De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wegwijs in het juridisch labyrint en het Bijzonder Decreet

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wegwijs in het juridisch labyrint en het Bijzonder Decreet"— Transcript van de presentatie:

1 Wegwijs in het juridisch labyrint en het Bijzonder Decreet
Personeel, leerlingen, aansprakelijkheid

2 Bevoegdheden van de directeur Artikel 14 BDGO

3 BDGO Art. 14. § 1. De directeur is o.a. bevoegd voor : 1° de algemene en pedagogische organisatie van de school; 5° het opstellen van de functiebeschrijvingen van de personeelsleden; 6° de begeleiding en evaluatie van de personeelsleden; 11° maatregelen van orde en tucht tegen de leerlingen; 14° de aanwending van het door de scholengroep toegekende schoolbudget; 16° daden van behoud en daden van voorlopig beheer aan de schoolinfrastructuur, en de uitvoering van de kleine infrastructuurwerken( zie ook artikel 14 § 2 contractbevoegdheid ) . § 4. De directeur kan de bij dit artikel toegewezen bevoegdheden aan een personeelslid van de school delegeren.

4 College van directeurs: artikel 27 BDGO
Art. 27. BDGO § 2. Het college van directeurs bereidt de vergaderingen van de raad van bestuur voor en staat in voor de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur. De algemeen directeur zit het college van directeurs voor.

5 (V) echtscheiding en de problematiek hieromtrent voor scholen
Omzendbrief: Ouderlijk gezag in onderwijsaangelegenheden NO/2005/01 (13AC) Hoe moeten directies handelen in volgende reeds gebeurde situaties/gevallen.

6 Functioneren van leerkrachten

7 Tijdelijk/waarnemend
Regelgeving Decreet Rechtspositie van 27 maart 1991. Besluit van de Vlaamse Regering van 22 mei 1991. Omzendbrief met kenmerk PERS/2007/OP. Tijdelijk  vastbenoemd\TADD Tijdelijk/waarnemend Vast benoemd\TADD Ontslag om dringende redenen Evaluatie ‘onvoldoende’ Ordemaatregelen Tuchtmaatregelen

8 Evaluatieprocedure Algemene afspraken (model FB): onderhandeling met vakorganisaties (TOC). Directeur bevoegd voor opstellen FB, begeleiding en evaluatie. Wijst 2 evaluatoren per personeelslid aan. Gesprek waarin FB wordt vastgelegd (planningsgesprek). Functiebeschrijving wordt geïndividualiseerd. Functioneringsgesprek. Evaluatiegesprek.

9 Aandachtspunten Individualisering van de functiebeschrijving. Tegensprekelijkheid documenten. Materiële bewijsstukken van begeleiding (neerslag functioneringsgesprekken, opleiding tot evaluator). Stoffering dossier (vaststellingsfiches, verslagen derden). Beschrijvende evaluatie. Beroepsmogelijkheid (College van beroep).

10 Orde- en tuchtmaatregelen
Tijdelijk/waarnemend Ontslag om dringende redenen. Aandachtspunten Ernstige feiten. Termijnen. Beroepsmogelijkheid. Gekoppelde preventieve schorsing.

11 Vast benoemd + TADD Ordemaatregelen Overplaatsing.
Preventieve schorsing. Tuchtmaatregelen

12 Aandachtspunten Bevoegdheid Raad van Bestuur. Procedureregels (oproeping, motiveren van de beslissing). Vervolgingstermijn. Tuchtrecht/strafrecht. Doorhaling. Beroepsmogelijkheid.

13 Primordiaal belang: dossieropbouw
Eerste vereiste: documenten! Negatieve vaststellingen: vaststellingsfiche: (Feiten concreet weergeven, geen abstracties). Indien mogelijk: getuigenverklaringen. Klachten ouders, collega's, leerlingen, andere participanten. Zeer ernstige feiten  inschakelen gerechtelijke instanties.

14 Aansprakelijkheid Leerkrachten Directie

15 Wetgeving Artikel 1382 Burgerlijk Wetboek: directie en leerkrachten
Schade: - door eigen daad Artikel 1383 Burgerlijk Wetboek: directie en leerkrachten door zijn nalatigheid door zijn onvoorzichtigheid Artikel 1382 en artikel 1383 BW: oorzakelijk verband tussen deze fout, nalatigheid of onvoorzichtigheid, en de toegebrachte of veroorzaakte schade. Artikel 1384, lid 4 Burgerlijk Wetboek: leerkrachten Onderwijzers zijn aansprakelijk voor de schade door hun leerlingen veroorzaakt gedurende de tijd dat deze onder hun toezicht staan.

16 Aansprakelijkheid Feitenkwestie: geval per geval wordt beoordeeld.
Aantal voorbeelden

17 Toezicht: hoeveel leerkrachten
Geen wettelijke norm inzake toezicht Principe: optreden als “goede huisvader” Effectief toezicht uitoefenen Geen zware fout begaan hebben: bv. dronken zijn tijdens toezicht op de speelplaats, tijdens de les, leerling opzettelijk slaan …

18 Plotse vechtpartij Kan leerkracht aansprakelijk gesteld worden wanneer leerlingen plots beginnen te vechten?

19 Uitstap: X aantal leerlingen + 1 leerkracht
Normaal naast leerkracht nog een bijkomende begeleider. Begeleider is ziek. Kan uitstap nog doorgaan?

20 Aansprakelijkheid Leerlingen Voorbeelden

21 Gevallen kind / vechtpartij
Wie is aansprakelijk wanneer leerling bij het voetballen valt en zijn been breekt? Wie is aansprakelijk wanneer kinderen vechten en een kind verwondingen oploopt?

22 Vragen Nu: 1 vraag opschrijven en in doos deponeren.
Voor specifieke vragen kunt u steeds onderstaande contactpersonen contacteren, hun specialisaties worden kort omschreven. Niet- limitatieve opsomming.

23 Contactgegevens - materies
Petra De Vis – tel. 02/ ) Rechtsbescherming van de leerlingen: o.a.: Orde- en tuchtmaatregelen ten aanzien van leerlingen Niet uitreiken van getuigschriften Beroepscommissie hieromtrent Ouderlijk gezag …. Bescherming van het privéleven (Privacy)/ openbaarheid van bestuur/ motiveringsplicht Onderwijsgebonden materies: Zorgvuldig bestuur Personeelsaangelegenheden: DRP (Hilde Eloot; - tel. 02/ Lise Vandecan; - tel. 02/ ) Schoolreglementen – schoolraden: Sophie Van Cauwenberghe - tel. 02/ )

24 Contactgegevens - materies
Wim Vercruyssen - tel. 02/ ) Levensbeschouwelijke tekens Bijzonder Decreet Beleidsmatige dossiers Artikel 24 van de Grondwet

25 Contactgegevens - materies
Christopher De Bruyn - tel. 02/ ) Overheidsopdrachten Infrastructuurdossier Contractenrecht Fiscaliteit

26 Contactgegevens - materies
Johan Vandeweghe – tel. 02/ ) Overheidsopdrachten Verzekeringsdossiers en aansprakelijkheid Contractenrecht Auteursrecht Fiscaliteit VZW Arbeidsrechtproblematiek (onderhoudspersoneel en andere contractuelen) ook Bart Pauwels

27 Contactgegevens - materies
Herman Taels en Danny Snoeck (sector bijzondere maatregelen) – tel. 02/ en – tel. 02/ ) Procedure aangaande functioneringsproblemen Procedures aangaande orde- en tuchtmaatregelen, evaluaties ‘onvoldoende’, ontslagen bij hoogdringendheid, ambtshalve ontslagen en ongewettigde afwezigheden


Download ppt "Wegwijs in het juridisch labyrint en het Bijzonder Decreet"

Verwante presentaties


Ads door Google