten door de inspectiediensten – inzet van datawarehousing- en dataminingtechnieken voor de detectie van potentiële fraude en uitvoering van doelgerichte controles op basis van "knipperlichten" (OASIS-project). 52

53 OASIS-project Identificatie Actie Beheer Fraude verstopt in massa informatie …… 674Z 945Y 993X ScoreNr Te behandelen gevallen en uitleg Beslissing omtrent acties Onmiddellijk onderzoek Administratief onderzoek Mededeling aan gewestelijke dienst Periodiek heronderzoek Geen specifieke actie Fraude komt boven door analyse 53

54 OASIS-project voorbeelden van "knipperlichten" – aantal gelijkgestelde dagen wegens ziekte, ongeval of loopbaanonderbreking >> gemiddelde van sector – hoog aantal gelijkgestelde dagen wegens economische werkloosheid en weerverlet tezamen met aanwerving van nieuwe werknemers tijdens die periode; – gelijkgestelde dagen wegens economische werkloosheid en weerverlet zijn niet dezelfde als de door de RVA effectief terugbetaalde dagen – aantal gelijkgestelde dagen wegens economische werkloosheid of weerverlet of compensatiedagen /aantal gewerkte dagen >> gemiddelde van de sector – massale aanwerving van werknemers tijdens een korte periode – verhoging omzet maar vermindering van het aantal werknemers – aantal annuleringen van aangegeven personeel tijdens het kwartaal boven een bepaalde drempel 54

55 OASIS-project voorbeelden van "knipperlichten" – omzetcijfer/aantal werknemers >> gemiddelde van de sector in de loop van het trimester – personeelsverloop (aantal nieuwe werknemers en aantal vertrekkende werknemers) >> gemiddelde van de sector – groot verschil tussen een driemaandelijkse loon- en arbeidstijdsaangifte en de vorige versie variatie van de totale loonmassa > grens variatie van het aantal werknemers > minimumaantal 55

56 OASIS-project: rapporten 56

57 Prioriteiten voor de actoren in de sociale sector ontwikkeling van tal van nieuwe elektronische attesten voor de actoren in de sociale sector – jaarlijkse vaststelling van de nieuwe behoeften op basis van een bevraging van de actoren in de sociale sector – de gewenste nieuwe elektronische attesten staan beschreven in de prioriteitenlijst beschikbaar op de website van de KSZ samenwerking tussen de betrokken actoren voor een snelle en vereenvoudigde verwerking van alle facturen inzake gezondheidszorg afkomstig van alle zorgverleners voor de personen die een tussenkomst van het OCMW ontvangen in het kader van de medische hulp (MediPrima- project) – alle OCMW's en alle ziekenhuizen zijn vanaf 1 januari 2014 in productie 57

58 Prioriteiten voor de actoren in de sociale sector DOLSIS-toepassing en desbetreffende webservices – de gemachtigde instellingen hebben in alle veiligheid en in het kader van hun opdrachten toegang tot diverse basisinformatie met betrekking tot de ondernemingen en de door hen tewerkgestelde natuurlijke personen om onder meer de lijst van de personen te bepalen die een werkgever in dienst heeft vast te stellen of de werkgever (een) vreemdeling(en) in dienst heeft na te gaan of de werkgever wettelijk in orde is (bv. of de indiensttreding van een werknemer overeenstemt met de geldigheidsduur van diens arbeidsvergunning) – toegang in productie door de inspectiediensten van de 3 Gewesten, de Duitstalige Gemeenschap, het RIZIV en de FOD Buitenlandse Zaken 58

59 Prioriteiten voor de actoren in de sociale sector DB2P (tweede pensioenpijler - gegevensbank "Opbouw aanvullende pensioenen") – inzameling van gegevens met betrekking tot de Belgische en buitenlandse voordelen die een aanvulling vormen op het wettelijk pensioen voor werknemers, zelfstandigen en ambtenaren – doelstelling: een betere controle uitoefenen op de toepassing van de fiscale en sociale wetgeving met betrekking tot de pensioenen van de tweede pijler – continue integratie van de pensioeninstellingen in het sectoraal repertorium dat door de KSZ wordt beheerd; deze instellingen zijn aangifteplichtig aan de gegevensbank "Opbouw aanvullende pensioenen" – raadpleging van de gegevensbank door de FOD Financiën en de CBFA naargelang de fiscale en sociale controle – ontsluiting van de gegevensbank voor de werkgever en de burger – ontsluiting van de gegevensbank voor de FSMA in het kader van het toezicht op de wetgeving betreffende de aanvullende pensioenen – inproductiestelling van de gegevensaangiften voor de berekening van een nieuwe bijzondere socialezekerheidsbijdrage op de hoge pensioenpremies (de zogenaamde "Wyninckx"-bijdrage) 59

60 Prioriteiten voor de ondernemingen vermindering van de administratieve lasten van de werkgevers – volledige informatisering van het werkgeversrepertorium en van het proces tot erkenning van het werkgeversstatuut – automatisering van de informatiestromen betreffende de arbeidsongevallen, tussen de werkgevers en de verschillende overheidsdiensten waaronder MEDEX (Publiato) 60

61 Prioriteiten voor de ondernemingen verdere ontwikkeling van LIMOSA: eenmalige, multifunctionele elektronische aangifte van alle activiteiten van buitenlandse werknemers of zelfstandigen op Belgisch grondgebied en monitoring van deze activiteiten, met een achterliggende gemeenschappelijke gegevensbank met alle aangegeven informatie rond tewerkstelling vanuit het buitenland, en later ook m.b.t. arbeids- en beroepskaarten, arbeids- en verblijfsvergunningen, raadpleegbaar voor alle bevoegde diensten en statistisch exploiteerbaar verdere veralgemening van de elektronische aangiften van sociale risico's door de ondernemingen en hun mandatarissen (in het bijzonder in de sector uitkeringen en werkloosheid) 61

62 Prioriteiten voor de burgers integratie van de individuele pensioenrekening van de ambtenaren (Capelo-project) – een elektronisch pensioendossier voor alle personeelsleden van de overheidsdiensten, ook voor de contractuele personeelsleden – doelstelling vanaf 55 jaar een overzicht van de loopbaan en een schatting van het pensioen krijgen het pensioen volledig berekenen op basis van het elektronisch dossier verdere voorbereiding van het gebruik van de moderne technologieën (GSM, smartphone, iPad,...) voor een proactief en interactief contact met de burger (betreffende zijn dossier, de eventuele wijzigingen van zijn rechten, de impact van een beslissing op zijn toekomstige rechten) 62

63 Prioriteiten voor de burgers de administratieve formaliteiten voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen vereenvoudigen en beperken, met een specifieke aandacht voor de personen met een handicap het verkrijgen van de sociale uitkeringen en vergoedingen versnellen – via een doeltreffende informatie-uitwisseling – een automatische toepassing van de sociale tarieven voor de gerechtigden die aan de voorwaarden voldoen (onder meer inzake energie, telefonie en communicatie, openbaar vervoer) – via een automatische toepassing van de derdebetalersregeling voor alle raadplegingen en voor de zorg aan de chronisch zieken – via een vereenvoudiging en snellere toekenning van de verhoogde tegemoetkoming aan alle personen die er mogelijk recht op hebben 63

64 Prioriteiten voor de personen met een handicap samenwerking en samenbrengen van de competenties tussen de verschillende gezondheidsinstanties, instellingen van sociale zekerheid en daarmee verbonden partners vereenvoudigde toegang tot de verschillende (niet- automatische) rechten voor de personen met een handicap – geleidelijke implementatie van een unieke oplossing voor de elektronische uitwisseling van medische documenten betreffende de personen met een handicap – werkbasis: het medisch dossier van de patiënt (blijft bij de bron waar het werd aangemaakt) – beveiligd multifunctioneel gebruik van de gegevens 64

65 Prioriteiten voor de personen met een handicap KSZ-toepassingen in productie – Communit-e: elektronische indiening door de gemeenten van een aanvraag tot uitkering voor persoon met een handicap bij FOD Sociale Zekerheid via het portaal van de social zekerheid – Handiflux: beschikbaarstelling voor de verschillende sociale instellingen die bijkomende voordelen toekennen aan de personen met een handicap van de mogelijkheid om in de gegevensbank van de DGPH de beslissingen van de overheid elektronisch te raadplegen in het kader van een dossier voor een persoon met een handicap (zowel kind als volwassene) > doelstelling: automatische toekenning – Handiweb: elektronisch loket waar elke persoon met een handicap (of helper) die over een eID-kaart beschikt een persoonlijk overzicht van zijn rechten kan krijgen. De gebruiker kan zijn dossier aldus online raadplegen en onder meer te weten komen hoe ver het staat met de uitkering- aanvraag voor persoon met een handicap, de aanvraag van een parkeerkaart of de aanvraag tot erkenning van de handicap 65

66 Prioriteiten voor de personen met een handicap toepassingen van het eHealth-platform in productie – Medic-e: elektronische ingave en raadpleging van de evaluatie van de personen met een handicap in het informatiesysteem van de FOD Sociale Zekerheid voor het verkrijgen van een leefloon – Digitalisering van het inzamelingsproces van medische informatie die nuttig is voor de personen met een handicap (Optifed-project) implementatie van een beveiligd elektronisch proces voor de aanvraag van uitkeringen, sociale voordelen, parkeerkaarten,... oplossing op basis van een beveiligde tweerichtingsmededeling van medische gegevens uit het EMD via de beveiligde elektronische brievenbus eHealthBox pilootproject is lopend 66

67 Prioriteiten voor de burgers Athena-project & loopbaanplanningsysteem – ontwikkeling van een multisectoriële loopbaangegevensbank met geconsolideerde gegevens (samengebracht uit verschillende authentieke bronnen) – uitwerken van een anomaliebeheer dat volledig afgestemd is tussen de OISZ en de werkgevers – garanderen van een performante dienstverlening aan zowel de betrokken instellingen als de sociaal verzekerden en het middenveld, waarbij bijvoorbeeld een overzicht kan worden geboden van de loopbaan of de mogelijkheid wordt geboden om simulaties uit te voeren inzake de impact van bepaalde keuzes (bijvoorbeeld loopbaanonderbreking of tijdskrediet) op de sociale rechten (uitkeringen of pensioenen), rekening houdend met de loopbaan (carrière planning systeem) 67

68 Ontwikkeling van de Kruispuntbankregisters bevestiging van complementariteit en subsidiariteit t.a.v. het Rijksregister evolutie naar de authentieke bron van de basisidentificatiegegevens voor alle natuurlijke personen die niet zijn ingeschreven in het Rijksregister, maar waarover gegevens worden bewaard door – de actoren in de sociale sector – andere overheidsdiensten (griffie, gewesten, gemeenschappen, provincies, steden, gemeenten, …) – andere instanties met een opdracht van algemeen belang ontsluiting voor alle belanghebbende instanties mits machtiging van het sectoraal comité van de sociale zekerheid en van de gezondheid – interactieve raadpleging – raadpleging in massa – automatische mededeling van wijzigingen 68

69 Evolutie datawarehouse evolutie van het datawarehouse arbeidsmarkt naar een datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming door de uitbreiding van het aantal gegevensaanleverende instanties – relevante gegevens van alle actoren in de sociale sector – relevante gegevens afkomstig van andere actoren (vb. FOD Financiën, ADSEI, …) – telkens mits machtiging van het bevoegde sectoraal comité van de CBPL uitbreiding van de basisstatistieken, zijnde veel gevraagde statistieken die automatisch worden aangemaakt en verspreid, en raadplegingsmogelijkheid ervan via 3 webtoepassingen – online statistieken/lokale cijfers – online statistieken/globale cijfers – online statistieken/socio-economische mobiliteit ondersteuning van de instanties belast met beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie en van de onderzoekers bij de toegankelijkheid van het datawarehouse voor hun ad hoc behoeften vaststelling van een standaardmethodologie voor de codificatie en de anonimisering van gegevens geen inhoudelijke gegevensverwerking door de KSZ !!! 69

70 Evolutie van de authentieke bronnen snellere beschikbaarheid van gegevens i.v.m. – geboorten – wijzigingen van burgerlijke staat – wijziging van gezinssamenstelling – overlijden door de herziening van de processen voor de opname van deze gegevens door de steden en gemeenten in het Rijksregister groter gebruik van de diensten van de Kruispuntbank Ondernemingen 70

71 Informatie-uitwisseling - fiscale sector wederzijdse elektronische uitwisseling van persoonsgegevens gemachtigd door de bevoegde sectorale comités van de CBPL, met bijzondere aandacht voor de naleving van het proportionaliteitsbeginsel en de transparantie voor de burgers en de ondernemingen voorbeelden – door sociale sector aan FOD Financiën mededeling van de arbeidsinkomsten van werknemers en van het vervangingsinkomen in de plaats van de Belcotax-aangiften en met het oog op de voorinvulling van de aangifte voor de personenbelasting mededeling van informatie m.b.t. de gekende beschikking over beslagbare inkomsten voor personen die een vaststaande schuld hebben bij de FOD Financiën (vb. alimentatievorderingen) – door FOD Financiën aan sociale sector mededeling aan en raadpleging van de belastbare inkomsten door de actoren in de sociale sector (onder meer Taxi-As en Cadnet) 71

72 eHealth-platform - situering > 100.000 zorgverleners (artsen, tandartsen, klinische laboratoria, apothekers, kinesisten, thuisverplegers,...) > 300 verzorgingsinstellingen (ziekenhuizen, rust- en verzorgingstehuizen,...) verzekeringsinstellingen (ziekenfondsen) overheidsinstellingen – federaal (FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, Rijksinstituut voor Ziekte- en Invalditeitsverzekering (RIZIV), Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg,...) – gemeenschappen 72

73 eHealth-platform - verwachtingen optimale kwaliteit van de gezondheidszorg optimale veiligheid van de patiënt degelijke ondersteuning van het gezondheidszorgbeleid patiëntcentrische zorg en empowerment van de patiënt geïntegreerde diensten – multidisciplinaire – holistische – continue – voor alle verzorgingsinstellingen en alle zorgverleners zorg op afstand (monitoring, bijstand, raadpleging, diagnose,, …), o.a. thuiszorg kennis evolueert constant  behoefte aan een betrouwbaar kennisbeheer en toegankelijkheid van de kennis 73

74 eHealth-platform 74

75 eHealth-platform 75

76 Bereikte voordelen grotere efficiëntie – lagere lasten en kosten, bv. eenmalige inzameling van informatie aan de hand van geharmoniseerde begrippen en instructies zoveel mogelijk elektronische uitwisseling van gegevens van toepassing tot toepassing, zonder manuele herinvoer taakverdeling inzake validatie en beheer van informatie minder onnodige contacten achteraf samenwerking inzake de ontwikkeling van toepassingen (assemblage- techniek) d.m.v. de beschikbaarheid van herbruikbare diensten en componenten – meer diensten voor dezelfde totale kost, bv. alle diensten zijn op elk ogenblik beschikbaar, van om het even waar en via om het even welk device geïntegreerde diensten – snellere dienstverlening vermindering van reis- en wachttijd rechtstreekse interactie met de bevoegde dienst real time feedback voor de gebruiker 76

77 Bereikte voordelen grotere effectiviteit – betere kwaliteit van de dienstverlening, bv. meer correcte diensten meer gepersonaliseerde dienstverlening meer transparante dienstverlening veiligere dienstverlening met betere bescherming van de persoonlijke levenssfeer mogelijkheid voor de gebruiker om een kwaliteitscontrole te verrichten op het dienstverleningsproces, o.a. door de mogelijkheid tot elektronische raadpleging van de stand van zaken van het dienstverleningsproces – minder fraudemogelijkheden – nieuwe soorten diensten, bv. zoveel mogelijk automatische toekenning van rechten automatische informatie over mogelijke rechten, die niet automatisch kunnen worden toegekend actief zoeken naar non-take-up van bepaalde rechten via datawarehousingtechnieken rechtstreekse controle over de eigen gegevens gepersonaliseerde simulatie-omgevingen 77

78 Kritieke succesfactoren elektronische dienstverlening als een structureel hervormingsproces – procesherziening – gecoördineerde back-offices – geïntegreerde en gepersonaliseerde front-office dienstverlening de ondersteuning van en toegang tot beleidsvormers tot op het hoogste niveau breed maatschappelijk draagvlak vertrouwen van alle stakeholders inzake behoud van nodige autonomie en veiligheid van het systeem samenwerking tussen alle betrokken actoren gebaseerd op een taakverdeling eerder dan op een centralisering van de taken quick wins in combinatie met een visie op lange termijn inachtneming van de wettelijke bevoegdheidsverdeling tussen actoren 78

79 Kritieke succesfactoren wettelijk kader dat de gemeenschappelijke basisprincipes inzake informatiebeheer afdwingbaar maakt oprichting van dienstenintegratoren die bevorderen en coördineren 79

80 Belangrijkste hinderpalen zoeken naar een gepast evenwicht tussen enerzijds efficiëntie en anderzijds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de informatieveiligheid een race voor quick wins (cf. surveymania) stimuleert niet de ontwikkeling van goed geconcipieerde systemen gebaseerd op procesoptimalisatie te kleine financiële marge voor innovatie actoren zien de ontwikkeling van de elektronische dienstverlening soms als een bedreiging tekort aan competenties en kennis => oprichting van een ondersteunende vzw die medewerkers kan aantrekken aan marktvoorwaarden en ter beschikking kan stellen van de actoren in de sociale sector en de gezondheidssector 80

81 Belangrijkste hinderpalen nood aan een radicale cultuurverandering – van hiërarchie naar netwerken – afstemming van de dienstverlening op de behoeften van de gebruikers, en niet op de interne organisatie van de actoren – empowerment i.p.v. loutere dienstbaarheid – belonen van ondernemerschap – ex post evaluatie van de output, eerder dan ex ante controle op de input 81

82 Naar een netwerk van dienstenintegratoren 82 Internet Extranet gewest of gemeenschap Extranet gewest of gemeenschap Fedman Diensten- repository FOD POD ISZ Diensten- repository Extranet sociale sector ISZ GOD Diensten- repository VPN Apotheker Ziekenhuis Arts Diensten- repository Diensten- integrator (Fedict) Diensten- integrator (BCSS) Diensten- integrator (Corve, Easi-Wal, CIBG, …) Diensten- integrator (eHealth)

83 Meer informatie website van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid – https://www.ksz-bcss.fgov.be https://www.ksz-bcss.fgov.be portaal van de sociale zekerheid – https://www.socialsecurity.be https://www.socialsecurity.be website van het eHealth-platform – https://www.ehealth.fgov.be/fr/home https://www.ehealth.fgov.be/fr/home persoonlijke website Frank Robben – http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben http://www.law.kuleuven.ac.be/icri/frobben 83

84 Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid https://www.ksz.fgov.be/ BEDANKT! VRAGEN? 84


Download ppt "Willebroekkaai 38 B-1000 Brussel Website KSZ: www.ksz.fgov.bewww.ksz.fgov.be Elektronische dienstverlening: het kruispuntbankmodel."

Verwante presentaties


Ads door Google