De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie, Missie, Speerpunten en Strategische doelstellingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie, Missie, Speerpunten en Strategische doelstellingen"— Transcript van de presentatie:

1 Visie, Missie, Speerpunten en Strategische doelstellingen
Kernwaarden MFW

2 Stichting MFW VISIE: Woningbouwcorporaties moeten maat- schappelijk verankerd zijn! MISSIE: Maatschappelijk verankeren van woningbouwcorporaties in Nederland KERNWAARDEN: Gelijkwaardig Onafhankelijk Samen Congruent SPEERPUNTEN : Faciliteren van corporaties en burgers STRATEGISCHE DOELSTELLINGEN 2008: Landelijk maatschappelijke verankering onder de aandacht brengen

3 Visie Woningbouwcorporaties zijn van oudsher opgericht als verenigingen met een maatschappelijke (volkshuisvestelijke) doelstelling; in de verenigingsstructuur was de maatschappelijke verankering automatisch ingebed. Bij de omvorming van het merendeel van de corporaties van vereniging tot stichting en het daarbij invoeren van het twee lagen bestuursmodel is deze maatschappelijke verankering losgelaten. De stichting MFW vindt dat in deze moderne tijd corporaties maatschappelijk verankerd moeten zijn en beschouwt het als haar missie om dit te bewerkstelligen.

4 Maatschappelijke verankering is:
een actieve wisselwerking tussen corporaties en belanghebbenden (stakeholders). betrokken zijn bij beleidsvoorbereiding en de wijze waarop ideeën worden omgezet in beleids- en actieplannen. zorg voor en door corporaties én belanghebbende partijen (samen). wederzijds verantwoordelijk zijn.

5 Maatschappelijke verankering:
Maatschappelijke verankering betekent dat een corporatie zo werkt, dat zij een actieve wisselwerking heeft met alle belangengroepen in de maatschappij en met alle rechtstreeks betrokkenen in het bijzonder. De betrokkenen actief betrekken in het voorbereiden van beleid; in de manier waarop ideeën tot stand komen en omgezet worden in beleids- en actieplannen, dit is dus veel meer dan ‘rekening houden met betrokkenen’. De zorg om maatschappelijk verankerd te werken is niet alleen een opdracht voor de woningcorporaties maar ook voor belangengroepen.

6 Missie Het MFW beoogt maatschappelijke verankering te bieden aan woningbouwcorporaties. Zij heeft ten doel het versterken van de sociale volkshuisvesting door het bevorderen van activiteiten en samenwerking van belanghebbenden, die raakvlakken hebben met huisvesting van en zorg voor zwakke groepen op de woningmarkt.

7 Speerpunten Faciliteren van activiteiten, waardoor corporaties beleid voeren dat in samenwerking met belanghebbenden tot stand komt en volledig transparant is. Stimuleren, dat burgers er zelf alert op zijn dat de ontwikkeling van het beleid van de corporaties participatief verloopt.

8 Strategische doelstelling
Maatschappelijke verankering landelijk onder de aandacht brengen van alle stakeholders, waardoor zij de plaats krijgt die zij verdient!

9 Middelen Wereld Woon Cafés. Werkbijeenkomsten.
Samenwerking met TU Delft MOVe. Publicaties.

10 Kernwaarden Gelijkwaardig. Onafhankelijk. Samen. Congruent.

11 Gelijkwaardig Alle betrokkenen zitten als gelijkwaardige partners aan tafel.

12 Onafhankelijk De Stichting MFW stelt zich onafhankelijk op.
Ze beperkt haar rol tot het professioneel faciliteren en stimuleren van de dialoog.

13 Samen De zorg om maatschappelijk verankerd te werken is niet alleen een opdracht voor woningbouwcorporaties maar ook voor alle belangengroepen, zoals lokale-, provinciale- en landelijke overheden; huurders (verenigingen); maatschappelijke instellingen en (individuele) burgers.

14 Congruent De aanpak, die het MFW zelf hanteert is maatschappelijk verankerd. Het MFW zal de resultaten voortkomend uit de door haar gefaciliteerde activiteiten en de informatie over bepaalde ideeën zo breed mogelijk verspreiden.

15 Rol bestuur Faciliteren van activiteiten (opdrachten geven).
Bewaken van de kernwaarden. Visie zo breed mogelijk communiceren/uitdragen. Netwerken. Financiële continuïteit waarborgen.

16 Contact: info@maatschappelijkforumwonen.nl Het MFW bestuur verbindt
Maatschappelijk Forum Wonen…… een onafhankelijke brug tussen mensen en ideeën. Contact: Het MFW bestuur verbindt maar bindt zich niet. Vz.: Chrisla Posthuma de Bruin Secr./penningmeester: Frits Prins Bestuursleden: Arend Lamm, Jaap Tielrooy en Ron Lede Notuliste: Ellie Nieuwenhuizen


Download ppt "Visie, Missie, Speerpunten en Strategische doelstellingen"

Verwante presentaties


Ads door Google