De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

PRJ12 Project ESBL bacterie

Verwante presentaties


Presentatie over: "PRJ12 Project ESBL bacterie"— Transcript van de presentatie:

1 PRJ12 Project ESBL bacterie
Algemene probleemstelling:Toename infecties bij de mens met bacteriën resistent tegen antibiotica (zie ook Wetenschap24) Moeilijk te behandelen, m.n. bij patiënten in verzwakte conditie (Klebsiella in Maasland ziekenhuis) Roep om vermindering gebruik antibiotica bij mens en dier In dit Project wordt advies gevraagd over betere opsporingstechniek, en inzicht in ernst en omvang van besmetting met ESBL-E.coli vanuit pluimvee

2 Kamervragen Naar aanleiding van een interview in dagblad Trouw met onderzoeker Dik Mevius zijn vragen gesteld door de Partij voor de Dieren over gebruik van antibiotica in de pluimveeteelt, die indertijd zijn beantwoord door minister E. Schippers. De minister vindt o.a. dat het niet bewezen is dat juist voedsel (b.v. kip) in ziekenhuizen de bron is van het toenemende aantal besmettingen met ESBL E.coli (antwoord vraag 6 en 7) Overleg Kamercommissies Volksgezondheid (WVS) en Landbouw (ELI) woensdag 26 oktober jl Kamervragen (voorjaar 2012) Recente stemmingen

3 Adviesorganen Minister Schippers beroept zich ook op rapporten van de Gezondheidsraad en van de Europese Voedselveiligheidsagentschap EFSA De vraag is of de Ministeries van ELI en VWS de besmetting van ESBL E.coli niet onderschatten Elke projectgroep verzamelt argumenten pro of contra

4 De ESBL bacterie Op de RIVM site is algemene informatie te vinden over deze bacterie We richten ons vooral op de E.coli. Op Wikipedia vinden we nuttige informatie over deze bacterie (zie vooral ook de pathogene E.coli) en over ESBL-enzymen, β-lactamases die in staat zijn een breed scala van penicillines af te breken: “ESBLs are beta-lactamases that hydrolyze extended-spectrum cephalosporins with an oxyimino side chain” ESBL is een andere bacterie als de EHEC-bacterie

5 Indeling beta-lactamasen (=bla)
Er worden verschillende indelingen naast en door elkaar gebruikt: In groepen 1 t/m 4, naar functionele eigenschappen, b.v. al dan niet remming door clavulaanzuur, breed/smal spectrum In klassen A t/m D, moleculair: naar gelijkenis in aminozuurvolgorden van de lactamase enzymen Typen Extended Spectrum Beta-Lactamasen (ESBL): TEM (140*), SHV (lijkt voor 68% van az op TEM; 60*), CTX (80*); deze zitten meestal op plasmide en zijn clavulaanzuur gevoelig 4. AmpC-type, (geen ESBL, meestal op chromosoom en clavulaanzuur ongevoelig)

6 De genetica van de ESBL bacterie
De genen voor resistentie kunnen liggen op het bacteriechromosoom, of op een plasmide in de cel. In het laatste geval kan de resistentie gemakkelijk worden overgedragen naar andere bacteriën. Er zijn veel van dit soort plasmiden. Ze kunnen op het lab worden geïdentificeerd en geklasssificeerd. Hun voorkomen hang samen met geografische regio, en met het organisme waar ze kunnen worden aangetroffen. Een pittige maar goede inleiding hierover vind je in het artikel “Resistance Plasmid Families in Enterobacteriaceae” van Alessandra Caratolli (2009).

7 Indeling van typen resistentie-plasmiden
Een wat lastig begrip is een z.g. Incompatibiliteitsgroep (IncI, IncN, etc). Plasmiden worden ingedeeld in dezelfde Inc-groep als ze niet samen stabiel repliceren binnen één delende bacterie populatie. Dit komt omdat ze eenzelfde replicatie controle hebben, en daarom kennelijk moeten concurreren om dezelfde signalen.

8 Technieken om ESBL E.coli aan te tonen
De technieken om specifieke resistentiegenen in E. coli aan te tonen zijn sterk in ontwikkeling Men gebruikt en vergelijkt o.a. VITEK-systemen, Etest (Nester, Microbiology, H.21; met en zonder lactamase- remmer clavulaanzuur) en plasmid typing al dan niet in combinatie met Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE), MultiLocus SubTyping (MLST, A. Garcia-Fernandez 2011), multiplex PCR en PCR based Replicon Typing (A. Carattoli 2005) M.b.v. detectie van de dier-specifieke resistentiegenen hoopt men besmettingswegen te kunnen identificeren

9 Uit Leverstein-van Hall (2011): de meest voorkomende typen ESBL-(bla=beta-lactamase)-genen bij pluimvee zijn CTX-M1 en TEM-52; Tabel I: ze worden dus ook vaak bij de mens gezien

10 Aantonen van ESBL-bacteriën in kippenvlees van supermarkt Projectverslag Studenten najaar 2011
Figuur 12. PCR producten na PCR met TEM primers. Laan 1 2-log marker overladen, laan 2 kip1A, laan 3 kip1B, laan 4 kip2A, laan 5 kip2B, enz. Laan 14 SHV-2 controle, laan 15 TEM-52 controle, laan 16 negatieve controle, laan leeg, laan 20 log-2 marker waarbij de 500bp en 1000bp zijn aangegeven. Daar tussen zitten de 600, 700, 800 en 900 bp bandjes.

11 Uit Leverstein-van Hall (2011): 11% van humane ESBL-isolaten bevat pluimvee-gerelateerde ESBL-genen die op het verdachte (kippen) IncI-type plasmide zitten, en ook nog van het pluimvee-MLST-type

12 Snellere en meer eenvoudige techniek gewenst
De huidige technieken voor detectie zijn tamelijk bewerkelijk en duur. De Projectgroep wordt gevraagd ideeën te ontwikkelen voor een minder bewerkelijke en meer goedkope techniek.

13 Middelen tegen ESBL-bacteriën
Ook bij dit project: Stoffen met bactericide werking die juist door ESBL enzymen worden geactiveerd Zie artikel GW Stone Nog een andere opdrachtgever (virtueel DSM) wil advies over het op de markt brengen van nieuwe middelen tegen de ESBL bacterie en van een vaccin tegen ESBL bacteriën

14 De groepsbijeenkomsten
Hogeschool Rotterdam, Opleiding BML De groepsbijeenkomsten En daar zitten we dan… Om tot een plan te komen, is nodig dat iedereen de handleiding heeft bestudeerd Zo kan het: snel de taken verdelen, en wegwezen… Beter is toch eerst inventariseren wat iedereen denkt van de opdracht, en wat de onduidelijkheden nog zijn Instructie Projectmatig werken, diaoverzicht

15 De groepsbijeenkomsten
Hogeschool Rotterdam, Opleiding BML De groepsbijeenkomsten Dan volgt het (soms wat moeizame) proces van brainstormen En een lijn uitzetten! Instructie Projectmatig werken, diaoverzicht

16 De groepsbijeenkomsten
Hogeschool Rotterdam, Opleiding BML De groepsbijeenkomsten Structurering van de organisatie van het werk: Voor iedere zitting wordt vastgesteld, wie voorzitter (op dat moment projectleider) is, en wie notuleert Agenda moet van tevoren gemaakt en vermenigvuldigd zijn Voorbeeld agenda en notulen in boeken genoemd in de referenties. Zie ook bijlagen. Instructie Projectmatig werken, diaoverzicht

17 De groepsbijeenkomsten
Hogeschool Rotterdam, Opleiding BML De groepsbijeenkomsten Aan de hand van agenda, notulen en/of actielijsten wordt doorgenomen wat iedereen van zijn/haar taak heeft terecht gebracht Het gaat om echte rapportages, zodat ieder groepslid kan zien wat het belang is van wat er gevonden is Instructie Projectmatig werken, diaoverzicht

18 De groepsbijeenkomsten
Hogeschool Rotterdam, Opleiding BML De groepsbijeenkomsten Overzichten van aandachtspunten voor kick-off bijeenkomst het maken van werkafspraken (TGKIO) gehele project (helicopterview) beoordelingscriteria voor het werkplan evaluatie van het groepswerk beoordelingscriteria voor projectpresentatie Instructie Projectmatig werken, diaoverzicht

19 Hogeschool Rotterdam, Opleiding BML
Informatie zoeken Aanknopingspunten in PRJ12-handleiding Mediatheek, boeken over medische microbiologie, virologie, etc. Info op med.hro.nl/midop (real time PCR; werkformulieren: zelfevalutie, formats vergaderagenda en -notulen, etc.) en /PRJ12-ESBL Internet Dag- en vakbladen PubMed Instructie Projectmatig werken, diaoverzicht

20 Hogeschool Rotterdam, Opleiding BML
Informatie zoeken Internet; zoekstrategie afhankelijk van soort informatie: b.v. op techniek of algemeen, in Nederland of internationaal via tutor of moduulhouder Interviews met echte (externe) deskundigen Bedrijven die microbiologische diagnostiek bedrijven, of daarvoor testkits ontwikkelen, of vaccins produceren In verslag per bewering specifieke bron vermelden Instructie Projectmatig werken, diaoverzicht

21 Hogeschool Rotterdam, Opleiding BML
Logboek en dossier In het logboek komen kopieën van alle agenda´s, notulen, besluiten- en actielijstjes. Ook van de bijeenkomsten zonder tutor In dezelfde klapper komen originelen van verkregen informatiemateriaal, of samenvattingen daarvan Niet iedereen hoeft van alles een kopie te hebben, als maar bekend is bij wie het origineel berust Tip: logboek via een gmail-account Instructie Projectmatig werken, diaoverzicht

22 Hogeschool Rotterdam, Opleiding BML
Aanwezigheid en inzet Iedereen wordt geacht bij alle groepsbijeenkomsten aanwezig te zijn De tutor wordt tijdig op de hoogte gebracht van plaats, tijd en de agenda van de onbegeleide bijeenkomsten Helaas geen mogelijkheid voor vakanties e.d. tijdens de projectperiode! Meeliften en tonen van onvoldoende inzet worden niet getolereerd. Plagiaat kan al helemaal niet, je kunt worden uitgesloten van het doen van alle tentamens gedurende een jaar! Als je teksten overneemt geef dat dan duidelijk aan. B.v. In het ESFA rapport kan men lezen: ”…………”. Instructie Projectmatig werken, diaoverzicht

23 Plagiaat Van Dale: Plagiaat is het overnemen van stukken, gedachten, redeneringen van anderen, en deze laten doorgaan voor eigen werk Wat wel mag: presenteren van andermans teksten of gedachten e.d., mits duidelijk aangegeven van wie of waar ze afkomstig zijn

24 Hogeschool Rotterdam, Opleiding BML
Beoordeling Voor een aantal onderdelen wordt een groepsbeoordeling gegeven door de tutor Voor presentatie en inzet worden individuele cijfers gegeven. Zie handleiding Onvoldoende presentaties moeten over Bij onvoldoende algeheel individueel presteren moet het project opnieuw gedaan worden Tentamen, waar vooral getoetst wordt op breedte van opgedane kennis; er geldt een minimumcijfer van 5,5 Instructie Projectmatig werken, diaoverzicht


Download ppt "PRJ12 Project ESBL bacterie"

Verwante presentaties


Ads door Google