De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Oefenvragen Theorie OGS 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "Oefenvragen Theorie OGS 2015"— Transcript van de presentatie:

1 Oefenvragen Theorie OGS 2015
Op basis van 2e druk, 5e oplage, juni 2013 IVF Gemaakt op 30 november 2015, Joost Rust

2 Kies het juiste antwoord
U komt als eerste voertuig aan bij een incident met een tankwagen. Er is een lekkage. Verdere gegevens ontbreken. Op hoeveel meter van het incident moet de voorlopige opstellijn liggen? meter meter 500 meter 1000 meter meter

3 Kies het juiste antwoord
In een laboratorium ontsnapt een hoeveelheid bedwelmend gas met een relatieve dampdichtheid van 2,7. Waar in de ruimte bevindt zich de grootste concentratie van dit gas?   1. in de omgeving van het plafond 2. ongeveer in het midden van de ruimte 3. in de omgeving van de vloer 3. In de omgeving van de vloer

4 Kies 4 antwoorden Antwoorden: 1, 4, 5 en 6
Welke genoemde handelingen moet de chemiecaliënpakdrager bij een eenvoudige ontsmetting uitvoeren?  1. explosiegevaarmeter, lamp e.d. in een emmer deponeren 2. chemiecaliënpak met HD-straal spoelen 3. chemiecaliënpakdrager volgens uitkleedprocedure uit het pak halen 4. ademapparatuur afhangen 5. ritssluiting pak met ontsmettingsmiddel borstelen 6. plooien chemiecaliënpak uittrekken bij spoelen met HD-straal Antwoorden: 1, 4, 5 en 6

5 Kies 1 antwoord Antwoord: 3
Voor welke omschrijving staat gevarenklasse 6  Giftige stoffen Infectueuze stoffen Giftige en Infectueuze stoffen Antwoord: 3

6 Kies 2 antwoorden Antwoorden: 2 en 4
Welke genoemde handelingen moet de helper bij een eenvoudige ontsmetting uitvoeren?  1. ademapparatuur afhangen chemiecaliënpak met HD-straal spoelen explosiegevaarmeter, lamp e.d. in een emmer deponeren 4. chemiecaliënpakdrager volgens uitkleedprocedure uit het pak halen 5. plooien chemiecaliënpak uittrekken bij spoelen met HD-straal 6. ritssluiting pak met ontsmettingsmiddel borstelen Antwoorden: 2 en 4

7 Kies de 5 antwoorden Er is een auto te water geraakt bij een loswal met een hoogte van 0,50 meter. Welke taken moeten in deze situatie uitgevoerd worden door de tankautospuitbemanning? 1. inrichten werkcirkels 2. plaatsen ladder 3. verkennen en uitvoeren kruispeiling 4. regelen verkeersveiligheid 5. ruimte maken voor duikers 6. afzetten locatie 7. plaatsen duikvlaggen 8. doorgeven of de inzet spoedeisend is of niet Antwoorden: 1, 3, 4, 5 en 6 Dit was een daadwerkelijke vraag op het theorie examen OGS december Let op die ladder: die hoeft dus niet geplaatst te worden volgens de theorie.

8 Noem 4 gevaren Noem 4 van de 9 grootste gevaren bij gevaarlijke stoffen. 1 Explosieven 2 Brandbare gassen 3 Brandbare vloeistoffen 4 Brandbare vaste stoffen

9 Zet in de goede volgorde
In welke volgorde moet u te werk gaan bij de ontsmetting van een chemicaliënpakdrager? Zet de letters in de goede volgorde. a) explosiegevaarmeter, lamp en andere middelen van chemiecaliënpakdrager in een emmer deponeren b) ademlucht afhangen c) pakdrager met HD-straal afspoelen en plooien uittrekken d) pakdrager met HD-straal afspoelen en de onderkant van de laarzen met een gebonden straal afspoelen e) pakdrager met ontsmettingsmiddel borstelen f) pakdrager volgens uitkleedprocedure uit het pak halen Volgorde: a, c, e, d, f en als laatste b

10 Kies het goede antwoord
Voor welke omschrijving staat gevarenklasse 6.2  Infectueuze stoffen Giftige stoffen Giftige en Infectueuze stoffen Antwoord: 1

11 Goed of fout Op het gevaarsidentificatiebord staat informatie over de stof en zijn gevaren. Is dit juist?! Ja, dit is juist Dit was een daadwerkelijke vraag op het theorie examen OGS december 2015

12 Is het a of b? Een chemiepak heeft aangesealde laarzen. Is dat juist of onjuist? a. Juist Onjuist b. Onjuist

13 Kies 1 juist antwoord Er zitten haarscheuren in een leiding waaruit een giftige stof met een temperatuur van 50˚C stroomt. Er zijn verschillende afdichtingsmaterialen waarmee het lek binnen tien minuten gedicht kan worden. De lekkage is goed bereikbaar. Welke informatie ontbreekt in deze situatie om de meest geschikte afdichtingsmaterialen te kunnen kiezen? het materiaal van de leiding of de stof vast, vloeibaar of gasvormig is de resistentie van het chemiecaliënpak de druk in de leiding De druk in de leiding Dit was een daadwerkelijke vraag op het theorie examen OGS december Let op dat er op dit examen twee antwoorden verwacht werd waar, volgens het examen, het juiste antwoord moest zijn “de grootte van het gat”. Echter: die was al bekend, namelijk “haarscheuren”. Hier is trouwens bezwaar op gemaakt richting IVF.

14 Kies 1 juist antwoord Het bovenste getal op het oranje bord is het gevaarsidentificatienummer. Dit bestaat uit twee of drie cijfers, Het onderste getal is het stofidentificatienummer. Dit bestaat uit vier cijfers. Een blanco bord aan de voor en achterkant van het voertuig betekent: Dat het voertuig leeg en schoongemaakt is Het voertuig vervoert diverse soorten gevaarlijke stoffen Het voertuig leeg is maar nog niet schoongemaakt. Antwoord b. Het voertuig vervoert diverse soorten gevaarlijke stoffen.

15 Kies 1 correct antwoord 1. Pylon
Als er tijdens een verkenning bij een incident bij water een plaats van het ongeval kan worden vastgesteld, hoe moet dit dan worden gemarkeerd? Pylon Blauw/ witte vlag Manschap Licht 1. Pylon

16 Kies 1 antwoord Antwoord: 1
Voor welke omschrijving staat gevarenklasse 8  Bijtende stoffen Giftige stoffen Oxiderende stoffen Antwoord: 1

17 Open: Geef antwoord U komt tijdens uitruk OGS in een kleinere, afgesloten ruimte, zonder giftige stoffen. Er is echter een flinke uitstoot van gassen onder druk en deze verdringt 2% van de aanwezige zuurstof in de ruimte. Is deze ruimte te betreden zonder ademlucht? Antwoord: Ja, theoretisch wel. Een mens heeft minimaal 17% zuurstof nodig. Is er minder dan 17% aanwezig, dan kan men eerst bewusteloos raken, maar later zelfs sterven. (er zit 21% zuurstof in omgevingslucht) Blz 17

18 Kies 1 goed antwoord Tijdens werkzaamheden aan een stikstofleiding in een kruipruimte zijn twee werknemers onwel geworden. Welke maatregel moet als eerste genomen worden? a. de slachtoffers voorzien van een ademluchtmasker b. de slachtoffers naar buiten in de frisse lucht brengen c. de slachtoffers een natte doek voor de mond houden b. de slachtoffers naar buiten in de frisse lucht brengen

19 Kies 1 goed antwoord Dit voorbeeld van bijzondere combinaties van de Gevi-nummers X323 betekent: Brandbare vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen Brandbare vaste stof die op gevaarlijke wijze met water reageert Brandbare vloeistof, die vervoerd wordt in verwarmde toestand en gevaarlijk is voor het milieu a) Brandbare vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

20 Kies 1 antwoord Antwoord: 3
Voor welke omschrijving staat gevarenklasse 4.2  Stoffen die bij aanraking met water brandbare gassen ontwikkelen Brandbare vaste stoffen, zelfontledende of gedesensibiliseerde ontplofbare stoffen Voor zelfontbranding vatbare stoffen Brandbare vaste stoffen Antwoord: 3

21 Kies 1 antwoord 2 de bevelvoerder
U krijgt als manschap tijdens het aanrijden naar een waterongeval de opdracht om een verkenning uit te voeren aan de waterkant. Aan wie moet u de verkenningsgegevens doorgeven? 1 de Officier van Dienst 2 de bevelvoerder 3 de assistent duikploeg 4 de duikploegleider 2 de bevelvoerder

22 Kies 1 antwoord Wat betekent een oranje bord dat is afgedekt of verwijderd op een tankwagen? Antwoord: De tank is leeg (of ongevaarlijk zoals water) maar vooral: schoon gemaakt

23 Kies 1 antwoord Antwoord: d. 15 meter van de walkant
Tot hoe ver mag er een grijpredding worden toegepast bij een slachtoffer aan de oppervlakte in het water van 1.5 meter diep? a. Helemaal niet b. 5 meter van de walkant c. 10 meter van de walkant d. 15 meter van de walkant e. 20 meter van de walkant f. 25 meter van de walkant Antwoord: d. 15 meter van de walkant

24 Kies 1 antwoord Antwoord: Chloor of ammoniak (koelinstallatie)
Tijdens een uitruk OGS hoort u via de AC dat het incident in een zwembad plaats heeft gevonden. Wat is de meest voor de hand liggende gevaarlijke stof waar u rekening mee moet houden? Antwoord: Chloor of ammoniak (koelinstallatie)

25 Zet in juiste volgorde Antwoord: e, g, c, d, a, f, b
In welke volgorde moet u de hieronder genoemde handelingen uitvoeren na het commando “inzet gereed maken” bij een inzet in het chemicalienpak? Zet de letters in de juiste volgorde. a. ritssluiting controleren b. melden bij bevelvoerder c. aansluiting en werking ademluchtautomaat controleren d. chemicaliënpakdrager vragen of alles ok is. Bij bevestiging pak sluiten e. maskeren van chemicaliënpakdrager f. zoveel mogelijk plooien uit het pak halen g. aansluiten van ademluchtautomaat Antwoord: e, g, c, d, a, f, b

26 Kies 1 correct antwoord Een voertuig vervoert gevaarlijke stoffen. Waar geeft het oranje indentificatiebord met nummers informatie over? 1 over de aard van het gevaar en welke stof het betreft 2 over het onmiddellijke gevaar en bijkomende gevaar van de stof 3 over de stofidentificatie en de brandbare eigenschap van de stof 1. over de aard van het gevaar en welke stof het betreft

27 Goede volgorde Zet in de juiste volgorde van klasse ( nummers 2 t/m 9 ) Giftige stof Brandbare vloeistof Brandbare vaste stof Gas Diverse (milieu) gevaarlijke stoffen Bijtende stof Radioactieve stof Oxiderende werkende stof of organische peroxide 6) 3) 4) 2) 9) 8) 7) 5)

28 Kies meerdere antwoorden
Welke van onderstaande taken kan de bemanning van de TS uitvoeren ter ondersteuning aan de duikploeg. Afzetten van werkplek Het doen van een buddycheck voor duiker Het plaatsen van waarschuwingstekens voor scheepvaart Assisteren bij drenkelingentransport Optreden als signaalhouder van de duiker Antwoorden 1, 3 en 4 zijn correct

29 Meerdere antwoorden Door gebruik van welke middelen kan de brandweer een ongeval met gevaarlijke stoffen bestrijden Antwoorden: PBM, water, schuim, zand, stopmiddelen, afdichtingsmiddelen, overmaatse vaten

30 Kies 1 antwoord Antwoord: Zoutzuur
Tijdens een uitruk OGS hoort u via de AC dat er tijdens een incident veel PVC is verbrand. Wat is de meest voor de hand liggende gevaarlijke stof waar u rekening mee moet houden? Antwoord: Zoutzuur

31 Kies 1 correct antwoord 2 stabilisatiefase
Wat is een andere naam voor de inzetfase bij een ongeval met gevaarlijke stoffen? 1 bestrijdingsfase 2 stabilisatiefase 3 reddingsfase 4 oplossingsfase 2 stabilisatiefase

32 Open: geef 2 antwoorden Als asbestcement in bouwmaterialen
Asbest werd in het verleden gebruikt voor diverse toepassingen. Het is belangrijk om te weten welke zodat u er tijdens een uitruk op bedacht kan zijn. Noem enkele toepassingen van asbest. Als asbestcement in bouwmaterialen Als spuitasbest in isolatiematerialen Als geweven asbest voor bekleding ketels, leidingen etc Blz 20

33 Kies 1 correct antwoord pak afsluiten, afspuiten en openen
Een collega chemicaliënpakdrager heeft een hittestuwing. Welke actie moet u ondernemen voor het ontsmetten van de pakdrager? 1 pak afdrogen en openknippen 2 pak afsluiten, afspuiten en openen 3 pak verwijderen en pakdrager afspoelen 4 oplossingsfase pak afsluiten, afspuiten en openen Dit was een daadwerkelijke vraag op het theorie examen OGS december 2015

34 Kies 1 correct antwoord Wat hoort een vervoerder over de weg ( vrachtwagen met gevaarlijke stoffen) bij zich te hebben en waar moeten het liggen? Vervoersdocumenten, verklaring van afzender. Zit bij de stof in de vrachtwagen Vervoersdocumenten, gevarenkaart, in de cabine van de vrachtwagen Eerste hulpmaatregelen, pakbon, dit ligt bij het bedrijf van de stof Vervoersdocumenten, gevarenkaart, in de cabine van de vrachtwagen. Dit was een daadwerkelijke vraag op het theorie examen OGS december 2015

35 Kies meerdere antwoorden
Er zijn diverse voorbeelden van ademgiffen die op het bloed en/of het zenuwstelsel inwerken. Geef een aantal voorbeelden: Benzine Benzeen Ethaan Ether Blauwzuur Koolmonoxide

36 Kies 1 correct antwoord 6 de bevelvoerder
Wie wordt bedoeld met de code LIMA? 1 de ontsmettingsleider 2 de AGS 3 de helper 4 de OVD 5 de plotter 6 de bevelvoerder 6 de bevelvoerder

37 Kies 1 correct antwoord Verkenningsploeg
Er moet een eerste meting gedaan worden nabij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Welke ploeg moet deze taak uitvoeren? 1 meetploeg 2 inzetploeg 3 verkenningsploeg 4 reserveploeg Verkenningsploeg Dit was een daadwerkelijke vraag op het theorie examen OGS december 2015

38 Kies tussen a, b of c b) Stelling A is onjuist, stelling B is juist
A: Het GEVI nummer geeft aanwijzingen over de vervoerde stof. B: Het GEVI-nummer is het bovenste getal op een gevaarsidentificatiebord a) Stelling A is juist, stelling B is onjuist b) Stelling A is onjuist, stelling B is juist c) Beide stellingen zijn fout d) Beide stellingen zijn correct b) Stelling A is onjuist, stelling B is juist

39 Open: geef 4 antwoorden De soort stof De gevaren die de stof heeft
Welke factoren bepalen of een stof gevaarlijk is en risico’s met zich meebrengt? De soort stof De gevaren die de stof heeft De fase waarin de stof zich bevindt (vast, vloeibaar, gas) De blootstellingstijd

40 Open: geef antwoord Het GEVI nummer zegt iets over het gevaar van de stof. Waar staat het eerste getal voor in een GEVI nummer? Antwoord: het eerste getal staat voor het primaire gevaar en komt overeen met de gevarenklasse waarin de stof is ingedeeld. Blz 29

41 Open: geef 3 antwoorden Zoveel mogelijk afstand houden
Welke veiligheidsmaatregelen kunt u nemen tegen stralingsgevaar? Zoveel mogelijk afstand houden Zorgen voor zoveel mogelijk afscherming De verblijftijd zo kort mogelijk houden

42 Open: geef 3 antwoorden Via de luchtwegen (gasintoxicatie) Via de huid
Op welke 3 manieren kan een gevaarlijke stof het lichaam binnendringen Via de luchtwegen (gasintoxicatie) Via de huid Via de mond (spijsverteringskanaal)

43 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: 2 2 Antwoord: Sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, verstikkend

44 Open: geef 3 antwoorden Welke veiligheidsmaatregelen kunt u treffen om de risico’s van gevaarlijke stoffen te verklaren Dragen van beschermende kleding en adembescherming Gebruik maken van meetapparatuur Werken volgens procedures

45 Open: Noem in volgorde 1 = explosieven 2 = gassen
Welke 9 ADR-gevarenklassen worden er onderscheiden? 1 = explosieven 2 = gassen 3 = brandbare vloeistoffen 4 = brandbare vaste stoffen 5 = oxiderende stoffen en organische peroxide 6 = giftige en infectueuze stoffen 7 = radioactieve stoffen 8 = bijtende stoffen 9 = diverse (milieu) gevaarlijke stoffen en voorwerpen

46 Alfabetiseren Hotel Echo Lima Mike Bravo Romeo India Lima
Spel de volgende woorden volgens het NAVO alfabet Helm Bril Schoen Laars Hotel Echo Lima Mike Bravo Romeo India Lima Sierra Charlie Hotel Oscar Echo November Lima Alpha Alpha Romeo Sierra

47 Open: Geef 2 antwoorden VN-Nummer GEVI-nummer
Hoe kunt u gevaarlijke stoffen herkennen? VN-Nummer GEVI-nummer U kunt een stof herkennen aan het VN-nummer; stofidentificatienummer. Dit nummer geeft de informative over de sort stof. Ook het gevaarsidentificatienummer (GEVI) zegt iets over het gevaar van de stof.

48 Goed of Fout U komt aan bij een waterongeval waar een slachtoffer op grijpafstand ligt. Een manschap van de TS mag ter water gaan met ademlucht op. Is dit Goed of Fout? Fout Dit was daadwerkelijk een vraag bij het theorie-examen OGS dec 2015

49 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: 8 0 Antwoord: bijtende of zwak bijtende stof (bv zoutzuur)

50 Open: Noem 3 klassen 3 = brandbare vloeistoffen
Welke ADR-gevarenklassen staan voor 3, 5 en 8 3 = brandbare vloeistoffen 5 = oxiderende stoffen en organische peroxide 8 = bijtende stoffen

51 Kies het beste antwoord
Van welke factoren hangt de mate van de vergiftiging het beste af? Aard van de stof, blootstelling, tijd Blootstelling, concentratie, aard van de stof, gezondheidstoestand van de blootgestelde persoon Tijd, grenswaarde, schade, gezondheidstoestand b) Blootstelling, concentratie, aard van de stof, gezondheidstoestand van de blootgestelde persoon

52 Open: Vul in Wat betekenen de volgende eerste cijfers in het GEVI-nummer? 3 5 7 9 Brandbare vloeistof Oxiderend werkende stof of organische peroxide Radioactieve stof Diverse (milieu) gevaarlijke stof

53 Open: Geef antwoord 638 Antwoord: giftige stof, brandbaar, bijtend
Wat betekent het volgende GEVI nummer: 638 Antwoord: giftige stof, brandbaar, bijtend

54 Open: geef antwoord Wat weet u als een GEVI-nummer wordt voorafgegaan door een X Dat de stof op gevaarlijke wijze reageert met water en dat water alleen gebruikt mag worden met toestemming van deskundigen Dit was een daadwerkelijke vraag op het theorie examen OGS december De vraag werd iets anders geformuleerd. Meer in de richting van: op welke manier wordt bij een GEVI aangegeven dat de stof gevaarlijk reageert op water met als opties: een 0 voor het GEVI, een X na het GEVI, een X voor het GEVI of een 0 voor het GEVI

55 Open: geef antwoord Antwoord: 4
Uit hoeveel cijfers bestaat een VN nummer Antwoord: 4

56 Open: geef antwoord Diverse (milieu)gevaarlijke stoffen en voorwerpen
Wat betekent de 9 als gevarenklasse Diverse (milieu)gevaarlijke stoffen en voorwerpen

57 Open: geef antwoord c) Stelling A is fout, stelling B is juist
Ademgiffen met een beschadigde werking zijn kooldioxide, stikstof en halogenen blusmiddelen Ademgiffen met een verstikkende werking kunnen bij een lekkage in een afgesloten ruimte de zuurstof verdringen a) Stelling A is juist, stelling B is juist b) Stelling A is fout, stelling B is fout c) Stelling A is fout, stelling B is juist c) Stelling A is fout, stelling B is juist

58 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: 6 0 Antwoord: giftige of zwak giftige stof (chloroform)

59 Open: Geef 3 antwoorden Grijpredding Oppervlakteredding Duiken
Er worden bij het bestrijden van waterongevallen 3 niveaus onderscheiden. Welke drie zijn dat? Grijpredding Oppervlakteredding Duiken

60 Open: geef antwoord In de cabine
Waar kunt u de verplichte vervoersdocumenten vinden in een vrachtwagen? In de cabine

61 Open: geef antwoord Het brongebied
Hoe heet bij een incident met gevaarlijke stoffen het gebied waarin u als manschap een verkenning of snelle redding moet uitvoeren? Het brongebied

62 Open: Geef antwoord 3 0 Antwoord: brandbare vloeistof (bv diesel)
Wat betekent het volgende GEVI nummer: 3 0 Antwoord: brandbare vloeistof (bv diesel)

63 Open: Noem de nummers 2 en 8
Geef de nummers van de 9 ADR-gevarenklassen: gassen en bijtende stoffen 2 en 8

64 Kies het beste antwoord
Hoe kun je vergiftiging via de huid voorkomen? a) Niet eten, drinken of roken bij een inzet b) Het dragen van beschermende kleding c) Het dragen van een onafhankelijk ademlucht toestel b) Het dragen van beschermende kleding

65 Open: geef antwoord Wat vormt de grens tussen het bron- en effectgebied? Dat is de lijn waarop de explosiegevaarmeter of alarmdosistempometer in alarm gaat, of waarop met behulp van gasmeetbuisjes een bepaalde concentratiegrenswaarde wordt gemeten

66 Alfabetiseren Bravo Lima Uniform Sierra Sierra Echo November
Spel de volgende woorden volgens het NAVO alfabet Blussen Redden Hoge Druk Bravo Lima Uniform Sierra Sierra Echo November Romeo Echo Delta Delta Echo November Hotel Osca Golf Echo Delta Romeo Uniform Kilo

67 Geef correct antwoord Corrosief
Welk GHS etiket stelt onderstaande voor? Corrosief

68 Geef correct antwoord Explosief
Welk GHS etiket stelt onderstaande voor? Explosief

69 Geef correct antwoord Ontvlambaar
Welk GHS etiket stelt onderstaande voor? Ontvlambaar

70 Geef correct antwoord Lange termijn gezondheidsgevaarlijk
Welk GHS etiket stelt onderstaande voor? Lange termijn gezondheidsgevaarlijk

71 Geef correct antwoord Gassen onder druk
Welk GHS etiket stelt onderstaande voor? Gassen onder druk

72 Geef correct antwoord Oxiderend
Welk GHS etiket stelt onderstaande voor? Oxiderend

73 Geef correct antwoord Gevaarlijk voor het aquatisch milieu
Welk GHS etiket stelt onderstaande voor? Gevaarlijk voor het aquatisch milieu

74 Geef correct antwoord Welk GHS etiket stelt onderstaande voor? Giftig

75 Geef correct antwoord Irriterend, sensibiliserend, schadelijk
Welk GHS etiket stelt onderstaande voor? Irriterend, sensibiliserend, schadelijk

76 Gevaarlijke Stoffen we maken het nu wat moeilijker…

77 Welke klasse In welke (sub)klasse zou de volgende beschrijving passen:
Stoffen die door hun chemische werking het epitheelweefsel (de bovenste laag) van de huid of de slijmvliezen, waarmee zij in aanraking komen, aantasten, of die in geval van lekkage schade aan andere goederen of vervoermiddelen kunnen veroorzaken of deze kunnen vernielen, en die tevens aanleiding kunnen geven tot andere gevaren. Klasse 8 Bijtende stoffen

78 Welke klasse In welke (sub)klasse zou de volgende beschrijving passen:
Deze stoffen kunnen zonder ontstekingsbron met zuurstof uit de lucht tot ontbranding komen Subklasse 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen.

79 Welke klasse In welke (sub)klasse zou de volgende beschrijving passen:
Stoffen, die als gevolg van een reactie met water brandbare gassen ontwikkelen, die met lucht ontplofbare mengsels kunnen vormen, alsmede dergelijke voorwerpen Subklasse 4.3 Ontwikkelen brandbare gassen in aanraking met water

80 Welke klasse In welke (sub)klasse zou de volgende beschrijving passen:
Dit zijn vooral voorwerpen: vuurwerk, vuurpijlen, munitie en ander wapentuig, eventueel met het ontstekingsmechanisme apart. Het grootste gevaar binnen deze klasse is het gevaar voor massa- explosie. Hiermee wordt een explosie bedoeld die praktisch op hetzelfde moment in de gehele lading plaatsvindt. Daarnaast kan scherfwerking of brand een gevaar opleveren Klasse 1 Explosieven

81 Welke klasse In welke (sub)klasse zou de volgende beschrijving passen:
Stoffen en voorwerpen die tijdens het vervoer een gevaar opleveren, dat niet onder de omschrijvingen van andere klassen valt. Klasse 9 Diverse (milieu)gevaarlijke stoffen en voorwerpen

82 Welke klasse In welke (sub)klasse zou de volgende beschrijving passen:
Stoffen die, zonder dat zij zelf brandbaar behoeven te zijn, in het algemeen doordat zij zuurstof afstaan, de verbranding van andere stoffen kunnen veroorzaken of bevorderen, alsmede voorwerpen die dergelijke stoffen bevatten. Subklasse 5.1 Oxiderende stoffen

83 Welke klasse In welke (sub)klasse zou de volgende beschrijving passen:
Stoffen die de eigenschap hebben om spontaan energie in de vorm van onzichtbare straling uit te zenden. Klasse 7 Radioactieve stoffen

84 Welke klasse In welke (sub)klasse zou de volgende beschrijving passen:
Dit zijn stoffen waarvan bekend is of waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat zij ziekteverwekkers, zoals micro- organismen (met inbegrip van bacteriën, virussen, rickettsia, parasieten en schimmels) en andere verwekkers als prionen, die ziekten veroorzaken bij mensen of dieren, bevatten. Subklasse 6.2 Infectueuze stoffen

85 Welke klasse In welke (sub)klasse zou de volgende beschrijving passen:
Populair uitgedrukt zou men kunnen zeggen dat deze stoffen zichzelf in de staart kunnen bijten. Ze bevatten een zuurstofdeel en een brandbaar deel, waardoor ze chemisch instabiel zijn. Door stoffen te verdunnen of door de temperatuur laag te houden zijn ze te vervoeren en te bewaren. Deze stoffen zijn meestal hulpstoffen voor de kunststoffenindustrie. Subklasse 5.2 Organische peroxiden

86 Welke klasse In welke (sub)klasse zou de volgende beschrijving passen:
Deze stoffen, waarvan uit ervaring bekend is of waarvan na experimenten op proefdieren kan worden aangenomen, dat zij in relatief geringe hoeveelheid door een eenmalige of kortstondige inwerking bij inademing, opname door de huid of inslikken de gezondheid van de mens kunnen schaden of de dood kunnen veroorzaken. Subklasse 6.1 Giftige stoffen

87 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: 3 3 Antwoord: Zeer brandbare vloeistof (bv benzine)

88 Open: geef antwoord Wie heeft de leiding over een OGS-inzet? In eerste instantie de BV van de eerste TS. Zodra de OVD arriveert, neemt deze de leiding over. De BV krijgt dan de leiding over een deelinzet

89 Meerkeuze b) Ongeval in ziekenhuis en laboratoria
Waarbij is de grootste kans dat je te maken krijgt met radioactiviteit? a) Als de afstand zo klein mogelijk is b) Ongeval in ziekenhuis en laboratoria c) Als de kwadraat regel is toegepast. b) Ongeval in ziekenhuis en laboratoria

90 Open: geef antwoord TS HV OVD AGS
Waaruit bestaat de minimale standaarduitruksterkte bij een ongeval met gevaarlijke stoffen? TS HV OVD AGS Blz 48 (Inmiddels achterhaald??)

91 Open: geef antwoord A-Incidenten
Nucleaire incidenten vinden plaats in kerncentrales of met kernwapens. Het slechts denkbare scenario is het smelten van de nucleaire kern. Dit type incidenten heeft een specifieke benaming. Welke: A-Incidenten

92 Open: Geef antwoord 606 Antwoord: infectueuze (besmettelijke) stof
Wat betekent het volgende GEVI nummer: 606 Antwoord: infectueuze (besmettelijke) stof

93 Open: geef antwoord B-Incidenten
Radiologische incidenten zijn vaak veel kleiner dan nucleaire incidenten. Daarom hebben ze een net iets andere benaming. Welke? B-Incidenten

94 Open: geef antwoord Wat is de doelstelling van de eerste verkenning die u samen met een collega manschap en de BV verricht? De eerste verkenning is gericht op het vaststellen van de plaats van de opstellijn en informatie verzamelen over het incident.

95 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: X 8 0 Antwoord: bijtende of zwak bijtende stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert

96 Open: geef 2 antwoorden Het dragen van ademlucht
Noem aandachtpunten bij een brand waar asbest betrokken is. Het dragen van ademlucht Voorkomen van het breken van de asbest ivm stofvorming Reinigen van de bluskleding met ademlucht om/op

97 Open: geef 2 antwoorden Risico’s wegnemen Stabiliseren
Waarop is de bronbestrijding gericht? Risico’s wegnemen Stabiliseren

98 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: 2 6 8 Antwoord: giftig gas, bijtend (bijvoorbeeld ammoniak)

99 Open: geef 3 antwoorden Uit welke onderdelen bestaat de nazorgfase bij een inzet OGS? Schoonmaken en controleren van middelen en materiaal Medische rapportage en psychische zorg personeel Rapportage en verslaglegging

100 Open: geef 3 antwoorden Redden van slachtoffers
De taak van hulpverleners bij incidenten met radiologische middelen zijn onder andere de volgende: Redden van slachtoffers Voorkomen van verdere uitbreiding incident Afschermen en isoleren van de bron Blz 14

101 Goed of fout? a) Deze bewering is juist
Chloor, ammoniak en zoutzuur zijn voorbeelden van ademgiffen met een beschadigende werking a) Deze bewering is juist b) Deze bewering is niet juist a) Deze bewering is juist

102 Goed of fout? a) Bewering A is fout, bewering B is goed
Een muur tussen de bron en uzelf kan de straling tegenhouden of voor een groot deel versterken Inwendige besmetting: de stof is in het lichaam van het slachtoffer terechtgekomen, bijvoorbeeld door inademing, inslikken of wondjes a) Bewering A is fout, bewering B is goed b) Bewering A en B zijn fout c) Bewering A is goed en bewering B is fout d) Beide zijn goed a) Bewering A is fout, bewering B is goed

103 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: 8 4 Antwoord: bijtende vaste stof, brandbaar of voor zelfontbranding vatbaar

104 Noem er 3 Zorg voor voldoende afscherming
De straling dosis die u kunt oplopen, is onder andere afhankelijk van: de afstand tussen de bron en uzelf de afscherming de tijd die u in de buurt van de bron doorbrengt Wat zijn de veiligheidsmaatregelen? Noem er drie. Zorg voor voldoende afscherming Afstand nemen van het incident Metingen verrichten i.v.m. tijdsduur inzet

105 Open: geef antwoord Omdat een inzet in gaspak teveel tijd kost
Waarom is een snelle redding van slachtoffers tijdens een ongeval met gevaarlijke stoffen bij uitstek een taak van de chemicalienpakdragers? Omdat een inzet in gaspak teveel tijd kost

106 Geef correct antwoord 3. Brandbare vloeistoffen
Welk ADR etiketten stelt onderstaande voor? Let op: 3 = vloeistof 2 = gas 3. Brandbare vloeistoffen

107 Geef correct antwoord Van links naar rechts:
Welk ADR etiketten stellen onderstaande voor? Van links naar rechts: 4.1 Brandbare vaste stoffen 4.2 Voor zelfontbranding vatbare stoffen 4.3 Ontw brandbare gassen bij aanraking met water

108 Geef correct antwoord Van links naar rechts: 2.1 Brandbare gassen
Welk ADR etiketten stellen onderstaande voor? Van links naar rechts: 2.1 Brandbare gassen 2.2 Gassen onder druk 2.3 Giftige gassen

109 Geef correct antwoord 8. Bijtende stoffen
Welk ADR etiket stelt onderstaande voor? 8. Bijtende stoffen

110 Geef correct antwoord Welk ADR etiket stelt onderstaande voor? 9. Diverse milieu(gevaarlijke) stoffen en voorwerpen

111 Geef correct antwoord Van links naar rechts:
Welk ADR etiketten stellen onderstaande voor? Van links naar rechts: 1 Ontplofbare stoffen en voorwerpen 1.4 Stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren 1.5 Zeer weinig gevoelige stoffen met gevaar voor massa-explosie 1.6 Extreem weinig gevoelige voorwerpen, zonder gevaar voor massa-explosie

112 Geef correct antwoord 7. Radioactieve stoffen
Welk ADR etiket stelt onderstaande voor? Radioactive 7. Radioactieve stoffen

113 Geef correct antwoord Van links naar rechts: 5.1 Oxiderende stoffen
Welk ADR etiketten stellen onderstaande voor? Van links naar rechts: 5.1 Oxiderende stoffen 5.2 Organische peroxiden

114 Geef correct antwoord Van links naar rechts: 6.1 Giftige stoffen
Welk ADR etiketten stellen onderstaande voor? Van links naar rechts: 6.1 Giftige stoffen 6.2 Infectueuze stoffen

115 Beschrijf etiketten 2 3 4 1 Van links naar rechts:
Beschrijf de vorm en opdruk van etiketten voor militaire doeleinden. Let op: het zijn 4 verschillende klassen. 2 3 4 1 Van links naar rechts: 1.2 Stoffen en voorwerpen met gevaar scherfwerking, maar niet met gevaar voor massa-explosie. 1.4 Stoffen en voorwerpen die slechts een gering explosiegevaar opleveren 1.3 Stoffen en voorwerpen met gevaar voor brand en met een gering gevaar voor luchtdrukwerking 1.1 Stoffen en voorwerpen met gevaar voor massa-explosie.

116 Open: geef antwoord Noem een erg belangrijk verschil tussen het chemicalienpak en het gaspak? Een drager van een gaspak is volledig afgesloten van de buitenlucht. Het verschil is dat een chemiepak spatdicht, en een gaspak is gasdicht Blz 58

117 Goed of fout? Goed Het gaat dan hierbij om assistentie aan
Een veiligheidsduiker mag assisteren bij het op wal brengen van een slachtoffer of bij berging van een voertuig. Deze bewering is: a) Goed b) Fout Goed Het gaat dan hierbij om assistentie aan de oppervlakte nabij de walkant

118 Open: geef antwoord Waarom draagt u bij nablussing en brandbestrijding altijd adembescherming Bescherming van adem en luchtwegen, en voorkomen van vergiftiging, verstikking

119 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: X 8 4 Antwoord: sterk bijtende stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert

120 Meerkeuze: a, b of c Apparatuur zoals de Automess, waarschuwt wanneer er straling vrijkomt en u een bepaalde stralingsdosis hebt bereikt. Het alarm van de meetapparatuur is afgesteld op: 100 mGy 2 mGy 25 mGy 2 mGy Blz 15

121 Open: geef 3 antwoorden Een OVD 2 bevelvoerders 8 gaspakdragers
Een gaspakinzet is geen standaardinzet, maar een specialisme. Via de meldkamer wordt in zo’n geval een regional OGS-peloton gealarmeerd. Dit peloton bestaat uit: Een OVD 2 bevelvoerders 8 gaspakdragers 6 manschappen 2 chauffeurs

122 Goed of fout? b) Deze bewering is niet juist
Zodra de duikploeg is gearriveerd, geeft de bevelvoerder de verzamelde informatie en het bevel over aan de duikploegleider. De duikploegleider blijft de leiding houden over de inzet totdat de OVD ter plaatse is. a) Deze bewering is juist b) Deze bewering is niet juist b) Deze bewering is niet juist De bevelvoerder blijft de leiding houden over de hele inzet totdat er een OVD ter plaatse is.

123 Open: geef antwoord c) 25, 100, 500 of 1000 meter
De opstelplaats is de plaats waar de brandweer bij aankomst het materieel opstelt en waar het personeel stand-by staat. Afhankelijk van een aantal factoren kan de opstelplaats zich bevinden op verschillende afstanden. Tenminste: a) 25, 100, 250, 750 meter b) 25, 50, 100, 150 meter c) 25, 100, 500 of 1000 meter c) 25, 100, 500 of 1000 meter

124 Open: geef antwoord Een duikploeg bestaat minimaal uit: Reddingsduiker Veiligheidsduiker Duikploegleider Assistent duikploeg Waarom is voor deze samenstelling gekozen? Omdat de noodprocedure bij in nood geraakte duiker altijd moet kunnen worden uitgevoerd. Door de duikploeg uit minimaal 4 personen te laten bestaan, is dit geborgd.

125 Open: geef antwoord Wat is de algemene doelstelling voor een inzet in een chemicalienpak? Het veilig uitvoeren van een snelle verkenning en/of redding

126 Open: geef antwoord Als het windstil is
Bij een explosie is het bron- en effectgebied cirkelvormig met het betrokken object als middelpunt. Wanneer is dit gebied ook cirkelvormig bij een gasontsnapping? Als het windstil is

127 Noem er minimaal 4 Verkenningsploeg Inzetploeg Helpers Meetploeg
Noem minimaal 6 functies en eenheden van de brandweer bij procedure OGS Bijvoorbeeld OVD, AGS, ROGS, bevelvoerder Verkenningsploeg Inzetploeg Helpers Meetploeg Bevelvoerder (Lima) Ontsmettingsleider (Oscar)

128 Open: geef 3 antwoorden Uitvallen van communicatiemiddelen
Ondanks alle veiligheidsmaatregelen tijdens een OGS inzet kan er toch een onverwachte gebeurtenis plaatsvinden waardoor het noodzakelijk is om af te wijken van de standaardprocedures. Noem enkele noodsituaties: Uitvallen van communicatiemiddelen Plotselinge verergering van de lekkage Ontstaan van brand of explosie Beschadiging van chemicalienpak Chemicalienpakdrager wordt onwel, gewond, bekneld of ademnood.

129 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: 3 6 8 Antwoord: brandbare vloeistof, giftig, bijtend

130 Open: geef min. 5 antwoorden
Stel: u bent chemicalienpakdrager en u moet zich gereedmaken voor een inzet. Welke voorbereidingen treft u voor u zich gaat aankleden? Materiaal klaarleggen op grondzeil Sieraden e.d. afdoen Pak controleren en gereedmaken Controleer gelaatstuk en helm Controleer ademluchtoestel en maak gebruiksklaar Controleer porto en verbinding Controleer explosiegevaarmeter en stofgerichte meetapparatuur

131 Open: geef antwoord Stel: u bent helper bij een chemicalienpakinzet. De voorbereidingen zijn getroffen en de drager is gereed voor de aankleedprocedure. Wat is de eerste stap die u neemt? Als eerste geeft u de drager het ademluchttoestel en de communicatieapparatuur

132 Kies het juiste antwoord
Dennen of lindehouten spieën/keggen worden gebruikt bij een scheur in een tankwand die: a) te breed is voor de toepassing van loodwol of afdichtingkit b) te kort voor het toepassen van afdichtingkussens c) van kunststof is a) te breed is voor de toepassing van loodwol of afdichtingkit

133 Open: geef antwoord Een voertuig op de kant zetten
Wanneer een eigenlijke inzet bij waterongevallen is afgerond, kan de bemanning van de TS nog assisteren met bijvoorbeeld de volgende werkzaamheden: Noem er minimaal drie: Een voertuig op de kant zetten Hijssingels van het voertuig verwijderen Duikers, voertuig en ander materiaal schoonspuiten/ontsmetten Duikmateriaal opruimen

134 Open: geef antwoord Welke drie fasen kent een stof? Vast Vloeibaar Gas

135 Meerkeuze Er ligt een slachtoffer op 23 meter uit de kant aan de oppervlakte. Het water is 1.50 meter diep. Is hier sprake van een: Duikactie, Grijpredding Oppervlakteredding c) Oppervlakteredding. Dit kan tot 200 meter uit de kant, mits het slachtoffer aan de oppervlakte ligt.

136 Open: Geef antwoord 6 6 3 Antwoord: zeer giftige stof bijtend
Wat betekent het volgende GEVI nummer: 6 6 3 Antwoord: zeer giftige stof bijtend

137 Open: geef antwoord Op welk moment is een gas/ luchtmengsel te ontsteken? Als 100% van de onderste explosiegrens wordt gemeten, betekent dit dat het gas-/luchtmengsel is te ontsteken

138 Open: Wat betekent Explosieve stoffen.
U komt bij een incident bij een binnenvaartschip met de volgende aanduiding. (Zie afbeelding). Welke gevaren kunt u aantreffen in het schip? Explosieve stoffen. Dit kunnen stoffen zijn uit klasse 1, maar ook uit klasse 5.2 organische peroxiden Blz 36

139 Kies het juiste antwoord
Afdichtingskit is meestal een twee componentenpasta die in een lekkage kan uitharden. Deze vorm van afdichten is alleen toepasbaar bij: Een kleine lekkage wanneer er grotere druk heerst dan de hydrostatische vloeistofdruk in het vat Een niet te hoge hydrostatische druk Stalen tanks b) Een niet te hoge hydrostatische druk

140 Open: geef antwoord Waarom moet een explosiegevaarmeter op verschillende hoogten worden uitgevoerd? Omdat veel gassen zwaarder zijn dan lucht, kan een meting hoog in de ruimte een andere uitslag opleveren dan een meting dicht bij de grond

141 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: 9 9 Antwoord: diverse gevaarlijke stoffen, vervoerd in verwarmde toestand

142 Goed of fout U bent hulpverlener bij een incident met gevaarlijke stoffen. Er is een OVD en AGS aanwezig. De bevelen van een AGS gaan altijd boven die van de BV. Dit antwoord is: a) Juist b) Onjuist b) Onjuist. De AGS heeft slechts een adviserende rol aan degene die de leiding heeft.

143 Open: Vul in op juiste plek
Gas a f b e c Vaste stof Vloeistof d Vervluchtigen Rijpen Stollen Smelten Condenseren Verdampen

144 Open: geef antwoord Persoonlijke controle
De straling die door radioactieve stoffen wordt uitgezonden, wordt met speciale meetapparatuur gemeten. Voor welke doelen wordt deze meetapparatuur door de brandweer gebruikt? Persoonlijke controle Het meten van dosistempo, opsporen radioactieve bronnen Meten van besmetting ddoor radioactieve stoffen

145 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: X338 Antwoord: zeer brandbare vloeistof, bijtend, reageert gevaarlijk op water.

146 Kies het juiste antwoord
Lood is een goed vervormbaar materiaal. Het wordt gebruikt bij: Lekkages op makkelijk te bereiken plaatsen Een vorm van een draad of als wol, het is dan gemakkelijk aan te brengen en te vervormen Moeilijk te bereiken plaatsen c) Moeilijk te bereiken plaatsen

147 Open: geef antwoord Waarvoor worden gasmeetbuisjes gebruikt? Om te weten te komen of de concentraties van gevaarlijke stoffen in de lucht schadelijk zijn voor de omgeving.

148 Open: geef antwoord Vanwege de hoge paraatheid.
Waarom is de brandweer de meest aangewezen organisatie om een redding in het geval van een waterongeval uit te voeren? Vanwege de hoge paraatheid.

149 Open: geef antwoord Het pand direct verlaten en niets aanraken
U bent chemiepakdrager. U bent aan het verkennen in een gebouw en u vermoedt plotseling dat het om een productieplaats van drugs gaat. Wat is het eerste wat u doet? Het pand direct verlaten en niets aanraken

150 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: 2 2 3 Antwoord: sterk gekoeld, vloeibaar gemaakt gas, brandbaar

151 Goed of fout Teflontape is een zelfklevende kunstoffolie, waarmee zeer snel een klein lek in een tankwand of een leiding kan worden gedicht Dit antwoord is: a) Juist b) Onjuist b) Onjuist

152 Open: geef 3 antwoorden Nood-deco (geen tijd voor volledige deco)
We onderscheiden 3 deco-methoden. Welke? Nood-deco (geen tijd voor volledige deco) Droge eenvoudige deco Natte eenvoudige deo.

153 Meerkeuze Uit hoeveel cijfers kan het GEVI nummer bestaan? 1 of 2 cijfers 2 of 3 cijfers 3 of 4 cijfers 2 of 3 cijfers Dit was een daadwerkelijke vraag op het theorie examen OGS december 2015

154 Open: Wat betekent U komt bij een incident bij een binnenvaartschip met de volgende aanduiding. (Zie afbeelding). Welke gevaren kunt u aantreffen in het schip? Voor de gezondheid gevaarlijke stoffen. Dit kunnen dus brandbare, giftige, bijtende of een combinatie van deze stoffen zijn Blz 35

155 Open: Noem er 5 Biologisch Radiologisch/ nucleair
Wat zijn de 5 belangrijkste soorten gevaren van stoffen? Biologisch Radiologisch/ nucleair Explosief/ brandbevorderend Brandbaar Giftig/ bijtend

156 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: 2 3 9 Antwoord: brandbaar gas, dat aanleiding kan geven tot een spontane heftige reactie

157 Open: Noem er 4 Houten keggen, wiggen en kegels Afdichtingskit/pasta
Noem 4 belangrijke afdichtingsmiddelen die standaard op de TS en HV zitten Houten keggen, wiggen en kegels Afdichtingskit/pasta Afdichtingstape Rioolafdichtingsmiddelen Afdichtkussen Opvangmiddelen

158 Open: Noem type gevaar Biologisch
Bij dit type incident, is er geen sprake van een duidelijke bron zoals bij een ongeval met gevaarlijke stoffen. Dit soort incidenten komen ook pas veel later in de gezondheidsketen tot uitdrukking, bijvoorbeeld via artsen. Welk gevaar voldoet aan bovenstaande beschrijving? Biologisch

159 Zet in goede volgorde Zet in volgorde de fases van de procedure OGS:
Nazorgfase Inzetfase Verkenningsfase Uitrukfase Ontsmettingsfase 5) 3) 2) 1) 4)

160 Zet in goede volgorde Zet in volgorde van belangrijkheid, de bronbestrijding stappen: Lekkage stoppen Derden in veiligheid brengen Brand blussen of controleren (uitbreiding verkomen) Slachtoffer redden Verspreiding van gelekte stof voorkomen 3) 2) 4) 1) 5)

161 Goed of Fout U rukt uit voor een waterongeval met een recreatie-duiker. Deze is te snel opgestegen en is onwel geworden. Dit heet decompressieziekte. Goed Fout Goed Dit was een daadwerkelijke vraag op het theorie examen OGS december 2015

162 Open: Geef antwoord 2 5 Antwoord: oxiderend gas
Wat betekent het volgende GEVI nummer: 2 5 Antwoord: oxiderend gas

163 Open: geef min. 3 antwoorden
Tijdens de verkenning bij een waterongeval moet je in ieder geval op de volgende zaken letten: Rem en bandensporen Beschadigingen van de walkant Brandende autolampen onder water Olievlekken en/of luchtbellen aan oppervlakte Informatie van getuigen

164 Open: Goed of Fout Een slachtoffer ligt aan de oppervlakte in het water welke 1m 75cm diep is op 5 meter van de kant. De bemanning van de TS mag een grijpredding uitvoeren. Fout. Het water mag niet dieper zijn dan 1m 50cm. (binnen 15 meter van de walkant is in orde)

165 Open: geef antwoord Wat kunt u met een pH-indicatorpapier meten? Hiermee kan de brandweer zure en basische verontreiniging (in b.v. water) meten.

166 Kies het juiste antwoord
Bij welk gevaar wordt niet opgetreden in een chemiepak? a) Asbest b) Brandgevaar c) Bijtende stof b) Brandgevaar

167 Drag and Drop In een chemicaliënpak heeft u een beperkt gehoor en bent u sterk afhankelijk van de apparatuur. Vanwege de beperkte communicatiemogelijkheden is het van belang dat er een strikte discipline aangehouden wordt. In sommige gevallen is het eenvoudiger (of noodzakelijk) om handgebaren te gebruiken. Zet de juiste handgebaren (nummers) onder de juiste afbeeldingen: 1) Noodsignaal 2) hier blijven 3) lucht op, keren terug 4) keren terug Dit was een daadwerkelijke vraag op het theorie examen OGS december 2015

168 Open: Geef antwoord 2 5 Antwoord: oxiderend gas
Wat betekent het volgende GEVI nummer: 2 5 Antwoord: oxiderend gas

169 Open: geef antwoord Ademgiffen met verstikkende werking
Ademgiffen zijn gasvormige giftige stoffen die via de ademhaling het lichaam binnendringen. Op grond van hun schadelijke werking worden ze ingedeeld in 2 verschillende groepen: Ademgiffen met verstikkende werking Ademgiffen met een beschadigende werking

170 Wat is juist/onjuist c) Beide zijn juist
A) Tankafbinders zijn bedoeld om kleine lekkages in leidingen te dichten. B) Gewapend neopreenrubber wordt als pakkingmateriaal ook in de industrie gebruikt om pakkingen tussen flenzen te maken. a) Stelling A is onjuist, stelling B is juist b) Stelling A is juist en stelling B is onjuist c) Beide zijn juist d) Beide stellingen zijn onjuist c) Beide zijn juist

171 Zet in goede volgorde Zet in de juiste volgorde:
Verkenningsploeg ontsmetten Verkennen in bluspak met adembescherming evt. met chemicaliënhandschoenen. Definitieve opstellijn plaatsen Plotter actief 4) 2) 1) 3)

172 Open: Wat betekent Waar staat de afkorting NBC voor? Nucleair, Biologisch, Chemisch en wordt gebruikt door defensie in relatie met oorlogen en terrorisme. Dit was een daadwerkelijke vraag op het theorie examen OGS december 2015

173 Drag and Drop In een chemicaliënpak heeft u een beperkt gehoor en bent u sterk afhankelijk van de apparatuur. Vanwege de beperkte communicatiemogelijkheden is het van belang dat er een strikte discipline aangehouden wordt. In sommige gevallen is het eenvoudiger (of noodzakelijk) om handgebaren te gebruiken. Zet de juiste handgebaren (nummers) onder de juiste afbeeldingen: 1) Is er iets niet OK? 2) Halt, Stop 3) Niet doen 4) Kom hier 5) Alles OK

174 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: X 323 Antwoord: brandbare vloeistof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

175 Open: Geef antwoord Gassen zoals koolmonoxide belemmeren het zuurstoftransport in het bloed en daarmee de verbranding in de cellen. Wat is nog een bijkomend gevaar van koolmonoxide? We kunnen het niet waarnemen met zintuigen: het is kleurloos, reukloos en smaakloos Blz 19

176 Kies het juiste antwoord
Wat zijn de beperkingen van een chemiepak? a) Bij giftige stoffen mag je het niet gebruiken b) Zicht, communicatie, gewicht en bewegingsvrijheid c) Bij bijtende stoffen mag je het niet gebruiken. b) Zicht, communicatie, gewicht en bewegingsvrijheid

177 Open: geef antwoord Waarom is het belangrijk om te weten of er bij een ongeval met gevaarlijke stoffen een vaste stof, vloeistof, gas of tot vloeistof verdicht gas is vrijgekomen? Omdat de manier waarop een stof vrijkomt van invloed is op de manier waarop het zich verspreidt en de manier waarop de gevolgen van het incident moeten worden bestreden

178 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: X 423 Antwoord: vaste stof, die op gevaarlijke wijze met water reageert onder ontwikkeling van brandbare gassen

179 Kies het juiste antwoord
De maximale inzet van een chemiepak is: De chemiepakdragers van de TAS worden ingezet voor een maximale inzetduur van 1 ademluchtvulling De chemiepakdragers van de TAS worden ingezet voor een maximale inzetduur van 20 minuten De chemiepakdragers van de TAS worden ingezet voor een minimale inzetduur van 20 minuten en maximaal 1 uur a) De chemiepakdragers van de TAS worden ingezet voor een maximale inzetduur van 1 ademluchtvulling

180 Kies het juiste antwoord
Rioolafdichters hebben de zelfde werking als: a) Lagedrukafsluiters b) Tankafbinders c) Balafsluiters c) Balafsluiters

181 Open: Geef antwoord 5 3 9 Antwoord: brandbaar organisch peroxide
Wat betekent het volgende GEVI nummer: 5 3 9 Antwoord: brandbaar organisch peroxide

182 Open: geef min. 4 antwoorden
Om de aard en omvang van de lekkage vast te stellen moet u de gevaarlijke stoffen identificeren. Welke informatie moet u nog meer verzamelen. Hoe zijn de stoffen vervoerd, verpakt of opgeslagen Zijn er borden of opschriften met informatie over stoffen Zijn er documenten met nadere informatie Hoe groot is het lek of de vloeistofplas Is er een explosief mengsel Zijn er bijzondere gevaren ter plaatse

183 Open: Geef antwoord Wat betekent het volgende GEVI nummer: X886 Antwoord: sterk bijtende stof, giftig reageert gevaarlijk op water.

184 Meerkeuze Lage drukafdichtingskussens hebben en druk van: a) 0,0 tot 0,5 bar b) 0,5 tot 1,5 bar c) 1,5 tot 3,5 bar b) 0,5 tot 1,5 bar

185 Open: Wat betekent Waar staat de afkorting CBRN(e) voor? Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair (explosieven). Dit wordt internationaal gebruikt voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Hiermee wordt benadrukt dat de aanpak van een incident met gevaarlijke stoffen vooral multidisciplinair is.

186 Open: Wat betekent Brandbare stoffen
U komt bij een incident bij een binnenvaartschip met de volgende aanduiding. (Zie afbeelding). Welke gevaren kunt u aantreffen in het schip? Brandbare stoffen Blz 35

187 Open: minimaal 5 antwoorden
Welke factoren zijn van invloed op de keuze afdichtingsmaterialen? Plaats lekkage Beschikbare materialen Grootte en vorm van lekkage Producteigenschappen Druk van het uitstromende product Temperatuur van uitstromend product Vaardigheden in toepassen van het materiaal

188 Open: 2 antwoorden 1: Portofoon 2: Handgebaren
Op welke twee manieren kun je communiceren tijdens een chemicaliënpak inzet? 1: Portofoon 2: Handgebaren

189 Meerkeuze a) Bewering 1 is onjuist, bewering 2 is juist
Bij het opruimen van een ontsmettingsveld mag een pak wat niet besmet is geraakt weer opgeruimd worden en meteen inzetgereed gemaakt worden in de TAS Na de ontsmetting stopt de helper het chemicaliënpak en alle besmette artikelen in een daarvoor bestemde pvc zak of in een overmaats vat a) Bewering 1 is onjuist, bewering 2 is juist b) Bewering 1 is juist, bewering 2 is onjuist c) Beide beweringen zijn fout a) Bewering 1 is onjuist, bewering 2 is juist

190 Open: Geef antwoord 5 5 8 Antwoord: sterk oxiderende stof, bijtend
Wat betekent het volgende GEVI nummer: 5 5 8 Antwoord: sterk oxiderende stof, bijtend

191 Zet in goede volgorde Zet de procedure in de juiste volgorde
Registratie Uitkleden Aankomst bij de opstellijn Spoelen Afspoelen Borstelen 6) 5) 1) 2) 4) 3)

192 Open: geef antwoord Waarom kan men beter geen sterke zuren in een metalen vat stoppen? Het materiaal moet wel bestand zijn tegen de stof die er in wordt gestopt. Metaal is niet bestand tegen zuren.

193 Meerkeuze Ontsmetten van een slachtoffer gebeurt altijd in overleg met: a) GHOR b) AGS c) OVD GHOR Hier is trouwens discussie over omdat het in de praktijk bijna nooit het geval zou zijn. Volgens theorie is het echter wel de bedoeling. Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio

194 Open: geef antwoord Als er tijdens de repressieve duikinzet een noodsituatie ontstaat, treedt de noodprocedure in werking. Op welk moment begint deze? Op het moment dat de duiker in nood verkeert en niet door middel van een noodopstijging naar de oppervlakte kan komen

195 Open: geef antwoord Wat geeft een blanco oranje bord aan op een tankwagen? Dat er meerdere soorten gevaarlijke stoffen tegelijk worden vervoerd.

196 Meerkeuze Het vacuüm afdichtingkussen is te gebruiken voor lekkages tot maximaal: a) 300 bij 50 mm b) 250 mm bij 50 mm c) 300 mm bij 55 mm b) 250 mm bij 50 mm

197 Meerkeuze b) Droge ontsmetting Welke ontsmetting geniet de voorkeur?
a) Natte ontsmetting b) Droge ontsmetting b) Droge ontsmetting

198 Goed of fout Bij een noodontsmetting mag je de pakdrager meteen uit zijn pak gehaald worden zonder dat hij afgespoeld wordt. Dit antwoord is: a) Juist b) Onjuist b) Onjuist

199 Open: minimaal 5 antwoorden
Productieplaatsen van drugs zijn vaak te vinden op onopvallende locaties. Deze locaties hebben wel vaak een paar kenmerken. Noem er enkele: Stromend water en elektriciteit aanwezig Locatie moet goed afgesloten kunnen worden Locatie moet bereikbaar zijn met busje Ramen zijn vaak geblindeerd Ramen kunnen ook beslagen zijn Dag en nacht kan er licht branden Eventueel sneeuw op daken kan gesmolten zijn Blz 74

200 Open: minimaal 3 antwoorden
De brandweer kan worden gevraagd om te assisteren bij ontmanteling van een drugslab. Hiervoor gelden wel veiligheidsregels. Noem er zoveel mogelijk: Weeg af of het nodig is om naar binnen te gaan Draag PBM’s: adembescherming, beschermende kleding en chemiehandschoenen Schakel nooit elektriciteit uit. Open nooit vrieskisten of koelkasten Haal geen slangen uit jerrycans Ontsteek geen verlichting Kortom: u mag niets aanraken. (wat je er dan doet, begrijp ik eigenlijk niet, maar goed, het staat in het boek ) Blz 76

201 Open: Geef min. 3 antwoorden
Wat zijn een aantal redenen voor een verkenningsploeg om bij de opstellijn terug te komen. Noem er minimaal 3. Als er acuut een gevaarlijke situatie ontstaat Als de meetapparatuur een alarmsignaal afgeeft Als er voldoende informative is verzameld Als de ploeg teruggeroepen wordt. Blz 83

202 Open: geef 3 antwoorden 1. Persoonsgegevens 2. Tijdsduur van de inzet
Noem 3 gegevens die op het registratieformulier ontsmetting genoteerd wordt. 1. Persoonsgegevens 2. Tijdsduur van de inzet 3. Stofnaam

203 Open: geef antwoord Tankautospuit Waterongevallenwagen
Wat is de standaarduitruksterkte bij een waterongeval? Tankautospuit Waterongevallenwagen

204 Meerkeuze a) Niet bestemd tegen een breed scala aan stoffen
Een kenmerk van kunststof pluggen is: a) Niet bestemd tegen een breed scala aan stoffen b) Handzaam en overal op toepasbaar c) Vloeistof kan door de plug worden afgetapt a) Niet bestemd tegen een breed scala aan stoffen

205 Open: geef 2 antwoorden Op welke 2 manieren kan een nood-deco worden uitgevoerd? Droge nood-deco: het direct verwijderen van bovenlaag van kleding. Daarna zo veilig mogelijk uit kleding. Natte nood-deco: snel afspoelen met HD straal

206 Open: geef antwoord De warm zone
Hoe noemen we het gebied tussen de hot zone en de cold zone? De warm zone

207 Open: geef antwoord Waar staat de afkorting GHS voor? Globally Harmonized System of Classification and Labbeling of Chemicals.

208 Open: geef antwoord Classification, Labbeling and Packaging
Waar staat de afkorting CLP voor? Classification, Labbeling and Packaging

209 Goed of Fout? Voor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor worden spoorketelwagons gebruikt. De spoorketels worden ook voorzien van gevaarsindentificatieborden en gevaarsetiketten. Deze etiketten zijn hetzelfde als voor vervoer over de weg, echter met een klein icoon van een spoorrails in de onderhoek. Dit is fout. Het zijn exact dezelfde etiketten als over de weg. ADR Blz 35

210 Goed of Fout? Ja, dit is Goed
Aardgas is een mengsel van verschillende soorten gassen. Het bestaat voor een groot gedeelte uit methaan. Eigenlijk is aardgas geurloos, maar voor de veiligheid is er een geurstof aan toegevoegd: THT (Tetra Hydro Thiofeen). Deze geurstof wordt toegevoegd aan het Regionale Leidingnet. Klopt deze laatste bewering? Ja, dit is Goed Blz 78

211 Open: Goed of Fout Een slachtoffer ligt precies 20 meter van de walkant, in water welke 1 meter diep is. De bemanning van de TS mag een grijpredding uitvoeren. Goed of fout? Fout. Het slachtoffer mag niet meer dan 15 meter uit de kant liggen (het water mag max 1.5 meter diep zijn)

212 Open: minimaal 5 antwoorden
Welke gegevens worden ingevuld op het registratieformulier decontaminatie? Persoonsgegevens Naam en soort stof Relevante incidentgegevens Gebruikte beschermende kleding en paknummer Gebruikte deco methode Inzet/ blootstellingstijd Korpsnaam datum

213 Goed of Fout? Ja, dit is Goed
Voor de brandweer geldt het volgende uitgangspunt met betrekking tot incidentbestrijding met aardgas: Gooi voor ventilatie eventueel een steen door de ruit vanaf een flinke afstand Klopt deze laatste bewering? Ja, dit is Goed Blz 79

214 Meerkeuze Je komt bij een fabriek aan waar een man misselijk is geworden na het doorsteken van een jerrycan met zoutzuur met de lepel van een heftruck. Zijn collega is nog steeds aanwezig in die ruimte en wordt vermist. Je wordt ingezet om te gaan verkennen. Wat doe je? Trekt rustig je chemiepak aan gaat op verkenning en gaat de man zoeken Je hebt je uitrukkleding aan met onafhankelijke ademluchttoestel en gaat naar binnen, je vindt het slachtoffer die niet in aanraking is geweest met de stof en je neemt hem mee Je gaat met je maat naar binnen pakt met je blushandschoenen de man die in de vloeistof ligt en spoelt je zelf af Antwoord b)

215 Meerkeuze a) Wanneer er acuut gevaar voor personeel bestaat
Het dichten van een lek kan niet gebeuren: a) Wanneer er acuut gevaar voor personeel bestaat b) Wanneer de grootte van het gat bekend is c) Wanneer het een enkelwandige tank betreft a) Wanneer er acuut gevaar voor personeel bestaat

216 Open: minimaal 4 antwoorden
Bij het vervoer van grotere hoeveelheden gevaarlijke stoffen is ook een schriftelijke instructie voor de vervoerder vereist. Deze instructie wordt ook wel de gevarenkaart genoemd. Wat staat hier allemaal op? Stofnaam Aard van het gevaar Beschermende maatregelen Maatregelen die chauffeur kan nemen bij ongeval Eerstehulpmaatregelen voor geval van contact met stof Stof- en GEVI nummer Blz 33

217 Open: geef antwoord De hot zone
Hoe noemen we het gebied direct rond de bron bij een incident gevaarlijke stoffen? De hot zone

218 Open: Noem 4 rollen Reddingsduiker Veiligheidsduiker Duikploegleider
Hoe is de brandweerduikploeg samengesteld? Reddingsduiker Veiligheidsduiker Duikploegleider Assistant duikploeg (meestal chauffeur)

219 Open: Geef antwoord Wat verstaan we onder effectbestrijding bij een inzet OGS? Effectbestrijding betreft alle activiteiten om het effectgebied te beperken Blz 52

220 Meerkeuze c) Beide beweringen zijn onjuist
Antrax ontsmetting vindt plaats met een natte methode met water en ontsmettingsmiddel Onder leiding van de Lima bouwt u het ontsmettingsveld op a) Bewering 1 is juist, bewering twee is onjuist b) Bewering 1 is onjuist, bewering twee is juist c) Beide beweringen zijn onjuist c) Beide beweringen zijn onjuist

221 Open: Geef antwoord Wat is het belangrijkste verschil tussen een reddingsduiker en een veiligheidsduiker De reddingsduiker verricht de arbeid en gaat te water. De veiligheidsduiker gaat pas ter water in noodgevallen

222 Open: Geef antwoord Bij een incident gevaarlijke stoffen wordt de plaats incident en het gebeid eromheen ingedeeld in verschillende 2 gebieden. Welke? Brongebied – waar het betrokken object of voertuig ligt Effectgebied – Het gebied rondom het brongebied waarin het incident gevolgen heeft.

223 Open: Geef antwoord Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.
Waar staat de afkorting RIVM voor? Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Het RIVM bevordert de publieke gezondheid en een schoon en veilig leefmilieu. Zij zullen bijvoorbeeld een poederbrief onderzoeken welke tijdens een inzet OGS is opgehaald.

224 Goed of Fout? U komt bij een gaslek welke brandt. Wat is het eerste wat u doet: Voor uw eigen veiligheid begint u direct te blussen op het uitstromende gas. Klopt deze bewering? Nee, dit is Fout. Een gasbrand mag nooit worden geblust voordat de lekkage is verholpen. Het uitstromende gas is na blussing vrijwel zeker opnieuw explosief. Blz 79

225 Meerkeuze a) Bewering 1 is onjuist, bewering 2 is juist
De Ontsmettingsleider maakt het ontsmettingsmiddel aan als de chemicalienpakdragers het besmette gebied verlaten Bij de ontsmetting krijgen de chemicalienpakdragers aanwijzingen van de ontsmettingsleider a) Bewering 1 is onjuist, bewering 2 is juist b) Bewering 1 is juist, bewering 2 is onjuist c) Bewering 1 en 2 zijn juist. a) Bewering 1 is onjuist, bewering 2 is juist

226 Open: Geef antwoord Wat is het verschil tussen een grijpredding en een oppervlakteredding? Er is sprake van oppervlakteredding als het slachtoffer nog niet onder water is verdwenen en het slachtoffer maximal 200 meter uit de kant is. Van een grijpredding is sprake als een oppervlakteslachtoffer gered moet worden uit water dat maximal 1.5 diep is en het slachtoffer niet meer dan 15 meter uit de kant ligt.

227 Open: Geef antwoord Incident meester
Met welke terminologie wordt aangegeven dat er genoeg personeel ter plaatse is en er geen escalatie van het incident meer te verwachten is? Incident meester Blz 52

228 Meerkeuze De brandweer kan worden gevraagd om te assisteren bij een ontmanteling van een productieplaats. Welke veiligheidsregels houd u altijd aan? a) Schakel de stroom uit en draai de kranen dicht b) Open nooit de koelkast of vrieskist en haal geen slangen uit de jerrycans c) Draai doppen vast op jerrycans en draag chemicaliënpak b) Open nooit de koelkast of vrieskist en haal geen slangen uit de jerrycans!

229 Meerkeuze b) Stelling 1 is juist en stelling 2 is onjuist
Verhoogde concentratie CO2 is een gevaar van een hennepkwekerij. Voordat deskundigen ter plaatse zijn, mag u niets aanraken bij een productieplaats a) Stelling 1 is onjuist, stelling 2 is juist b) Stelling 1 is juist, stelling 2 is onjuist c) Beide stellingen zijn onjuist d) Beide stellingen zijn juist b) Stelling 1 is juist en stelling 2 is onjuist

230 Kies er meerdere: Antwoorden: 1, 2, 3, 4 en 6
De gevaren van een hennepkwekerij zijn: verhoogde concentratie CO2 explosiegevaar door het illegaal aftappen elektrocutie boobytraps aanwezigheid van drukhouders geen etiketten op productverpakkingen Antwoorden: 1, 2, 3, 4 en 6

231 Open: Geef antwoord Er is een uitzondering op de etikketteringsvoorschriften voor tanks en containers op (internationale) zee. Hoe geldt deze? Zij hoeven alleen de etiketten te voeren die voor het zee- of luchtvervoer verplicht zijn. Pag 32

232 Open: Geef antwoord Cold zone
Hoe heet de zone waar geen beschermingsmaatregelen meer nodig zijn en waar alle hulpverleners mogen komen? Cold zone Pag 43

233 Meerkeuze a) Beide stellingen zijn onjuist
Gas dat onder water ontsnapt, ruikt erg sterk omdat THT niet oplost in water THT is een geurstof die in de hoofdtransportleiding zit zodat men deze goed kan ruiken a) Beide stellingen zijn onjuist b) Stelling A is onjuist, stelling b is juist c) Stelling A is juist, stelling B is onjuist d) Beide stellingen zijn juist a) Beide stellingen zijn onjuist

234 Meerkeuze U komt een flat binnen en vindt daar de aanwezigheid van glazen koven, drukketels, poeders en pillen. Het is erg plakkerig en erg rommelig. Wat doet u? U vermoed dat het om een productieplaats gaat, dus u gaat meteen op verkenning uit U verlaat meteen het pand U trekt uw chemiepak aan en stabiliseert meteen de situatie om erger te voorkomen Antwoord b)

235 Open: Geef antwoord Waarom moet een drenkeling die geen ademhaling meer heeft altijd worden gereanimeerd? Een drenkeling is vaak onderkoeld. Dit vertraagt de lichaamsprocessen en juist daardoor is er nog een kans op overleving. Zelfs als het slachtoffer meer dan 1 uur onder water heeft gelegen is dit nog mogelijk.

236 Open: Geef antwoord Nadere gegevens te verzamelen
Bij een incident gevaarlijke stoffen krijg je de opdracht om een definitieve verkenning uit te voeren. Wat zijn bijvoorbeeld je taken? Nadere gegevens te verzamelen Levensbedreigend gevaar voor mensen wegnemen Aard van betrokken stoffen vaststellen

237 Noem er minimaal 2 1. Hoofdleidingnetwerk 2. Regionaal leidingnetwerk
Door welke drie leidingsystemen wordt aardgas in Nederland vervoerd? 1. Hoofdleidingnetwerk 2. Regionaal leidingnetwerk 3. Lokaal leidingnetwerk

238 Open: Geef antwoord Je wordt op eerste verkenning gestuurd bij een inzet OGS. Wat moet je in ieder geval vaststellen en wat is de max afstand tot de plaats incident? Deze 1e verkenning is gericht op het vaststellen van de plaats van de voorlopige en definitieve opstellijn en gaat tot max 25 meter bovenwinds van plaats incident. Blz 49


Download ppt "Oefenvragen Theorie OGS 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google