De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PATIENTENRECHTEN EN PLICHTEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "PATIENTENRECHTEN EN PLICHTEN"— Transcript van de presentatie:

1 PATIENTENRECHTEN EN PLICHTEN
WET 22 AUGUSTUS 2002 RECHTEN VAN DE PATIENT IN WERKING 6 OKTOBER 2002

2 PATIENT DE PERSOON AAN WIE GEZONDHEIDSZORG WORDT VERSTREKT AL DAN NIET OP EIGEN VERZOEK ONBEKWAME PATIENTEN « KEURLINGEN » (art.2, 1°)

3 GEZONDHEIDSZORG Diensten verstrekt door een beroepsbeoefenaar met het oog op het bevorderen, vaststellen, behouden, herstellen of verbeteren van de gezondheidstoestand van een patiënt of om de patiënt bij het sterven te begeleiden (art. 2, 2°).

4 BEROEPSBEOEFENAAR KB nr. 78
Wet niet conventionele praktijken (art.2,3°)

5 RECHTSVERHOUDINGEN De wet is van toepassing op privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtsverhoudingen inzake gezondheidszorg (art. 3 §1). contractuele rechtsverhoudingen buitencontractuele rechtsverhoudingen

6 PLICHT VAN HULPVERLENER
RECHTEN VAN DE PATIENT EERBIEDIGEN BINNEN DE WETTELIJKE BEVOEGDHEDEN (art.4) Bv. Verstrekken van informatie door arts, tandarts en door verpleegkundige

7 PLICHT VAN PATIENT IN DE MATE WAARIN DE PATIENT HIERAAN ZIJN MEDEWERKING VERLEENT, EERBIEDIGT DE HULPVERLENER DE RECHTEN VAN DE PATIENT (art.4) Bv. Informatie verstrekken; therapietrouw

8 KWALITEITSVOLLE DIENSTVERSTREKKING
PATIENT HEEFT RECHT OP KWALITEITSVOLLE DIENSTVERSTREKKING DIE BEANTWOORDT AAN ZIJN BEHOEFTEN (art.5)

9 VRIJE KEUZE PATIENT HEEFT RECHT OP VRIJE KEUZE EN RECHT OP WIJZIGING VAN DIE KEUZE BEHOUDENS WETTELIJKE BEPERKINGEN (art.6)

10 INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND
RECHT OP ALLE HEM BETREFENDE INFORMATIE DIE NODIG IS OM INZICHT TE KRIJGEN IN GEZONDHEIDSTOESTAND EN VERMOEDELIJKE EVOLUTIE (art.7)

11 INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND
IN DUIDELIJKE TAAL OP VERZOEK SCHRIFTELIJK OP VERZOEK AAN VERTROUWENSPERSOON

12 INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND
RECHT NIET TE WETEN OP UITDRUKKELIJK VERZOEK TENZIJ ERNSTIG NADEEL VOOR GEZONDHEID PATIENT OF DERDEN NA RAADPLEGING COLLEGA

13 INFORMATIE GEZONDHEIDSTOESTAND
THERAPEUTISCHE EXCEPTIE = GEEN INFORMATIE ZO ERNSTIG NADEEL VOOR GEZONDHEID PATIENT NA RAADPLEGING COLLEGA

14 TOESTEMMING NA INFORMATIE (art.8)
PATIENT HEET RECHT OM GEINFORMEERD – VOORAF – VRIJ TOE TE STEMMEN IN IEDERE TUSSENKOMST UITDRUKKELIJK BEHALVE INDIEN GEDRAGING PATIENT DUIDELIJK SCHRIFTELIJK MITS TOESTEMMING BEIDE PARTIJEN

15 TOESTEMMING NA INFORMATIE
DOEL – AARD – URGENTIE – DUUR FREQUENTIE RELEVANTE TEGENAANWIJZINGEN – NEVENWERKINGEN EN RISICO’S NAZORG ALTERNATIEVEN FINANCIELE GEVOLGEN GEVOLGEN WEIGERING

16 TOESTEMMING NA INFORMATIE
VOORZIENBAAR RISICO ONVERMIJDBAAR RISICO FREQUENTIE EN ERNST RISICO ALGEMENE BEKENDHEID RISICO PERSOON PATIENT MISLUKKINGSRISICO ?

17 ACTUELE WEIGERING (art.8 §4)
PATIENT HEEFT RECHT EEN TUSSENKOMST TE WEIGEREN SCHRIFTELIJKE BEVESTIGING OP VERZOEK VAN IEDERE PARTIJ MAAKT GEEN EINDE AAN RECHT OP KWALITEITSVOLLE DIENSTVERLENING

18 VOORAFGAANDE WEIGERING
INDIEN PATIENT TOEN HIJ NOG BEKWAAM WAS EEN WELBEPAALDE TUSSENKOMST HEEFT GEWEIGERD DIENT DEZE WEIGERING TE WORDEN GERESPECTEERD INDIEN PATIENT ONBEKWAAM IS GEWORDEN (art.8 §4) « levenstestament »

19 VERONDERSTELDE TOESTEMMING
WANNEER IN EEN SPOEDGEVAL DE WIL VAN DE PATIENT OF ZIJN VERTEGENWOORDIGER NIET GEKEND IS HANDELT DE HULPVERLENER IN HET BELANG VAN DE PATIENT (art.8 §5)

20 PATIENTENDOSSIER PATIENT HEEFT RECHT OP EEN ZORGVULDIG BIJGEHOUDEN EN VEILIG BEWAARD PATIENTENDOSSIER (art.9 §1)

21 PATIENTENDOSSIER PATIENT HEEFT RECHT OP INZAGE IN ZIJN DOSSIER (art.9 §2) ONVERWIJLD TEN LAATSTE BINNEN 15 DAGEN PERSOONLIJKE NOTITIES TANDARTS EN GEGEVENS DERDEN NIET TER INZAGE OP ZIJN VERZOEK VIA EEN VERTROUWENSPERSOON

22 PATIENTENDOSSIER RECHT OP AFSCHRIFT VAN DOSSIER TEGEN KOSTPRIJS (art.9 §3) AFSCHRIFT IS STRIKT VERTROUWELIJK EN PERSOONLIJK TANDARTS WEIGERT AFSCHRIFT INDIEN PATIENT ONDER DRUK

23 PATIENTENDOSSIER RECHT OP INZAGE NA OVERLIJDEN PATIENT (art.9 §4)
door echtgenoot/partner/ bloedverwanten tweede graad Via een hulpverlerer Verzoek voldoende gemotiveerd en gespecifieerd Geen verzet patient

24 BESCHERMING PRIVE LEVEN EN INTIMITEIT
ENKEL PERSONEN VAN WIE DE AANWEZIGHEID IS VERANTWOORD IN HET KADER VAN DE DIENSTVERSTREKKING MOGEN AANWEZIG ZIJN BIJ DE ZORG, DE ONDERZOEKEN EN DE BEHANDELINGEN BEHOUDENS TOESTEMMING PATIENT (art.10)

25 KLACHTRECHT (art.11) PATIENT HEEFT HET RECHT EEN KLACHT NEER TE LEGGEN BIJ DE BEVOEGDE OMBUDSFUNCTIE OMBUDSFUNCTIE VOORKOMT KLACHTEN EN BEMIDDELT BIJ KLACHTEN IN IEDER ZIEKENHUIS VERPLICHT EEN OMBUDSFUNCTIE BIJ COMMISSIE RECHTEN VAN DE PATIENT EEN RESIDUAIRE OMBUDSFUNCTIE

26 VERTEGENWOORDIGING MINDERJARIGE PATIENT (art.12)
DOOR OUDER(S) / VOOGD BETROKKEN BIJ BESLISSINGEN IFV LEEFTIJD EN MATURITEIT ZELFSTANDIGE UITOEFENING VAN RECHTEN INDIEN TOT EEN REDELIJKE BEOORDELING VAN ZIJN BELANGEN IN STAAT

27 VERTEGENWOORDIGING ONBEKWAME MEERDERJARIGE
ONDER BESCHERMINGSSTATUUT VAN VERLENGD MINDERJARIGE OF ONBEKWAAMVERKLARING RECHTEN WORDEN UITGEOEFEND DOOR VOOGD (art.13)

28 VERTEGENWOORDIGING ONBEKWAME MEERDERJARIGE
ZONDER BESCHERMINGSSTATUUT RECHTEN UITGEOEFEND DOOR zelf aangeduide vertegenwoordiger Echtgenoot of partner Meerderjarig kind, ouder, broer of zus Bij ontbreken of conflict verwanten: arts beslist (art.14)

29 VERTEGENWOORDIGING IN HET BELANG VAN DE PATIENT EN OM EEN BEDREIGING VAN DIENS LEVEN OF EEN ERNSTIGE AANTASTING VAN DIENS GEZONDHEID AF TE WENDEN WIJKT DE ARTS AF VAN DE BESLISSING VAN DE VERTEGENWOORDIGER (art.15)

30 GETUIGSCHRIFTEN EN VERZEKERINGEN
De door de verzekerde gekozen (tand)arts KAN de verzekerde die erom verzoekt de geneeskundige verklaringen afleveren die voor het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst nodig zijn. Deze verklaringen beperkingen zich tot een beschrijving van de huidige gezondheidstoestand (art.95, eerste lid WLVO)

31 GETUIGSCHRIFTEN EN VERZEKERINGEN
Deze verklaringen mogen uitsluitend aan de adviserend arts van de verzekeraar worden bezorgd. Deze mag de verzekeraar geen informatie geven die niet-pertinent is gezien het risico waarvoor de verklaringen werden opgemaakt of betreffende andere personen dan de verzekerde (art.95, tweede lid WLVO)


Download ppt "PATIENTENRECHTEN EN PLICHTEN"

Verwante presentaties


Ads door Google