De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst In deze dienst wordt door ouderling Adrie Flipse een preek gelezen van ds. T. Nap te Drachten Schriftgedeelte wordt gelezen door Trudy Staat We lezen Matteüs 24: De preek gaat over Matteüs 25: 14 – 30 DE GELIJKENIS VAN DE TALENTEN Alle liederen en gezangen, met uitzondering van de psalmen, worden in deze dienst geprojecteerd Het eerste lied: Psalm 135: 1, 2, 3 . .

2 Votum (175b) Zegengroet Zingen: Psalm 135: 1, 2, 3
De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 135: 1, 2, 3

3 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 135: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 19: 3 Gebed Lezen: Matteüs 24: Zingen: Liedboek 262: 1, 2, 3 Tekst: Matteüs 25: Zingen: Psalm 116: 10 Preek Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

4 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 135: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 19: 3 Gebed Lezen: Matteüs 24: Zingen: Liedboek 262: 1, 2, 3 Tekst: Matteüs 25: Zingen: Psalm 116: 10 Preek Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

5 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 135: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 19: 3 Gebed Lezen: Matteüs 24: Zingen: Liedboek 262: 1, 2, 3 Tekst: Matteüs 25: Zingen: Psalm 116: 10 Preek Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

6 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 135: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 19: 3 Gebed Lezen: Matteüs 24: Zingen: Liedboek 262: 1, 2, 3 Tekst: Matteüs 25: Zingen: Psalm 116: 10 Preek Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

7 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 135: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 19: 3 Gebed Lezen: Matteüs 24: Zingen: Liedboek 262: 1, 2, 3 Tekst: Matteüs 25: Zingen: Psalm 116: 10 Preek Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

8 Op, waakt op! zo klinkt het luide. Wat wil dit roepen toch beduiden,
Liedboek 262: 1, 2, 3 Op, waakt op! zo klinkt het luide. Wat wil dit roepen toch beduiden, gij torenwachters van de tijd? Middernacht is aangebroken, zijn uwe lampen wel ontstoken, gij maagden, die de Heer verbeidt? Gij slapenden, ontwaakt, de Bruidegom genaakt! Halleluja, nu opgestaan! Het feest breekt aan; gij moet Hem ijlings tegengaan.

9 Sion hoort de wachters zingen,
Liedboek 262: 1, 2, 3 Sion hoort de wachters zingen, zij voelt het hart van vreugd opspringen, ontwaakt met spoed, staat haastig op. Uit de hemel daalt Hij neder, in waarheid sterk, in liefde teder: haar licht verschijnt, haar ster gaat op. Kom Heiland, 's aardrijks kroon, Heer Jezus, 's Vaders Zoon! Zingt hosanna, komt altemaal ter bruiloftszaal, waar Hij ons roept aan 't avondmaal!

10 Laat ons U ter ere zingen met allen, die uw troon omringen,
Liedboek 262: 1, 2, 3 Laat ons U ter ere zingen met allen, die uw troon omringen, een koor van mens' en englenstem! Paarlen zijn der poorten bogen, die nederdalen uit den hogen: het hemelse Jeruzalem. Geen oog heeft ooit begroet, geen hart heeft ooit vermoed zulk een vreugde. Zo juichen wij en roemen blij de glorie van uw heerschappij!

11 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 135: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 19: 3 Gebed Lezen: Matteüs 24: Zingen: Liedboek 262: 1, 2, 3 Tekst: Matteüs 25: Zingen: Psalm 116: 10 Preek Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

12 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 135: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 19: 3 Gebed Lezen: Matteüs 24: Zingen: Liedboek 262: 1, 2, 3 Tekst: Matteüs 25: Zingen: Psalm 116: 10 Preek Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

13 Votum en zegengroet Zingen: Psalm 135: 1, 2, 3 Wet Zingen: Psalm 19: 3 Gebed Lezen: Matteüs 24: Zingen: Liedboek 262: 1, 2, 3 Tekst: Matteüs 25: Zingen: Psalm 116: 10 Preek Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25)

14 Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden
Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Wij knielen voor uw zetel neer, wij, Heer, en al uw leden en eren U als onze Heer met liedren en gebeden. Dat alle macht, hoe hoog, hoe groot, voor U, o Godsgetuige, o eerstgeboorne uit de dood, zich diep ootmoedig buige.

15 Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven
Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) Die ons, gereinigd door uw bloed, tot priesters hebt verheven en ons de hoge rang, de moed van koningen gegeven, U zij de roem, U zij de lof, U d'eerkroon opgedragen. Geheel de aard' en 't hemelhof moet van uw eer gewagen.

16 U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken,
Gezang 68: 1, 2, 3 (GK 25) U, die als Heer der heerlijkheid verrees tot heil der volken, verwachten wij in majesteit eens weder op de wolken. Ja, halleluja, zie, Hij komt! Juicht, mensen, englen samen met vreugd, waar alles bij verstomt. Juicht allen! Amen, amen.

17 Zingen: Gezang 68: 1, 2, 3 (GK25) Gebed Collecte Zingen: Gezang 110 (NG 57) Zegen

18 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ”
de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk Emeritering Bloemenbezorging: Vandaag:Esther Treurniet Volgende week: Klaske v/d Veen Na de collecte zingen we Gezang 110: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 57)

19 Een uitgestoken hand eerst ontvangen en dan geven de collecte is uiting van dankbaarheid; ‘offer der dankbaarheid’ tijd, geld en aandacht voor hen die onze hulp nodig hebben van harte aanbevolen!

20

21 Doelstelling De SGJ wil een bijdrage leveren aan het welzijn van kwetsbare kinderen en jongeren binnen de gereformeerde gezindte.

22 SGJ Toegang (bureau-jeugdzorgtaken)
Loket voor vragen, zorgen en problemen m.b.t. opvoeden en opgroeien Kortdurende hulp Adviespunt zorgadviesteams scholen Loket voor geïndiceerde jeugdzorg Jeugdbescherming: voogdij en gezinsvoogdij

23 Gezinsbegeleiding thuis Pleegzorg 24-uurs opvang voor jongeren
SGJ Zorgaanbod Gezinsbegeleiding thuis Pleegzorg 24-uurs opvang voor jongeren Gezinsbegeleiding en logeer- opvang voor kinderen met een licht verstandelijke beperking én gedragsproblemen

24 De SGJ helpt kinderen en jongeren bij het opgroeien.
SGJ Doelgroep De SGJ helpt kinderen en jongeren bij het opgroeien.

25 De SGJ helpt ouders bij het opvoeden van hun kinderen.
SGJ Doelgroep De SGJ helpt ouders bij het opvoeden van hun kinderen.

26 Uw steun… Er is meer vraag naar christelijke hulpverlening dan de overheid subsidieert. Met uw financiële steun kunnen wij meer kwetsbare kinderen en jongeren in hun thuissituatie helpen en blijft het mogelijk te investeren in pleegzorg, gezinshuizen en leefgroepen.

27 Gebedspunten Er wonen meer dan 200 jongeren in pleeggezinnen en ongeveer 60 kinderen of jongeren in gezinshuizen en leefgroepen. Wilt u bidden dat ze zich 'thuis' voelen in pleeggezin of leefgroep en dat de hulpverlening bijdraagt aan een goede ontwikkeling/opvoeding van deze jongeren?

28 Dank aan God Regelmatig merken onze hulpverleners dat de geboden hulp ook zijn doel bereikt. We danken God dat jongeren na een periode van begeleiding daadwerkelijk zelfstandig kunnen wonen of weer thuis kunnen gaan wonen. En dat de relatie en communicatie tussen ouders en kinderen verbeterd is.

29 Meer informatie op…

30 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “SGJ”
de 2e collecte is voor de Kerk Volgende Week de 1e collecte is voor de Kerk de 2e collecte is voor de Kerk Emeritering Bloemenbezorging: Vandaag:Esther Treurniet Volgende week: Klaske v/d Veen Na de collecte zingen we Gezang 110: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 57)

31 aan genade, aan Gods zegen; welvaart komt bij Hem vandaan.
Gezang 110: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 57) Alles, alles is gelegen aan genade, aan Gods zegen; welvaart komt bij Hem vandaan. Allen die de Here vrezen Zullen onaantastbaar wezen, Daar zij in Gods vrijheid staan

32 Die ons voedt bij duizendtallen, ons geluk ten deel doet vallen,
Gezang 110: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 57) Die ons voedt bij duizendtallen, ons geluk ten deel doet vallen, stelt zich ook voor mij garant. Die mijn leven leidt op aarde en mij wonderwel bewaarde reikt al helpend mij zijn hand.

33 Wij vermoeien ons met zaken die ons hart onrustig maken,
Gezang 110: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 57) Wij vermoeien ons met zaken die ons hart onrustig maken, naar de grillen van de dag. O dat ik toch diep van binnen Gods genegenheid mag winnen, en genoegen vinden mag.

34 Hoop geeft vleugels aan de mensen; Heer, voorzie in onze wensen
Gezang 110: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 57) Hoop geeft vleugels aan de mensen; Heer, voorzie in onze wensen als het U, o God, behaagt. Dan gaan ziel en lichaam leven, uit de diepten opgeheven, daar ons uw genade draagt.

35 Dagen aan het licht gekomen gaan voorbij als waterstromen,
Gezang 110: 1, 2, 3, 4, 5 (NG 57) Dagen aan het licht gekomen gaan voorbij als waterstromen, jaar na jaar en eeuw na eeuw. Eens zal dan die dag ontwaken, dat zich alles zal volmaken: God maakt alle dingen nieuw.

36 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google