De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De houding van een discipel

Verwante presentaties


Presentatie over: "De houding van een discipel"— Transcript van de presentatie:

1 De houding van een discipel
‘t Veerlicht 16 februari 2014

2 1 Timotheüs 4:12 Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en zuiverheid.

3 Jezus “vormt” zijn discipelen
Wat betekent dat voor ons?

4 Mattëus 28:19-20 Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.

5 Hier ga ik het over hebben!
Waarom discipelschap zo belangrijk is 3 wegen naar discipelschap: - Overgave - Samen optrekken - Leren door te doen

6 Waarom discipel zijn? Joh 10:10
‘Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.’ Joh 8:12. Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.’

7 Waarom discipel zijn? Joh 14:6
Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ Joh 10:27-30 ‘Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, en de Vader en ik zijn een.’

8 Vragen over God Jezus TV Gezin Werk Wereldrampen Vrienden Wetenschap
Bijbel is moeilijk Wetenschap Verslaving Afleiding Ieder zijn eigen waarheid Werk Jezus TV Eigen verlangens Teleurstellingen Verschil van mening tussen kerken Internet Wereldrampen Vrienden Vragen over God Ervaringen

9 Jezus volgen is moeilijk!
Zoeken naar manier om dit te doen Discipel zijn!

10 Mattëus 4: 18-22 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.

11 Handelingen 2: 41-47 Degenen die zijn woorden aanvaardden, lieten zich dopen; op die dag breidde het aantal leerlingen zich uit met ongeveer drieduizend. Ze bleven trouw aan het onderricht van de apostelen, vormden met elkaar een gemeenschap, braken het brood en wijdden zich aan het gebed. Het leven van de eerste gemeente De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag.

12 Handelingen 2: 41-47 ? Allen die het geloof hadden aanvaard, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten al hun bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel, braken het brood bij elkaar thuis en gebruikten hun maaltijden in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit met mensen die gered wilden worden.

13 3 wegen naar discipelschap
Overgave Samen optrekken Leren door te doen

14 Overgave - Mattëus 4:18-22 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep henen meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter en volgden hem.

15 Overgave Jezus’ uitnodiging en uitdaging voor ons
Vervulling met Gods geest Jezus wil het beste voor je! 1 Korinthe 10:13: U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd: hij geeft u mét de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan.

16 Samen optrekken met andere discipelen
Jezus en discipelen ontzettend veel samen

17 Mattëus 5:1-2 : Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.  Hij nam het woord en onderrichtte hen.

18 Mattëus 14:15-21

19 Mattëus 26 Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een plek
die Getsemane genoemd werd. Hij zei: ‘Blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden.’ Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeüs met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen: ‘Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken.’

20 Samen optrekken met andere discipelen
We hebben elkaar nodig! Prediker 4:9-10: Je kunt beter met zijn tweeen dan alleen zijn, want – dat is zeker – samen zwoegen loont. Wanneer twee vrienden samen zijn en een van beiden valt, helpt de ander hem weer overeind, maar wie alleen is en ten val komt is beklagenswaardig, want hij heeft niemand die hem op de been helpt

21 Leren door te doen -Mattëus 14:15-21
Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ Ze antwoordden hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ Hij zei: ‘Breng ze mij.’ 

22 Mattëus 14:15-21 En nadat hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

23 Leren door te doen Samen proberen!
Johannes 14:21: Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief. Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn vader en mij ontvangen, en ik zal mij aan Hem bekendmaken. Joh 14:21.

24 De houding van een discipel
Discipel zijn om discipelen te maken Sta jij open voor Jezus?


Download ppt "De houding van een discipel"

Verwante presentaties


Ads door Google