De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Kosten: €20,- per team (min. 5 personen) Kosten: €20,-

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Kosten: €20,- per team (min. 5 personen) Kosten: €20,-"— Transcript van de presentatie:

1 Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Kosten: €20,- per team (min. 5 personen) Kosten: €20,- per team (min. 5 personen)

2 Kunst in de Kerk!! Voor dit project zoeken wij mannen en vrouwen die willen helpen tijdens de opening in het Morgenlicht met het welkom heten van bezoekers, koffie schenken, kerk netjes achterlaten etc. Per dag hebben wij 2 mensen nodig. (meerdere keren opgeven mag natuurlijk ook). Lijkt het u/jou leuk om dit werk te doen of wil je extra informatie? Bel!: Herma Boersma 0523 268205 Herma Boersma (Baalderveld oost. Tel.nr.0523 268205) Hannah van Beek 0523 613194 Hannah van Beek (Baalderveld zuid. Tel.nr. 0523 613194). Wanneer: juli en augustus Welke dagen: maandagmiddag en donderdagmiddag van 1-5 uur. Door wie: Kunstschilder Henk Pietersma uit Leeuwarden Wat: 52 werken, Psalmen verbeeldend. Waar: Morgenlicht, Hoftekerk Hardenberg en De Opgang te Radewijk. Voor wie: iedere geïnteresseerde

3 paasviering 2015 2 e paasdag 6 april m.m.v. 10.00 uur Morgenlicht

4

5 Deze week houden we weer onze jaarlijkse eierverkoop Met de opbrengst willen we graag de gereformeerde kerk in Cotus ondersteunen. De pastorie moet opgeknapt worden De muren zijn erg slecht en de kozijnen verrot. Hier moet nodig wat aan gedaan worden.

6 We hebben nog veel vrijwilligers nodig. Je bent van harte welkom als vrijwilliger voor de verkoop, ook als je je niet hebt opgegeven. Maandag en dinsdag vanaf 18:00 uur bij 't Morgenlicht, Woensdag vanaf 18:00 uur bij de Levensbron

7

8 In deze dienst zal Ds. Tigelaar voorgaan Na de zegen zingen we Psalm 133 Schriftlezing: Marcus 8: 27 - 38 Tekst: Zondag 34

9 Mededelingen  Mededelingen  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

10 Moment van stilte  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

11 Votum en Zegengroet  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

12 Zingen Psalm 133  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133 (berijming levensliederen.net)  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

13 Zingen Psalm 133 (berijmd) 1. Kom, kijk eens naar dit heerlijke gegeven, naar Gods gezin dat eensgezind wil leven, als eenheid die veel goeds belooft! ’t Is als de olie op Aärons hoofd, die neerdruipt op zijn baard en bovenkleed, waarin hij dienst als priester deed. 2. Ook is het als de dauw hoog op de Hermon, die neerdaalt op de hellingen van Sion. Daar valt de zachte regen neer: het is de zachte zegen van de HEER. Daar zorgt hij zelf voor rust en veiligheid: het goede leven voor altijd.

14 Gebed  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

15 Lezen Marcus 8: 27 - 38  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

16 Marcus 8: 27 – 38 | Wie is Jezus? 27 Jezus vertrok met zijn leerlingen naar de dorpen in de buurt van Caesarea Filippi. Onderweg vroeg hij aan zijn leerlingen: ‘Wie zeggen de mensen dat ik ben?’ 28 Ze antwoordden: ‘Johannes de Doper, en anderen zeggen Elia, en weer anderen zeggen dat u een van de profeten bent.’ 29 Toen vroeg hij hun: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ Petrus antwoordde: ‘U bent de messias.’ 30 Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken. 31 Hij begon hun te leren dat de Mensenzoon veel zou moeten lijden en door de oudsten van het volk, de hogepriesters en de schriftgeleerden verworpen zou worden, en dat hij gedood zou worden, maar drie dagen later zou opstaan; 32 hij sprak hierover in alle openheid. Toen nam Petrus hem apart en begon hem fel terecht te wijzen. 33 Maar hij draaide zich om, keek zijn leerlingen aan en wees Petrus streng terecht met de woorden: ‘Ga terug, achter mij, Satan! Je denkt niet aan wat God wil, maar alleen aan wat de mensen willen.’

17 Marcus 8: 27 – 38 | Wie is Jezus? 34 Hij riep de menigte samen met de leerlingen bij zich en zei: ‘Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis op zich nemen en zo achter mij aan komen. 35 Want ieder die zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij en het evangelie, zal het behouden. 36 Wat heeft een mens eraan als hij de hele wereld wint, maar er het leven bij inschiet? 37 Wat zou een mens niet overhebben voor zijn leven? 38 Wie zich tegenover de trouweloze en zondige mensen van deze tijd schaamt voor mij en mijn woorden, zal merken dat de Mensenzoonzich ook voor hem schaamt, wanneer hij komt in het gezelschap van de heilige engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader.’

18 Zondag 34 Vraag 92: Hoe luidt de wet van de HERE? Antwoord: God sprak al deze woorden, Exodus 20: 2-17, Deuteronomium 5: 6-21: Ik ben de HERE uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, geleid heb. Eerste gebod: Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Tweede gebod: Gij zult u geen gesneden beeld maken noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen; want Ik, de HERE, uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid van de vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die Mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die Mij liefhebben en mijn geboden onderhouden.

19 Zondag 34 Derde gebod: Gij zult de naam van de HERE, uw God, niet ijdel gebruiken, want de HERE zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Vierde gebod: Gedenk de sabbatdag, dat gij die heiligt; zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen; maar de zevende dag is de sabbat van de HERE, uw God; dan zult gij geen werk doen, gij noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de HERE de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en Hij rustte op de zevende dag; daarom zegende de HERE de sabbatdag en heiligde die. Vijfde gebod: Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de HERE, uw God, u geven zal.

20 Zondag 34 Zesde gebod: Gij zult niet doodslaan. Zevende gebod: Gij zult niet echtbreken. Achtste gebod: Gij zult niet stelen. Negende gebod: Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Tiende gebod: Gij zult niet begeren het huis van uw naaste; gij zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is.

21 Zondag 34 Vraag 93: Hoe worden deze tien geboden ingedeeld? Antwoord: In twee tafelen. Het eerste leert hoe wij ons tegenover God moeten gedragen; de tweede wat wij aan onze naaste verplicht zijn. Vraag 94: Wat gebiedt God in het eerste gebod? Antwoord: Ten eerste dat ik, als mijn heil mij lief is, alle afgoderij, tovenarij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen vermijd en ontvlucht. Ten tweede dat ik de enige ware God naar waarheid leer kennen, Hem alleen vertrouw, met alle ootmoed en geduld mij aan Hem alleen onderwerp, al het goede van Hem alleen verwacht, Hem met heel mijn hart liefheb, vrees en eer, en wel zo, dat ik eerder alle schepselen prijsgeef, dan dat ik het minste of geringste tegen zijn wil zou doen. 1 1 Kor. 6:10; 1 Kor. 10:7, 14; 1 Joh. 5:21. 2 Lev. 19:31; Deut. 18:9-12. 3 Matt. 4:10; Openb. 19:10; Openb. 22:8, 9. 4 Joh. 17:3. 5 Jer. 17:5, 7. 6 1 Petr. 5:5. 7 Rom. 5:3-5; 1 Kor. 10:10; Filip. 2:14; Kol. 1:11; Hebr. 10:36. 8 Ps. 104:27-30; Jes. 45:7; Jak. 1:17. 9 Deut. 6:5; Matt. 22:37, 38. 10 Deut. 6:2; Ps. 111:10; Spr. 1:7; Spr. 9:10; Matt. 10:28. 11 Deut. 10: 20; Matt. 4:10. 12 Matt. 5:29, 30; Matt. 10:37-39; Hand. 5:29.

22 Zingen Gezang 62  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

23 Gezang 62

24

25

26

27 Preek  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

28

29 Wees gerust eenzijdig in je geloof, dat geeft je het grootste geluk

30

31

32

33 Het eerste gebod: wees eenzijdig in het zoeken van geluk: alleen bij God Afgoderij Tovenarij Waarzeggerij Bijgeloof Aanroeping van heiligen Aanroeping van andere schepselen Alle dingen die je hetzelfde geven als God ALLEEN GOD: Hem leren kennen Hem vertrouwen Hij mag alles over mij zeggen Al het goede van Hem verwachten Hem met alles in je liefhebben Eerbied en eren Radicaal: eerder een mens opgeven…

34 De Messias gaat lijden, sterven en opstaan Dat vraagt van jou: zelfverloochening met de inzet van je leven Wees gerust eenzijdig in je geloof, dat geeft je het grootste geluk

35 Zingen Psalm 135 : 8, 9, 10  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

36 Psalm 135

37

38

39

40

41

42 Geloofsbelijdenis  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

43 Zingen Psalm 135: 11, 12  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

44 Psalm 135

45

46

47

48 Gebed  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

49  Vandaag  1 e Kerk  2 e Rente en aflossing  Volgende week  1 e Diaconie  2 e Rente en aflossing  Gezang 165

50 Zingen  Moment van stilte  Votum/zegengroet  Psalm 133  Gebed  Marcus 8: 27 - 38  Zondag 34  Gezang 62  Preek  Psalm 135: 8, 9, 10  Belijdenis  Psalm 135: 11, 12  Gebed  Collecte  Gezang 165  Zegen

51 Gezang 165

52

53 Zegen

54


Download ppt "Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Vrijdag 24 april 19.00 uur in sporthal: De Beek Kosten: €20,- per team (min. 5 personen) Kosten: €20,-"

Verwante presentaties


Ads door Google