De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2010 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Beelden over de SRR vanuit de informatie bij het CVF Inleiding door Harry Derksen District adviseur Centraal Fonds.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2010 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Beelden over de SRR vanuit de informatie bij het CVF Inleiding door Harry Derksen District adviseur Centraal Fonds."— Transcript van de presentatie:

1 2010 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Beelden over de SRR vanuit de informatie bij het CVF Inleiding door Harry Derksen District adviseur Centraal Fonds Volkshuisvesting 29 september 2010

2 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 • Wie is het Centraal Fonds? • Wat doet het Centraal Fonds? • Wat heeft u aan het Centraal Fonds?

3 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 Het Centraal Fonds (CFV) is een Zelfbesturend Orgaan, opgericht in 1988 bij Algemene maatregel van bestuur: het Besluit Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (BCFV)

4 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 Missie Centraal Fonds Het bevorderen van inzicht en vertrouwen door onafhankelijk toezicht

5 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 Taken CFV •Saneren •Financieel toezicht •Subsidiëring •Projectsteun •Rechtmatigheidstoezicht •Adviestaak

6 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 FINANCIEEL TOEZICHT •Financieel toezicht geeft nadere uitwerking aan BBSH-artikel 21, lid 1 en 2 – De toegelaten instelling voert een zodanig financieel beleid en beheer, dat haar voortbestaan in financieel opzicht is gewaarborgd – De toegelaten instelling zet de middelen die zij niet dient aan te houden om daaraan te voldoen, in ten behoeve van de volkshuisvesting

7 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 2 jaarlijkse oordelen •Het Solvabiliteitsoordeel (De beoordeling van het vermogen op basis van het afgesloten boekjaar) •Het Continuïteitsoordeel (De beoordeling van het verloop van het vermogen op basis van de opgegeven activiteiten gedurende 5 prognosejaren)

8 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 Producten • Landelijk toezichtverslag • Sectorbeeld • Corporaties in perspectief • Regiorapportages • Themaonderzoeken • Adviezen minister WWI

9 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 Regiorapportage SSR –Monitoring van marktsituaties en prestaties op regioniveau –Confrontatie met lokale en regionale prestatieafspraken –Onderlegger voor overleg tussen gemeenten en corporaties: is er voldoende spankracht voor wat nodig is ?

10 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTI NG Prognoses nieuwbouw huur en koop door corporaties in SRR 2010

11 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Bouwen door corporaties in SRR 2009

12 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Prognoses sloop door corporaties in SRR 2009

13 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Financieel perspectief 2010

14 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 Corporatie in Perspectief –Meer accent op maatschappelijke prestaties; daarmee nieuwe impuls als sturings- en –verantwoordingsinstument voor RvC –Openbaarheid sinds 2008: belangrijke input voor overleg met gemeenten en huurdersorganisaties

15 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING De bedrijfsvergelijking CiP 2010 Highlights uit de Corporatie in Perspectief Algemene gegevens corporatie (omvang, samenstelling en leeftijd bezit) Referentiegroep en woningmarktindeling VOLKSHUISVESTELIJKE PRESTATIESFINANCIËLE PRESTATIES Mutatiegraad en leegstandNetto exploitatiekasstroom Prijsklassen voorraadBedrijfslasten HuurprijsbeleidKosten en opbrengsten ToewijzingenBedrijfswaarde WWS punten waarderingVolkshuisvestelijke exploitatiewaarde Onderhoud en verbeteringWOZ waarden Uitgaven leefbaarheidRentedekkingsgraad Geschiktheid voorraad voor ouderenSchuldverdienratio Realisatie nieuwbouw, sloop en verkoop Waarde grondpositie Prognoses nieuwbouw, sloop en verkoop Risicioprofielen Activiteiten in zwakke wijkenSolvabiliteitsoordeel CFV Realisatie-indicesContinuïteitsoordeel CFV

16 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 Corporatie in Perspectief (CiP) Eén normering en geen analyse op detailniveau, dus geen benchmark van toezichthouder, maar wel: Instrument voor bedrijfsvergelijking  voor verwondering (hoe doet mijn corporatie het t.o.v. concullega’s?)  quick scan als startpunt voor nadere analyse (bijv. benchmarking & visitatie)  En hulpmiddel voor normering door corporatie zelf en lokale stakeholders.

17 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 Alle CiP’s per corporatie staan op www.cfv.nl onder ‘corporaties’ Corporatie in Perspectief CiP in drie delen; Blauwe deel: samenvatting voor 1 e verwondering (RvT, directie/bestuurder) Groene deel: instrument voor nadere analyse en interpretatie (organisatie en bron voor nadere analyse) Rode deel: toelichting, definities en methoden CiP

18 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010 Ontdek het Centraal Fonds WWW.CFV.NL

19 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING 2010


Download ppt "2010 CENTRAAL FONDS VOLKSHUISVESTING Beelden over de SRR vanuit de informatie bij het CVF Inleiding door Harry Derksen District adviseur Centraal Fonds."

Verwante presentaties


Ads door Google