De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ethiek 3: normatieve professionaliteit week 6. Vandaag Eropaf (van der Lans) en WMO- Manifest.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ethiek 3: normatieve professionaliteit week 6. Vandaag Eropaf (van der Lans) en WMO- Manifest."— Transcript van de presentatie:

1 Ethiek 3: normatieve professionaliteit week 6

2 Vandaag Eropaf (van der Lans) en WMO- Manifest

3 Maar eerst: http://vara.nl/Aflevering-2-Gelijkheid.10998.0.html

4 ook: Socratisch gesprek of scenariomethode zelf een filosofische vraag bedenken en samen proberen te beantwoorden twee assen: paternalistisch of laissez- faire / eigen regie of sturend / autonoom of afhankelijk ?

5 vragen naar aanleiding van Eropaf en WMO- manifest? ❖ Wat is het centrale thema bij Van der Lans? ❖ Van wie is het Wmo-manifest en wat willen de opstellers ervan?

6 van der Lans Vier stijlen van sociaal werk: ❖ Erboven (paternalistisch) ❖ Ernaast (emancipatorisch en solidair) ❖ Ervandaan (afstandelijk, bureaucratisch, ontoegankelijk) ❖ Eropaf (pro-actief, achter de voordeur, outreachend en ambulant)

7 Welzijn nieuwe stijl: acht bakens ❖ Gericht op de vraag achter de vraag ❖ Gebaseerd op de eigen kracht van de burger ❖ Direct er op af ❖ Formeel en informeel in optimale verhouding ❖ Doordachte balans van collectief en individueel ❖ Integraal werken ❖ Niet vrijblijvend maar resultaatgericht ❖ Gebaseerd op ruimte voor de professional

8 Reactie op de 'ervandaan' werkwijze Maar kijk er eens kritisch naar? Wat betekent de vraag achter de vraag? Wat betekent 'resultaatgericht'? Wat betekent integraal werken? Wat houdt dat in 'ruimte voor de professional'? Wat betekent formeel en informeel in optimale verhouding nu in de praktijk?

9 Ander perspectief motieven voor transitie paradigmawisseling: van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving Economische motieven: alsmaar stijgende zorgkosten Europese Unie: harmonisatie van de sociale uitgaven binnen lidstaten

10 WMO-manifest (2006) ❖ manifest van organisaties van consumenten, patiënten, cliënten, mantelzorgers en vakbeweging ❖ 10 voorwaarden voor een ‘goede’ Wmo

11 uitgangspunten: ❖ volwaardige participatie en eigen regie over de persoonlijke situatie ❖ vraagsturing, keuzevrijheid en zeggenschap ❖ voldoende en adequate woon-, zorg- en welzijnsvoorzieningen ❖ zorg en ondersteuning door gekwalificeerde medewerkers ❖ behoud kwaliteit en volume van werkgelegenheid voor medewerkers in zorg en welzijn ❖ rol CAO partijen bij werkgelegenheidsafspraken wordt vastgelegd

12 voorwaarden (o.a.) ❖ recht op zorg in de vorm van individuele aanspraken op zorg en ondersteuning ❖ Onafhankelijke, objectieve en integrale indicatiestelling ❖ wettelijke verankering van PGB ❖ Garantie op toereikende middelen, die geoormerkt zijn ❖ Kwantitatief en kwalitatief minimumniveau van voorzieningen ❖ erkenning en steun voor mantelzorgers

13 And now for something completely different…. ❖ Socratisch gesprek (naar Socrates, Grieks filosoof, 469 voor Chr. van grote invloed op de westerse filosofie)

14 Het socratische gesprek: ik weet dat ik niets weet! ❖ communicatie staat centraal ❖ dialectische of socratische gesprekken: gericht op waarheids- en houdbaarheidsgehalte: een horzel die een traag paard wakker probeert te houden ❖ Door toetsing van een aantal individuele inzichten tot een algemeen geldende waarheid te komen

15 hoe werkt het? ❖ twee subgroepen: iedere groep benoemt een gespreksleider. ❖ De groep stelt een zelfgekozen filosofische vraag ❖ Ieder probeert de vraag te beantwoorden vanuit het eigen referentiekader en vanuit de eigen ervaringen ❖ Het is niet de bedoeling om het met elkaar oneens te worden (stellingen te betrekken), maar om met elkaar en collectief tot een antwoord op de vraag te komen waar iedereen het mee eens is. ❖ De gespreksleider vraagt om de tijd om een samenvatting en houdt in de gaten of iedereen het er mee eens

16 de scenariomethode ❖ Bespreek twee tegenovergestelde vraagstukken (scenario’s) (bijvoorbeeld: studiebeurs of studielening). ❖ Vervolgens vier kwadranten waaraan willekeurig een groep studenten wordt toegevoegd. ❖ Elke groep gaat een van de twee scenario’s uitwerken: hoe zit dit scenario er in de toekomst uit? Wat is er aantrekkelijk aan het ene of het andere scenario?

17 Volgende week: ❖ Een videofragment (zelfgemaakt, door iemand anders gemaakt, van TV, Youtube of uit een film, documentaire) ❖ waarin een jouw aansprekend moreel dilemma aan de orde wordt gesteld. ❖ Iedere student presenteert zijn eigen fragment vanuit de invalshoek hoe je hier als ‘goede professional’ mee om wilt gaan

18 Dus…….. ❖ het gaat om een moreel dilemma dat zich binnen de context van zorg- en welzijn of het SPH-beroepenveld afspeelt. ❖ Het gaat om een dilemma waarin je als toekomstige professional iets kunt vinden, doen of laten


Download ppt "Ethiek 3: normatieve professionaliteit week 6. Vandaag Eropaf (van der Lans) en WMO- Manifest."

Verwante presentaties


Ads door Google