De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst Voorganger: Ds D. Griffioen Te Vrouwenpolder De preek gaat over: Lucas 20:13 In deze dienst worden de liederen uit het liedboek en de gezangen uit het gereformeerd kerkboek geprojecteerd. (psalmen dus niet) Het eerste lied is: Psalm 108: 1, 2 Liedboek 476: 1, 2, 5 D.V. A.s zondag is er een aangepaste dienst is voor doven en slechthorende broeders en zusters. Deze dienst begint om 10:00 uur. . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 2 Liedboek 476: 1, 2, 5
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 108: 1, 2 Liedboek 476: 1, 2, 5

3 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 2 Liedboek 476: 1, 2, 5 Gebed Schriftlezing: Lucas 20: 1 – 19 Tekst: Lucas 20: 13 Preek Zingen: Psalm 118: 1, 8

4 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht;
Liedboek 476: 1, 2, 5 Eeuwig Woord, U willen wij bezingen, God uit God en Licht uit Licht; Wijsheid, voor de aanvang aller dingen spelend voor Gods aangezicht; engel Gods uit Isrels oude dagen, Zoon van 's Vaders eeuwig welbehagen, dienaar van Gods hoog bevel, kind der maagd, Immanuël!

5 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen,
Liedboek 476: 1, 2, 5 Lam van God, in eeuwigheid te prijzen, die voor 's werelds zonden boet, uw gekruisigd vlees is waarlijk spijze, waarlijk drank uw heilig bloed. Uit een duister, vrees'lijk boven mate riept Gij tot Hem die U had verlaten, maar uw stem breekt door de nacht: Vader, wereld, 't is volbracht.

6 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd
Liedboek 476: 1, 2, 5 Levensvorst, U loven de geslachten, en tot uw verborgen tijd blijft de bruid uw wederkomst verwachten, 't einde van haar bange strijd. Houd haar waakzaam; doe haar, ’t hoofd geheven, uit die hoge heilsverwachting leven, tot zij op de jongste dag, met U triumferen mag.

7 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 2 Liedboek 476: 1, 2, 5 Gebed Schriftlezing: Lucas 20: 1 – 19 Tekst: Lucas 20: 13 Preek Zingen: Psalm 118: 1, 8

8 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 2 Liedboek 476: 1, 2, 5 Gebed Schriftlezing: Lucas 20: 1 – 19 Tekst: Lucas 20: 13 Preek Zingen: Psalm 118: 1, 8

9 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 108: 1, 2 Liedboek 476: 1, 2, 5 Gebed Schriftlezing: Lucas 20: 1 – 19 Tekst: Lucas 20: 13 Preek Zingen: Psalm 118: 1, 8

10 De onrechtvaardige pachters
“Mijn zoon, daar zullen zij toch wel ontzag voor hebben?“

11

12 Lucas 20

13 Zingen: Psalm 118: 1, 8 Dankzegging en voorbeden Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) [wisselzang] Collecte Zingen: Liedboek 481: 1, 2, 3, 4 Zegen

14 Zingen: Psalm 118: 1, 8 Dankzegging en voorbeden Geloofsbelijdenis: Gezang 179a (GK 3) [wisselzang] Collecte Zingen: Liedboek 481: 1, 2, 3, 4 Zegen

15 Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels
Gezang 179a [wisselzang] (GK 3) Allen: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. Mannen: En in Jezus Christus, zijnen eniggeboren Zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilge Geest, Vrouwen: geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, Mannen: nedergedaald ter helle; ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

16 Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods,
Gezang 179a [wisselzang] (GK 3) Vrouwen: opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders; vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Mannen: Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof ene heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen; vrouwen: vergeving der zonden; wederopstanding des vlezes; en een eeuwig leven. Allen: Amen, amen, amen.

17 de 1e collecte is voor de Kas Geref. doeleinden
Vandaag de 1e collecte is voor de Kas Geref. doeleinden de 2e collecte is voor de Kerk Volgende week de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek Bloemenbezorging: vandaag: Esther Treurniet volgende week: Kristian Huisman Na de collecte zingen we: Liedboek 481: 1, 2, 3, 4

18 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven,
Liedboek 481: 1, 2, 3, 4 O grote God die liefde zijt, o Vader van ons leven, vervul ons hart, dat wij altijd ons aan uw liefde geven. Laat ons het zout der aarde zijn, het licht der wereld, klaar en rein. Laat ons uw woord bewaren, uw waarheid openbaren.

19 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede,
Liedboek 481: 1, 2, 3, 4 Maak ons volbrengers van dat woord, getuigen van uw vrede, dan gaat wie aarzelt met ons voort, wie afdwaalt met ons mede. Laat ons getrouw de weg begaan tot allen die ons verre staan en laat ons zonder vrezen de minste willen wezen.

20 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen,
Liedboek 481: 1, 2, 3, 4 Leer ons het goddelijk beleid der liefde te beamen, opdat wij niet door onze strijd uw goede trouw beschamen. Leg ons de woorden in de mond die weer herstellen uw verbond. Spreek zelf door onze daden van vrede en genade.

21 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen.
Liedboek 481: 1, 2, 3, 4 Wij danken U, o liefde groot, dat Christus is gekomen. Wij hebben in zijn stervensnood uw diepste woord vernomen. Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht en het wordt overal volbracht waar liefde wordt gegeven, wij uit uw liefde leven.

22 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google