De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie MBO Raad Achterban V&V 22 april 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie MBO Raad Achterban V&V 22 april 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register Scholingseis en gelijkstelling van werkzaamheden
Presentatie MBO Raad Achterban V&V 22 april 2010 Toinny Grϋndemann, Senior Beleidsadviseur

2 Inhoud presentatie Invoering wetgeving Voorwaarden voor herregistratie
Scholing Gelijkstellingsbepaling (docenten VP)

3 Onderwerp Herregistratie voor Verpleegkundigen is een belangrijk onderdeel van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (wet BIG) Deze wet bevordert en bewaakt de kwaliteit van de zorg

4 Begripsomschrijving De wettelijke term; Periodieke registratie wordt in de praktijk herregistratie genoemd

5 Invoering wetgeving 1 januari 2009 invoering Wet BIG Herregistratie VP, ook voor Verloskundigen en Fysiotherapeuten Verpleegkundigen hebben vijf jaar de tijd om zich (onder voorwaarden) te laten herregistreren Vóór 1 januari 2014 dient (desgewenst) inschrijving in BIG Register plaats te vinden, anders vervalt de registratie

6 Waarom? Om de patient te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren

7 Voorwaarden voor herregistratie
De VP beroepsbeoefenaar moet aantonen dat kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste MBO-niveau bevinden De Wet BIG maakt geen onderscheid tussen het HBO-niveau en het MBO niveau.

8 Hoe aan te tonen? Er zijn twee criteria voor herregistratie: werkervaring of scholing

9 Werkervaring Folder :Herregistratie in het BIG- register voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten Te vinden :

10 Scholing Bij onvoldoende werkervaring is scholing noodzakelijk voor een aantekening in het Wet BIG register Via het Periodieke Registratie Certificaat beschikt de verpleegkundige weer over de noodzakelijke (kern)competenties, zodat gegarandeerd kan worden dat deze verpleegkundige voldoende in staat is zorgvuldig en deskundig met patiënten te kunnen werken

11 Voorafgaande aan de scholing
Verpleegkundigen die niet voldoen aan de eis van werkervaring en zich toch willen laten herregistreren, kunnen een Beroepsinhoudelijke CITO-toets afleggen

12 Beroepsinhoudelijke CITO-toets
Uit de toets blijkt in hoeverre scholing noodzakelijk is om voor herregistratie in aanmerking te kunnen komen. Voor het totaal of op onderdelen die de kandidaat niet heeft gehaald, is vervolgens Scholing nodig Kandidaten kunnen er ook voor kiezen om geen CITO-toets te doen, maar in één keer de hele scholing te volgen

13 Scholingsmodel De MBO Raad en de HBO-raad hebben gezamenlijk een scholings- model ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS en met subsidie, genaamd: Wet BIG Herregistratie Scholingsmodel Verpleegkundige

14 Officiële aanbieding van het Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG Verpleegkundigen aan VWS

15 Uitvoering scholingsmodel
Alle ROC’s met een licentie voor de bekostigde opleiding tot Verpleegkundige (crebo geregistreerd) Alle Hogescholen met een opleiding tot Verpleegkundige met croho registratie (NVA geaccrediteerd)

16 Inhoud scholingsmodel
Vaardigheidsgericht, gebaseerd op het rapport Gekwalificeerd voor de toekomst en op Kern van het Verpleegkundig Beroep zoals omschreven in de Ministeriële Regeling (artikel 6) Het is onafhankelijk van de visie op onderwijs van de afzonderlijke onderwijsinstellingen Het bevat onder andere informatie over deelkwalificaties, eindtermen, leerdoelen, leeractiviteiten, studiebelastinguren, toetsing/examinering (format certificaat) en adviesprijs

17 Uitwerking scholingsmodel
De ROC’s en de Hogescholen werken zelf het scholingsmodel uit tot onderwijsprogramma’s (op maat) en bieden ze aan Kandidaten melden zich aan bij een ROC (VP niveau 4) of Hogeschool (VP niveau 5)

18 (Model) Periodieke Registratie Certificaat
ROC Midden Nederland en Hogeschool leiden geven certificaten aan kandidaten die voldoende resultaat hebben behaald voor de CITO toets. Dit is slechts een administratieve handeling Kandidaten die na scholing bij een ROC of een Hogeschool op alle onderdelen voldoende resultaat behalen, ontvangen het certificaat van de betreffende ROC of Hogeschool

19 Gelijkstellingsbepaling (docenten VP)
De minister van VWS heeft bepaald dat docenten die lesgeven in het centrale vakgebied van verpleeg-kunde van de opleiding tot verpleegkundige, hun werkzaam-heden mogen meetellen voor de werkervaringseis

20 Eisen te stellen aan docenten in het centrale vakgebied
De lessen moeten worden gegeven aan onderwijsinstellingen die opleiden tot het diploma dat recht geeft op inschrijving in het BIG-register Docenten die binnen de herregistratieperiode van vijf jaar minimaal 2080 uren (= een dienstverband van 1 dag per week) in de centrale VP vakgebied lesgeven, kunnen hun registratie in het BIG-register op grond hiervan verlengen

21 Inhoudelijke toelichting
Citaat uit de VWS Ministeriële Regeling Periodieke Registratie Wet BIG: ...Een goede uitoefening van de functie van (praktijk)docent is onlosmakelijk verbonden met het op de hoogte moeten blijven van de (recente) ontwikkelingen binnen het gebied van de desbetreffende beroepsuitoefening en het uitoefenen van de daarbij behorende praktische vaardigheden. Zij kunnen in staat worden geacht om zelfstandig en onder eigen verantwoordelijkheid de handelingen die verband houden met het desbetreffende deskundigheidsgebied uit te voeren. Dit alles kan worden bereikt zonder dat hiervoor aparte scholing moet worden gevolgd...

22 Terugkeer naar de VP beroepspraktijk
Terugkeer op basis van de werk- ervaring als docent in het centrale vakgebied VP, acht de VWS Ministeriële Regeling verantwoord

23 Inrichting Helpdesk (onder voorbehoud)
Voor ROC’s/Hogescholen Voor vragen over de Wet BIG Herregistratie (Uitvoering) Scholingsmodel Periodieke registratie (docent-) Verpleegkundige Ook informatieverstrekking op de websites van MBO Raad en HBO-raad

24 Gelegenheid tot stellen van vragen
Uitreiking van één (per onderwijsinstelling) geprinte versie Scholingsmodel

25


Download ppt "Presentatie MBO Raad Achterban V&V 22 april 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google