De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wim van de Grift Drachten november 2013

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wim van de Grift Drachten november 2013"— Transcript van de presentatie:

1 Wim van de Grift Drachten november 2013
Van Zwak Naar Sterk (VZNS) (Zeer) zwakke scholen voor voortgezet onderwijs in het noorden van het land gaan Wat kunnen we hieraan doen? Wim van de Grift Drachten november 2013

2 Wanneer is een school zeer goed of juist zeer zwak? Het

3 Het Wanneer is een school zeer zwak?
In de wet op het voortgezet onderwijs staat: Het bevoegd gezag voldoet niet aan de wettelijke opdrachten voor het onderwijs wanneer de leerresultaten onvoldoende zijn De leerresultaten zijn onvoldoende wanneer: de gemiddelde examenresultaten en het doorstroomrendement gedurende 3 jaar onder het niveau van vergelijkbare scholen liggen Het

4 Wat is het probleem? (1. zeer zwakke scholen)
In juni 2013 stonden op de website van de Inspectie van het Onderwijs: 23 afdelingen van in totaal 17 schoolbesturen voor voortgezet onderwijs die zeer zwak zijn 7 van deze 23 afdelingen staan in de drie noordelijke provincies

5 (2. centraal examen onvoldoende)
Wat is het probleem? (2. centraal examen onvoldoende) Uit de databestanden van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat er in het noorden 17 afdelingen van scholen voor voortgezet onderwijs zijn, die gemiddeld over drie jaar <6 scoren op het centraal examen: 4 afdelingen voor de kaderberoepsger. leerweg 5 afdelingen voor de theoretische leerweg 2 havo-afdelingen 6 vwo-afdelingen 17 van de 153 afdelingen in het noorden (11%)

6 (3. doubleren en afstromen)
Wat is het probleem? (3. doubleren en afstromen) Uit de databestanden van de Inspectie van het Onderwijs blijkt dat er in het noorden 67 afdelingen van scholen voor voortgezet onderwijs zijn, die gemiddeld over drie jaar 6 of meer scoren op het centraal examen én het oordeel onvoldoende krijgen voor hun onderbouw- of bovenbouwrendement: 31 afdelingen voor de basisberoepsgerichte leerweg 8 afdelingen voor de kaderberoepsgerichte leerweg 11 afdelingen voor de theoretische leerweg 12 havo-afdelingen 5 vwo-afdelingen 67 van (153-17=) 136 afdelingen in het noorden (49%)

7 Het project is begroot op ongeveer
25 scholen 100 schoolcoaches 750 leraren met vakken die een rol spelen bij de cijfers op het centraal examen en het % doubleerders en % afstromers

8 Wat gaan we doen? masterclasses voor schoolleiders en schoolbestuurders van 25 scholen 100 leraren worden getraind als schoolcoach om lessen van leraren te kunnen observeren en hen daarover feedback en begeleiding te geven 750 leraren worden gedurende twee jaar twee maal geobserveerd en gecoacht door vakdidactici of onderwijskundigen van de lerarenopleiding en twee maal geobserveerd gecoacht door de speciaal getrainde schoolcoaches

9 De masterclasses voor schoolleiders en schoolbestuurders zijn gericht op:
determinatie en allocatie van leerlingen krimpende leerlingen aantallen groei van het percentage leerlingen in hogere onderwijssoorten rendementsverbetering en opbrengstgericht regeren professionaliseringsbeleid voor leraren die niet aan de basale eisen van goed lesgeven voldoen professionaliseringsbeleid gericht op het leraren aanleren van meer complexe vaardigheden zoals het inspelen op verschillen

10 Welke effecten mogen we verwachten?
Resutaten experimenten van: Houtveen & Van de Grift, (2012); Houtveen, Van de Grift & Brokamp (accepted); Houtveen & Van de Grift (2007); Houtveen, Van de Grift & Creemers (2004) Lezen SBAO Aanv. lezen Begr lezen Rek. Effectieve instructietijd (minuten per week) .54 1.47 Klasmanagement .33 -.07 2.22 Scheppen van een exploratief leerklimaat .91 .51 Stimuleren van vertrouwen in eigen kunnen 1.19 1.67 .27 Directe instructie 2.50 .52 Intensiveren van de les en activeren van leerlingen 1.13 .42 2.44 Doelen stellen .44 .73 1.88 .30 Monitoren leerlingenvorderingen .53 .95 1.10 Reflectie op eigen onderwijs .04 1.78 Afstemmen van de instructie op verschillen 1.45 .59 Extra leertijd voor zwakke leerlingen .99 1.26 Pre-teaching van zwakke leerlingen .88 Re-teaching van zwakke leerlingen .09 Extra individuele hulp voor zwakke leerlingen .50 Hergroeperen van leerlingen 1.05 Handelingsplannen maken .00 3.10 1.38 Overleg met collega’s over vorderingen leerlingen 1.33 1.12 Extra leerwinst van leerlingen in de exp. groep 1.44 .28;.62 .36

11 Facilitering van de scholen
De scholen krijgen voor elke deelnemende leraar verletkosten vergoed van in totaal €2.000,- jaar 1: 12.5% jaar 2: 25% jaar 3: 25% na afloop van het project: 37.5%, wanneer naar het oordeel van de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen, de dataverzameling van het project volledig is.

12 Alle deelnemende scholen worden gedurende 4 jaar jaarlijks onderzocht op:
% doubleerders en afstromers en op de cijfers op het centrale examen het beleid van de schoolleiding dat ondermeer gericht is op determinatie en allocatie van leerlingen en op opbrengstgericht ‘regeren’ alle deelnemende leraren nemen zowel aan het begin als aan het eind van het project de vragenlijst MIJN LERAAR … af bij ten minste twee klassen de observatiegegevens die jaarlijks door de schoolcoaches verzameld worden, worden ter beschikking gesteld aan de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen

13 Andere projecten van de Lerarenopleiding die op dit moment in uitvoering zijn
Inductie van beginnende leraren in het beroep (INO) Professionele leergemeenschappen Meesterlijk leesonderwijs Nederlands (PLGN) Meesterlijk wiskunde onderwijs (PLGW) Ook de deelname van de leraren in deze projecten wordt gefaciliteerd Het is niet de bedoeling dat dezelfde leraren in verschillende projecten gaan participeren Wanneer dat toch gebeurt dan vindt er slechts één maal facilitering plaats


Download ppt "Wim van de Grift Drachten november 2013"

Verwante presentaties


Ads door Google