De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Samen Werken aan Veiligheid – Gewoon Doen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Samen Werken aan Veiligheid – Gewoon Doen"— Transcript van de presentatie:

1 Samen Werken aan Veiligheid – Gewoon Doen
Mr. Tom Doppenberg DI Afdeling Veiligheid NVVC april 2012

2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat DID WD DVS Afdeling Veiligheid Dienst Infrastructuur NN NH IJG ON UT ZH NZ ZL NB LB NVVC april 2012

3 Regionale Diensten Landelijke Diensten Opdrachten Kaders Richtlijnen
Monitoring Nieuwbouw Onderhoud Regie Regionale Diensten Landelijke Diensten Hoofdwegennet Hoofdvaarwegennet Watermanagement Beheer en Onderhoud Aanleg NVVC april 2012

4 “Integrale Veiligheid” = 13 veiligheidsthema’s, o.a.:
Arbeidsveiligheid Brandveiligheid Tunnelveiligheid Verkeersveiligheid Veiligheid tegen overstromingen Sociale veiligheid Security Veiligheid zee- en binnenvaart Externe veiligheid Constructieve veiligheid NVVC april 2012

5 Bestuurlijke verankering
Permanent verbeteren Transparant afwegen Voorbereid zijn op restrisico’s Veiligheidsmanagement 2003: V&W Corporate Visie Veiligheid Eerste verkenning 2005: RWS Nulmeting Veiligheid Beleidsverklaring Programmaplan Landelijk programmateam Regulier overleg RD’s en LD’s 2007: Programma Versterking Veiligheidsmanagement RWS Bestuurlijke verankering 2011: Kader Veiligheidsmanagement RWS 2015: Veiligheid vanzelfsprekend deel van RWS-cultuur Samen met omgeving NVVC april 2012

6 Structuur Plan Act Do Check Beleid Processen Uitvoering
Water, scheepvaart, verkeer, bouw, per domein wordt veiligheid verschillend aangevlogen. Er is geen eenduidige structuur die de basis vormt voor de aanpak van onveiligheid. Veiligheidsmanagement wordt bij o.a. grote procesindustrieën en in de luchtvaart al jarenlang toegepast. Rijkswaterstaat wil niet het wiel opnieuw uitvinden. Om die reden is onderzoek uitgevoerd bij organisaties die al jaren werken aan veiligheidsmanagement: Shell, Prorail, The Highway Agency en Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond De inzet van deze beschikbare kennis willen we optimaal inzetten voor rijkswaterstaat. NVVC april 2012

7 Cultuur GENERATIEF We doen het goed of we doen het niet
PATHOLOGISCH Wat maakt het uit zolang we niet gepakt worden REACTIEF Veiligheid is belangrijk, we doen er veel aan iedere keer dat we ongeluk hebben BEREKENEND We hebben systemen om alle gevaren hantereerbaar te maken PROACTIEF We werken aan problemen die we nog steeds vinden GENERATIEF We doen het goed of we doen het niet Toenemend vertrouwen In toenemende mate geïnformeerd Steeds beter geïnformeerd NVVC april 2012

8 Organisatie- en cultuurverandering
Van impliciet naar expliciet Ad hoc naar planmatig Versnipperd naar gestructureerd Incidenteel naar verankerd NVVC april 2012

9 Hoe krijg je dat rotsblok omhoog?
Schep duidelijkheid Koester de top Prikkel de werkvloer NVVC april 2012

10 1. Zorg voor duidelijke kaders en doelstellingen
“Nul doden, nul gewonden” , pro-actieve veiligheidscultuur RWS Kader Veiligheidsmanagement Gedragsregels Leidraad Integrale Veiligheid Veiligheid expliciet beleggen in (project)organisatie Veiligheid in plannings- en monitoringscyclus Instrumenten en Formats voor planning, monitoring en rapportage NVVC april 2012

11 2. Koester het commitment van de top
Beleidsverklaring Veiligheidsmanagement Expliciet Intern Opdrachtgeverschap Jaarlijkse Safety Top Standaard agendapunt Contact met andere sectoren Shell, Schiphol Strategische alliantie met ProRail GWW-netwerk NVVC april 2012

12 3. Organiseer de interactie met de werkvloer
Kaderadviseurs in de Regio Regiegroepen (regionaal, landelijk) RWS Veiligheidsnetwerk (landelijk) Opleidingen en communicatie Incidentmeldpunt ( ) Incidentregistratie en -onderzoek NVVC april 2012

13 Succesformule voor dit proces?
Volg de weg zoals die zich ontrolt en probeer de zaken niet te forceren Handel in harmonie met jezelf en met je omgeving 13 NVVC april 2012

14 Impressie van de huidige toestand
Film Samen Werken aan Veiligheid 14 NVVC april 2012

15 Succesformule? Klein beginnen Organisch laten groeien
10 Vroege Volger-projecten voor Leidraad Integrale Veiligheid Organisch laten groeien Implementatie door Regionale Diensten RWS in eigen tempo Realistische doelen stellen “2012: proactieve veiligheidscultuur voor arbo” Organiseer steun en zoek medestanders Over de schutting gooien werkt niet Sla mijlpalen Werk aan Weerbaarheid 15 NVVC april 2012

16 Integraal Veiligheids Plan SMART geformuleerde projectambitie
Heldere verdeling rollen en taken Passende veiligheidsaanpak Continu veiligheidsbesef medewerkers Beheersmaatregelen obv risicoafweging (bronaanpak) Integraal VeiligheidsDossier (relevante documentatie) Verantwoording in elke termijnrapportage aan interne opdrachtgever Snelle melding en registratie van incidenten en bijna-ongevallen Ongevalsonderzoek indien nodig NVVC april 2012

17 Doelstellingen per veiligheidsdomein
Arbeidsveiligheid 0 doden en 0 ernstig gewonden Voldoen aan Arbowetgeving Hoogwaterbescherming Voldoen aan de veiligheidsnorm per dijkring Verkeersveiligheid 2020 alle wegen minimaal Eurorap 3 sterren Evenredige bijdrage landelijke doelstelling OBR normen voor stroefheid en spoorvorming Nautische Veiligheid Geen stijging aantal significante ongevallen Externe Veiligheid Risiconormen externe veiligheid Tunnelveiligheid WARVW, VR-C Constructieve Veiligheid Eurocodes Machineveiligheid Warenwetbesluit, Machinerichtlijn, Arbowet. Brandveiligheid Brandveiligheidseisen Sociale Veiligheid Ontwerpeisen CPTED, Bouwbesluit. Security Corporate BeveiligingsModel Hulpverlening Beleidsplan Crisisbeheersing NVVC april 2012

18 Klaver Vijf - doelstellingen
Nul doden, nul gewonden Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van OG en ON veiligheid is geborgd in ontwerp en uitvoering We werken volgens de Gedragsregels Optimale veiligheid tijdens de werkzaamheden NVVC april 2012

19 Gedragsregels Als Rijkswaterstater heb ik een voorbeeld functie
Ik neem veiligheid altijd mee in mijn werk Ik zorg voor een veilige werkomgeving Ik stop elke klus die niet veilig voelt Ik meld (bijna) ongevallen Ik zorg voor de juiste persoonlijke bescherming NVVC april 2012

20 Leren van incidenten NVVC april 2012

21 Vragen/discussie NVVC april 2012


Download ppt "Samen Werken aan Veiligheid – Gewoon Doen"

Verwante presentaties


Ads door Google