De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

EVALUATIE & PLANNING Ondersteuning kwaliteitshandboek IBO/KDV

Verwante presentaties


Presentatie over: "EVALUATIE & PLANNING Ondersteuning kwaliteitshandboek IBO/KDV"— Transcript van de presentatie:

1 EVALUATIE & PLANNING Ondersteuning kwaliteitshandboek IBO/KDV

2 Inhoudsopgave Het Ministerieel Besluit van 12 juni 2001 tot bepaling van de kwaliteitszorg in initiatieven voor buitenschoolse opvang (BS 28 augustus 2001), gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 13 april 2005 (BS 29 april 2005)en het Ministerieel Besluit van 12 juni 2001 tot bepaling van de kwaliteitszorg in kinderdagverblijven (BS 25 augustus 2001), gewijzigd door het Ministerieel Besluit van 13 april 2005 (BS 29 april 2005) Toelichting MB: Evaluatie van naderbij bekeken Evaluatie en bijsturing van de werking : beschrijving Kwaliteitsplanning: beschrijving

3 Het Ministerieel Besluit (1)
Art. 8, § 1. Het initiatief beschrijft de maatregelen die genomen worden m.b.t. het meten, analyseren en verbeteren van de dienstverlening. Daartoe beschrijft het initiatief hoe en volgens welke periodiciteit het: 1° de volledige werking evalueert. Het initiatief gaat minstens na of de geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd; 2° nagaat of de processen verlopen zoals beschreven;

4 Het Ministerieel Besluit (2)
3° klachten registreert, doeltreffend behandelt en binnen een redelijke termijn beantwoordt; 4° op regelmatige wijze de tevredenheid v/d ouders, kinderen uit de beschreven doelgroep en de medewerkers nagaat. Art.8, § 2 Het initiatief stuurt zijn werking bij op basis van de analyse van de resultaten van de § 1, 1° tot en met 4°, genoemde evaluaties.

5 Items van naderbij bekeken (1)
Art. 8, § 1. 1° De volledige werking evalueert: Daarbij gaat het initiatief minstens na of de geformuleerde doelstellingen zijn gerealiseerd => Minimale doelstelling = voldoen aan de SMK’s beschreven in het BVR houdende de erkeningsvoorwaarden

6 Items van naderbij bekeken (2)
2° Nagaat of de processen verlopen zoals beschreven: * Doen we wat we zeggen dat we doen? bv. logboek = optekenen van dagelijks handelen of noteren van actuele actiepunten * Mogelijke systemen: bv. interne of externe audit, bespreking in vergadering, nalezen of evaluatie door verantwoordelijke/ medewerker * Steeds systematisch en gepland

7 Items van naderbij bekeken (3)
Art. 8, § 2. Het initiatief stuurt zijn werking bij op basis van de analyse van de resultaten van de § 1, 1° tot en met 4°, genoemde evaluaties. BIJSTUREN = * weten wat fout gaat * analyse v/d oorzaken - bepalen v/d maatregelen * plannen van acties (aantoonbaar) * uitvoeren van acties * opvolgen van de resultaten (aantoonbaar)

8 Beschrijving evaluatie (1)
PROCEDURE Beschrijving van de manier waarop de dienstverlening, de processen en de werking worden geëvalueerd (meten en analyseren) en hoe ze op basis van deze gegevens worden bijgestuurd.

9 Beschrijving evaluatie (2)
1° doelstelling Nagaan of : * de geformuleerde doelstellingen gerealiseerd zijn. * de processen lopen zoals beschreven. * er verbeteringen moeten aangebracht worden. 2° toepassingsgebied 3° documenten en formulieren * evaluatiekalender * verslaggeving van de evaluaties

10 Beschrijving evaluatie (3)
4° werkwijze 4.1 evaluatiekalender 4.2 stappenplan van de evaluatie 4.3 practische uitwerking

11 Beschrijving evaluatie (4)
5°evaluatieinstrumenten 6°evaluatiekalender Kalender met planning van de evaluatie. * welke procedure wordt geëvalueerd * wanneer het wordt gepland * wie verantwoordelijk is * wanneer het is gebeurd

12 Beschrijving evaluatie (5)
7° overzicht van de processen per doelgroep met de te evalueren doelstellingen 1) Ouders 2) Kinderen 3) Begeleiders 4) Dienstverlening 5) Personeel 8° verslag evaluatie

13 Beschrijving evaluatie (6)
Voorbeeld verslag evaluatie

14 Kwaliteitsplanning MB Art.3
- §1. kwaliteitsplanning is een periodiek proces dat de doelstellingen op vlak van kwaliteit vastlegt - §2. beschrijving bij elke doelstelling van de middelen en de perso(o)n(en) die zullen worden ingezet om de doelstelling te verwezelijken - §3.beschrijving van de wijze waarop de doelstellingen zullen verwezelijkt worden Controle en implementatie

15 Beschrijving planning (1)
1° doelstelling * Het werken aan kwaliteit stap voor stap voorbereiden en uitvoeren * Doelstellingen opstellen Het werken aan kwaliteit overzichtelijk maken 2° toepassingsgebied De kwaliteitsplanning wordt opgesteld om de verbeterprojecten in de kwaliteit v/d dienstverlening in kaart te brengen 3° documenten en formulieren per nieuwe actie maken we een projectfiche

16 Beschrijving planning (2)
Projectfiche 1) Aandachtsgebied en doelgroep van het project 2) Projectdefinitie 3) Stappenplan/ tijdspad 4) Ingezette middelen 5) Rapportage en bekrachtiging v/d resultaten 6) Wijze waarop resultaten geëvalueerd worden

17 Beschrijving planning (4)
4° Werkwijze Kwaliteitsplanning = met het opstellen van een actieplan met een tijdschema op het vlak van kwaliteit. We beschrijven concreet welke projecten en activiteiten zullen ondernomen worden en hoe die zullen worden uitgevoerd. * Kanalen via dewelke we doelstellingen selecteren en verwezenlijken: 1) pedagogische evaluaties 2) functioneringsgesprekken

18 Beschrijving planning (5)
3) actuele actiepunten in het zoeken naar verbetering 4) inventaris van dagelijks handelen 5) tevredenheidsmeting ouders 6) tevredenheidsmeting kinderen 7) tevredenheidsmeting medewerkers 8) Evaluatie van het kwaliteitshandboek * Kwaliteit borgen => Terugkoppelen aan betrokken partijen

19 Voorbeeld * Project tevredenheidsmeting ouders


Download ppt "EVALUATIE & PLANNING Ondersteuning kwaliteitshandboek IBO/KDV"

Verwante presentaties


Ads door Google