De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het project Brielle ‘Samenwerking 1e en 2e lijn op gebied van oncologische nacontrole’ Vrony de Wolff, huisarts Bertien Winkel, huisarts NHG symposium.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het project Brielle ‘Samenwerking 1e en 2e lijn op gebied van oncologische nacontrole’ Vrony de Wolff, huisarts Bertien Winkel, huisarts NHG symposium."— Transcript van de presentatie:

1 Het project Brielle ‘Samenwerking 1e en 2e lijn op gebied van oncologische nacontrole’ Vrony de Wolff, huisarts Bertien Winkel, huisarts NHG symposium ‘de rol van de huisarts in de oncologische nazorg’ 6 juni 2013

2 feb 2012

3 Medisch Centrum Brielle Missie
‘Samen beter’ De patiënt ontvangt in het MCB integrale continue zorg van samenwerkende medische partners die elkaar stimuleren en aanvullen tot excellente zorg Het MCB is een betrouwbare poort tot integrale en continue zorg Het MCB faciliteert toekomstige zorgontwikkelingen

4 Medisch Centrum Brielle visie
Zorg inrichten vanuit de patient Meer zorg dichtbij huis Samenwerken geeft betere zorg en service Visie In het Medisch Centrum Brielle werken de zorgverleners samen om de patiënt nóg betere zorg te bieden. Het MCB denkt dit te kunnen bereiken door het aanbod uit te breiden en te diversifiëren, de service te verhogen en door intensieve samenwerking de kwaliteit van de geleverde zorg te verhogen. Meetbare kwaliteitsindicatoren zullen leidend zijn in dat proces. MC Brielle neemt geen genoegen meer met alleen tevreden patiënten, zij streeft naar loyale patiënten. Wie het Medisch Centrum Brielle nodig heeft of ermee samenwerkt, zal gemakkelijk kunnen vinden wat hij zoekt: alle faciliteiten (gebouw, website, ICT, telefonie, formulieren, parkeerplaats) worden hiertoe ingericht. Wie het gebouw binnenkomt, zal meteen de indruk krijgen dat hij altijd welkom is en dat hij binnen een voor hem redelijke termijn goede zorg op maat krijgt. Het gebouw is daarom laagdrempelig, en de medewerkers zijn hoffelijk. Patiënten voelen zich niet bezwaard om op medewerkers af te stappen met een vraag. De patiënt zal zich binnen het Medisch Centrum Brielle snel op zijn gemak voelen, omdat het pand en de medewerkers stressreducerend op hem werken. Het gebouw en alle gebruikers daarvan (patiënten en medewerkers), stralen een ‘levendige’ rust uit. De patiënt die bij Medisch Centrum Brielle binnenkomt, ervaart hoffelijkheid. De medewerkers en het gebouw stralen professionele gastvrijheid uit. De werknemers hebben oog en respect voor de privacy van de patiënt, en de inrichting van het gebouw ondersteunt deze privacy. Bij de benadering van de patiënten en bij het medisch handelen is er een optimale combinatie tussen betrokkenheid bij de patiënt en professionele distantie. Het gebouw en de faciliteiten zijn op optimale samenwerking afgestemd. De patiënt zal leading zijn bij de wijze waarop medewerkers samenwerken. Medewerkers zullen de patiënt altijd kunnen vertellen wie wat doet en zorgen ervoor dat hij bij de juiste persoon terechtkomt. De behoefte van de patiënt staat centraal: medewerkers anticiperen en reageren op deze behoeften, mede door daar actief naar te vragen. Patiënten zullen ervan op aan kunnen dat ze medewerkers met voldoende professionaliteit treffen om hen met kennis van zaken te adviseren of door te verwijzen. Ook buiten het zicht van de patiënt zal kwaliteit van de zorg de hoogste prioriteit hebben. Het centrum zal ernaar streven evidence based medicine toe te passen. De sfeer in het medisch centrum kenmerkt zich door eerlijkheid, collegialiteit en het delen van successen. Motto: Samen beter ontstaanswijze  1½ lijnszorg

5 Wat is 1½lijnszorg? werkdefinitie:
‘… Samenwerkingsprojecten die aantonen dat behandeling of delen van behandeling die traditioneel in de 2elijn plaatsvinden, in de 1elijn vergelijkbare of betere resultaten opleveren in sociaal, medisch en / of financieel opzicht…’ [ROS Friesland] Een term die steeds vaker gebruikt wordt om deze nieuwe organisatievormen te omschrijven, die zich op het snijvlak van de eerste en tweede lijn bewegen, is anderhalvelijns zorg. Een goede definitie ontbreekt nog, we hanteren daarom als werkdefinitie “Verplaatsing van speciale verrichtingen en kleine medische ingrepen, met behoud van kwali­teit, vanuit de tweedelijnszorg naar de eerstelijnszorg.” Het gaat dan om samenwerkingsprojecten die aantonen dat behandeling of delen van behandeling die traditioneel in de tweede lijn plaatsvinden, in de eerste lijn vergelijkbare of betere resultaten opleveren in sociaal, medisch en of financieel opzicht ten opzichte van behandeling in de tweede lijn. De algemene beeldvorming is dat anderhalvelijnszorg geleverd kan worden vanuit anderhal­ve­lijnscentra. Een voorbeeld van een anderhalvelijnscentrum is het GOED in Ridderkerk, zij pre­senteren zich in de media nadrukkelijk als anderhalvelijnscentrum. Gespecialiseerde ver­pleeg­kundigen, praktijkondersteuners, physican assistants, nurse practitioners en andere dis­ciplines nemen taken van huisarts en specialisten over. In dit centrum ligt de regierol bij de huis­arts, de huisarts differentieert de taken en delegeert deze. In het centrum worden door me­disch specia­listen spreekuren gehouden. Dit betreft de specialismen dermatologie, interne ge­neeskunde, kindergeneeskunde en longziekten van het perifere ziekenhuis. MCB levert een bijdrage aan deze ontwikkelingen door partijen actief samen te brengen, door projecten te ondersteunen die raakvlakken hebben met al deze ontwikkelingen.

6 “als het kan bij de huisarts, als het moet bij de specialist”
Waarom1½ lijnszorg? groeiende zorgvraag vergrijzing, toename complexe zorg toename chronisch zieken veranderende zorgvraag continue integrale nazorg nieuwe zorgvormen en organisatie nodig huisarts als poortwachter, regisseur, adviseur? dreigende versnippering van de zorg kostenbeheersing De vraag naar zorg is zichtbaar aan het veranderen. Als gevolg van de toenemende levensverwachting zien we meer vraag naar zorg voor chronische aandoeningen en ondersteuning voor behoud van zelfredzaamheid. Vanuit ons traditioneel aanbod in de eerste- en tweedelijn zullen we nu en in de toekomst geen goed en betaalbaar antwoord hierop kunnen geven. De zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De kosten lopen steeds verder op, er ontstaat een tekort aan verpleegkundigen en de zorgvraag blijft steeds verder groeien. Door technologische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelopties. Bovendien verwachten patiënten een betere planning, meer openheid over kwaliteit en een grotere eigen rol in het ziekteproces. Ontwikkelingen die we in het zorglandschap gaan terugzien. Anderhalvelijnscentra, Zorg dicht bij huis Dit probleem vraagt om nieuwe zorgvormen en andere zorgorganisaties. Ons uitgangspunt daarbij is dat de zorgvraag van onze klant leidend is. De zorg moet zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de klant plaatsvinden. Hiermee kan onnodige intramurale en specialistische zorg zo veel mogelijk worden voorkomen. Centra waarin tweedelijns expertise wordt geïntegreerd met eerstelijns functies en de verbinding tussen cure en care ontstaat. Centra waarin aandacht is voor preventie, adequate diagnostiek, zelfmanagement en ondersteuning. “als het kan bij de huisarts, als het moet bij de specialist”

7 Medisch Centrum Brielle Doelen 1½ lijnszorg
Kwaliteit van zorg  integrale zorg dichtbij met regierol voor de huisarts kwaliteitsverbetering medisch inhoudelijk kwaliteit van leven patient beleving Beheersen kosten van zorg gezamenlijk gebruik voorzieningen minimale burocratie substitutie van 2e naar 1e lijn experimenteren met regiobudget? populatiebekostiging? Werkplezier van de dokter  Zorg wordt geleverd dichtbij in de eigen omgeving van de klant. Substitutie van de tweedelijns zorg naar nieuwe doelmatigere zorgvormen; meer zorg voor dezelfde kosten, ter voorkoming van en uitstel van intramurale/specialistische zorg. De kwaliteit van zorg wordt aantoonbaar beter op de uitkomsten: Medische uitkomsten; Kwaliteit van leven; Betere klantervaring

8 Medisch Centrum Brielle ‘Katalysator 1½ lijnszorg’
Nazorg CVA Gezamenlijke farmacotherapie 1e en 2e lijn Onderlinge consultatie ‘Oncologie tussen de lijnen’ De vraag naar zorg is zichtbaar aan het veranderen. Als gevolg van de toenemende levensverwachting zien we meer vraag naar zorg voor chronische aandoeningen en ondersteuning voor behoud van zelfredzaamheid. Vanuit ons traditioneel aanbod in de eerste- en tweedelijn zullen we nu en in de toekomst geen goed en betaalbaar antwoord hierop kunnen geven. De zorg staat de komende jaren voor grote uitdagingen. De kosten lopen steeds verder op, er ontstaat een tekort aan verpleegkundigen en de zorgvraag blijft steeds verder groeien. Door technologische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelopties. Bovendien verwachten patiënten een betere planning, meer openheid over kwaliteit en een grotere eigen rol in het ziekteproces. Ontwikkelingen die we in het zorglandschap gaan terugzien. Anderhalvelijnscentra, Zorg dicht bij huis Dit probleem vraagt om nieuwe zorgvormen en andere zorgorganisaties. Ons uitgangspunt daarbij is dat de zorgvraag van onze klant leidend is. De zorg moet zo veel mogelijk in de eigen omgeving van de klant plaatsvinden. Hiermee kan onnodige intramurale en specialistische zorg zo veel mogelijk worden voorkomen. Centra waarin tweedelijns expertise wordt geïntegreerd met eerstelijns functies en de verbinding tussen cure en care ontstaat. Centra waarin aandacht is voor preventie, adequate diagnostiek, zelfmanagement en ondersteuning.

9 ‘Oncologie tussen de lijnen’
start Januari 2012 gestructureerde nazorg door de huisarts voor in opzet curatief behandelde patiënten met mamma & colon carcinoom ‘oncoline’ als referentiepunt regio Brielle & Westvoorne 15 huisartsen 2 oncologen 2 oncologie verpleegkundigen laag drempelig overleg met oncoloog transmurale oncologiebesprekingen

10 Transmurale oncologiebespreking
Frequentie: 1x per maand Deelnemers: huisartsen, oncologen, oncologieverpleegkundigen Patiënten van tevoren aangemeld Onderwerp bespreking: Diagnostische fase Actieve behandelingsfase Nazorg fase Verslaglegging: Afspraken Leermomenten Voor huisartsen geaccrediteerd Korte termijn doel: per patiënt afspraken over zorg op maat Lange termijn doel: integrale doelmatige oncologische zorg in teamverband met afgestemde regie

11

12

13 Stand van zaken 130 patiënten in project terug bij huisarts:
10 colon rectaal ca 17 mamma ca lastig punt: patiënten met adjuvant hormonale therapie gestandaardiseerd nacontroleschema voor patiënt en huisarts observationele project evaluatie door IKNL (Karin Schroten)

14 sept 2012 dec maart 2013 sept 2013 2014 2015 maart 2017
Geachte heer/mevrouw, U bent in 2011 in Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis geopereerd in verband met darmkanker. Over de wijze waarop de nacontrole het beste plaats zou kunnen vinden, bestaan landelijke richtlijnen. Met uw huisarts hebben wij afgesproken dat de nacontrole –op een wijze conform de landelijke richtlijnen- bij hem/haar plaatsvindt. Uw nacontroleschema ziet er als volgt uit: Maand na OK 3 6 9 12 18 24 30 36 48 60 maand/jaar sept 2012 dec maart 2013 sept 2013 2014 2015 maart 2016 maart 2017 coloscopie (x) x echobuik/longfoto CEA LAST meting ons advies is de coloscopie in maart 2013 te herhalen. Worden hierbij geen afwijkingen gevonden, dat kan dit onderzoek steeds iedere 6 jaar herhaald worden de tumormarker (het CEA) wordt gecontroleerd d.m.v een bloedonderzoek controle jaar 2 en 3: elke 6 maanden controle jaar 4: 1 keer per jaar Uw huisarts is op de hoogte gesteld van de behandeling zoals u deze heeft ondergaan en in het bezit van de bovengenoemde nacontroleadvies. Voor de uitvoering van het nacontroleadvies adviseren wij u contact op te nemen met uw huisarts.

15 Bevindingen na 1½ jaar Benodigdheden vanuit de huisartsen praktijk:
Overtuiging dat het in belang van patiënten is Enthousiasme voor pionieren Korte lijn met oncoloog, direct nummer (dat opgenomen wordt!) Sluitend oproepsysteem Bereidheid tot investeren (in vertrouwen dat goede zorg uiteindelijk beloond wordt) Verzekeraar die meedoet middels financiering In Brielle: Opstart incidentele financiering uit 2e lijn budget Structurele financiering via meekijkconsult conform NZA beleidsregel?? (in aanvraag) Regio budget ???

16 Bevindingen na 1½ jaar Ervaringen van huisartsen:
oncologiebespreking is leuk en zinvol deskundigheidsbevorderend logistiek moet goed geregeld protocol is goed te doen in ha consult gemak voor de patiënt Ervaringen van patiënten: gevoel door een team behandeld te worden ‘ik ben toch dinsdag besproken’ vlot actie bij onrust, korte lijnen, basis gelegd in diagnostische fase zorg dichtbij huis is fijn!

17 1½ lijnsoncologische nazorg …
kansrijk initiatief in de huisartsgeneeskunde?!


Download ppt "Het project Brielle ‘Samenwerking 1e en 2e lijn op gebied van oncologische nacontrole’ Vrony de Wolff, huisarts Bertien Winkel, huisarts NHG symposium."

Verwante presentaties


Ads door Google