De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wet markt en overheid Studiedag CAB 10 april 2013 Mr. P.A.E.M. Hogenhuis Linkedin:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wet markt en overheid Studiedag CAB 10 april 2013 Mr. P.A.E.M. Hogenhuis Linkedin:"— Transcript van de presentatie:

1 Wet markt en overheid Studiedag CAB 10 april 2013 Mr. P.A.E.M. Hogenhuis Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/paulhogenhuis/http://nl.linkedin.com/in/paulhogenhuis/ Twitter: https://twitter.com/phogenhuishttps://twitter.com/phogenhuis Tel: (073-680)8087 E-mail: phogenhuis@brabant.nlphogenhuis@brabant.nl

2 Staatsblad 2011, 162

3 Wet markt en overheid - I Bestaat uit: De Wet (stb. 2011, 162), thans hoofdstuk 4B Mw http://wetten.overheid.nl/BWBR0008691/geldigheidsdatum_05-04-2013 en http://wetten.overheid.nl/BWBR0008691/geldigheidsdatum_05-04-2013 Besluit (stb. 2012, 255) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012- 255.htmlhttps://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012- 255.html Daarnaast: –Handreiking van EZ http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en- publicaties/richtlijnen/2012/07/05/handreiking-markt-en-overheid.html http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en- publicaties/richtlijnen/2012/07/05/handreiking-markt-en-overheid.html –Inspiratie in de toepassing van de (Europese) mededingingsregels

4 Wet markt en overheid - II Als de activiteit niet-economisch is, zijn de Wet en de rest van het mededingingsrecht (Mw, art. 101 – 108 VWEU) niet van toepassing –Typische overheidsprerogatieven / solidariteitstaken Rechtvaardigingsmogelijkheid / uitzondering voor –Bepaalde sectoren / activiteiten –Diensten van algemeen (economisch) belang Vier gedragsregels (kostendoorberekening, functiescheiding, gegevensgebruik en bevoordelingsverbod) van toepassing

5 Wet markt en overheid III Temporele werkingssfeer: in werking vanaf 1 juli 2012 –Overgangsregime van twee jaar voor: Kostendoorberekening -art. 25i Bevoordelingsverbod –art. 25j Gegevensgebruik –art. 25k –Overgangsregime van een jaar voor gedragsregel functiescheiding art. 25l Buiten werking in 2017, tenzij eerder tot verlenging wordt besloten

6 Wet markt en overheid IV: wie aanspreekbaar? Haakt aan bij:  Ec. Act. van overheid (a- bestuursorgaan);  De bevoordeling van ‘overheidsbedrijf’ (art. 25g en art. 2 Besluit): in staat beleid te bepalen, quasi- inbesteden http://www.europadecentraal.nl/menu/50 7/Inbesteden.html http://www.europadecentraal.nl/menu/50 7/Inbesteden.html Niet bij:  Ec. Act. voor andere overheid, mits publiekrechtelijke taak;  onderwijs, onderzoek, pub. Omroep, sociale werkplaatsen, b-bestuursorganen;  Ec.act./bevoordeling in alg. belang (Raadsbesluit)  Ec. act. waar een staatssteunvrijstelling van toepassing is

7 Voorbeelden van economische activiteiten Vervaardigen van bestektekeningen voor derden Verhuur van ruimten in overheidsvastgoed Exploitatie van een parkeergarage of -terrein Exploitatie van een sportaccommodatie met zwembad en sporthal. Het geven van cursussen aan particuliere bedrijven Ruime definitie ec.act./ onderneming http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0041:NL:HTML http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/algemeen/onderneming/ http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61990J0041:NL:HTML http://www.europadecentraal.nl/onderwerpen/staatssteun/algemeen/onderneming/

8 Is deze flex-B.V. overheidsbedrijf?

9 Algemeen belang uitzondering 25h, 6

10 Motivering alg. belang besluit gemeenteraad Handreiking Wet Markt en Overheid noemt de volgende motiveringseisen: 1. Omschrijving van: - Betrokken organisatie-eenheid/bedrijf - Aard en duur van economische activiteit/bevoordeling - Grondgebied waarbinnen economischeactiviteit/bevoordeling plaatsvindt 2. Aanduiding van het algemeen belang dat met de economische activiteit/bevoordeling wordt behartigd (alleen bij ‘marktfalen’/geen eigen financiële/economische belangen gemeente) 3. Afweging van het algemeen belang tegen het belang van benadeelde ondernemers (eisen van noodzakelijkheid en proportionaliteit)

11 Rechtsbescherming alg. b. besluit Art. 25 h,6 is bij amendement ingevoerd Bevoegdheid gemeenteraad Appellabel besluit? (vervat in algemeen verbindend voorschrift) Beroep civiele rechter mogelijk? Beschikking of concretiserend besluit van algemene strekking? Voor wie staat bezwaar en beroep open?

12 Wie zijn betrokken bij wetsuitvoering? Intern: Financien, Juridische Zaken, Control, hoofden beleidsbureau’s, (huisaccountant, rekenkamer) Toezicht: ACM. 0-meting en voorlichting 2013. Compliant zijn. Interventie, last onder dwangsom, schriftelijke verklaring Rechtspraak: rechtbank Rotterdam, CBB

13 Te nemen maatregelen Analyseer toepasselijkheid bij eigen gemeente: Steun aan overheidsbedrijven? Economische activiteiten? Besluit algemeen belang Zo niet, dan administratie inrichten en systeem van controle

14 provincie Noord-Brabant, project M&O 2012 1.projectgroep, coördinator markt en overheid (contact ACM) 2.Inventarisatie economische activiteiten (contracten), bevoordelingen overheidsbedrijven, gegevensgebruik 3.Organisatorische aanpassingen: dossiertoetsing, kostprijsberekeningen. Niet voor: bestuursbevoegdheden en economische bevoegdheden scheiding 4.Besluitvorming GS, 3 juli 2012 en PS, 16 november 2012 algemeen belang aanwijzing. Informeel overleg ACM http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/634904781816528151.aspx http://www.brabant.nl/loket/bekendmakingen/overig/634904781816528151.aspx

15 Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Wet markt en overheid Studiedag CAB 10 april 2013 Mr. P.A.E.M. Hogenhuis Linkedin:"

Verwante presentaties


Ads door Google