De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe kin in dosint kreatyf omgean mei besteand materiaal? Kreatyf Ast kreatyf bist, betinkst orizjinele ideeën, oplossingen en metoaden foar dyn lesssituaasje.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe kin in dosint kreatyf omgean mei besteand materiaal? Kreatyf Ast kreatyf bist, betinkst orizjinele ideeën, oplossingen en metoaden foar dyn lesssituaasje."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe kin in dosint kreatyf omgean mei besteand materiaal? Kreatyf Ast kreatyf bist, betinkst orizjinele ideeën, oplossingen en metoaden foar dyn lesssituaasje. Betinkst ek nije wurkwizen dêr’t besteande wurkwizen troch ferbettere of ferfongen wurde kinne.

2 Foarbylden Moat dat en wêrom moat dat dan?  Metoaden wurde hieltyd better en moaier  Der is goed neitocht oer wat der yn stiet en hoe’t it der yn stiet  De skriuwer hat dat fansels sa ôfwikseljend en kreatyf mooglik dien  De kursisten kinne besjen wat se leare en meitsje dy kar al of net  Digitale mooglikheden wurde hieltyd faker in organysk ûn derdiel  De reade line / trochgeande line is sa optimaal  Foarbylden  Dêrom de fraach:  Moatte we kreatyf omgean mei en wêrom dan?

3 placematmodel Graach yn in groepke fan trije of fjouwer foar dysels opskriuwe wêrom’t it moatte soe. Dan yn jim groepke oerlizze en wêr’t jimme it oer iens binne yn ‘e midden opskriuwe No jimme

4 Wat jimme fûn hawwe 1234512345 ?

5 Wêr’t ik oan tocht haw  1Metoademakkers hawwe oanstriid tefolle yn de les op te nimmen. Se wolle it hiele programma graach sa goed en sa moai mooglik oanbiede.  2De metoademakker efter syn / har buro moat alles wol digitaal op papier sette. Dat betsjut dat lêze en skriuwe gau de foarkar krije.  3De metoademakker kin net goed rekken hâlde mei wikseljende omstannichheden

6 Wikseljende omstannichheden  It plak: (in lokaal mei alle audio-fisuele helpmiddels of in sealtsje yn in doarpshûs mei in flap-oer  De lesjouwer: en syn / har foarkarren, sterke en swakke punten  De tiid: ûnder skoaltiid, daliks nei’t wurk, jûns  De groep: de groep,tal dielnimmers, âldens, ferwachtingen, ynteraksje  De kursist: hoe’t dy leart (ynsjoggen) en hoe’t dy leare wol)

7 Wat mear oer hoe’t we leare  Piet van der Ploeg Lector Daltononderwijs, Saxion Hogescholen  Het is een bekend praatje met plaatje. Hoeveel we onthouden hangt sterk af van hoe we ons geïnformeerd hebben. Van wat we aanhoren bij een presentatie of een les onthouden we minder dan van wat we lezen en veel minder dan van wat we in een groep bediscussiëren en nog veel minder dan van wat we al doende leren en véél en véél minder dan van wat we een ander uitleggen. De verhoudingen liegen er niet om: “Lecture 5%, Reading 10%, Audio-visual 20%, Demonstration 30%, Group Discussion 50%, Practice by Doing 75%, Teaching Others 90%.” Uitgebreid empirisch onderzoek zou het hebben uitgewezen.

8 De piramide fan it learen ! !

9 In oar oersjoch  10% fan wat we lêze  20% fan wat we hearre  30% fan wat we sjogge  50% fan wat we hearre en sjogge  70% fan wat we mei oaren beprate  80% fan wat we mei oaren evaluearje en neibeprate  90% fan wat we oaren útlizze

10 Learstilen fan Kolb Sjoch ek jim litetratuer: Jan Kaldeway De oae kear mear

11 Mearfâldige yntelleginsjes neffens Gardner  Intelligentie (IQ)  Leren heeft natuurlijk ook met intelligentie te maken. Intelligentie is het vermogen om rationeel te denken, doelgericht te handelen en effectief met de omgeving om te gaan. Intelligentie is niet statisch, maar dynamisch. Gardner onderscheidt acht intelligenties:  De verbaal-linguïstische intelligentie: taal, woorden en lezen.  De logisch-mathematische intelligentie: getallen.  De visueel-ruimtelijke intelligentie: beelden, ontwerpen, grafieken.  De muzikaal-ritmische intelligentie: geluid en muziek.  De lichamelijk-kinesthetische intelligentie: lichaam en motoriek.  De naturalistische intelligentie: planten, dieren, waarnemen.  De interpersoonlijke intelligentie: contact met anderen.  De intra-persoonlijke intelligentie: kent zichzelf goed.  Iedereen heeft verschillende intelligenties in meer of mindere mate. Het is mogelijk om de intelligenties te ontwikkelen.

12 Wiskundig-logisch of logisch- mathematische intelligentie Taalkundige of verbaal-linguistische intelligentie Visueel-ruimtelijke intelligentie Lichamelijk-motorische of lichamelijk- kinesthetische... Natuurgerichte of naturalistische intelligentie Interpersoonlijke intelligentie Intrapersoonlijke intelligentieMuzikaal-ritmische intelligentie

13

14 Kreatyf wêze? Ja dus! Mar hoe? In pear konklúzjes:  Teksten komme wol oan ‘e oarder. Kom mei skema’s, oersjoggen, brûk Edufrysk, professor Henk, Dus: hearre, lêze en, sjen  Praat oer de learstof, organisearje diskusje as dat kin  Lit kursisten allinne of yn lytse groepkes ûnderdielen tariede en it de hiel groep útlizze  Jou opdrachten en tagelyk de romte om dat op eigen wize út te fieren  Doch spultsjes mei daliks reagearjen of mei oerlis en opsykjen (Jim werkenne yn de opdrachten wat we bepraat hawwe)

15 En no jimme  Jimme krije fan my les 1 fan de kursus SkriuwmarFrysk1  Lesboek en oersjoch regels  Yn dizze les giet it om g/ch en u/ú  Betink as groepke hoe’t jimme ien fan dy beide ûnderdielen kreatyf oanpakke kinne.  Hâld as groepkes kontakt mei de oare groepkes, want we wolle fansels net twa kear deselde kreative ideeën. Súkses!


Download ppt "Hoe kin in dosint kreatyf omgean mei besteand materiaal? Kreatyf Ast kreatyf bist, betinkst orizjinele ideeën, oplossingen en metoaden foar dyn lesssituaasje."

Verwante presentaties


Ads door Google