De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het Magda diensten aanbod door CORVE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het Magda diensten aanbod door CORVE"— Transcript van de presentatie:

1 Het Magda diensten aanbod door CORVE
Overleg Centrumsteden 02/10/2008 4/04/2017 Het Magda diensten aanbod door CORVE Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: – Fax: – Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30 bus 46, B-1000 Brussel, België Web: 4/04/2017

2 MINISTERIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID ACM (Access Control Management)
Het MAGDA platform 4/04/2017 FEDERALE OVERHEID MINISTERIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID VLAAMSE IVA’s Rp & EVA’s LOKALE OVERHEDEN gewone burgers Vlaamse ambtenaren doel- groepen ACM (Access Control Management) U M E Vlaamse portaal eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office front- office KSZ informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten RR KBO back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office back- office FOD FIN MAGDA platform (VKBGeo) VKBO VKBP Geauthenticeerde en geïdentificeerde beveiligde toegang tot websites: ACM Ontsluiting authentieke gegevensbronnen en gegevensuitwisseling: MAGDA platform 4/04/2017

3 Kruispuntbanken : VKBO en VKBP
4/04/2017 KBO RR KSZ authentieke gegevensbronnen netwerk sociale zekerheid EWBL referentiebestand ondernemingen (Graydon) FTP webservice FTP Fod FIN Lokale Besturen Kind & Gezin Vaccinnet WVG databanken VKBO VKBP webontsluiting ondernemings- gegevens webontsluiting persoons- gegevens 4/04/2017

4 VKBO: opvragen van authentieke ondernemingsgegevens
Detail onderneming 4/04/2017

5 VKBP: opvragen van authentieke persoonsgegevens
Interactieve webtoepassing VKBP-GUI opvragen officiële KSZ basis-signaletiek (naam, adres, geslacht, nationaliteit, ...) van personen als u over de machtiging beschikt om deze gegevens op te vragen! voorlopig enkel uit de KSZ, in de toekomst ook uit het RR gebruiker dient te beschikken over een federale ambtenarentoken én over de nodige machtigingen om deze gegevens op te vragen Voordelen van het gebruik van deze toepassing: iedere Vlaamse overheidsdienst die nood heeft aan persoonsgegevens (en gemachtigd is om deze op te vragen) kan deze toepassing gebruiken binnen zijn bestaande business processen 4/04/2017

6 VKBP: opvragen van authentieke persoonsgegevens
Detail persoon 4/04/2017

7 MAGDA platform: na releases 4-5
4/04/2017 In Productie Nieuw In Ontwerp Federale Diensten MAGDA Dienstenaanbod Vlaamse Organisaties VKBO KBO + NBB JrRek + RSZ Werk cache + Repertoria, “Vlaamse Gegevens Bronnen” VKBO-GO VO (VLAO, ORAFIN, …) KBO Kruispunt Bank Ondernemingen GeefOnderneming, Vestigingen … ZoekOnderneming … RegistreerDossier … GeefJaarRekening, GeefTewerkstelling Europees Sociaal Fonds, ESF Eur Fonds Region Ondersteuning, EFRO VDAB (AB21) NBB Innovatie, Wetensch & Technologie, IWT PubliceerMutatie, StatusNietNormaal, FusieOvernameSplitsing, … Events, Rapporten Inspectie Werkgelegenheid, AIW Successierechten RSZ (LATG) Gemeenten LIMOSA Arbeidsvergunningen (MIA) File Transfer WVG Zorg & Gezondheid (Vaccinnet) VKBP Repertoria, “Vlaamse Gegevens Bronnen” VKBP-GUI Medisch Verantwoord Sporten, MVS RR (Rijksregister) GeefPersoon, Gezinssamenstelling … ZoekPersoon … RegistreerDossier … CreeerBIS Handicap Werkend Landbouw & Visserij, ALV (EPR) KSZ Kruispunt Bank Sociale Zekerheid Onderwijs (Lerende Mens) JongerenWelzijn (DOMINO) Doel van de slide De situatie van MAGDA tonen zoals gepland eind 2007 Er staat teveel op deze slide, maar doel is om aan te tonen: MAGDA is een “complexe” architectuur Er zijn al heel wat doeltoepassingen zijn die gebruik maken van MAGDA dienstenaanbod Een consistent opzet van diensten over verschillende domeinen zoals Ondernemingen en personen Doeltoepassingen staat in het zwart omdat we tegen eind 2007 plannen van deze doeltoepassingen aangesloten te hebben Verschil met de slide situatie Q1: er staan een aantal diensten, bronnen, doeltoepassingen, .. bij. GeefTewerkstelling en PubliceerMutatiePersoon bijvoorbeeld bestaan ook al sinds Release 3, maar krijgen in 2007 substantiële uitbreidingen. GeefTewerkstelling zal de gegevens uit de authentieke bron RSZ betrekken: LATG, de Loon en ArbeidsTijdsGegevens Netwerk Sociale Zekerheid Studietoelagen (Dig Aanvraag Form) De Lijn (eLoket) Zorg&Gezondheid, ZorgFonds(Vaccinnet) PubliceerMutatie Events, Rapporten Dienstencheques Kinder Opvang Kinder Bijslag Fondsen RKW BeheerAttestInschrijving Onderwijs (Lerende Mens) RSVZ CRAB Adressen / Geografie / Ligging Ag Geografische Informatie Vl, AGIV Lokale Besturen Gemeentes BouwVergunning Energie Prestatie & Binnenklimaat, EPB 4/04/2017

8 Project VKBO “Gemeentelijke basisbestanden”
Doel: aanleveren van gemeentelijke basisbestanden (gegevens over alle ondernemingen & vestigingen op het grondgebied van …) voldoen aan sterke vraag vanuit de gemeenten naar gegarandeerd volledige, juiste en actuele ondernemingsgegevens Geplande Magda diensten: aanleveren van authentieke ondernemingsgegevens uit de VKBO waar mogelijk verrijkt met dossiergegevens uit de Vlaamse overheid aangevuld met authentieke Vlaamse adresgegevens uit CRAB Verwachte voordelen: een belangrijke stap voorwaarts in het beter beheer van de gemeentelijke processen naar ondernemingen toe (op het vlak van fiscaliteit, lokale economie, mobiliteit, milieu, communicatie…)  gemiddeld 1 VTE per gemeente uitgespaard, verlaagde kosten 4/04/2017

9 Project VKBO “Gemeentelijke basisbestanden”
Voorbeeld van huidig gebruik door intercommunale Leiedal: op basis van de NACE codes in de aangeleverde VKBO gegevens de ICT bedrijven binnen de 12 steden en gemeenten van het arrondissement Kortrijk volledig in kaart brengen 4/04/2017

10 Project VKBO “Gemeentelijke basisbestanden”
Voorbeeld van huidig gebruik door intercommunale Leiedal: bepaling van de impact van openbare werken op de lokale economie 4/04/2017

11 Geo-lokalisatie vlaamse Ondernemingen
April 4, 2017 Website Waregem Burgers krijgen overzicht van alle vrije beroepen en zelfstandigen, geprojecteerd op een kaart van de gemeente Stadsbestuur krijgt lijst van nieuwkomers en vertrekkende vennootschappen en kan daardoor een onthaalbeleid of een opvolgingsactie opzetten. 4/04/2017

12 Wat staat er nog op stapel?
E-Idee : Wat kan de Vlaamse overheid nog doen voor de lokale besturen? VKBO visualiseren : geocodering, VKBO-GEO VKBO bevragen : gebruiksvriendelijker ontsluiting bestanden VKBO verbeteringen en lokale verrijkingen Lokale verrijkingen : contactgegevens, activiteitencategorisatie, veiligheid, ... Verbetering : “Foutenmanagement” : zorgen dat een burger of een bedrijf de “overheids”data gemakkelijk kan inzien en eventuele fouten melden (aan de authentieke bron : KBO, KSZ, Rijksregister, …) E-governmentdecreet juli 2008 : De Vlaamse administraties mogen niet meer vragen wat de overheid al weet. Voor lokale besturen geen verplichting, wel aanbod. Uitbouw van eigen “Vlaamse” authentieke bronnen (Vlaams Agentschap Personen met Handicap, Vlaams Energie Agentschap, milieuvergunningen, diploma’s, Landbouw, ….) 4/04/2017

13 Studie Interbestuurlijk e-government
Overleg Centrumsteden 02/10/2008 4/04/2017 Studie Interbestuurlijk e-government Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Web: 4/04/2017

14 Strategische studie geïntegreerd e-government
April 4, 2017 4/04/2017

15 Tijdsas April 4, 2017 4/04/2017

16 Bedrijven en processen
April 4, 2017 Eerste Golf : grootste stromen DL5 Dienstverlening loketten FI7 Beheer Stamgegevens IV Integrale Veiligheid PM7 Personeelsadministratie - Sociaal Secretariaat SW1 Vergunningen SW4 Ondersteuning bedrijven - Bedrijvenloket SW5 Ruimtelijke Ordening SZ8 Trajectbegeleiding - Inburgering Tweede Golf : zekere stromen CS, FI3, FI8, LS11, LS12, PM1, SB5, SB7, SB8, SW3, SW13, SZ6, SZ7, SZ13, ... Derde Golf : potentiële stromen Via telefoon, , ... Grote bereidheid tot medewerken Blijvende betrokkenheid gewenst 4/04/2017

17 SW1 Vergunningen - Overzicht
April 4, 2017 4/04/2017

18 SZ13 Woonkwaliteit – Patrimoniumgegevens
April 4, 2017 Probleem actualisering patrimoniumgegevens stelt zich bij alle gebruikers van patrimoniumgegevens : SW1 Vergunningen SW5 Ruimtelijke Ordening SZ13 Woonkwaliteit ... SW3 Waardevol Patrimonium SB5 Beheer Groen IV Integrale Veiligheid 4/04/2017

19 FI7 Beheer Stamgegevens - Patrimoniumgegevens
April 4, 2017 Ontsluiting kadastrale legger AAPD Patrimonium Documentatie 4/04/2017

20 SW1 Vergunningen – Patrimoniumgegevens
April 4, 2017 Digitale Bouwaanvraag / Bouwvergunning 4/04/2017

21 Digitale Bouwaanvraag / Bouwvergunning : Proces
30 Juni 2008

22 Digitale Bouwaanvraag / Bouwvergunning : Componenten
Aanvrager/ Architect RAMONA 2 Geo - “loket” Milieu Loket URBAIN-2 Invoer Gebouw 4.2 5 17 Orde Archi- tecten “Visum” Architect Activiteiten Architecten 15 Lokaal bestuur Provincie- Regio (Als Vergunner, Advies, Beroep, Controle, …) Toepassing Vergunner Toepassing Advies, … 9 Bredero 10 11 Regio MAGDA MAGDA MAGDA Milieu Vergun- ningen Bron Vergunningen CRAB/ BEST Bron Adres “Geo” Perceel Services Relatieset ACM/ IDM 17 3 EPB 12 1.1 16 GRB MAGDA Vergunningen Register 6 Federaal RR Bron Persoon KBO Bron Onder- neming “Alfa-num” Perceel CadNet Services “Geo” Perceel CADMAP Services URBAIN-2 Bron Gebouw E-ID 1.2 4.1 13 14 7.1 7.2 30 Juni 2008

23 SW5 Ruimtelijke Ordening – Uitwisseling RUP’s
April 4, 2017 VIP-project RWO 2008 4/04/2017

24 PM7 Personeelsadministratie – Persoonsgegevens
April 4, 2017 4/04/2017

25 DL5 District en Loket – Bevolking - Persoonsgegevens
April 4, 2017 Verkennend gesprek CBPL Privacy Commissie via VVSG juridische cel Consultatie RijksRegister voor niet-inwoners Aanbeveling CBPL maart 2008 op basis KB 3 april 1984 : Inwoners Ex-inwoners met lopend dossier Probleem stelt zich bij alle gebruikers van persoonsgegevens : FI4 Beheer Stamgegevens DL5 District en Loket : bevolking DL5 District en Loket : sociale zaken SB7 Beheer Begraafplaatsen PM7 Personeelsadministratie IV Integrale Veiligheid LS11 Kinderopvang ... 4/04/2017

26 DL5 District en Loket – Sociale Zaken
April 4, 2017 Gebruik Vaccinnet als authentieke bron vaccinatie-gegevens 4/04/2017

27 LS11 Kinderopvang - Vaccinatie
April 4, 2017 Verkennend gesprek Kind & Gezin - Vaccinnet Gebruik Vaccinnet als authentieke bron vaccinatie-gegevens 4/04/2017

28 LS11 Kinderopvang - Ouderbijdrage
April 4, 2017 Ontsluiting belastingsaanslag BeTax / Taxi FOD FINanciën BeTax / Taxi ; ontsluiting belastingsaanslag Rol Kind&Gezin 4/04/2017

29 DL5 District en Loket – Burgerlijke Stand
April 4, 2017 KSZ nodigt uit om te pushen KSZ zoekt om banden met VVSG aan te halen 4/04/2017

30 SB5 Beheer Groen – Kapvergunningen
April 4, 2017 Verkennend gesprek RWO Ruimtelijke Ordening Communicatie met RWO Ruimtelijke Ordening Bundels papier 3 cm, 4-voud , incl (digitale) foto’s Tot 1 jaar doorlooptijd, geen opvolging 4/04/2017

31 FI7 Beheer Stamgegevens – Ondernemingsgegevens
April 4, 2017 Gemeentelijke Basisbestanden VKBO e-idee 4/04/2017

32 Ondernemingsgegevens - E-idee VKBO
April 4, 2017 VKBO e-ideeën / CORVE projecten VKBO visualiseren : geocodering, VKBO-GEO VKBO bevragen : gebruiksvriendelijker ontsluiting bestanden VKBO verbeteringen en lokale verrijkingen Lokale verrijkingen : contactgegevens, activiteitencategorisatie, veiligheid, ... Verbetering : documenteren en doorgeven anomaliën aan KBO Andere ideeën Nieuwe authentieke verrijkingen bij VKBO Financiële gegevens, tewerkstelling, faillissementen, vergunningen, kadaster, ... Voeden van toepassingen Bestaande dienstenleveranciers, nieuwe projecten (POGO) Samenwerken Meewerken aan de realisatie van e-ideeën 4/04/2017

33 Overleg Centrumsteden 02/10/2008
4/04/2017 Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Tel: – Fax: – Tel: – GSM: – GSM: – Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30 bus 46, B-1000 Brussel, België Web: 4/04/2017


Download ppt "Het Magda diensten aanbod door CORVE"

Verwante presentaties


Ads door Google