De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Coördinatiecel Vlaams e-government E-idee Stand van zaken december 2008 Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Coördinatiecel Vlaams e-government E-idee Stand van zaken december 2008 Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30."— Transcript van de presentatie:

1 Coördinatiecel Vlaams e-government E-idee Stand van zaken december 2008 Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30 bus 46, B-1000 Brussel, België, egovernment@vlaanderen.be, tel: 02/553 00 35, fax: 02/553 55 42 egovernment@vlaanderen.be Jan.godderis@bz.vlaanderen.beJan.godderis@bz.vlaanderen.be, tel: 02/553 20 14, 0499 94 93 97 Jan.godderis@bz.vlaanderen.be Web: http://www.corve.behttp://www.corve.be

2 Coördinatiecel Vlaams e-government Even uitzoomen …  3 projecten uit de nota e-idee –VKBO visualiseren (GIS): maximale scope: CRAB-verrijking, webservices en integratie in dienstverlening, VKBO-geo-rapportering, bedrijven op kaart –VKBO bevragen: vaag projectidee: aangepaste output voor lokale besturen: méér gegevens, eenvoudiger begrijpbare gegevens, updatelijsten, … –VKBO lokaal verrijken: lokale besturen kunnen die gegevens aanvullen die ontbreken in authentieke bronnen. –VKBO lokaal verbeteren fouten kunnen melden aan KBO + mogelijke andere initiatieven voor betere kwaliteit

3 Coördinatiecel Vlaams e-government Even uitzoomen … Hoe ver staan we?  Visualiseren: –Verschillende analyses lopende –Enkele in ver gevorderd stadium –Door de budgetaire beperking moeten nu keuzes gemaakt worden –CRAB-integratie > VKBO-georapportering > integratie in dienstverlening > generieke bedrijvengids via widgets?  Bevraging: –Scope verfijnd tot: excelbestanden (zgn. gemeenterapporten) met: Meer intuïtieve weergave Méér gegevens Updatelijsten Abonnementsstructuur met automatische maandelijkse aanlevering –Versie 1 kan binnenkort beschikbaar komen

4 Coördinatiecel Vlaams e-government Even uitzoomen … Hoe ver staan we?  Lokale verrijkingen –Wellicht meest complexe project. Scope moet samen met lokale besturen geöperationaliseerd worden. –Haalbaarheidsstudie lopende. –Nood aan verdere bespreking met geïnteresseerde besturen!!!  Lokale verbeteringen en datakwaliteit –On hold tot er werkbare afspraken zijn met KBO –Interpretatieregels: POC – wie? –Documentatie voor gebruikers Achtergrondinfo die je kunt gebruiken t.a.v. uw ondernemingen Documentatie gekende fouten. Work in progress! ==> jullie input is belangrijk.

5 Coördinatiecel Vlaams e-government Even uitzoomen …  Lokale projecten –Vanuit oogpunt CORVE Enerzijds: feedback, input, … Anderzijds: betrokkenheid bij wat jullie realiseren met deze projecten en advisering hierbij. –Engagementsverklaringen: quo vadis? Politiek gegeven Afhankelijk van boodschap nieuw kabinet –Jullie input is belangrijk voor de boodschap die wij kunnen brengen aan de beleidsmakers!

6 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO visualiseren: Bespreking analyses

7 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO visualiseren (geo)  Analyse 1: CRAB-update –Doel: VKBO voeden met CRAB-gegevens ==> Van VKBO naar AGIV: gewijzigde ondernemingsgegevens doorgeven ==> Van AGIV naar VKBO: doorgeven geografische coördinaten: - CRAB-adres - x,y –Stand van zaken: Analyse afgerond Procedure voor bestelling lopende. Voorlopig NO-GO

8 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO visualiseren  Analyse 2: VKBO-geoloket –Doel: Correctie locatie onderneming/vestiging mogelijk te maken door lokale besturen (GRAB) Ondernemingen op kaart tonen (module bij VKBO) –Waar mogelijk op basis van CRAB –Anders extrapolatie Mogelijkheden geo-rapportering –Ondernemingen binnen straal of polygoon –Starters en stoppers weergeven op kaart –Externe afhankelijkheden: user management –Stand van zaken: Analyse van het meerjarentraject afgerond Moet verfijnd worden naar een functionele analyse ‘fase 1 bouw’ –Quid bedrijvengids voor lokale besturen ? Principe van widget werd opgenomen Vergt een aparte functionele en technische analyse om dit verder uit te bouwen Wordt pas opgenomen als de andere elementen voldoende uitgekaard zijn

9 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO visualiseren  Feedback is welkom!  Timing: –CRAB-update: wellicht 2-de helft 2009 –Mogelijke tussentijdse ‘initial’ load CRAB –Ondernemingsloket: wellicht eind 2009, begin 2010

10 Coördinatiecel Vlaams e-government Even pauzeren Al vragen?

11 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO bevraging: Van VKBO-gemeentebestand naar VKBO-gemeenterapport!

12 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO-gemeentebestanden  VKBO bezorgt lokale besturen sinds enkele jaren gratis VKBO-gemeentebestanden.  Deze gemeenterapporten bevatten de basisgegevens van de ondernemingen en hun vestigingen die in uw gemeente liggen.  Het aantal geïnteresseerde gemeenten blijft stijgen. Er bestaat grote nood aan ondernemingsgegevens bij de Vlaamse gemeenten..

13 Coördinatiecel Vlaams e-government VBKO-bevraging Maar: VKBO-gemeentebestanden stellen een aantal uitdagingen!  Leesbaarheid bestanden: –Véél informatie –Scheiding onderneming – vestiging ==> minimaal 2 records per onderneming –Veel dubbele info: code + vertaling code.

14 Coördinatiecel Vlaams e-government VBKO-bevraging  VKBO-gemeentebestanden waren eenmalig: –Voor volgend bestand nieuwe aanvraag nodig –Geen updates: wat is de evolutie t.o.v. het vorige bestand.  Beperkte verrijkingen: –Enkel basisgegevens van de ondernemingen en hun vestigingen –De officieel geregistreerde activiteiten (Nacebel).

15 Coördinatiecel Vlaams e-government VBKO-bevraging  E-ideeprogramma: –VKBO visualiseren: geo! –VKBO bevragen: nieuwe generatie gemeentebestanden! –VKBO Lokale verrijkingen en verbeteringen: kwaliteit en volledigheid!  Nieuwe generatie gemeentebestanden als belangrijk spoor! (E-ideeproject 2: VKBO-bevraging) Voorbeeldbestand Voorbeeldbestand

16 Coördinatiecel Vlaams e-government VBKO-bevraging 2 fasen!  X januari 2009: Vernieuwde en vereenvoudigde gegevensset Abonnementsstructuur: krijg maandelijks een nieuwe gegevensset Updatelijsten met: 1.Startende en stoppende ondernemingen 2.Verhuisbewegingen naar, uit en binnen uw gemeente Eerste verrijking: hoedanigheden

17 Coördinatiecel Vlaams e-government VBKO-bevraging : van bestanden naar rapporten 2 fasen!  2-de helft 2009: méér verrijkingen: Jaarrekeningsgegevens Tewerkstellingsklasse Geografische coördinaten ==> Meer dan ooit een schat aan informatie voor administratie en beleid, in een leesbare variant

18 Coördinatiecel Vlaams e-government VBKO-bevraging Beide varianten blijven bestaan:  VKBO-gemeentebestanden: –Voor integratie in databanken, of om er zelf verder mee aan de slag te gaan (van MS Access, over Open Office Base, tot professionele databanken) –Voor specifieke rapporten op maat (vb. toestand op 1 januari)  VKBO-gemeenterapporten: –Leesbare variant voor ‘menselijke’ consultatie

19 Coördinatiecel Vlaams e-government VBKO-bevraging: voordelen  Abonnementsstructuur –U ontvangt automatisch maandelijks een nieuw rapport  Eenvoudiger weergave –Ondernemingen en vestigingen gekoppeld Groen= onderneming (maatschappelijke zetel) Wit = vestiging Vestigingen zijn wegklikbaar –Ondernemingen met afwijkende status aangeduid –Codeskolommen wegklikbaar

20 Coördinatiecel Vlaams e-government VBKO-bevraging: voordelen  Eerste verrijkingen: –Activiteiten (zoals bij de huidige gemeentebestanden) –Hoedanigheden (BTW-plicht, RSZ-plicht, ambachtsman, …) –Meer verrijkingen volgen tijdens de tweede helft 2009.  Updatelijsten: –Lijst met opgestarte en gestopte ondernemingen –Verhuisbewegingen naar uw gemeente vanuit uw gemeente naar een andere gemeente binnen uw gemeente.

21 Coördinatiecel Vlaams e-government VBKO-bevraging  Stap voor stap lanceren –Eerst e-idee-gemeenten –Dan de andere huidige gebruikers –Daarna voor elke gemeente  Feedback kan –Ik bezorg een voorlopig bestand –Jullie geven me commentaar –Jan.godderis@bz.vlaanderen.beJan.godderis@bz.vlaanderen.be

22 Coördinatiecel Vlaams e-government Even pauzeren Al vragen?

23 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO lokaal verrijken: Werkbare scope definiëren

24 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO lokaal verrijken  Algemeen: –Groot verhaal, met veel vragen –Enkel die verrijkingen die niet uit authentieke bronnen kunnen –Nog belangrijke keuzes nodig  Belangrijke technische uitdagingen –Identity management (buiten CORVE) User Management Ondernemingen User Management Lokale Besturen –VKBO: van READ naar WRITE

25 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO lokaal verrijken  Welke verrijkingen? –Gevoed door ambtenaren (fase 1), of door ondernemingen (mogelijke tweede fase) –Openbaarheid: publieke, ondernemingsverrijkingen of ambtenarenverrijkingen. 1.Contactgegevens -Van de onderneming zelf -Van contactpersonen in de onderneming 2.Bankrekeningnummers 3.Veiligheidsgegevens (niet? – enkel wat in contactgegevens en vrije info inpasbaar is) 4.Eenvoudigere activiteitencategorisatie 5.Openingsuren 6.Algemene vrije informatie 7.Wellicht niet: bereikbaarheid, gebouwenplannen, URL

26 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO lokaal verrijken  Keuzes: –Welke verrijkingen? – voorlopig geen veiligheidsgegevens? –Wie kan wat zien? Wie kan wat toevoegen? En vooral wie kan wat wijzigen? –Beperking tot maatschappelijke zetels en vestigingen die op het eigen grondgebied liggen. –Publiek karakter verrijkingen? – al ambtenarenverrijkingen? –Regels voor het wijzigen van verrijkingen. –Beperkt aantal toegelaten waarden: soorten contactgegevens, activiteitencategorieën, … –Input: GUI? Webservices? + punctueel of bulk? Kwaliteitscontrole bulk-xml’s. –Outputbehoeften: GUI? Bestanden? Webservices en/of ftp? –Use cases. Mogelijkheden en beperkingen? –Idee: zelf al activiteitencategorisatie afleiden uit Nacebel, of liever vanuit tabula rasa vertrekken. –Bij contactgegevens: tijdsdimensie: actief tot? –Categorisatie: 3 niveaus?: Hoofdcategorie (vb. horeca) – activiteit (restaurant)- specialiteit (italiaans) –Openingsuren: bevraagbaarheid, verlofperiode? –Mogelijkheid blokkeren gegevens? –Rol voor intercommunales, provincies?

27 Coördinatiecel Vlaams e-government Even pauzeren Al vragen?

28 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO lokaal verbeteren: Verschillende stappen

29 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO verbeteren en datakwaliteit  Spoor fouten melden –Eenvoudig formulier –Akkoord met KBO nodig  on hold!  Spoor documentatie –Binnenkort eerste documentatie online –Gekende fouten –Fiche: ondernemingen en KBO Wat moet de onderneming doen? Wat kan uw gemeentebestuur doen? –Mogelijk op termijn: structurele fouten en structurele oplossingen!

30 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO verbeteren en datakwaliteit  Proof of concept –Aanduiden van potentiële fouten –Partner gezocht! –Poc naar relevantie en voldoende volledigheid foutensignalisatie –Poc naar haalbaarheid als werkinstrument

31 Coördinatiecel Vlaams e-government Bedankt voor uw aandacht Nog vragen? Meer informatie over het Vlaamse e-government en de Coördinatiecel Vlaams e-government: http://www.vlaanderen.be/e-government/ http://www.vlaanderen.be/e-government/E-GOVERNMENT

32 Coördinatiecel Vlaams e-government VKBO lokaal verbeteren en datakwaliteit –Signalen: 1.Onderneming allicht ‘de facto stopgezet’, gebaseerd op KBO-rechtstoestand (12 selecties) 2.Vestiging allicht stopgezet vermits onderneming officieel stopgezet 3.Vestiging allicht stopgezet vermits onderneming allicht ‘de facto stopgezet’ op basis van VKBO-signaal 1 4.Onderneming OF vestiging allicht stopgezet vermits geen actieve hoedanigheden EN activiteiten meer 5.Onderneming allicht stopgezet vermits enige actieve hoedanigheid (BTW) stopgezet 6.Onderneming of vestiging op betrokken adres allicht stopgezet vermits adres 'geschrapt' door KBO 7.Onderneming_Natuurlijk Persoon allicht stopgezet, gebaseerd op enkele (5) Reden_Einde_Functie vd enige (!) geregistreerde functiehouder in KBO 8.Onderneming allicht niet meer actief onder het vermelde ondnr, vermits officieel opgeslorpt door /gesplitst in / gefusioneerd met andere onderneming 9.Vestiging allicht te herkoppelen aan nieuwe onderneming XXX óf vestiging stopgezet, vermits vestiging gekoppeld aan onderneming vermeld in sign 8


Download ppt "Coördinatiecel Vlaams e-government E-idee Stand van zaken december 2008 Coördinatiecel Vlaams e-government (CORVE) Boudewijngebouw 4B, Boudewijnlaan 30."

Verwante presentaties


Ads door Google