De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De nieuwe wetgevingsprocedures

Verwante presentaties


Presentatie over: "De nieuwe wetgevingsprocedures"— Transcript van de presentatie:

1 De nieuwe wetgevingsprocedures
Gert Van der biesen – Senaat Vrijdag 4 april 2014

2 De nieuwe wetgevingsprocedure

3 De wetgevingsprocedure
: Kamer = Senaat 1) Kamer = Senaat 77 Gw. 2) Kamer > Senaat 78 Gw. 3) Kamer 74 Gw. 2014-?

4 De wetgevingsprocedure
Art. 77 Gw. 1° Grondwet 2° wetten inzake monarchie, regentschap 3° de bijzondere wetten 4° de Duitstalige Gemeenschap 5° financiering van politieke partijen 6° organisatie van de Senaat en statuut van senator

5 De wetgevingsprocedure
Art. 78 Gw. 1° wetten ter uitvoering van de bijzondere wetten 2° de wetten bedoeld in artikelen van de Grondwet en wetten ter uitvoering van die wetten 3° wetgeving inzake substitutierecht 4° de wetten op de Raad van State en op de federale administratieve rechtscolleges

6 De wetgevingsprocedure
Art. 74 “In afwijking van artikel 36 wordt de federale wetgevende macht gezamenlijk uitgeoefend door de Koning en de Kamer van volksvertegenwoordigers voor de andere aangelegenheden dan die bedoeld in de artikelen 77 en 78,”

7 De wetgevingsprocedure
Art. 78 Gw. 1° wetten ter uitvoering van de bijzondere wetten (…) 4° de wetten op de Raad van State en op de federale administratieve rechtscolleges

8 Wetgevingsprocedure Art. 47/4 BWFIN “Voor de gemeenschappen worden jaarlijks in de algemene uitgavenbegroting van de federale overheid de in de artikelen 47/5 tot 47/11 bedoelde dotaties ingeschreven.” Art. 6, § 1, VI, BWHI “Bovendien is alleen de federale overheid bevoegd voor: (…) 10° het arbeidsrecht en de sociale zekerheid.”

9 Wetgevingsprocedure Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld Wet van 15 mei 2012 tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijk huisverbod en tot wijziging van de artikelen 594 en 627 van het Gerechtelijk Wetboek

10 Wetgevingsprocedure “Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.” “Deze wet regelde ooit een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.”

11 Belangenconflicten

12 Belangenconflicten Vlinderakkoord
“Deze werkgroep zal er tevens mee worden belast om voorstellen te doen om de procedures tot het voorkomen en beslechten van belangenconflicten aan te passen.”

13 Belangenconflicten Art. 143, § 4, Gw.
“§ 4. De in de §§ 2 en 3 bedoelde procedures zijn niet van toepassing op de wetten, besluiten, reglementen, handelingen en beslissingen van de federale Staat met betrekking tot de belastbare grondslag, de belastingtarieven, de vrijstellingen of elk ander element dat in de berekening van de personenbelasting ingrijpt.”

14 Tweede lezing

15 Tweede lezing Art. 76, derde lid, Gw. “Het reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers voorziet in een procedure van een tweede lezing.”

16 Tweede lezing Na de stemming over de artikelen
Art. 83, nr. 1, Rgt. Kamer Na de stemming over de artikelen Op verzoek van een commissielid Tweede lezing ten vroegste tien dagen na ronddeling van het commissieverslag en aangenomen tekst Wetgevingstechnische nota

17 Tweede lezing Dringend want omzetting Richtlijn
Dringend want geldboete Gewoon dringend Nemen we mee in volgende wet diverse bepalingen Fout staat al in de wet sinds 20 september 1948 De Kamer is met reces Hoort thuis op colloquium over Wb. Reg.

18 Tweede lezing Art. 82, nr. 1, Rgt. Kamer Als een of meer artikelen van een wetsontwerp of -voorstel zijn geamendeerd Stemming over het geheel van het wetsontwerp of –voorstel ten vroegste 48 uur na ronddeling gecoördineerde tekst

19 Tweede lezing “Tijdens de vergadering van 22 oktober 2013 hebben de leden de wetgevingstechnische nota van de Juridische Dienst van de Kamer besproken.” “De commissie beslist vervolgens af te wijken van artikel 82, 1., van het Reglement en bijgevolg onmiddellijk over het geheel te stemmen.”

20 Tweede lezing “De toepassing van artikel 82,1 van het Reglement werd niet gevraagd.” “Het gehele wetsontwerp, aldus geamendeerd, wordt aangenomen met 12 tegen 1 stem en 1 onthouding.”

21 Tot besluit

22 … ?

23 Bedankt voor uw aandacht!
Gert Van der biesen


Download ppt "De nieuwe wetgevingsprocedures"

Verwante presentaties


Ads door Google