De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Lea-conferentie 12 januari 2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Lea-conferentie 12 januari 2010"— Transcript van de presentatie:

1 Lea-conferentie 12 januari 2010
Overzicht over VVE: de opkomst en toekomst van VVE Wendy de Geus – Oberon Jo Kloprogge – zelfstandig adviseur

2 Agenda Hoe zijn we tot hier gekomen? Waar staan we nu?
VVE in het beleid Waar staan we nu? Programmaontwikkelingen Professionalisering Ondersteuningsprogramma’s Monitoruitkomsten Waar gaat het heen? Ambities en praktijk Stellingen

3 Hoe zijn we tot hier gekomen?
VVE in het beleid

4 Tot 1994 Onderzoek laat zien dat verschillen tussen kinderen al op jonge leeftijd ontstaan Cies van Kemenade 1991 en Meijnen 1994 leggen basis voor voorschools beleid en VVE- programma’s Onderzoek evaluatie ovb laat zien dat stimulering op jonge leeftijd helpt bij taal en rekenen Nog veel scepsis bij beleidsmakers en publiek over interventies bij jonge kinderen

5 OCW faciliteert ontwikkeling van stimuleringsprogramma’s voor jonge kinderen (VVE), Piramide, Kaleidoscoop Eisen minimaal 4 dagdelen, dubbele bezetting, mbo niveau leidster, hbo niveau leerkracht, leidster – kindratio 2:20 resp 2:25 Bodem voor beleid gelegd, evaluaties redelijk positief

6 2000 - 2005 Eerste VVE-regeling april 2000 voor 172 goa gemeenten
Vanaf oktober uitbreiding tot 365 gemeenten Juli 2001 derde VVE-regeling Vanaf 2002 VVE structureel ondergebracht in Goa Ondersteuning wordt geregeld via VVE makelaar en later Vliegende brigade Sardes

7 Ontwikkelingen na 2005 Meer draagvlak, van wetenschap naar lokale politiek en beleid, naar landelijke politiek en beleid, bij CPB en min. financiën Draagvlak sterk in peuterwerk, groeiende in kinderopvang, matig in basisonderwijs Steeds hogere doelen, bereik eerst 70% nu 100%, kwalitatieve eisen krijgen nu steeds meer aandacht

8 Vervolg na 2005 VVE van onderdeel achterstandenbeleid naar dominante invulling achterstandenbeleid Meer aandacht voor professionalisering op en rond de werkvloer Naar structurele financiering van VVE ongeacht waar het wordt aangeboden Bestuurlijk scheiding tussen voorschool en vroegschool (de knip) Harmonisatie via OKE-wet

9 Waar staan we nu? Programmaontwikkelingen

10 Programmaontwikkelingen
Erkende programma’s VVE in de kinderopvang Light varianten

11 Erkende VVE-programma’s
Kaleidoscoop KO totaal Piramide Speelplezier Sporen Startblokken/Basisontwikkeling Ook veelgebruikt: Ik ben Bas

12 VVE in de kinderopvang 48% van de oab gemeenten subsidieert VVE in de kinderopvang Aanpassingen programma’s voor VVE in de kinderopvang OKE: gemeente verantwoordelijk voor dekkend aanbod VVE, dus ook in de kinderopvang

13 Light varianten Intensiteit is van belang voor effecten! Concentratie van de inzet op doelgroepkinderen

14 Waar staan we nu? Professionalisering “hoe hoger de kwalificatie van de leidster, hoe hoger de kwaliteit van de voorschoolse educatie”

15 Professionalisering Actueel: Vversterk scholingen Vversterk ROC-pabo’s OKE-wet kwaliteitseisen VVE via AmvB o.a. opleidingseisen

16 Waar staan we nu? Ondersteuningsprogramma’s

17 Ondersteuning vanuit OCW
Actueel: Vversterk Focus op vroegschools Harmonisatieondersteuning LEA Landelijk steunpunt brede school RIVM omgevingsanalyse + Handreiking toeleiding

18 Vversterk Al leidsters en leerkrachten geschoold. Vervolg! De komende tijd worden nog eens ruim leidsters en leerkrachten opgeleid. Hier vallen ook leidsters en leerkrachten onder die al een basisopleiding hebben gehad maar zich nog verder willen scholen.

19 Focus op vroegschoolse educatie
Agenda Focus Stimuleringsregeling Ondersteuning scholen en schoolbesturen Is een handreiking op basis van praktijkervaringen. Geen onderzoek!

20 Ondersteuning Harmonisatie
VNG traject, MO-groep/BKN, Boink 136 pilots

21 Overige ondersteuning gemeenten
LEA Omgevingsanalyse RIVM Handreiking voorschoolse educatie Is een handreiking op basis van praktijkervaringen. Geen onderzoek!

22 Hoeveel doelgroeppeuters worden bereikt met VVE?
Waar staan we nu? Hoeveel doelgroeppeuters worden bereikt met VVE? Hoeveel doelgroepkleuters worden bereikt met VVE? Wie denkt meer dan XX etc

23 Waar staan we nu? Enkele cijfers: VVE-monitor Focuspeiling
Wie denkt meer dan XX etc

24 Huidige stand van zaken volgens VVE monitor
Bereik voorschools is gestegen van 53% in 2007 naar 80% in 2009 (G4 86%) 4 dagdelen worden in kleinere gemeenten vaak niet bereikt Piramide en Ko totaal meest gebruikt Extra inzet en voldoende opleiding vaak gerealiseerd (kinderopvang minder) Werving en toeleiding krijgen veel aandacht, vooral via gezondheidszorg

25 Vroegschools 57% van de oab basisscholen biedt in groep 1 en 2 een VVE-programma aan Piramide meest gebruikt, ook Bas en in kleinere gemeenten Boekenpret Meer dan ¾ van de scholen biedt VVE programma integraal aan (leidend gedurende de week)

26 Vroegschools 2 Overdracht voorschool – vroegschool in 96% van de oab scholen geregeld In 75% VVE koppels, meestal psz + basisschool Scholing doorgaans goed geregeld Alle indicatoren steeds beter in grote gemeenten

27 Monitor focus vroegschool
Belangrijkste knelpunten vroegschoolse educatie zijn: Realiseren dubbele bezetting (47%) Geldgebrek (37%, bij schoolbesturen 62%) Weinig kennis van financiën voor oab/VVE (schoolbesturen) ontbreken doorgaande leerlijn en te weinig doelgroepleerlingen T.a.v. uitvoering, scholing en doorgaande lijn naar groep 3 is men toch erg tevreden

28 Waar gaan we naar toe? Middelen voor verlaging ouderbijdrage per aug 2009 Verdeling oab-middelen na 2010? (meicirculaire) Vroegschools alleen uit lumpsum (gewichten en impuls) Ambities: 100% bereik in 2011 Inspectie: toezicht op kwaliteit voorschoolse educatie en op afspraken

29 Waar gaan we naar toe? Stellingen voor discussie - VVE wordt van doelgroepbeleid steeds meer algemeen beleid met als doel de ontwikkeling van alle jonge kinderen te stimuleren, met waar nodig differentiatie

30 Stellingen vervolg Basisscholen, voorschoolse voorzieningen en opvang komen samen in integrale kindcentra per wijk

31 Stellingen vervolg De kinderopvang als marktpartij zal geleidelijk steeds meer in een subsidieregime worden geplaatst en zo makkelijk in te bedden zijn in het kindcentrum

32 Stellingen vervolg De professionalisering van leidsters/leerkrachten die met jonge kinderen werken gaat sterk door, VVE programma’s in de huidige vorm worden overbodig


Download ppt "Lea-conferentie 12 januari 2010"

Verwante presentaties


Ads door Google