De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Ontwikkeling van de persoonsgerichte ondersteuningsuitkomsten schaal (POS) Elise Bonte 1BaOA1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Ontwikkeling van de persoonsgerichte ondersteuningsuitkomsten schaal (POS) Elise Bonte 1BaOA1."— Transcript van de presentatie:

1 De Ontwikkeling van de persoonsgerichte ondersteuningsuitkomsten schaal (POS)
Elise Bonte 1BaOA1

2 Inleiding 1.1 Kwaliteit van bestaan Mensen met een beperking: bevorderen van goede kwaliteit van bestaan Kwaliteit van bestaan: geëvolueerd Conceptueel model voor het meten van individuele kwaliteit van bestaan Sociaal concept om richting te geven aan de zorgpraktijk en kwaliteitsverbetering Criterium voor het beoordelen van de effectiviteit Internationaal gebruikt worden Leidraad voor organisaties om in beleid en praktijk strategieën toe te voegen om de kwaliteit van bestaan te bevorderen Kwaliteit van bestaan wordt beïnvloed door persoonlijke- en omgevingsfactoren Subjectieve en objectieve indicatoren nodig om te evalueren

3 Beleid & management Ontwikkeling van een instrument van kwaliteit van bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking Gaat uit van het referentiekader van Schalock (8 dimensies) Ontwikkeld door Schalock en Verdugo Relevant voor gedragswetenschappers Gaat om hetzelfde als dat wat iedereen belangrijk vindt Vergroot als mensen zelf participeren in beslissingen Vergroot door mensen in de samenleving te accepteren en te integreren Multidimensionaliteit Componenten in het model van kwaliteit van bestaan Factoren Domeinen Indicatoren Bedoeling van ontwikkelen schaal: Inschatting van KVB van individuele persoon Subjectieve mening en geobjectiveerde inschatting over hoe de persoon zelf zijn KVB ervaart Gebaseerd op het geschetste conceptueel model

4 1.2 Meten van kwaliteit van bestaan
Actuele visie: Multidimensionaal Gebruik methodologisch pluralisme Incorporeren van een systeem Betrekken van mensen met een beperking in de ontwikkeling en implementatie Empirische basis: Observatie Beschrijving Concept mapping Combinatie van uitkomsten van kwalitatieve en kwantitatieve studies op gebied van kwaliteit van bestaan

5 2. Methode van constructie
POS werd ontwikkeld in verschillende stappen: Onderzoek en literatuur op het gebied van domeinspecifieke indicatoritems Parallelle versies maken van de schaal om subjectieve en objectieve indicatoren te meten en zo de inhoud te vergelijken Elk item is op vier criteria beoordeeld: belang, relevantie, haalbaarheid en verbetering Meerdere betrokken personen evalueerden elk potentieel indicator De auteurs ontwikkelden de parallelle formulering voor elk item Een pilotversie van de schaal werd afgenomen bij zorgaanbieders Cronbach’s alpha’s werden voor de pilotversie berekend om de interne consistentie te bepalen Er werd een tweede pilotversie afgenomen van een aangepaste versie om betrouwbaarheidscoëfficiënten te berekenen Het meetinstrument werd afgerond en er werd een online-versie ontwikkeld

6 3. Betrouwbaarheid en validiteit
Procedures voor afname van de POS Betrouwbaarheid bevorderen Procedures voor afname van de interviews ontwikkeld Afgenomen door professional Interviewer moet er rekening mee houden dat de antwoorden afhankelijk kunnen zijn van: persoonlijke kenmerken, ervaringen, omstandigheden… Interne consistentie Homogeniteit van items binnen het instrument Alle factorscores hebben een aanvaardbare interne consistentie De scores van de cliënten zelf vertonen een gelijkaardig patroon van interne consistentie als die van proxies of professionelen

7 Correlatie tussen beoordeling cliënt en proxy/correlatie tussen beoordeling twee professionals
Afname bij verschillende types van respondenten Overeenkomsten nagegaan Zelfbeoordeling: correlatiecoëfficiënt tussen cliënt en proxy Geobjectiveerde beoordeling: correlatie berekend tussen twee verschillende professionals Correlatie in huidige studie is aanvaardbaar, dus instrument kan op een betrouwbare manier afgenomen worden Congruentie tussen zelfbeoordeling en geobjectiveerde beoordeling Laagste correlatie te vinden voor het domein emotioneel welbevinden Nood aan complementariteit en aanzet tot dialoog

8 3.2 validiteit Vraag of het instrument meet wat het moet meten Inhoudsvaliditeit Refereert naar de constructie van het instrument en naar de representativiteit van de items voor het te meten concept Cross-cultureel onderzoek Zorgvuldig besproken binnen expert- en focusgroepen Concurrente validiteit Mate waarin de score van een persoon een bepaalde test correleert met een score van die persoon op een andere test Bepaald door de afname van de geobjectiveerde beoordelingsversie Algemene correlatie tussen de POS en de GENCAT hoog, op domein materieel welbevinden

9 4. Toepassingsmogelijkheden
Meerdere doeleinden Kwaliteitsverbetering Persoonsgerichte ondersteuningsmethodiek Wensen en persoonlijke aspiraties met de persoon besproken en vastgelegd Ondersteuningsbehoefte van de persoon vastgelegd: ondersteuningsmethodiek Individueel ondersteuningsplan opgesteld Teruggekoppeld en kunnen worden gebruikt voor bijstelling van wensen, ondersteuningsbehoeften en het ondersteuningsplan Geven informatie voer de kwaliteit van de organisatie Belangrijkste doel: KVB van de individuele cliënten zoveel mogelijk bevorderen Uitkomsten POS weergegeven in: Profielen voor een individu Locatie Gehele organisatie Van de individuele persoon, in relatie tot anderen Locatie, organisatie Onderzoek naar de predictoren van kwaliteit van bestaan

10 5. Conclusie Meten van kwaliteit van bestaan voor mensen met een verstandelijke beperking Gebaseerd op het conceptueel model van Kwaliteit van Bestaan Zowel subjectieve/ zelfbeoordelingsscores als objectie/ geobjectiveerde beoordelingsscores Gebaseerd op een theoretisch kader Belang van het betrekken van stakeholders In de handleiding uitdrukkelijk richtlijnen opgenomen voor de training van interviewers en voor de afname van de POS Bij de ontwikkeling ervan: rekening gehouden met de acht principes Gebaseerd op een valide conceptueel kader Theoretisch gebaseerd en inductief ontwikkeld Methodisch verantwoord zijn Inzicht moeten kunnen verschaffen Analyse van data en feedback Correlatiecoëfficiënten acceptabel zijn Concurrente validiteit aantonen Gesprek voeren over de mogelijke antwoorden

11 Combinatie van zelfbeoordeling en geobjectiveerde beoordeling: confrontatie van verschillende perspectieven Actieve betrokkenheid van de respondent + indirecte informanten Beide perspectieven in eenzelfde instrument te integreren Reële en open dialoog Eerste ervaring: Positief Kwalitatieve informatie Nuttig om door te spelen In toekomst behoefte aan kinder- en jongerenversie Bij ruimer gebruik van nadere ervaringen met de POS, ook in de internationale context: aanpassingen nodig


Download ppt "De Ontwikkeling van de persoonsgerichte ondersteuningsuitkomsten schaal (POS) Elise Bonte 1BaOA1."

Verwante presentaties


Ads door Google