De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat weet de leerkracht van uw kind?"— Transcript van de presentatie:

1 Wat weet de leerkracht van uw kind?

2

3 Uitleg termen / afkortingen
IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten in het onderwijsproces en leggen de contacten met externe instanties waar nodig (denk aan voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, de schoolarts, schoolmaatschappelijk werk en dergelijke). De IB-ers maken de toetskalender en zijn o.a. verantwoordelijk voor het analyseren van die gegevens. De afkorting IB staat voor interne begeleiding. RT-er De afkorting RT staat voor remedial teaching. De RT-ers verzorgen de extra hulp aan kinderen buiten de groep, maar wel onder schooltijd. In kleine groepjes worden kinderen die dat nodig hebben voor een beperkte periode extra geholpen. Dit kan zijn op het gebied van lezen, rekening of spelling maar ook op sociaal-emotioneel vlak. EU Extra uitdaging. Voor sommige kinderen geldt dat zij behoefte hebben om extra uitgedaagd te worden, dit gebeurt in eerste instantie in de klas, maar ook buiten de klas kunnen deze kinderen uitgedaagd worden om anders te leren leren. Dit gebeurt vanaf de kleuters (oudste groep) en in kleine groepjes. Bij de onderbouw noemen wij dit de Diepteduikers en bij de bovenbouw heten zij de Sofiegroep. OKR Een OnderwijsKundig Rapport wordt opgesteld bij het verlaten van een basisschool. Omdat een kind uitstroomt naar voortgezet onderwijs, of omdat het tijdens de basisschoolperiode naar een andere school gaat. Het is niet hetzelfde als het schoolrapport dat u als ouder drie keer per jaar ziet. Een onderwijskundig rapport is wel inzichtelijk voor de ouders vanzelfsprekend.

4 ZOMA De afkorting van Zorgmanager. Van ieder kind afzonderlijk bestaat een digitaal dossier, alsmede van de groep in z’n geheel. De leerkrachten registreren medische gegevens, toetsgegevens, gespreksverslagen en andere belangrijke dingen in de Zorgmanager. Deze gegevens zijn goed beveiligd: alleen met een persoonlijke inlogcode kan dit dossier geopend worden. OVM Het OntwikkelingsVolgModel wordt als observatie ingezet bij de kleuters. De leerkracht bekijkt gedurende de kleuterperiode de ontwikkeling van de kinderen en houdt deze observatiegegevens bij in het OVM. Op meerdere gebieden wordt zo de kleuter gevolgd. Denk aan sociale vaardigheid, motoriek, taalontwikkeling enz. SCOL Het volgsysteem dat gebruikt wordt op Balans om de sociale vaardigheden en het welbevinden van kinderen in beeld te brengen. Vanaf de groepen 3 wordt dit gebruikt, de kinderen vanaf groep 6 vullen de kinderen (naast het deel van de leerkracht) ook zelf lijsten in. SCOL staat voor Sociale Competentie Observatie Lijst. CITO Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling. Dit instituut maakt de (onafhankelijke) toetsen die vanaf eind groep 1 worden afgenomen in ieder leerjaar. Deze toetsen worden landelijk op de basisscholen gemaakt, zodat een goed beeld ontstaat van de vorderingen van de kinderen op diverse vakgebieden. De resultaten zijn dus te vergelijken op landelijk niveau. Rugzak Voor sommige kinderen stelt de overheid een “rugzak” beschikbaar. Kinderen met een gediagnostiseerde stoornis krijgen extra middelen (financieel of in man-uren) om deze kinderen op de basisschool extra te begeleiden. @-document Een document dat op Balans gebruikt wordt bij de overgang naar de nieuwe groep. In 1 overzicht is voor de nieuwe leerkracht te zien welke kinderen RT hebben gehad, welke kinderen medicijnen gebruiken, welke kinderen afwijken van het reguliere lesprogramma en een eigen leerlijn volgen. Maar ook welke onderwerpen zij gekozen hebben voor een spreekbeurt, wie opgetreden heeft tijdens feesten enz.

5 Aanmeldingsformulier
Formulier waarop ouders alle persoonlijke gegevens (bekend op dat moment) en NAW-gegevens invullen.

6 Hoera – ik zit op Balans Formulier wat ouders met de leerkracht 1/2 invullen nadat de kinderen een aantal weken op school zitten.

7 Zorgmanager Zorgmanager – in volksmond ZOMA Digitaal dossier waarin leerkrachten verslag doen: Groepsoverdracht, oudergesprekken, gedrag, medische gegevens, zorgdossier (als een kind een zorg-traject ingaat), verslag van leerlingbespreking, kopie rapport

8 Ontwikkelingsvolgmodel kleuters
OVM Observatie instrument voor groep 1/2 waarin 21 leerlijnen worden gevolgd.

9 @-document @GroepXX Document waarin alle overige gegevens (niet in zoma te plaatsen) genoteerd worden. Hierin staat: Wie heeft meegedaan met wat, hulpouders, onderwerpen spreekbeurt/werkstuk, tutor geweest, overzichten handelingsplannen, rt, extra uitdaging, medisch, stoornis, doublures, thuissituatie, internet zorgcommissie.

10 Handelingsplannen Verslag in zorgmanager waarin een RT-periode wordt omschreven: doel, verloop, evaluatie. Dit kunnen zowel individuele als groepsplannen zijn.

11 Rapport Rapport Drie keer per jaar worden de rapporten voor de kinderen ingevuld.

12 CITO-grafiek Esis Hierin worden alle NAW-gegevens ingevuld door de administratie en de cito-resultaten door de leerkracht.

13 Scol Observatie-instrument voor leerkrachten om de sociaal emotionele competenties te volgen. Dit wordt twee keer per schooljaar door de leerkracht ingevuld.

14 Overlegmomenten team Leerlingbespreking – IB/leerkracht Twee keer per jaar worden de leerlingen individueel en twee keer als groep besproken Groepsbespreking – IB/directie Drie/vier keer per jaar worden de groepen besproken. Rt-verloop – IB/RT Voor elke RT periode worden de leerlingen doorgesproken. Dit is drie keer per jaar. Overdracht Aan het eind of zeer snel in het begin worden de leerlingen overgedragen waarbij essentiële gegevens wel worden doorgesproken voor de zomervakantie. Zorgleerlingen met eigen leerlijn of rugzak -leerkracht/IB Indien nodig Incidentele gesprekken Indien een leerkracht het nodig vindt, kan er altijd een kind of een groep besproken worden met IB of andere leerkrachten.

15 Geplande gespreksmomenten met ouders
Kennismakingsgesprek Vóór de aanmelding van het kind krijgen ouders algemene informatie en een rondleiding. Hoera- ik zit op Balans gesprek Nadat een kind een aantal weken op Balans zit, wordt een intakegesprek met ouders gepland. Ouder-leerkrachtgesprek Jaarlijks aan het begin van elk schooljaar wordt in 10 minuten door ouders en leerkracht het kind besproken. Rapportgesprek Eén verplicht gesprek en bij het tweede rapport bestaat de mogelijkheid voor zowel leerkracht als ouder aan te geven een gesprek te willen. Bij de groepen 8 is dit iets anders i.v.m. advies en Onderwijskundig Rapport. Groep 2, 3, 7 en 8 extra informatieavond Jaarlijks een extra informatieavond waarin wordt ingegaan op een specifiek onderwerp uit de betreffende groep (groep 2: de overgang naar groep 3, groep 3: het aanvankelijk leesonderwijs, groep 7: de entreetoets, groep 8: de overgang naar voortgezet onderwijs). Incidentele gesprekken Dit komt voort uit initiatief van ouders, of van de leerkrachten, interne begeleiders of directie. Frequentie en duur van de gesprekken zijn afhankelijk van de situatie.


Download ppt "Wat weet de leerkracht van uw kind?"

Verwante presentaties


Ads door Google