De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 mei 2014 Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 mei 2014 Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht"— Transcript van de presentatie:

1 15 mei 2014 Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht
Kick-off bijeenkomst inkoop Jeugdhulp 15 mei 2014 Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht

2 Programma 1. Opening, welkom en inleiding Jeugdhulp 2015 in Zuid- Holland Zuid 2. Uitgangspunten beleid Jeugdhulp 3. Inrichting Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid 4. Inkoopproces Jeugd 2015 5. Vervolgproces en ruimte voor vragen

3 Welkom en introductie door Michiel van der Vlies (Voorzitter stuurgroep jeugd Zuid-Holland Zuid)

4 Beleidsuitgangspunten
Door Evert Peereboom (Programma manager transitie Jeugdhulp) - Programmateam en aanpak Jeugddecentralisatie Zuid-Holland Zuid - Sturingsprincipes en beleidscontouren nieuwe Jeugdwet: transitie en transformatie

5 Functioneel Ontwerp Transitie Jeugdzorg Zuid-Holland Zuid

6 Visie “We willen dat jeugdigen kansen krijgen zich te ontwikkelen en naar vermogen mee te doen in de samenleving” Eigen Kracht Integrale Aanpak Maatwerk

7 Terugblik Gezamenlijk visie zorg voor jeugdigen Intentionele
schaalkeuze Beleidsbrief Sturing transitie- arrangement Beleidsplan

8 Dit is het ontwerp als geheel
Jeugdhulp

9

10 Visie op sturing - Balans tussen effectieve en heldere sturing en tegelijkertijd optimale ruimte en vertrouwen geven aan de professional. Sturing op inhoud bij professionals, sturing op resultaten en budget bij gemeente. - We willen gezamenlijk een lerend stelsel creëren dat zich snel en flexibel kan aanpassen aan gewijzigde omstandigheden. - Leerfunctie invullen door gericht onderzoek te laten plaatsvinden naar de in dit voorstel toegepaste sturing en de werking in de praktijk.

11 We organiseren de Jeugdhulp regionaal met 17 gemeenten:
Opgaven groot Inhoudelijk complex Financieel risicovol (solidariteit)

12

13 Schaalkeuze Delegatie
contracteert, stuurt, beheerst en verantwoordt over: Schaalkeuze het inkopen en contracteren van alle bestaande en nieuwe zorgaanbieders jeugdhulp (regionale zorgmarkt) het contracteren en bekostigen van het Algemeen Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK) het contracteren en bekostigen van het Diagnostiek Advies Netwerk (DAN) het contracteren en bekostigen van de regionale crisisdienst het contracteren en bekostigen van de gecertificeerde instelling(en) die jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) taken uitvoeren

14 Schaalkeuze Mandaat: Jeugdteams Gemeenten:
Elke gemeente geeft opdracht aan de Serviceorganisatie om de jeugdteams te organiseren en contracteren (regionale formule met lokale/subregionale wensen) Met afspraken over verwachte resultaten, kwaliteitseisen en budget; Gemeenten formuleren de opdracht voor de inbedding van het Jeugdteam in de lokale infrastructuur; Namens het college, de FORMELE besluiten te nemen over toewijzing, PGB en advisering bezwaar en beroep;

15 Serviceorganisatie: Opdrachtnemer van 17 gemeenten om Jeugdteams:
Te contracteren; Te faciliteren; Te monitoren; Te sturen op resultaten, kwaliteit en budget; En daarover te verantwoorden aan gemeenten. In mandaat van college de formele (dus niet inhoudelijke) besluiten te nemen over: Toewijzing van zorg; PGB; Advisering bezwaar en beroep. Dit is het ontwerp als geheel

16 Jeugdteams: Worden door Serviceorganisatie gecontracteerd;
Krijgen opdracht en budget; Worden gefaciliteerd op: Budgetbeheersing; Monitoring; Verantwoording (aan Serviceorganisatie). Krijgen grote eigen verantwoordelijkheid: In de ondersteuning van Jeugdigen; In financiële keuzes; In de toewijzing van zorg; In de toekenning van PGB’s; Bij het op- en afschalen van zorg. Dit is het ontwerp als geheel

17

18 Vooruitblik Gemeente stelt beleidsplan vast Gemeenteraad stelt beleidsrijk transitiearrangement, inrichtingsplan serviceorganisatie en verordening vast College van B&W stelt uitvoerings-programma 2015 vast

19 Toelichting Serviceorganisatie
Door Friso van Abbema (kwartiermaker Serviceorganisatie)

20 Inkoop Jeugdhulp Inkoopproces Jeugdhulp door Bas-Jan Kramp (Senior Inkoopadviseur SCD) en Jannie Storm (Projectmanager Inkoop)

21 Cliëntomvang ZHZ Let op!
AWBZ+Zvw+J&O, exclusief trajecten BJZ/AMK (zie sheet 22) J&O=J&O + JB + JR + JeugdzorgPlus

22 Budget ZHZ Let op! Budget per financieringsvorm: begroting is J&O + budget BJZ! Budget per subregio is inclusief budget BJZ!

23 Scope Inkoop Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten:
Jeugd VB en LVB t/m ZZP 4/5 Zorg voor jeugd met een psychische grondslag, lichamelijke of zintuigelijke beperking of somatische aandoening Zorgverzekeringswet: Jeugd GGZ Jeugd en opvoedhulp: De toegang en toeleiding naar hulp Jeugd en opvoedhulp Verblijf Jeugdzorg plus

24 Scope Inkoop 2 Jeugdteams Zorgmarkt Diagnostisch adviesteam AMHK
Crisisdienst

25 Scope Inkoop 3: de markt 25 aanbieders van AWBZ zorg
17 aanbieders van zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet 13 aanbieders van Jeugd en Opvoedhulp Circa 60 tot 70 vrijgevestigde GGZ aanbieders

26 Niet in de scope Zeer specialistische Jeugdzorgplus die vallen binnen het Landelijk Transitiearrangement o.a.: Specialismen Jeugdzorg Plus; Jeugdzorg Plus voor jongeren onder 12 jaar; Topklinische GGZ specialistische 3e lijns voorzieningen (voor o.a. anorexia, autisme en persoonlijkheidsstoornissen); Landelijke achtervang ZZP LVG 4 en 5; Gespecialiseerde diagnostiek van VB en Jeugd-GGZ; Forensische zorg: inzet van erkende gedragsinterventie binnen jeugdreclassering.

27 Inkoopopdracht Inkoop realiseren binnen de vastgestelde beleidsmatige en financiele kaders Prioriteit voor 2015: Continuiteït van zorg en ondersteuning met behoud van kwaliteit Stabiele regionale zorgmarkt Vanaf 2016 ruimte voor: nieuwe aanbieders innovatie

28 Kaders Jeugdwet Verordening Jeugdwet
Regionaal Transitiearrangement (2015) Beleidsrijk Transitiearrangement (2016 e.v.) Ondersteuningsplan JGGZ Inkoopkader

29 Twee parallelle inkoopprocedures
1. Transitie 2. Transformatie Gericht op stabiele overdracht Contractering richt zich op bestaande regionale aanbieders Aansluiten bij bestaande bekostiging- en financieringssytematiek Waar mogelijk quickwins Per 1 januari 2015 moet 'de winkel' open Voor 1 november contracteren Inregelen uitvoering Jeugdhulp Beide trajecten worden ondersteund en begeleid door Robbe en Partners Gericht op innovatie Geleidelijke openstelling markt Ontwikkelen alternatief bekostiging- en financieringssysteem Ontwikkelen nieuwe werkwijze en producten Aanpassing van systeem en producten met behoud of verbetering van kwaliteit

30 Inkoopproces Voorbereiding fase 0 Specificeren fase 1 Selecteren
Contracteren fase 3 Bestellen fase 4 Bewaken fase 5 Nazorg fase 6 Inkoopproces

31 Verbinding parallelle inkoopprocedures
NB: de parallelle inkoopprocedures worden tijdens de uitvoering voortdurend verbonden

32 Transitie: individuele gesprekken
Gesprekken met een selectie van de huidige zorgaanbieders ZHZ Serviceorganisatie streeft ernaar om alle huidige en nieuwe zorgaanbieders te contracteren voor 1 november 2014; Gesprekken zijn vooral gericht op realisatie van continuïteit van kwalitatief goede zorg binnen door het Rijk meegegeven financiële kader; Voeren van de individuele contract gesprekken vanaf begin september 2014; Ondersteuning door VGZ voor het deel JGGZ

33 Transformatie: Bestuurlijk Contracteren
Plenaire onderhandelingen met bestaande en nieuwe aanbieders Procesovereenkomst: Procesregels voor interactie en besluitvorming Conceptovereenkomst deelovereenkomst dient als basis voor onderhandelingen; deze wordt uitonderhandeld en vastgesteld Deelovereenkomsten: contracten over uit te voeren prestaties Vanaf 2016 geleidelijke toetreding nieuwe aanbieders in de uitvoering Mogelijkheid tot uittreden van bestaande aanbieders

34 Transformatie: Bestuurlijk Contracteren
Dynamische overeenkomst Return on investments/lange looptijd contracten Fysieke en digitale “overlegtafels” Informatiedeling en onderhandelingen Monitoring: kwantitatief en kwalitatief

35 Transformatie: Bestuurlijk aanbesteden
Twee platforms voor besprekingen: 1. fysieke overlegtafel: een objectieve selectie van genoemde organisaties en organisaties waarvan de Serviceorganisatie het noodzakelijk acht dat ze deelnemen; 2. virtuele overlegtafel: een voor het publiek toegankelijke website, waarop de organisaties die niet deelnemen aan de fysieke overlegtafel, maar wel de Basisovereenkomst hebben getekend, de opbrengsten van de overlegtafels kunnen ophalen en hun inbreng kunnen leveren.

36 Selectie deelnemers fysieke overlegtafel (1)
Circa 15 huidige hoofdaannemers kunnen deelnemen aan de fysieke overlegtafel. 80% cliënten 20% 20% 80% vijf of zes grootste aanbieders die 80% van de cliënten bedienen in een zorgfunctie vijf of zes volgende grootste aanbieders die 80% van de resterende 20% cliënten bedienen

37 Selectie fysieke overlegtafel (2)
De selectiecriteria De Serviceorganisatie hanteert, op basis van de 80/20 regel, de volgende criteria voor het bepalen van samenstelling zorgaanbieders aan de fysieke overlegtafel: 5/6 grote organisaties op basis van het cliëntenaantal en regelgeving; 5/6 middelgrote organisaties op basis van het cliëntenaantal en huidige regelgeving; 5/6 kleine ondernemers en/of Zelfstandigen Zonder Personeel. De Serviceorganisatie houdt rekening met: alle verschillende typen en doelgroepen zorg vertegenwoordigd; regionale spreiding van aanbieders.

38 Selectie fysieke overlegtafel (3)
Wie nog meer? Als selectie zorgaanbieders onvoldoende representatief is voor het doel van het proces wordt door de Serviceorganisatie (een) zorgaanbieder(s) geselecteerd die dat gat (kunnen) opvullen; Welzijnsorganisaties; Leden van de cliëntenraden; Organisaties waarvan de Serviceorganisatie het nodig vindt, dat deze eenmalig of permanent aan de fysieke overlegtafel deel kunnen nemen (wild cards voor o.a. vernieuwende en kleinschalige initiatieven); Delegatie vanuit de Serviceorganisatie / Programmateam Jeugd ZHZ.

39 Bestuurlijk aanbesteden: Concept overeenkomsten
RTA Procesovereenkomst Prestatie Deelovk. Maatwerk Monitoren B etc A Bekostiging

40 Tot Slot Bespreking concept Procesovereenkomst: 26 mei
Partijen die worden uitgenodigd voor de fysieke tafel ontvangen deze week uitnodiging en concept procesovereenkomst Digitale tafel gaat medio volgende week de lucht in Eerste bespreking deelovereenkomst RTA eind juni/begin juli

41 Tot Slot Vragen en opmerkingen
Uitloop en koffie (schriftelijke vragen inleveren)


Download ppt "15 mei 2014 Duurzaamheidsfabriek, Dordrecht"

Verwante presentaties


Ads door Google