De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government Gegevensuitwisseling: vlotter en eenvoudiger! Digipolis 30/09/2008 Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Boudewijngebouw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government Gegevensuitwisseling: vlotter en eenvoudiger! Digipolis 30/09/2008 Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Boudewijngebouw."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government Gegevensuitwisseling: vlotter en eenvoudiger! Digipolis 30/09/2008 Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30 bus 46, B-1000 Brussel, België Web: www.corve.be – www.corve.be/lokaalwww.corve.bewww.corve.be/lokaal Jan Godderis, projectbeheer geïntegreerd e-government voor lokale besturen Tel: (02) 553 20 14 – 0499 94 9397 E-mail: jan.godderis@bz.vlaanderen.bejan.godderis@bz.vlaanderen.be

2 Coördinatiecel Vlaams e-government Inhoud 1.CORVE 2.Studie interbestuurlijk e-government (i.s.m. VVSG en Stad Antwerpen) 3.VKBO en e-idee: stand van zaken 4.Nieuwe ontwikkelingen  Gebruikersbeheer voor lokale besturen (gblb)  Producten- en dienstencatalogus (pdc) 5.Nieuwe uitdagingen  Lokale besturen en persoonsgegevens

3 Coördinatiecel Vlaams e-government 1. CORVE

4 Coördinatiecel Vlaams e-government 1. CORVE  Coördinatiecel Vlaams e-government Departement Bestuurszaken, Vlaamse overheid  Ondersteunende rol bij het uitbouwen van e-government in Vlaanderen  Focus op vereenvoudiging en gegevensdeling: vraag niet wat de overheid al weet!  Geen ‘denktank’, maar een effectief IT-platform (data & diensten) : MAGDA-programma + MAGDA-platform (Maximale GegevensDeling tussen Administraties/Agentschappen/Applicaties) !  Meer weten: –www.corve.bewww.corve.be –www.corve.be/lokaalwww.corve.be/lokaal –www.corve.be/vkbowww.corve.be/vkbo

5 Coördinatiecel Vlaams e-government CORVE - MAGDA platform UMEUME KBO RR KSZ   Geauthenticeerde en geïdentificeerde beveiligde toegang tot websites: ACM   Ontsluiting authentieke gegevensbronnen en gegevensuitwisseling: MAGDA platform MAGDA platform informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten informatie diensten VKBOVKBP front- office front- office front- office back- office back- office back- office front- office front- office front- office back- office back- office back- office front- office front- office front- office back- office back- office back- office (VKBGeo) Vlaamse portaal eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website eigen website FEDERALE OVERHEID VLAAMSE IVA’s Rp & EVA’s MINISTERIES VAN DE VLAAMSE OVERHEID LOKALEOVERHEDEN ACM (Access Control Management) gewone burgers Vlaamse ambtenaren doel- groepen 5 28/06/2014 FOD FIN

6 Coördinatiecel Vlaams e-government CORVE - Strategische studie geïntegreerd e-government 6 28/06/2014

7 Coördinatiecel Vlaams e-government 2. Studie geïntegreerd e-government

8 Coördinatiecel Vlaams e-government 2. Studie interbestuurlijk e-government  Op basis van contacten die ontstonden tijdens de Studie geïntegreerd e-government (IBM-studie)  heeft behoefte aan tal van gegevens beheerd door centrale overheden voor uiteenlopende processen. weet dat dezelfde behoefte bestaat bij de 307 andere Vlaamse steden en gemeenten en is eveneens vragende partij voor het ontsluiten van deze gegevens. heeft als missie dit soort gegevens te ontsluiten t.a.v. overheden en nu ook t.a.v. lokale besturen

9 Coördinatiecel Vlaams e-government 2. Studie interbestuurlijk e-government  Er ontstaat een natuurlijk partnership:  - maakt de nodige tijd vrij om de behoefte in kaart te brengen en af te wegen. - stelt de eigen procesanalyse t.b.s bewaakt dat de resultaten relevant zijn voor, en geldig zijn t.a.v. alle Vlaamse steden en gemeenten - stelt een analist en expertise ter beschikking om deze vragen verder uit te werken, en de betrokken processen verder te analyseren. - contacteert de betrokken Vlaamse en federale administraties.

10 Coördinatiecel Vlaams e-government 2. Studie interbestuurlijk e-government  Projectaanpak 1.Opmaak overzicht van de volledige behoefte voor gegevensuitwisseling met lokale besturen: Voor elk proces: –De benodigde authentieke gegevens + potentiële bron –Inschatting belang proces: werklast, potentiële gegevenstransacties, belang in het dienstenpakket van het bestuur, … –Betrokken partijen 2.Selectie van een aantal processen voor nadere analyse: –In overleg tussen Stad Antwerpen, VVSG en CORVE 3.Gedetailleerde analyse van de geselecteerde processen: –Detailstudie benodigde gegevens en processtromen –Contacten met betrokken Vlaamse en federale administraties 4.Realisatie van de gegevensuitwisseling samen met alle betrokken diensten –Projectmatige aanpak, getrokken door de betrokken centrale adminsitraties –Resultaten verwacht in de komende jaren

11 Coördinatiecel Vlaams e-government 2. Studie interbestuurlijk e-government  Selectie volgens twee criteria –Interbestuurlijk karakter: zoektocht naar de processen met de gegevensuitwisseling tussen centrale en lokale overheden –Relevantie: zoektocht naar die interbestuurlijke processen, die bij digitalisering/vereenvoudiging de grootste meerwaarde opleveren.  Uit 108 processen werden 10 processen geselecteerd –Voor projectmatige aanpak –Met een wisselende graad van complexiteit –Met een sterk uiteenlopende doorlooptijd

12 Coördinatiecel Vlaams e-government 2. Studie interbestuurlijk e-government 12 28/06/2014

13 Coördinatiecel Vlaams e-government 2.1. Digitale bouwaanvraag  Kenmerken: –Bijzonder complex project –Erg grote relevantie voor lokale en provinciale besturen, Vlaamse overheid, en burgers/ondernemingen –Al opgestart vanuit RWO (Vlaams beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed)  Doel –Uitwisselingsformaat en normen definiëren –Digitaal indienen van de aanvraag door de bouwheer/architect bij de lokale overheden –Datastore met alle bouwaanvragen –Decentraal project met gegevensuitwisseling via webservices ==> integratie in Vlaamse software en in softwarepakketten van lokale en provinciale besturen

14 Coördinatiecel Vlaams e-government 2.1. Digitale bouwaanvraag  Stand van zaken –Langlopend project –Functionele analyse voor datamodel lopend bij Vlaamse overheid –Interactie met federaal project URBAIN 2 •URBAIN 1: bouwvergunningen worden door lokale besturen doorgegeven naar kadaster vanuit softwarepakketten gemeente •URBAIN 2: integratie van formulieren (NIS). De informatie uit URBAIN 2 wordt beschikbaar voor alle belanghebbende overheden. –Vraag vanuit: •Beheer stamgegevens •Vergunningen •Ruimtelijke ordening •Woonkwaliteit •Waardevol patrimonium •Beheer groen •Integrale veiligheid

15 Coördinatiecel Vlaams e-government 2.2. Ontsluiten gegevens kadastrale legger  Ontsluiten eigendomsgegevens vanuit kadaster –Zowel vraag vanuit Vlaamse overheidsdiensten als vanuit lokale besturen. –Toch nog toe aan de hand van een cd-rom (1,5 jaar achterstand) –Privacymachtiging nodig •CORVE •Afnemer –Wellicht ontsluiting a.d.h.v. webservices (vanuit software) –Ook andere ontsluiting? –Vraag vanuit: •Beheer stamgegevens •Ruimtelijke ordening •Stedenbouwkundige vergunningen •Waardevol patrimonium •Ruimtelijke ordening •Integrale veilidheid •Beheer groen

16 Coördinatiecel Vlaams e-government 2.3. Uitwisseling RUP’s  Uitwisseling ruimtelijke uitvoeringsplannen –In beide richtingen –Tussen lokale besturen, provincies en Vlaamse overheid –Vraag vanuit: •Ruimtelijke ordening

17 Coördinatiecel Vlaams e-government 2.4. Ontsluiten basisgegevens over personen  Basisgegevens over een persoon? –Naam, woonplaats, rijksregisternummer, gezinssamenstelling, … –Al beschikbaar voor eigen inwoners, want de gemeenten voeden de ‘authentieke bron’, maar niet beschikbaar m.b.t. niet-inwoners •Personeelsleden •Dienstverlening aan niet-inwoners (vaak bij vrijetijdsdiensten) –Vraag vanuit: •Beheer stamgegevens •Districten •Bevolking •Sociale zaken •Personeelsadministratie •Integrale veiligheid •Beheer begraafplaatsen •Kinderopvang  Juridisch: –Momenteel enkel juridisch haalbaar voor inwoners en ex-inwoners met een lopend dossier ==> verkennen mogelijkheden (op termijn ook ruimer dan rijksregister)

18 Coördinatiecel Vlaams e-government 2.5. (Polio)vaccinaties  Poliovaccinaties –Controletaak bij lokale besturen: aanschrijven ouders vs voor ongeveer 90% van de doelgroep is dit al gekend bij Kind En Gezin –Ontsluiten van deze gegevens vanuit Kind En Gezin –Vraag vanuit: •Kinderopvanginitiatieven (alle verplichte vaccinaties) •Bevolking (polio)

19 Coördinatiecel Vlaams e-government 2.6. Ouderbijdrage kinderopvang  Ouderbijdrage kinderopvang –Vaak inkomensgerelateerde bijdrage –Wordt gecontroleerd aan de hand van belastingsbrief •Interpretatieproblemen •Privacygevoeligheid •Administratieve last en efficiëntie –Deze gegevens kunnen ontsloten worden vanuit de FOD Financiën –Inkomensstudie CORVE (heel veel inkomensdefinities in gebruik!) –Privacymachtiging nodig •CORVE •Lokaal bestuur –Ook vraag naar inkomensgegevens vanuit Vlaamse overheidsdiensten –Kind En Gezin is eveneens vragende partij, en denkt aan een centrale module. –Vraag vanuit: •Kinderopvanginitiatieven

20 Coördinatiecel Vlaams e-government 2.7. e-Birth  Elektronische geboorteaangifte –Moet men zich nog naar het gemeentehuis begeven voor een geboorteaangifte? –Bestaand federaal project, met belangrijk juridisch luik. –Verschillende opties met een wisselende graad van ambitie en complexiteit –Vraag vanuit: •Burgerlijke stand –KSZ als intermediair – mogelijke start samenwerking KSZ-CORVE t.a.v. lokale besturen.

21 Coördinatiecel Vlaams e-government 2.8. Inburgering  Uitwisseling tussen Vlaamse Kruispuntbank Inburgering en OCMW’s, VDAB en VMSW. –Vooral relevant voor de OCMW’s •Ook relevant voor sommige steden, nl. degene die een eigen onthaalbureau hebben ( provinciale onthaalbureau’s –Diensten •Inburgering  VDAB: bestaat al •VDAB  Inburgering: te bouwen •KBI  OCMW’s –Alle gegevens: inbreuken, inburgeringscursussen –Zelfde dienst als t.a.v. VDAB –Verwijzingsrepertorium bij CORVE –Vraag vanuit: •Onthaalbureau •OCMW

22 Coördinatiecel Vlaams e-government 2.9 Ondernemingsgegevens  E-ideeprogramma: VKBO-dienstverlening aanpassen aan de noden van de lokale besturen: –Te verwachten: •VKBO-gemeenterapporten: mei 2009 (zie verder) •VKBO-geoGUI: begin 2010 •VKBO: verrijkingen en meldingen: 2010 •Ontsluiten extra authentieke bronnen: tewerkstellingsgegevens, CRAB, jaarrekeningen, … –Vraag vanuit: •Beheer stamgegevens –Zie verder

23 Coördinatiecel Vlaams e-government 2.10 Kapvergunningen  Vermijden lijvig papieren dossier –Vraag om dossier in te dienen via e-mail –Vraag vanuit: •Beheer groen Toont aan dat de oplossing van problemen soms ook erg eenvoudig kan zijn ;-)

24 Coördinatiecel Vlaams e-government 3. VKBO en e-idee: stand van zaken

25 Coördinatiecel Vlaams e-government 3. VKBO en e-idee  Mei 2009: VKBO-gemeenterapporten! –‘E-idee 2: VKBO-bevraging’, met als doel het ontsluiten van ondernemingsgegevens op maat van lokale besturen –Naast de VKBO-GO, de webservices en de gemeentebestanden + generieke publicaties komt er een extra outputformaat. –Gericht op leesbaarheid, niet voor integratie in toepassingen  Begin 2010: Geo-GUI –‘E-idee 1: VKBO-visualisering’ –Centraal raadplegen op kaart –Geo-rapporteringen: ondernemingen binnen straal, polygoon –Widget voor weergave die geconfigureerd kan worden + eenvoudige integratie in lokale websites  2010: VKBO verrijken door lokale besturen + meldingen inzake kwaliteit: –‘E-idee 3: VKBO lokale verrijkingen’ en ‘E-idee 4: lokale verbeteringen’ –Verrijkingen toevoegen: contactgegevens - algemeen/specifiek, activiteitenaanduiding, … –Wellicht kwaliteitsignalen VKBO –Aanduiden potentiële fouten –+ ontwikkelingen bij KBO

26 Coördinatiecel Vlaams e-government Zicht op uw lokale economie ! Welke VKBO-dienst voor uw lokaal bestuur? KBO-kopie VKBO- dienstenlaag aandeelhouders Jaarrek RSZ CRAB Dossiers Webapplicatie VKBO-GO VKBO- gemeente- rapport VKBO-gemeente- bestand VKBO- webservices + generieke publicaties ftp Soft- ware bulkgegevens Individuele onderneming Online opzoeken en details bekijken! Een overzicht van de lokale economie in uw gemeente. ! Uw software haalt de gegevens rechtstreeks op. In een lijst In een databank U integreert!U consulteert!

27 Coördinatiecel Vlaams e-government Zicht op uw lokale economie ! Welke VKBO-dienst voor uw lokaal bestuur? KBO-kopie VKBO- dienstenlaag aandeelhouders Jaarrek RSZ CRAB Dossiers Webapplicatie VKBO-GO VKBO- gemeente- rapport VKBO-gemeente- bestand VKBO- webservices + generieke publicaties ftp Soft- ware bulkgegevens Individuele onderneming Online opzoeken en details bekijken! Een overzicht van de lokale economie in uw gemeente. ! Uw software haalt de gegevens rechtstreeks op. In een lijst In een databank U integreert!U consulteert! verrijkingen meldingen entiteiten VKBO-Geo KBOKBO Uitgebreide documentatie

28 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO-gemeentebestanden: reden Maar: VKBO-gemeentebestanden stellen een aantal uitdagingen!  Leesbaarheid bestanden: –Véél informatie –Scheiding onderneming – vestiging ==> minimaal 2 records per onderneming –Veel dubbele info: code + vertaling code.

29 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO-gemeentebestanden: reden  VKBO-gemeentebestanden waren niet-periodiek: –Voor volgend bestand nieuwe aanvraag nodig –Geen updates: wat is de evolutie t.o.v. het vorige bestand.  Beperkte verrijkingen: –Enkel basisgegevens van de ondernemingen en hun vestigingen –De officieel geregistreerde activiteiten (Nacebel).

30 Coördinatiecel Vlaams e-government Van bestanden naar rapporten  Twee fasen! –Q2 2009: •Vernieuwde en vereenvoudigde gegevensset •Abonnementsstructuur: krijg maandelijks een nieuwe gegevensset •Updatelijsten met: 1.Startende en stoppende ondernemingen 2.Verhuisbewegingen naar, uit en binnen uw gemeente •Eerste verrijking: hoedanigheden

31 Coördinatiecel Vlaams e-government Van bestanden naar rapporten 2 fasen!  2-de helft 2009: méér verrijkingen: •Jaarrekeningsgegevens •Tewerkstellingsklasse •Geografische coördinaten

32 Coördinatiecel Vlaams e-government Van bestanden naar rapporten Beide varianten blijven bestaan:  VKBO-gemeentebestanden: –Voor integratie in databanken, of om er zelf verder mee aan de slag te gaan (van MS Access, over Open Office Base, tot professionele databanken) –Voor specifieke rapporten op maat (vb. toestand op 1 januari)  VKBO-gemeenterapporten: –Leesbare variant voor ‘menselijke’ consultatie

33 Coördinatiecel Vlaams e-government Voordelen bij gemeente rapporten  Abonnementsstructuur –U ontvangt automatisch maandelijks een nieuw rapport  Eenvoudiger weergave –Ondernemingen en vestigingen gekoppeld •Groen= onderneming (maatschappelijke zetel) •Wit = vestiging •Vestigingen zijn wegklikbaar –Ondernemingen met afwijkende status aangeduid –Codekolommen wegklikbaar

34 Coördinatiecel Vlaams e-government Voordelen bij gemeente rapporten  Eerste verrijkingen: –Activiteiten (zoals bij de huidige gemeentebestanden) –Hoedanigheden (BTW-plicht, RSZ-plicht, ambachtsman, geregistreerd aannemer) –Meer verrijkingen volgen tijdens de tweede helft 2009.  Updatelijsten: –Lijst met opgestarte en gestopte ondernemingen –Verhuisbewegingen •naar uw gemeente •vanuit uw gemeente naar een andere gemeente •binnen uw gemeente.

35 Coördinatiecel Vlaams e-government 4. Nieuwe ontwikkelingen

36 Coördinatiecel Vlaams e-government 4. Nieuwe ontwikkelingen  Gebruikersbeheer voor lokale besturen –Toegang tot Vlaamse toepassingen door lokale besturen –Nu: tal van oplossingen: ambtenarentoken, talloze username-paswoorden –Nu: beheer door Vlaamse overheid ==> procedures ==> VO heeft geen zicht op wijzigingen bij het lokale besturen –Binnenkort: webtoepassing zodat lokaal bestuur dit zelf kan beheren. –Binnenkort: aanmelden via EIK –Aanpak: alle gemeente-/stadssecretarissen hebben toegang + kunnen delegeren –Aanpak: aanmaken ‘gebruiker’ (1x)  aanmaken ‘relatie tot lokaal bestuur’ (1x)  toekennen gebruikersrechten (periodiek) –Timing: zomer 2009 –Eerste toepassingen: VKBO-GO, Digiflow, E-birth  Meer hierover in specifieke presentatie!

37 Coördinatiecel Vlaams e-government 4. Nieuwe ontwikkelingen  Producten- en dienstencatalogus (pdc) –Eenduidig overzicht van de dienstverlening van de overheid •Interbestuurlijk: lokaal + Vlaams (+ federaal) •Geïntegreerd: één overzicht •Gedistribueerd: op Vlaamse websites en op website van uw lokaal bestuur –Stand van zaken •Consortium V-ICT-OR/VVSG als catalysator •Verkennende fase •Dataformaat als eerste stap –Nog definitieve politieke beslissing nodig  Meer hierover in specifieke presentatie

38 Coördinatiecel Vlaams e-government 5. Nieuwe uitdagingen

39 Coördinatiecel Vlaams e-government Nieuwe uitdagingen  Lokale besturen en persoonsgegevens –Studie geïntegreerd e-government (CORVE - VVSG – Antwerpen): •Persoonsgegevens (niet-inwoners) •Inkomensgegevens (kinderopvang) •Eigendomsgegevens (kadaster) •Vaccinatiegegevens •Inburgering –Andere vragen: •Sociaal statuut •Inkomenscategorieën –Nog heel veel vraagtekens: •Juridisch: privacymachtigingen? •Organisatorisch: draagkracht CORVE? •Technisch ontwikkeling: nieuwe diensten – generiek karakter? •Technische ontwikkeling: beveiligde gegevensuitwisseling organiseren?!  Nog heel wat verkenning nodig.

40 Coördinatiecel Vlaams e-government Bedankt voor uw aandacht Nog vragen? Meer informatie over het Vlaamse e-government en de Coördinatiecel Vlaams e-government: http://www.vlaanderen.be/e-government/ http://www.vlaanderen.be/e-government/E-GOVERNMENT


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government Gegevensuitwisseling: vlotter en eenvoudiger! Digipolis 30/09/2008 Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Boudewijngebouw."

Verwante presentaties


Ads door Google