De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Actuele beleidsontwikkelingen” Nieuwegein, 12 januari 2010 LEA-conferentie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Actuele beleidsontwikkelingen” Nieuwegein, 12 januari 2010 LEA-conferentie."— Transcript van de presentatie:

1 “Actuele beleidsontwikkelingen” Nieuwegein, 12 januari 2010 LEA-conferentie

2 Agenda Trends op de LEA; Voorschools; Onderwijsachterstanden; Zorg in en om de school; Openbaar onderwijs; Bestuurlijke verhoudingen; Kwaliteit van het onderwijs; Brede Scholen; Financiën.

3 Trends op de LEA Gelijkwaardig partnerschap is zoeken; 90 % van de gemeenten werkt aan LEA; Spanningen: visie, concurrentie, ambitieniveau’s, belangentegenstellingen, bestuurlijke schaal; Dynamiek in het gemeentehuis (hoge doorstroming ambtelijk, incidentenpolitiek of kaders stellen); Kansen: benutten van afhankelijkheidsrelaties.

4 Voorschools “Harmonisatie” (psw/ko); OKE-wetgeving; Inspanningsverplichting gemeenten voorschools aanbod aan alle doelgroeppeuters; Kwaliteitseisen psw; Financiële toegankelijkheid psw/doelgroep; Breder en beter aanbod vve; “BKS”-knoop ontwarren.

5 Onderwijsachterstanden Percentage gewichtenleerlingen drastisch lager (95/96: 38 %, 07/08: 18 %) Specifieke uitkering wordt Decentralisatie-uitkering (toegevoegd aan Gemeentefonds). Budgetten per 1-1- 2011 bekend in Meicirculaire; Budget: gewichtenregeling en impulsgebieden (09/10 € 1300,-- per ll); Focus op de vroegschoolse educatie; 29 pilots onderwijstijdverlenging.

6 Zorg in en om de school CJG: regierol gemeente te komen tot sluitende keten, samenwerking en niet-vrijblijvende afspraken; Passend onderwijs (zorgplicht): zomer 2008 heroverweging koers; Draagvlak ouders en docenten; Budgettering op niveau 2008; Rugzak en ambulante begeleiding grotendeels via smv; Kwaliteit van het speciaal onderwijs Sectororganisaties werken referentiekader uit.

7 Openbaar onderwijs Sinds 2000 veel verzelfstandiging opb. ond; Discussie na 10 jaar: welke verantwoordelijkheid gemeente? Toezicht en bestuur; Toegankelijkheid en instandhoudingsplicht blijven; Beleidsbrief voorjaar 2009 over gemeentelijke verantwoordelijkheid openbaar onderwijs.

8 Bestuurlijke verhoudingen gemeente en schoolbesturen Dynamische relatie gemeente/schoolbesturen; Regierol gemeente in het jeugdbeleid sterk; “knip” vve bemoeilijkt doorgaande lijn; “oogo” onderwijshuisvesting; OKE: doorzettingsmacht gemeente; Kwaliteitsdiscussie: rol gemeente?? (Asscher/ A’dam);

9 Kwaliteit van het onderwijs Kwaliteitsagenda po: taal/rekenen, referentieniveau’s; Onderwijsinspectie: toezicht proportioneel; Geïntensiveerd toezicht zwakke en zeer zwakke scholen (650 en 100); Vliegende brigade; Good governance wetgeving.

10 Brede scholen Nu 1200, streven Kabinet is 1500 van de 7000 basisscholen; Impuls huisvesting (129 projecten); Combinatiefuncties; Bedrijfsverzamelgebouw of doorgaande leerlijnen? Meerwaarde vanuit onderwijs gezien?? Invloed BS op leerprestaties (meerjarig onderzoek gestart); “School van de toekomst” (totaal pakket, school, cultuur, opvang en sport) in werktijden.

11 Financiën Gemeenten geen geoormerkte middelen; Schoolbesturen po/ korting € 90 mln (en onverwachte stijging kosten Vervangingsfonds); Commissie Don: vermogenspositie onderwijsinstellingen; Rijk zoekt naar € 35 mld; Gemeentelijke begroting min 20 %??; Actieplan “stroomlijnen subsidies” (€ 950 mln).


Download ppt "“Actuele beleidsontwikkelingen” Nieuwegein, 12 januari 2010 LEA-conferentie."

Verwante presentaties


Ads door Google