De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Aanscherping bijstand voor jongeren en gezinnen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Aanscherping bijstand voor jongeren en gezinnen"— Transcript van de presentatie:

1 Aanscherping bijstand voor jongeren en gezinnen
Charlotte Berg Johan van der Graaff Nicole van Zutphen Directie Inkomensverzekeringen en -voorzieningen

2 Inhoud WWB-maatregelen:
Aanscherping voorwaarden en sancties voor jongeren Aanscherping gezinsbijstand en huishoudinkomenstoets Invoeren bevoegdheid tegenprestatie naar vermogen Beperken verblijfsduur in het buitenland Nieuwe vrijlating alleenstaande ouders Normering inkomensgrens gemeentelijk minimabeleid op110% Verordeningsplicht participatie schoolgaande kinderen

3 Doelen wetsvoorstel Vergroten activerende karakter WWB
Versterken vangnetkarakter WWB Op orde brengen overheidsfinanciën SZW Extra-dagen 2011

4 WIJ weer in de WWB Reden: aanscherping huishoudinkomenstoets en gezinsbijstand > Gezamenlijke aanvraag mogelijk van jongeren <27 jaar die bij ouder(s) inwonen Specifiek regime gericht op jongeren <27 jaar in de WWB: Conform WIJ: geen participatieplaatsen ex art 10a WWB geen vrijlating inkomen uit arbeid geen premies arbeidsinschakeling SZW Extra-dagen 2011

5 Aanscherping voorwaarden en sancties voor jongeren
Oorsprong: Regeerakkoord 2010 Uitgangspunten regering: Jongeren horen niet in de bijstand Jongeren moeten leren, werken, stage lopen Eigen verantwoordelijkheid om in bestaan te voorzien Als iemand echt niet zelf kan: vangnet van overheidswege Als iemand echt niet wil: geen uitkering SZW Extra-dagen 2011

6 Aanscherping voorwaarden en sancties voor jongeren
Introductie 4 weken zoektijd voor jongeren <27 jaar: Melden bij UWV: wijst op verplichtingen> Vier weken zelf zoeken binnen regulier onderwijs en naar werk> Na vier weken neemt gemeente aanvraag in behandeling: SZW Extra-dagen 2011

7 Recht op uitkering en aanspraak op ondersteuning?
Jongere toont aan, gemeente stelt vast: Individuele op de persoonijke omstandigheden en mogelijkheden toegesneden afweging, dus maatwerk! SZW Extra-dagen 2011

8 Recht op uitkering en aanspraak op ondersteuning?
Geen recht op uitkering als: Bestaande uitsluitingsgronden in artikel 13 (zoals detentie, werkstaking, verblijf buitenland langer dan 4 weken) Jongere van 18, 19, 20 jaar in inrichting (conform WIJ) Jongere die onbetaald verlof geniet (of in gezin) Jongere die regulier onderwijs kan volgen en aanspraak heeft op studiefinanciering Jongere die regulier onderwijs kan volgen maar dit niet doet Jongere uit wiens houding en gedragingen ondubbelzinnig blijkt dat hij de verplichtingen ex artikel 9, eerste lid, of artikel 55 niet wil nakomen Mogelijkheid om opnieuw te melden> weer 4 weken zoeken, etc. SZW Extra-dagen 2011

9 Recht op uitkering? Eventueel wel recht op uitkering, maar gesanctioneerd o.b.v. art.18, 2e lid (heroverweging na 3 maanden) Uitkering vanaf dag melding Mogelijkheid voorschot vanaf dag aanvraag (uitzondering voor vluchtelingen: op verzoek voorschot mogelijk vanaf dag melding bij onevenredig bezwaarlijke individuele omstandigheden) SZW Extra-dagen 2011

10 Aanspraak op ondersteuning?
Recht op werkleeraanbod wordt aanspraak op ondersteuning (oordeel gemeente). Plan van aanpak (als bijlage bij besluit): Eventuele ondersteuning (WWB-re-integratieinstrumenten, niet participatieplaatsen ex art 10a) Verplichtingen + consequenties bij niet-naleving Gemeente begeleidt jongere bij uitvoering plan van aanpak, evalueert samen met jongere periodiek en stelt ‘t zo nodig bij. Wederzijds aanspreken op verantwoordelijkheid! SZW Extra-dagen 2011

11 Inwerkingtreding en overgangsrecht
Invoering per 1 januari 2012 Toets zoektijd naar regulier onderwijs per 1 juli 2012 i.v.m. invoering bindend studieadvies wijziging Wet educatie beroepsonderwijs (bevorderen meer doelmatige leerwegen en moderniseren bekostiging beroepsonderwijs) Vanaf 1 januari 2012 gelden WIJ-besluiten als WWB-besluiten Binnen 6 maanden besluiten in overeenstemming brengen met WWB. SZW Extra-dagen 2011

12 Heeft u nog vragen? SZW Extra-dagen 2011

13 Gezinsbijstand en huishoudinkomenstoets
Johan van der Graaff Nicole van Zutphen

14 Programma Aanleiding wetswijziging Planning
Wat betekent de wetswijziging voor gezinnen Wat betekent de wetswijziging voor gemeenten Wat kunt u van SZW verwachten Vragen SZW Extra-dagen 2011

15 Aanleiding wetswijziging
Regeer- en gedoogakkoord: ‘De bijstand voor inwonenden wordt afgeschaft en de partnerinkomenstoets wordt vervangen door een huishoudinkomenstoets met een beperkte vrijlatingsregeling voor minderjarige kinderen’. Dus: voorkomen van stapeling van bijstandsuitkeringen in één gezin SZW Extra-dagen 2011

16 Planning Wetsvoorstel is op 11 oktober 2011 aangenomen door Tweede Kamer Behandeling in Eerste Kamer in november/december 2011 Ingangsdatum: 1 januari 2012 SZW Extra-dagen 2011

17 Gevolgen voor gezinnen (1)
Hoofdregels ► Gezinsbijstand: één bijstandsuitkering per gezin van 100% van het netto minimumloon (WML) voor ouders en meerderjarige kinderen ►Huishoudinkomenstoets: bijstand houdt rekening met inkomen (en vermogen) van alle gezinsleden SZW Extra-dagen 2011

18 Gevolgen voor gezinnen (2)
UITZONDERINGEN Op de gezinsbijstand Studenten met een maximaal inkomen van € netto per maand Zorgbehoevend kind of ouder(s) met een AWBZ – indicatie van 10 uur of meer die voor ten minste 10 uur worden verzorgd door resp. de ouder(s) of door het kind(deren) Op de huishoudinkomenstoets Wajong-uitkeringen Inkomsten van minderjarige kind tot 16 jaar en voor 16- en 17-jarige alleen het meerdere boven € 827 netto per maand SZW Extra-dagen 2011

19 Gevolgen voor gezinnen (3)
SZW Extra-dagen 2011

20 Gevolgen voor gezinnen (4)
SZW Extra-dagen 2011

21 Gevolgen voor gezinnen (5)
Gevolgen voor plichten Gevolgen voor uitbetaling Ook gevolgen voor andere terreinen dan de algemene bijstand: Bijzondere bijstand Langdurigheidstoeslag Beslagvrije voet Overgangsrecht SZW Extra-dagen 2011

22 Gevolgen voor de gemeente
Gevolgen voor ICT Gevolgen voor administratieve processen Gevolgen voor samenwerking met SVB SZW Extra-dagen 2011

23 Wat SZW doet Model plan van aanpak Opleverdatum: begin november 2011
Modelverordening maatschappelijke participatie en modelaanpassingen voor bestaande verordeningen Opleverdatum: begin november 2011 Handreiking over inhoudelijke wijzigingen Opleverdatum: medio november 2011 Standaardbeschikkingen met voorbeeldteksten Opleverdatum: uiterlijk eind november 2011 Modelwerkproces Opleverdatum: uiterlijk eind november 2011 Standaardteksten voor voorlichtingsmateriaal voor publiek Opleverdatum: begin december 2011 Gemeenteloket SZW Extra-dagen 2011

24 Afronding Vragen? Opmerkingen? Wat vond u ervan? SZW Extra-dagen 2011


Download ppt "Aanscherping bijstand voor jongeren en gezinnen"

Verwante presentaties


Ads door Google