De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het proces van resultaatafspraken maken

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het proces van resultaatafspraken maken"— Transcript van de presentatie:

1 Het proces van resultaatafspraken maken
Stand van zaken in het land Komen tot resultaatafspraken: Hoe pak je het aan? En als je dan afspraken hebt, hoe verder?

2 Stand van zaken Landelijke VVE-monitor:
Afspraken over de resultaten van vroegschoolse educatie G % G % > % < % TOTAAL % Lea monitor: De helft van de gemeenten is bezig met resultaatafspraken

3 Stand van zaken VVE-monitor: Scholen gaan opbrengsten VVE na met:
Methodeonafhankelijke toetsen cognitief 89% Meth. Onafh. Toetsen sociaal emotioneel 56% Methodeafhankelijke toetsen % Observatielijsten 78% Niet 5% Zo goed als elke OAB-school met VVE onderwerpt leerlingen aan toetsen en/of observaties. Er is dus en goede basis om resultaatafspraken te maken. Vooral methodeonafhankelijke toetsen op cognitief gebied (bijv. Taal voor Kleuters en/of Ordenen) van het Cito-OLVS worden afgenomen. Voor sociaal emotioneel bijvoorbeeld SCOL of VISEON Ook observatielijsten als die van de Pravoo zijn populair. 5% houdt de opbrengsten van VVE niet bij

4 Hoe kies je je rol? Sobere aanpak:
Scholen komen zelf met doelen/voorstellen voor afspraken, deze worden besproken. Gegevens blijven bij de scholen. Meer intensieve aanpak: Scholen komen met (toets)opbrengsten, op basis hiervan worden gezamenlijk doelen geformuleerd. Afweging: herkenbaarheid

5 Hoe pak je het aan? LEA, Werkgroep
Doelen – indicatoren – meten/ monitoren Privacy Vastleggen afspraken

6 Hoe pak je het aan? LEA, Werkgroep
Doelen – indicatoren – meten/ monitoren Privacy Vastleggen afspraken Je moet een gremium hebben waar je de afspraken formeel gaat maken, doorgaans is dat de LEA. Dit zal niet de club zijn om de afspraken mee voor te bereiden. Doorgaans gebeurt dat in een werkgroep.

7 Werkgroep Wie zet je in de werkgroep (ook voorschools?)
Welke rol wil je zelf als gemeente? Insteek: nadruk op gezamenlijk belang (‘Onze gemeente, onze kinderen”) Hebben de werkgroepleden mandaat? Hoe en wanneer betrek je de overige partijen? Stel aantal bijeenkomsten vast en termijn Rond de bijeenkomsten af met concrete afspraken en “ huiswerk” /terugkoppeling Je moet een gremium hebben waar je de afspraken formeel gaat maken, doorgaans is dat de LEA. Dit zal niet de club zijn om de afspraken mee voor te bereiden. Doorgaans gebeurt dat in een werkgroep. Is er al een werkgroep VVE? Kan deze in zijn geheel of een subgroep hieruit (alleen basisscholen, of alleen basisscholen een voorschoolse educatie)

8 Voorbeeld: drie bijeenkomsten (alles in gezamenlijkheid, grote rol scholen)
Uitleg, inventarisatie wat er al is, doelen formuleren Beschikbare gegevens bij elkaar leggen en tot keuzes komen Afspraken formuleren en bepalen hoe deze gevolgd worden

9 Voorbeeld: twee bijeenkomsten (grote rol gemeente, veel vertrouwen in gemeente)
Vooraf: gemeente maakt discussiestuk met voorstellen 1: voorstellen bespreken, kiezen voor meest passende scenario, aanwijzingen voor nadere uitwerking 2: bijgestelde scenario bespreken en akkoord geven

10 Hoe pak je het aan? LEA, Werkgroep
Doelen – indicatoren – meten/ monitoren Privacy Vastleggen afspraken

11 Doelen Gezamenlijk vaststellen van doelen van VVE Typen doelen:
Outcome/output: Wat willen we met de kinderen bereiken? Proces: En wat gaan we daarvoor doen? Keuze: Afspraken over prestaties of ook de weg ernaar toe (het ‘hoe’)?

12 Vervolg doelen Inhoud: Resultaten VVE alleen op taal of breder?
Rekenen? Sociaal emotioneel? Motoriek? Proces Professionaliteit leiding en borging daarvan Opbrengstgericht werken en kwaliteitscontrole Voorbeelden procesdoelen en -indicatoren: Professioneel niveau Het professionele niveau van beroepskrachten en management/staf vormt een belangrijk aandachtspunt. Hieronder een overzicht van de indicatoren, voor zowel voorschoolse als vroegschoolse educatie. We meten zowel indicatoren die kunnen worden gezien als basisvoorwaarde voor professionaliteit (initiële opleiding) als indicatoren voor gerichte, intensieve nascholing, die van belang zijn voor het succes van VVE. Professioneel niveau beroepskrachten Niveau initiële opleiding beroepskrachten voor- en vroegscholen (MBO3/4 t/m Master) Certificering voor VVE-programma (jaartal) Taalbeheersing Nederlands voorscholen: welk referentieniveau (norm is 3F) Professioneel niveau management/staf Niveau initiële opleiding mangement (MBO3/4, t/m Master en Post-Master, specialisatie Het Jonge Kind) Deskundigheidsbevordering management (m.b.t. strategie & beleid, personeelsbeleid, professionele cultuur, kennis van Het Jonge Kind/VVE) Deskundigheidsbevordering VVE-coördinatoren/bouwcoördinatoren (m.b.t. uitvoering strategie & beleid, begeleiding en coaching beroepskrachten) Professionele cultuur Coaching on the job: aantal uren per leidster/leerkracht per jaar Voorbereidingstijd (indirecte uren): aantal uren per groep per week Functioneren van een lerend netwerk binnen voor- en vroegscholen: hoeveelheid tijd/aantal bijeenkomsten voor intervisie e.d. Doorgaande lijn voorschools-vroegschools Gezamenlijk pedagogisch klimaat voorschools-vroegschools Kwaliteitszorg Op grond van het genoemde onderzoek van de Universiteit Utrecht kunnen we concluderen dat de kwaliteit van uitvoering van VVE van groot belang is. De uitvoeringspraktijk van VVE varieert aanzienlijk; de effectiviteit van VVE is gediend met een goede kwaliteitszorg. Aspecten daarvan zijn het planmatig doorlopen van de kwaliteitscyclus (Plan Do Check Act), hetgeen o.m. van toepassing is op handelingsgericht werken (HGW), en het benutten van interne en externe kwaliteitscontrole. Ook deze criteria gelden voor zowel voorschoolse als vroegschoolse educatie. PDCA-cyclus Doelen stellen met betrekking tot de verwachte opbrengst van VVE Hanteren rooster met activiteiten (o.a. frequentie kleine kring) Meten van opbrengsten: toetsen/observeren kinderen volgens toetskalender Analyseren van (toets)resultaten op kind/leerlingniveau en groepsniveau, trendanalyse Relateren (toets)resultaten aan verwachte opbrengsten Kwaliteitscontrole Teambesprekingen over praktijk van en ervaringen met VVE; binnen voorschool en vroegschool en als koppel Interne kwaliteitscontrole: observaties van de leidster-kindinteractie door het management Externe kwaliteitscontrole: benutten toezicht door GGD en Inspectie van het Onderwijs; benutten andere kwaliteitstoetsingen (HKZ/UU).

13 Vervolg doelen Momenten
Op welke momenten wil je effecten VVE zien, bijvoorbeeld eind groep 2, eind groep 4, ook voorschools? Eindprestaties of vooruitgang (verschil tussen voor- en nameting)?

14 Vervolg doelen Voor wie gelden de afspraken:
Alleen gewichtenscholen of alle scholen? Alleen doelgroepleerlingen of alle leerlingen? Alleen voorschoolse deelnemers of alle doelgroepkinderen?

15 Hoe pak je het aan? LEA, Werkgroep
Doelen – indicatoren – meten/ monitoren Privacy Vastleggen afspraken

16 Indicatoren Indicator bij doel zoeken
Prestaties en/of procesresultaten Aansluiten bij wat er is: Inventarisatie van beschikbare gegevens (Cito-toetsen, monitorgegevens, bestandsopname inspectie)

17 Indicatoren Prestaties: toetsresultaten
leerkrachtbeoordelingen geschiktheid leerlingen voor groep 3 observaties niveau leerling aansluiten bij SLO-doelen? Proces: vragenlijsten bestandsopname inspectie observatie door Vve-coordinator, audits Professioneel niveau Het professionele niveau van beroepskrachten en management/staf vormt een belangrijk aandachtspunt. Hieronder een overzicht van de indicatoren, voor zowel voorschoolse als vroegschoolse educatie. We meten zowel indicatoren die kunnen worden gezien als basisvoorwaarde voor professionaliteit (initiële opleiding) als indicatoren voor gerichte, intensieve nascholing, die van belang zijn voor het succes van VVE. Professioneel niveau beroepskrachten Niveau initiële opleiding beroepskrachten voor- en vroegscholen (MBO3/4 t/m Master) Certificering voor VVE-programma (jaartal) Taalbeheersing Nederlands voorscholen: welk referentieniveau (norm is 3F) Professioneel niveau management/staf Niveau initiële opleiding mangement (MBO3/4, t/m Master en Post-Master, specialisatie Het Jonge Kind) Deskundigheidsbevordering management (m.b.t. strategie & beleid, personeelsbeleid, professionele cultuur, kennis van Het Jonge Kind/VVE) Deskundigheidsbevordering VVE-coördinatoren/bouwcoördinatoren (m.b.t. uitvoering strategie & beleid, begeleiding en coaching beroepskrachten) Professionele cultuur Coaching on the job: aantal uren per leidster/leerkracht per jaar Voorbereidingstijd (indirecte uren): aantal uren per groep per week Functioneren van een lerend netwerk binnen voor- en vroegscholen: hoeveelheid tijd/aantal bijeenkomsten voor intervisie e.d. Doorgaande lijn voorschools-vroegschools Gezamenlijk pedagogisch klimaat voorschools-vroegschools Kwaliteitszorg Op grond van het genoemde onderzoek van de Universiteit Utrecht kunnen we concluderen dat de kwaliteit van uitvoering van VVE van groot belang is. De uitvoeringspraktijk van VVE varieert aanzienlijk; de effectiviteit van VVE is gediend met een goede kwaliteitszorg. Aspecten daarvan zijn het planmatig doorlopen van de kwaliteitscyclus (Plan Do Check Act), hetgeen o.m. van toepassing is op handelingsgericht werken (HGW), en het benutten van interne en externe kwaliteitscontrole. Ook deze criteria gelden voor zowel voorschoolse als vroegschoolse educatie. PDCA-cyclus Doelen stellen met betrekking tot de verwachte opbrengst van VVE Hanteren rooster met activiteiten (o.a. frequentie kleine kring) Meten van opbrengsten: toetsen/observeren kinderen volgens toetskalender Analyseren van (toets)resultaten op kind/leerlingniveau en groepsniveau, trendanalyse Relateren (toets)resultaten aan verwachte opbrengsten Kwaliteitscontrole Teambesprekingen over praktijk van en ervaringen met VVE; binnen voorschool en vroegschool en als koppel Interne kwaliteitscontrole: observaties van de leidster-kindinteractie door het management Externe kwaliteitscontrole: benutten toezicht door GGD en Inspectie van het Onderwijs; benutten andere kwaliteitstoetsingen (HKZ/UU).

18 Indicatoren Norm vaststellen : pragmatisch
op basis van gegevens van afzonderlijke scholen/besturen op basis van centraal verzamelde gegevens Pragmatische voorbeelden: Alle locaties op niveau 3 inspectiekader Met groep 2 als geheel scoren we op elke school volgens de landelijke verdeling op de citotoetsen

19 Hoe pak je het aan? LEA, Werkgroep
Doelen – indicatoren – meten/ monitoren Privacy Vastleggen afspraken Resultaatafspraken vve

20 Meten Meten: monitor of anders, bijv. naast elkaar leggen, inspectietoezicht Meetmomenten Wanneer en hoe komen gegevens beschikbaar? Aggregatieniveau van de gegevens (bestuur, school, groep)

21 Meten Worden gegevens tot gemeenteplaatjes verwerkt?
Is er capaciteit aanwezig voor gegevensverzameling? Is er kennis aanwezig om berekeningen te maken? Wie gaat dat doen: Gemeentelijk bureau Onderzoek & statistiek? Externe partij?

22 Hoe pak je het aan? LEA, Werkgroep
Doelen – indicatoren – meten/ monitoren Privacy Vastleggen afspraken

23 Privacy Privacy op kindniveau (altijd) Privacy op schoolniveau
Privacy op schoolbestuurlijk niveau Resultaten kunnen anoniem of herkenbaar worden gedeeld. Voorkeur heeft herkenbaarheid ivm kwaliteitsverbetering. Kan ook groeimodel zijn: eerst anoniem en later herkenbaar

24 Vastleggen afspraken VVE-convenant: Partijen tekenen samen voor de afspraken Tussendoelen en einddoelen? In 2013 en in 2015

25 En als je afspraken hebt, hoe dan verder?
En dan: praten over resultaten, gezamenlijk interpreteren, bijstellen beleid Bijstellen afspraken?

26 Werkopdracht Ga je voor centrale gegevenslevering of een soberder invulling? Wie zou je in de werkgroep willen? Welke rol past het best: laat je input uit de partijen komen, of maak je zelf eerst een voorstel? Zie werkblad 2


Download ppt "Het proces van resultaatafspraken maken"

Verwante presentaties


Ads door Google